Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-10-27

Sammanträde 2010-10-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1072 Verksamhetsuppföljning – Missbruksenheten

1073 Tillsyn av familjehemsvård i Tyresö kommun – åtgärdsplan

1074 Möjligheten för äldre par att bo tillsammans i äldreboende

1075 Nationella brukarundersökningen ÄO

1076 Valfrihetssystem enligt LOV, sysselsättning enligt SoL för personer med psykiska funktionshinder

1077 Plan för utveckling av anhörigstöd

1078 Rapportering av ej verkställda beslut

1080 Socialförvaltningens underlag till strategi och budgetplan – anmälan

1082 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1072 Ärendet utgår

§1073 Tillsyn av familjehemsvården i Tyresö kommun- åtgärdsplan

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har granskat familjehemvården i Tyresö. I beslut 2010-04-26 framgår att socialstyrelsens intryck är att arbetet i huvudsak är genomtänkt och har målsättningen att motsvara de krav och intentioner som lagstiftningen ställer. Dock behöver områdena vårdplanering och delaktighet förbättras. Socialförvaltningen redogör i ärendet vilka åtgärder som vidtagits och planerats för att komma tillrätta med de påtalade bristerna i familjehemsvården.

Ordförandens förslag

Socialnämnden antar åtgärdsplanen att överlämnas till Socialstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr:0139/10-50

§1074 Möjligheten för äldre par att bo tillsammans i äldreboende

Dnr:0139/10-50

Ärendebeskrivning

På uppdrag av socialnämndens ordförande redovisar förvaltningen möjligheten för äldre par att bo tillsammans i äldreboende om de vill även om bara den ena maken/partnern bedöms ha behov av särskilt boende. I ärendet redovisas även bedömningar och erfarenheter från andra kommuner.

Förvaltningens bedömning är att äldre par får ökad möjlighet att leva tillsammans den sista tiden i livet då olika boendeformer utvecklas. I Tyresö finns redan seniorlägenheter och det nya Trygghetsboendet kommer att förbättra möjligheterna till parboende livet ut.

Det finns dock behov av förtydliganden hur äldreomsorgen ska hantera dessa frågor. Förvaltningen föreslår kompletterande riktlinjer som bör gälla i avvaktan på en mer genomgripande översyn av riktlinjerna för biståndshandläggning i sin helhet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till riktlinjer

 1. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut delegerar socialnämnden till avdelningschefen för biståndsavdelningen att besluta om förtur till seniorlägenhet eller Trygghetsboende

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1075 Nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar muntligt det första resultatet av den nationella undersökningen om vad brukarna tycker om kvaliteten i äldreomsorgen.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1076 Valfrihetssystem enligt LOV, sysselsättning enligt SoL, för personer med psykiska funktionshinder

Dnr: 138/09-731

Ärendebeskrivning

Socialnämnden i Tyresö kommun beslutade i november 2009 att införa ett valfrihetssystem för sysselsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Förvaltningen har sedan årsskiftet 09/10 bedrivit en försöksverksamhet enligt nämndens beslut och direktupphandlat 30 platser från det nybildade sociala företaget, Jobbverket. Prövoperioden är fastställd till ca ett år. Därefter ska fastställas i vilken form valfrihetssystemet ska bedrivas.

Valfriheten omfattar biståndsbedömd sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunens ansvar är att ge bistånd i form av sysselsättning för personer som har betydande svårigheter i sin livsföring. Förvaltningen förordar att utförare i valfrihetssystemet även ska erbjuda en öppen verksamhet vid sidan om den biståndsbedömda sysselsättningen. Den öppna delen av verksamheten kommer inte att ersättas efter redovisat antal deltagare utan ingår i det pengsystem som kommer att användas som ersättning vid den biståndsbedömda sysselsättningen.

Vid valet av valfrihetssystem har kommunen två förfaringssätt att välja mellan. Det ena är att införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Det andra är att upphandla ramavtal med ett antal utförare som sedan biståndsavdelningen avropar i takt med att den enskilde väljer verksamhet. En sådan upphandling sker då i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Facklig samverkan har skett 2010-09-13. Kommunal har framfört att de föredrar en upphandling enligt LOU för att antalet utförare ska kunna begränsas. Information lämnas till Kommunstyrelsen 2010-10-26.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsen 2010-10-26 där det beslutades att frågan om införandet av ett valfrihetssystem enligt LOV hänskjuts till kommunfullmäktige 2010-12-09.


Ordförandens förslag

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, beslutar socialnämnden att ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, för sysselsättning enligt SoL gällande personer med psykiska funktionshinder införs.

2. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare i valfrihetssystemet.

3. Förvaltningschefen får delegation att utforma ett ersättningssystem inom ramen för gällande budget för valfrihetssystemet.

