Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-02-20

Sammanträde 2008-02-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1011 Verksamhetsuppföljning Individ och familjeomsorg - Resursenheten

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a. muntliga redovisningar avdelningsvis.

Vid detta sammanträde redogör avdelningschef Elisabeth Hermansson och enhetschef Gunilla Strindevall för den nya Resursenheten inom Individ och familjeomsorgen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

§1012 Upphandling av gruppbostad enligt LSS - Gränsvägen

Dnr: 020/08-062

Ärendebeskrivning

En ny gruppbostad för personer med funktionshinder ska uppföras på Gränsvägen i Lindalen med inflyttning hösten 2009 i enlighet med utbyggnadsplanen för handikappomsorgen. Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att överväga vilken upphandlingsform som är mest ändamålsenlig samt svara för upphandlingens genomförande.

Socialförvaltningen anser att kommunen ska äga och finansiera fastigheten. Kommunen har därmed inflytande över verksamheten och har möjlighet att byta vårdgivare vid en ny upphandling. Driften av verksamheten och byggnationen upphandlas i konkurrens. Det bör uppdras åt socialförvaltningen att i samverkan med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen av driften. Samtidigt samordnar fastighetskontoret upphandlingen av byggnationen. Förvaltningen anser att egenregianbud inte bör läggas för driften av verksamheten eftersom mångfalden av utförare bör öka i enlighet med kommunstyrelsens beslut. För upphandling av driften av verksamheten föreslår förvaltningen att nämnden till förvaltningschefen delegerar beslut att anta förfrågningsunderlag. Förvaltningschefen ska samråda med en referensgrupp med företrädare för både majoriteten och oppositionen i socialnämnden.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att i samverkan med upphandlingsenheten upphandla drift av gruppbostad enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Gränsvägen.

 2. Kommunen ska äga och finansiera gruppbostaden. I enlighet med kommunstyrelsens beslut ska mångfalden av utförare öka och socialförvaltningen ska ej lägga egenregianbud.

 3. Socialnämnden delegerar rätten att anta förfrågningsunderlag till förvaltningschefen efter samråd med en referensgrupp från socialnämnden.

 4. Till referensgruppen utses tre ledamöter, två från majoriteten och en från oppositionen.

 

Yrkanden

- Carl-Johan Karlsson (s), Elisabeth Hedlund (v) och Lilian Nylinder (mp) yrkar på ändring av punkt 2 enligt följande lydelse ”Kommunen ska äga och finansiera gruppbostaden. I enlighet med kommunstyrelsens beslut ska mångfalden av utförare öka och socialförvaltningen ska lägga egenregianbud”.

- Efter förslag från Carl-Johan Karlsson (s) avseende punkt 4 förenar sig samtliga partier om yrkande att även ersättare ska utses till referensgruppen.

- Alfonso Morales (s) yrkar att krav ska ställas att antagna anbud ska teckna kollektivavtal.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag på punkterna 1-3.

Med ändring av punkt 4 till ”Till referensgruppen utses tre ledamöter, två från majoriteten med en ersättare och en från oppositionen med en ersättare” finner ordföranden att socialnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget.

Ordföranden finner att nämnden beslutar avslå Alfonso Morales:s (s) yrkande om krav på kollektivavtal för antagna anbud.

Protokollsanteckning

Ersättare Elisabeth Nylinder (mp) och Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat avslag på ordförandens förslag om de hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att i samverkan med upphandlingsenheten upphandla drift av gruppbostad enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Gränsvägen.

 2. Kommunen ska äga och finansiera gruppbostaden. I enlighet med kommunstyrelsens beslut ska mångfalden av utförare öka och socialförvaltningen ska ej lägga egenregianbud.

 3. Socialnämnden delegerar rätten att anta förfrågningsunderlag till förvaltningschefen efter samråd med en referensgrupp från socialnämnden.

 4. Till referensgruppen utses tre ledamöter, två från majoriteten med en ersättare och en från oppositionen med en ersättare.

Reservation

Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet gällande punkt 2 samt tilläggsyrkande;

Ordförandens förslag är - som helhet - ett klart framsteg jämfört med tidigare beslut i kommunstyrelsen. Vi socialdemokrater delar ordförandens bedömning att om kommunen äger fastigheten inom vilken verksamheten bedrivs så främjar detta en bra verksamhet. I denna del är vi således överens.

Vi socialdemokrater tycker att socialförvaltningen borde få lägga egenregianbud för driften av verksamheten. Förvaltningen har en stor kunskap om och erfarenhet av den här typen av arbetsuppgifter och utför dem med stor skicklighet. Om förvaltningen fick delta i anbudsgivningen skulle den på objektiva grunder ha en särdeles god chans att kunna lämna ett anbud som antas. Att avstå från detta är dikterat av rent politiska skäl och inte av omsorg om skattebetalarnas pengar. Det främjar inte heller mångfalden. Vi motsätter oss alltså den delen av förslaget.

