Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-11-25

Sammanträde 2009-11-25

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (85 kb)
Mötesinformation

 

§1082 Verksamhetsuppföljning äldreomsorg - Kastanjen

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar enhetschef Catrin Ullbrand, sjuksköterska Cia Blom och undersköterska Camilla Minell från Björkbackens äldrecentrum om verksamheten på Kastanjen, sjukhemsavdelning med inriktning kvalificerad vård i livets slut.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 135/09-730

§1083 Omstrukturering av Kastanjen vid Björkbackens äldrecentrum

Ärendebeskrivning

Avdelningen Kastanjen vid Björkbackens äldrecentrum har utvecklats till en enhet med särskild kompetens för kvalificerad omvårdnad i livets slutskede. I detta ärende lämnas information om bland annat vårdens innehåll på Kastanjen, förenklad handläggning och personalstöd till andra enheter.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 170/09-068

§1084 Remissvar angående rekommendation att anta ett nytt färdtjänstavtal

Ärendebeskrivning

Stockholms läns kommuner har sedan lång tid tillbaka genom avtal överlåtit färdtjänsten åt landstinget. Det nuvarande avtalet sades upp under 2007.

KSL leder förhandlingarna för kommunernas räkning. Den 8 oktober 2009 enades KSL:s styrelse i beslutet att rekommendera länets kommuner att anta det nya färdtjänstavtalet. Kommunens åtaganden förändras inte genom det nya avtalet. Det nya avtalet innehåller inga större ändringar i sak gentemot det tidigare avtalet.

Ordförandens förslag

 1. Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelseförvaltningen antar det nya färdtjänstavtalet i enlighet med KSL:s rekommendation.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

________________________


Dnr: 138/09-731

§1085 Kundvalssystem vid sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder

Ärendebeskrivning

Rehabcenters verksamhet startade som en samarbetsorganisation mellan Tyresö kommun, psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Huvudmännen har successivt dragit sig ur detta samarbete men samverkar nu i KomAn-projektet som syftar till att personer med funktionsnedsättning ska finna vägar ut i arbetslivet.

Kommunen har ansvar för att ge bistånd i form av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring. Förvaltningen föreslår att ett kundvalssystem utformas för att främja inflytande för de personer som behöver bistånd. Innan systemet införs fullt ut föreslås att en sådan verksamhet prövas under en försöksperiod om cirka 1 år. Inom Rehabcenter planeras bildande av ett socialt företag med 20-25 platser under försöksperioden.

Ordförandens förslag

 1. Ett kundvalssystem införs för biståndsbedömd sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.

 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till försöksverksamhet.

 1. Beslut att delta i sysselsättning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen delegeras till handläggare.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

Protokollsanteckning

Carl-Johan Karlsson (s) frågar och får svar att berörd personal som ska bilda socialt företag får tjänstledigt från sin anställning under försöksperioden.

§1086 Jämförelsenätverk kvalitetsnyckeltal

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för södertörnskommunerna. Södertörnsnätverket har nu tagit fram kvalitativa mått på resultat inom äldreomsorgen, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen. För omsorg för funktionshindrade finns även ekonomiska jämförelsetal i särskild rapport.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 095/09-739

§1087 Anmälan om granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av den kommunala hemtjänsten.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________

§1088 Kompletteringsval, socialutskottet

Ärendebeskrivning

Bengt Bergström (c) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i socialutskottet. Socialnämnden har att välja en ny ledamot och ordförande. Förslaget är att Anna Steele Karlström (fp) väljs till ledamot och ordförande i utskottet.

Anna Steele Karlström (fp) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialutskottet. Socialnämnden har att välja ny ersättare i socialutskottet. Förslaget är att Birgitta Soccorsi (m) väljs till ersättare i socialutskottet.

Förslag till beslut

- Socialnämnden väljer Anna Steele Karlström (fp) till ledamot och ordförande i socialutskottet i stället för Bengt Bergstöm (c).

- Socialnämnden väljer Birgitta Soccorsi (m) som ersättare i socialutskottet i stället för Anna Steele Karlström (fp).

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden godkänner Anna Steele Karlströms (fp) avsägelse som ersättare i socialutskottet.
 2. Socialnämnden väljer Anna Steele Karlström (fp) till ledamot och ordförande i socialutskottet i stället för Bengt Bergström (c).
 3. Socialnämnden väljer Birgitta Soccorsi (m) som ersättare i socialutskottet i stället för Anna Steele Karlström (fp).

_____________

§1089 Sammanträdesplan 2010

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2010. Följande datum föreslås för sammanträden 2010. Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början klockan 19.00

27 januari
24 februari
31 mars

21 april
19 maj
23 juni
25 augusti
22 september
27 oktober
24 november
15 december

Ordförandens förslag

 1. Sammanträdesdagar för socialnämnden 2010 fastställs enligt förslaget

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 045/09-042

§1090 Ekonomisk rapport per oktober och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med oktober.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 15,6 miljoner hänförligt främst till individ- och familjeomsorgen. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå. För övrigt underskott pågår åtgärder för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 022/09-002

§1091 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2009-11-17.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

__________

§1092 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 20-21 /09 (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 09:64, Nya regler för skyddsombud (bilaga).

Tyresö kommun

- Revisionsrapport – Intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-10-15.

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträde 2009-10-15.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1093 Muntlig information och frågor

Anna Steele Karlström tackar för uppvaktningen i samband med sin 50-årsdag.

Ny tid för socialnämnden i december!

Socialnämnden sammanträde den 16 december börjar kl 17:00. Efter sammanträdet samlas socialnämnden i Ulriksdal på plan 1.

Vaccinering nya influensan.

Anita Brynje informerar om vaccination mot svininfluensan. All personal inom äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade som så önskat har vaccinerats. På Björkbackens äldrecentrum har alla boende erbjudits vaccin.

Information om inbjudan till seminarium om FN:s nya konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning onsdagen den 9 december kl 13.00 – 16.00 på Föreningsgårdens kulturcafé.

Svar på tidigare ställd fråga i ett enskilt ärende.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen

__________________