Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2008-11-19

Sammanträde 2008-11-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1090 Verksamhetsuppföljning ÄO - boenden

1091 Jämförelsenätverk kvalitetsnyckeltal

1092 Yttrande – Betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen

1093 Ekonomisk rapport per oktober och prognos för året

1095 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1090 Verksamhetsuppföljning Äldreomsorgen - boende

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Ulrika Johansson, Björkbackens äldrecentrum om den nya husdjursavdelningen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1091 Jämförelsenätverk kvalitetsnyckeltal

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Södertörnsnätverket har nu tagit fram kvalitativa mått på resultat inom äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen och handikappomsorgen. För handikappomsorgen finns även ekonomiska jämförelsetal för södertörnskommunerna.

Förvaltningschef Anita Brynje gör en kort föredragning av kvalitetsnyckeltalen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1092 Betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen” – yttrande till Socialdepartementet

Ärendebeskrivning

Värdighetsutredningens betänkande "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) omfattar ett antal förslag för att äldre människor som har insatser från äldreomsorgen ska kunna leva ett värdigt liv utifrån sin identitet och personlighet. Äldreomsorgen ska inriktas på att de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De äldres och deras närståendes inflytande över hjälpinsatser ska öka. I utredningen föreslås bland annat att bestämmelser om en nationell värdegrund införs i socialtjänstlagen.

Yttrandet till Socialdepartementet omfattar synpunkter på tre av de förslag som tas upp i betänkandet

- lagstiftning om nationell värdegrund

- nationellt instrument för behovsbedömning, och

- ersättningen till enskilda personer.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen”.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1093 Ekonomisk rapport per oktober och prognos för året

Dnr: 41/08-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning tom oktober.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 4,9 mkr. Åtgärder pågår för att minska underskottet.

Ordförandes förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1094 Sammanträdesdatum 2009

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2009. Följande datum föreslås för sammanträden 2009. Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början klockan 19.00

28 januari
25 februari
18 mars

22 april
27 maj
17 juni
26 augusti
23 september
28 oktober
25 november
16 december

Ordförandens förslag

- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2009 fastställs enligt förslaget

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1095 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 7/08-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-11-11

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1096 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 35-37/08 (bilagor).

- Hemsjukvård i förändring – En kartläggning av hemsjukvården i Sverige, sammanfattning.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om Tillstånd att bedriva enskild verksamhet (bilaga)

- Beslut om Föreläggande enligt 13 kap 6 § första stycket Socialtjänstlagen (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:70, Budgetförutsättningar fär åren 2009-2011 (bilaga)

- Cirkulär 08:74, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2008-10-16.

- Protokollsutdrag § 105, 2008-10-16, Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2009 (bilaga).

Statens folkhälsoinstitut

- Kommunernas insatser i spelberoendefrågor.

Samrådsgruppen Kommun – Landsting

- Minnesanteckningar från möte 2008-08-25

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1097 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

Information om Verksamhets- och budgetplan 2009. Skriftlig dokumentation lämnas vid sammanträdet.

Gerd Dufberg (m)

Fråga angående delegation för brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas under kontorstid respektive efter kontorstid. Frågan besvaras vid nästa sammanträde.

______________