Vi socialdemokrater anser också att det borde föreskrivas som ett kontraktsvillkor att anbudsgivaren ska ha kollektivavtal. Vi tycker att det är viktigt att värna den svenska modellen med kollektivavtal. Däremot vill den moderatledda alliansen inte värna våra kollektivavtal. Det är trist att behöva konstatera detta.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________

§1013 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen

Dnr: 021/08-739

Ärendebeskrivning

Kraven på individuell planering och dokumentation vid genomförandet av beslutade insatser har skärpts på senare år. Bland annat har Socialstyrelsen utkommit med föreskrifter och allmänna råd i frågan under 2006.

Socialförvaltningen har saknat tydliga riktlinjer tidigare. Därför har förvaltningen nu, i samråd med Nestor FoU-center, utarbetat riktlinjer för planering och dokumentation när det gäller genomförandet. Riktlinjerna ska säkerställa brukarnas rättssäkerhet och inflytande.

Riktlinjerna avser både särskilda boenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, och ska gälla inom såväl kommunal som enskild verksamhet.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar riktlinjerna.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar riktlinjerna för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1014 Granskning av handläggning av anmälningar till familje- och ungdomsenheten

Dnr: 022/08-759

Ärendebeskrivning

På uppdrag av socialnämndens ordförande har socialförvaltningen granskat handläggningen av inkomna anmälningar om barn och ungdomar som misstänks fara illa. Granskningen har genomförts av en tillfälligt anställd utredare i samarbete med stabschefen. Totalt har 95 anmälningar granskats, vilket utgör en femtedel av alla anmälningar under första halvåret 2007.

Slutsatsen är att organisationen och rutinerna fungerar väl både i familje- och ungdomsenheten när det gäller mottagande av anmälan, dokumentation och omgående bedömning samt akuta insatser till barn och ungdomar i behov av skydd eller stöd. Förhandsgranskningarna, som ligger till grund för beslut om utredning ska inledas eller ej, är professionellt genomförda. I huvudsak visar granskningen utifrån den dokumentation som finns att bedömningarna av anmälan varit relevanta.

Vissa brister har dock framkommit som behöver åtgärdas. Andelen inledda utredningar är relativt låg, 31 procent för familjeenheten och 14 procent för ungdomsenheten. Förhandsgranskningarna, som ska handläggas skyndsamt, tar alltför lång tid, särskilt inom ungdomsenheten. Det behövs tydligare riktlinjer i syfte att begränsa tidsomfattningen av förhandsgranskningarna. Juridiska aspekter bör avvägas mot behovet att arbeta förebyggande och stödjande. Enligt dokumenthanteringsplanen bevaras dokumentationen från förhandsgranskningen i ett år. Detta bör utökas till två år enligt förvaltningens bedömning.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden godkänner granskningen av handläggning av anmälningar
 1. Förvaltningen får i uppdrag att handlägga förhandsgranskningar skyndsamt
 1. Dokumentationen vid förhandsgranskning ska bevaras i två år

Yrkanden

- (s) yrkar på ändring av punkt 1 enligt följande lydelse ”Socialnämnden noterar granskningen av handläggningar av anmälningar”.

- Carl-Johan Karlsson (s) yrkar på ändring av punkt 2 enligt följande lydelse ”Förvaltningen får i uppdrag att förbättra rutinerna för förhandsgranskningen”.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättare Elisabeth Nylinder (mp) och Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat avslag på ordförandens förslag om de hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet gällande punkt 1;

Utredningen rör ett mycket viktigt ämne. Den är angelägen och har gjorts på ett bra sätt. Vi anser att informationen om granskning av handläggning av anmälningar ska noteras istället för att godkännas. Enligt utredningen har vissa brister framkommit som behöver åtgärdas. Förslaget om att dokumentationen vid förhandsgranskning ska bevaras i två år är bra och vi ställer oss bakom detta. Förslaget om att förvaltningen ska få i uppdrag att handlägga förhandsgranskningar skyndsamt tycker vi blir ett slag i luften eftersom en sådan skyldighet finns redan idag enligt reglerna i SoL 11:1. I stället är det lämpligt att förvaltningen påminns om hur viktigt det är att de här reglerna följs.

