Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-01-28

Sammanträde 2009-01-28

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1001 Information om överförmyndarverksamheten i Tyresö

Ärendebeskrivning

Överförmyndarhandläggarna Marit Andersson och Fredrik Fahlander informerar vid detta sammanträde om överförmyndarverksamheten i Tyresö.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1002 Verksamhetsuppföljning handikappomsorgen

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetscheferna Lisa Wigerdal och Ann-Christine Morén om personer med Asperger syndrom och personer med grav utvecklingsstörning och arbetsmetoder för målgrupperna.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1003 Information om projekt Carpe inom handikappomsorgen

Ärendebeskrivning

Avdelningchef Gunny Bäckström och verksamhetssekreterare Barbro Färninger informerar vid detta sammanträde om ett EU-projekt för kompetensutveckling för medarbetare inom omsorg om funktionshindrade.

Projektet omfattar medarbetare i kommunerna Stockholms stad (projektägare), Järfälla, Sollentuna, Lidingö stad, Huddinge och Tyresö. Samverkanspartner är Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Landstingets habilitering.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1004 Brukarstyrd utvärdering av boenden inom handikappomsorgen

Dnr: 171/09-739

Ärendebeskrivning

Tre bostadsenheter inom handikappomsorgen har utvärderats enligt metoden BUKU, Brukarstyrd Utvärdering och Kvalitetsutveckling, och uppföljningsrapporter för respektive boende redovisas. Av rapporterna framgår att BUKU-teamen är positiva till verksamheten och den pågående verksamhetsutvecklingen. Förvaltningens bedömning är att verksamheten har åtgärdat merparten av de förändringsförslag som utvärderingen presenterat.

Ordförandes förslag

- Socialnämnden noterar redovisningen av utvärderingarna och det förbättringsarbete som de föranlett.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1005 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2008-12-15, 2008-12-29 samt 2009-01-20

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

§1006 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 41-42/08, 1/09 (bilagor).

- Förlängning av prövo- och implementeringstid för Barns behov i centrum (BBIC) (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 08:86, Lag (2008:962) om valfrihetssystem (bilaga).

- Cirkulär 08:87, Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008 (bilaga).

- Cirkulär 08:90, Budgetförutsättningar för åren 2009-2012.

- Cirkulär 08:91, Ändringar i föräldrabalken fr.o.m 1 januari 2009, överförmyndarverksamheten.

- Cirkulär 09:03, Redovisningsfrågor för åren 2008 och 2009.

- Cirkulär 09:04, Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m (bilaga).

- Cirkulär 09:5, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2009 (bilaga).

- Uppföljningsrapport av BUS-arbetet 2008.

Arbetsmiljöverket

- Resultat av inspektion – Enheten för personlig assistans (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2008-12-11.

Tyresö kommun- Socialförvaltningen

- Remissvar angående rekommendation att prolongera nuvarande färdtjänstavtal (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1007 Muntlig information och frågor

Anita Brynje

Informerar om bokslut 2008. Kortversionen av bokslut 2008 har skickats ut till ledamöterna.

Inbjudan till seminarium för förtroendevalda ”Mot en god demensvård” den 19 mars lämnas. Finns även på http://sem.aldrecentrum.se/ längst ner.

Gerd Dufberg (m)

Med anledning av uppgifter i massmedia om situationen på Södersjukhuset och vårdköer frågar Gerd Dufberg om Tyresö haft äldre personer som varit medicinskt färdigbehandlade men inte kunnat skrivas hem, och i så fall hur många.

Förvaltningen svarar att Tyresö inte har många medicinskt färdigbehandlade på sjukhus och att korttidsplats ofta kan erbjudas men återkommer i frågan.

______________