Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-12-16

Sammanträde 2009-12-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1094 Verksamhets- och budgetplan 2010 samt KELP 2011-2012

1095 Intern boendepeng inom Äldreomsorg och Omsorg om funktionshindrade

1097 Motion friskvårdscentrum - återremiss

1098 Anmälan om delegationsbeslut.

1099 Anmälningar/meddelanden.

Bilagor till protokoll
Närvarolista 09-12-16.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1094 Verksamhets- och budgetplan 2010 samt KELP 2011-2012

Ärendebeskrivning

Förvaltningens budgetram år 2010 är netto 513 miljoner, vilket innebär en utökning av nettoanslaget med drygt 20 miljoner jämfört med 2009.

Äldreomsorgens ram har utökats med 3,4 miljoner netto. Tillägget beror på den demografiska utvecklingen med fler platser inom särskilt boende, fler hemtjänsttimmar samt höjd hemtjänstpeng.

Omsorgen om funktionshindrade har tillförts 4,8 miljoner netto, främst för utökning av daglig verksamhet och nytt gruppboende.

Individ- och familjeomsorg får jämfört med 2009 ett tillskott på 12,5 miljoner netto för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården.

Inom alla program anpassas verksamheten och utvecklas i enlighet med mål, nya behov och budget. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter.

Verksamhetsförbättringar, effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att möta nästa års utmaningar.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar verksamhets- och budgetplanen 2010 samt KELP 2011 – 2012.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

- Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som lämnats i kommunfullmäktige.

- Ersättarna Elisabeth Hedlund (v) och Lillian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att de inte skulle ha deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt. Detta med hänvisning till de budgetförslag som lämnats till kommunfullmäktige.

__________


Dnr: 2009/SN 0171

§1095 Intern boendepeng inom Äldreomsorg och Omsorg om funktionshindrade

Ärendebeskrivning

Under senare år har socialförvaltningen konkurrensutsatt verksamheter inom bland annat äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Ersättningar och övriga förutsättningar har reglerats i avtal. Inom särskilda boenden för äldre och yngre med funktionsnedsättning är ersättningen utformad som ett pris per plats och dygn. För att närma sig förutsättningarna för den konkurrensutsatta verksamheten och på sikt pröva möjligheterna att införa ett valfrihetssystem med stöd av lagen om valfrihetssystem (2008:962) som infördes den 1 januari 2009, föreslås att det från år 2010 inrättas en boendepeng för särskilda boenden, grupp- och servicebostäder som drivs i kommunal regi.

Ordförandens förslag

1. Socialförvaltningen beslutar att en boendepeng inrättas för särskilda boenden för äldre respektive yngre med funktionsnedsättning i kommunens egen regi.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 045/09-042

§1096 Ekonomisk rapport per november och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med november.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 15,6 miljoner hänförligt främst till individ- och familjeomsorgen. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå. För övrigt underskott pågår åtgärder för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_________


§1097 Motion friskvårdscentrum - återremiss

Ärendebeskrivning

Susanne Ronström (s) har lämnat in en motion i kommunfullmäktige om att det ska planeras ett friskvårdscentrum för personer över 65 år i det nya boendet. Motionen har behandlats i kommunfullmäktige vid sammanträdet 2009-09-10 men återremitterats till socialnämnden för att erbjuda PRO och SPF möjlighet att lämna ett yttrande. Socialförvaltningen har behandlat ärendet i Pensionärsrådet, där PRP och SPF ingår. Pensionärsrådets synpunkter är att förslaget om att inrätta ett friskvårdscentrum är bra, men att det bör planeras in i angränsande byggnad. Socialförvaltningens förslag att utreda möjligheterna att använda ”spegelsalen” i Björkbackens äldrecentrum tillstyrks och KPR vill delta i utformningen av verksamheten.

Förvaltningen anser att frågan har beaktats under planeringen av trygghetsboendet och föreslår att motionen avslås.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden föreslår i sitt yttrande till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Yrkande

Susann Ronström (s) yrkar att motionen ska bifallas.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

Dnr: 022/09-002

§1098 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2009-12-15.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1099 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 22 /09 (bilaga).

- Meddelandeblad – Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen år 2010 (bilaga).

- Meddelandeblad – Stöd till anhöriga ställer krav på strategi (bilaga).

- Meddelandeblad – Riksnormen för försörjningsstöd 2010 – ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) (bilaga).

- Samordnad tillsyn av vård och omsorg (bilaga).

- Beslut 2009-11-12 om fördelning och utbetalning av bidrag med stöd av Regeringsbeslut (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen av Krusmyntan (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-11-18.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1100 Muntlig information och frågor

Anna Steele Karlström

Ändrat datum för januari-nämnden

Sammanträdesdatum för januarinämnden ändras från onsdag 27 januari till torsdag 28 januari kl 19.00.

Avdelningschef Elisabeth Hermansson slutar sin anställning den 18 december 2009 och avtackas med en blomma.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________