__________

§1015 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr:23/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutpunkter. Vissa beslutpunkter har ändrats och vissa har tillkommit. De flesta av ändringarna som gjorts är redaktionella och beror dels på namnändringar i samband med omorganisationen dels på ändringar av annat slag. Vissa ändringar av delegat har förslagits. Föreslagna ändringar är markerade med kursiv stil. Numreringen har redigerats om för att anpassas till kommande dataverksamhetssystem.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1016 Yttrande över motion om inrättande av kommunal barnombudsman

Dnr: 009/08-759

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion i kommunfullmäktige om inrättande av en kommunal barnombudsman. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att avslå motionen. Detta främst mot bakgrund av den kraftfulla satsning på barn och unga som redan vidtagits inom socialtjänsten och befattningen som kvalitetsinspektör.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden avslår motionen om inrättande av en kommunal barnombudsman.

Yrkanden

- (s) yrkar bifall till motionen om inrättande av en kommunal barnombudsman.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Ersättare Elisabeth Nylinder (mp) och Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat avslag på ordförandens förslag om de hade haft rösträtt.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig mot beslutet;

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att avslå motionen om inrättandet av en kommunal barnombudsman. För barnens bästa tycker vi att motionen borde bifallas.

__________

§1017 Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2007

Dnr: 073/07-049

Ärendebeskrivning

Socialnämnden antog 2007-05-30 § 1037 förvaltningens förslag till internkontroll.

Varje nämnd ansvarar enligt redovisningsreglementet för den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det ankommer på förvaltningschef eller motsvarande att ge mera konkreta anvisningar om hur kontrollen ska genomföras och att rapportera till nämnden hur kontrollen utformas och fungerar.

Chefer på olika nivåer är skyldiga att tillämpa antagna regler och anvisningar samt informera övriga anställda om gällande regler så att fel inte begås.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder för att så långt som möjligt eliminera dessa. Det ankommer på respektive chef att identifiera verksamhetsspecifika risker och utforma rutiner för att undvika att de realiseras. Resultatet av varje års granskning ska redovisas för nämnden och kommunstyrelsen.

Inga väsentliga brister har konstaterats. Förvaltningen är i stort trogen de ramavtal som kommunen har tecknat. Hanteringen kring handkassor där stickprov gjorts är tillfredställande.

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till

kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1018 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr: 036/07-739

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Vid detta sammanträde redovisas beslut som den 31 december 2007 inte var verkställda inom tre månader från beslutet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1019 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 007/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-01-22, 2008-01-29

Utskottsprotokollet är tillgängligt för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

________

§1020 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 3-6/08 (bilagor)

- Statistik, socialtjänst 2007:12, Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, 2007

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:11, Nya ”tröskelvärden” vid offentlig upphandling

- Cirkulär 08:15, Nystartsjobb 2008 (bilaga)

Länsstyrelsen

- Överenskommelse om bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk i Tyresö kommun (bilaga)

- Avstämningsrapport – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 (bilaga).

Tyresö kommun – Socialförvaltningen

- Justering av avgifter mm inom äldre- och handikappomsorgen p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2008 (bilaga)

Nestor - FOU

- Nestordagen – inbjudan (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

Noteras fråga med anledning av Avstämningsrapport – om det ofta förekommer våld i samband med vård av närstående. Frågan besvaras vid kommande sammanträde 08-03-19.

§1021 Information

Anita Brynje

- Fråga från föregående sammanträde angående basbelopp och dödsboanmälningar besvaras.

- Information kring enskilt ärende med anledning av artikel i Mitt i Tyresö.

- Information om att landstinget planerar att upphandla Öppenpsykiatriska mottagningarna. Nuvarande chef för Öppenspsykiatriska mottagningen i Tyresö går i pension 08-05-15. En vakans uppstår fram till februari 2009 som kommer upprätthållas av Ulla Östberg f n verksam i Nynäshamn.

- Delades ut inbjudan till Öppet hus på Villa Victoria den 18 mars kl 15.00-17.00.

- Delades ut inbjudan till temaeftermiddag om komplexa vårdbehov . dubbeldiagnos, den 2 april kl 13.15-16.15 på C3L.

- Information från Anita Brynje och Catarina Stavenberg kring aktuella och strategiska frågor inom äldreomsorgen bl.a. val av olika boendeformer.

- Information om olika sätt att upphandla med anledning av Fritt val – en ny lag som medger ökad valfrihet.

Fråga från Monica Schelin (s) angående sekretess och integritet för socialförvaltningens besökare när de kommer till servicecenter. Frågan diskuteras och förvaltningen återkommer i frågan.

Fråga från Alfonso Morales (s) angående kursinbjudan som delades ut vid föregående sammanträde; Projektredovisning ”Inventering, Uppsökande verksamhet och information till målgruppen psykiskt funktionshindrade” den 31 mars. Svaret är att arvode ej utgår.