4. Jobbverket utses som ickevals -alternativ i valfrihetssystemet.

Yrkande

Susann Ronström (s) yrkar på ändring av punkt 1 till en upphandling enligt LOU i stället för LOV. Socialdemokraterna ser en risk med upphandling enligt LOV då det finns risk för att marknaden fylls med alltför många utförare. En upphandling enligt LOU ger kommunen bättre möjlighet att ha kontroll över vilka utförare som erbjuds brukarna.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

Protokollsanteckning

Ersättare Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att om hon hade haft rösträtt hade stött Susann Ronströms (s-gruppen) yrkande.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1077 Plan för utveckling av anhörigstöd

Dnr: 0145/10-010

Ärendebeskrivning

Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer sina närstående är ett prioriterat strategiskt utvecklingsområde för socialnämnden i Tyresö och kommunen har sedan år 1999 utvecklat stödet till anhöriga, bland annat genom demenssjuk­sköterskan och anhörigkonsulenten. För drygt ett år sedan förtydligades social­nämndens ansvar att erbjuda stöd till anhöriga genom en ändring i socialtjänst­lagen som innebär att alla socialnämndens verksamhetsområden ska uppmärk­samma anhörigas behov av stöd och erbjuda dem stöd. I samband med det gjordes en uppföljning av kommunens anhörig­stöd och anhörigkonsulenten fick även ett övergripande uppdrag att utveckla anhörigstödet i kommunen.

Förvaltningen har nu gjort en inventering av kommunens och landstingets stöd till anhöriga i Tyresö som vårdar en närstående. Bland annat mot bakgrund av denna inventering föreslås en plan för anhörigstödets organisering och utveckling i kommunen de närmaste åren.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar planen för utveckling av anhörigstöd

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1078 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr:0061/10-006

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Länsstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Från 1 januari 2010 har ansvaret för inrapportering av ej verkställda beslut övergått till socialstyrelsen.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska göras. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bifogad tabell). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2010.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1079 Ekonomisk rapport per september 2010 och prognos för året

Dnr: 046/10-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med september.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 15,6 miljoner hänförligt främst till äldreomsorgen. Åtgärder pågår för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1080 Underlag till strategi- och budgetplan 2011 samt KELP 2010-2014

Dnr: 016/10-10

Ärendebeskrivning

Information om socialförvaltningens underlag till strategi- och budgetplan 2011 samt KELP 2010-2014 lämnas.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar underlaget till strategi- och budgetplan 2011 samt KELP 2010-2014.

Protokollsanteckning

- Det antecknas på begäran av Susann Ronström (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som lämnas i kommunfullmäktige.

- Ersättare Elisabeth Hedlund (v) vill ha antecknat i protokollet att hon inte skulle ha deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt. Detta med hänvisning till det budgetförslag som lämnas till kommun-fullmäktige.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1081 Södertörns nyckeltal

Dnr: 0007/10-003

Ärendebeskrivning

Årets nyckeltalsrapporter för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt inom funktionshinderområdet redovisar kvalitativa och ekonomiska nyckeltal för verksamhetsåret 2009. Ett syfte med rapporterna är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. Dessutom är målsättningen att ge underlag för bedömning av kvaliteten på verksamheten i kommunen i förhållande till kostnaden samt i jämförelse med andra kommuner. Rapporterna kommer att beaktas i den fortsatta verksamhetsplaneringen. Rapporterna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.tyreso.se , under Omsorg och socialt stöd, Äldreomsorg.

Socialnämndens ledamöter kan få rapporterna i sin helhet genom att anmäla önskemålet till nämndsekreteraren under sammanträdet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1082 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-10-07, 2010-10-19, 2010-10-21

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1083 Anmälningar / Meddelanden

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-09-16

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2010-09-27

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1084 Muntlig information och frågor

Information om kostnader för betalningsansvar.

Auli Metsänsalo, avdelningschef biståndsavdelningen informerar om kostnaderna för betalningsansvar som i år hittills uppgått till 1,6 mnkr.

Konferens ”Frivilligt socialt arbete i fokus”.

Information om socialförvaltningens heldagskonferens ”Frivilligt socialt arbete i fokus” den 17 februari 2011 kl 8.30-15.30. Intresseanmälan kan göras redan nu till linda.esperstrand@tyreso.se .

Carema Hjärnhälsa

Anita Brynje ger ytterligare information om de klagomål som förekommit mot Carema Hjärnhälsa och brist på ordinarie läkare. Avvikelserapporteringar har gjorts. Verksamhetschefen har informerat om att en ordinarie läkare nyligen anställts på mottagningen.

Anna Steele Karlström (fp) som avsagt sig uppdraget som ordförande i socialnämnden och socialutskottet fr.o.m 1 november avtackas med en blomma.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen

__________________

§1085 Kompletteringsval, socialutskottet

Ärendebeskrivning

Anna Steele Karlström (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i utskottet från och med den 1 november. Förslaget är att Andreas Jonsson (m) väljs till ordförande i utskottet.

Andreas Jonsson (m) avsäger sig uppdraget som vice ordförande i socialutskottet från och med den 1 november. Socialnämnden har att välja ny ledamot och vice ordförande i utskottet. Förslaget är att Nomi Lind (fp) väljs till ledamot och vice ordförande i socialutskottet.

Förslag till beslut

 1. Socialnämnden godkänner avsägelserna.
 2. Socialnämnden väljer Andreas Jonsson (m) som ordförande i socialutskottet från och med den 1 november i stället för Anna Steele Karlström (fp).
 3. Socialnämnden väljer Nomi Lind (fp) som vice ordförande i socialutskottet från och med den 1 november i stället för Andreas Jonsson (m).

Socialnämndens beslut

- Enligt förslag.

____________