Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-05-25

Sammanträde 2011-05-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1036 Verksamhetsuppföljning - Gränsvägens gruppboende

1037 Granskning av Gränsvägens gruppboende

1038 Granskning av Tyresö kommuns demensenheter

1039 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

1041 Rapport om samordningsförbundet Östra Södertörn

1042 Rapportering av ej verkställda beslut

1043 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista maj 2011.pdf (184 kb)

§1036 Verksamhetsuppföljning - Gränsvägens gruppboende

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar regionchef Ingela Georgas, vice regionchef Katarina Hult och verksamhetschef Rosemary Ricket om verksamheten på gruppboendet Gränsvägen som drivs av Carema Care.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1037 Granskning av Gränsvägens gruppboende

Dnr: 0202/10-013

Ärendebeskrivning

Enligt tillsynsplanen har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört en granskning av gruppboendet Gränsvägen som drivs av Carema Care. Granskningen har genomförts i form av intervju med gruppchef Christofer Jerndal, besök i verksamheten, intervju med två ur personalen på verksamheten, samtal med tre biståndshandläggare samt intervju av sex anhöriga eller gode män.

Genomgång och granskning av dokumentation och rutiner har genomförts.

Då kritik har framkommit från anhöriga och gode män har regelbundna möten genomförts med biståndsavdelningens chef Auli Metsänsalo, biståndshandläggare, områdeschef, verksamhetschef samt gruppchef som inom Carema är ansvariga för boendet på Gränsvägen. Även stabschef har deltagit vid uppföljning av åtgärdsplan.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan
 2. Åtgärdsplanen följs upp av kvalitetsinspektör och redovisas i socialnämnden senast i november 2011.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1038 Granskning av Tyresö kommuns demensenheter, Syrenen, Solrosen och Näckrosen

Dnr: 0049/11-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har granskning skett under mars år 2011 på demensenheterna som ingår i Björkbackens äldrecentrum, av kvalitetsinspektör Maria Johansson. Intervjuer har skett med enhetschefer, personal och anhöriga. Genomgång av rutiner och dokumentation har utförts.

En sammanfattande bedömning är att Tyresö kommuns demensenheter följer kommunens kvalitetsgarantier och gällande lagstiftning. Rapporten har överlämnats till avdelningschefen för vidtagande av åtgärder med anledning av den kritik som framkommit.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1039 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr: 0094/11-61

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2010 att utöka kommunens mottagande av ensamkommande barn och ungdomar från sex till nio platser hösten 2010 och med ytterligare en plats från januari 2011. I augusti 2010 gjordes en överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn (minst tre platser) som barn med uppehållstillstånd. På kommunstyrelsens uppdrag har förvaltningen upphandlat och tecknat avtal om fyra platser på Villa Victoria, ett boende för ensamkommande barn som drivs i privat regi i Tyresö.

I samband med KS beslut om ett utökat mottagande påbörjades en omorgani­sering och förändrad utformning av mottagandet av ensamkommande barn inom individ- och familjeomsorgen. Verksamheten finansieras av ersättning från Migrationsverket.

Förvaltningen föreslår nu en ytterligare utökning av mottagandet av ensam­kommande barn och ungdomar med sju platser till sammanlagt 17 platser i Tyresö kommun. Behovet av mottagningsplatser i kommunerna är fortsatt stort och med ökad volym kan kvaliteten i mottagningen höjas och fler boende­alternativ utvecklas för att bättre kunna matcha varje ungdoms behov. Avtal med Länsstyrelsen om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd i kommunen ökar även ersättningen från Migrationsverket till kommunen avsevärt, framför allt ersättningen per plats.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar utökas enligt förvaltningens förslag.

 1. Socialnämnden delegerar till förvaltningschefen att teckna överens­kommelse med Länsstyrelsen om anordnande av boende för högst tre asylsökande ungdomar och 14 ungdomar med uppehållstillstånd.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1040 Ekonomisk rapport per april 2011 och prognos för året

Dnr: 0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med april.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 5,2 miljoner hänförligt främst till Individ- och familjeomsorgen där försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården pekar mot ett negativt resultat. Inom äldreomsorgen beräknas intäkter av taxan för ett halvår jämfört med budget helår. En åtgärdsplan är under utarbetande och behandlas i socialnämnden senast i juni.

Arbetet med måluppfyllelser pågår enligt plan. De specifika målen för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården kan dock bli svåra att uppnå 2011.

Nämnden mottar en muntlig information om förvaltningens preliminära åtgärdsplan.

Ajournering mellan kl 20.15 till 20.35.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar rapporten.
 2. Förvaltningen återkommer till sammanträdet i augusti med en åtgärdsplan för ett balanserat resultat.

_____________________

§1041 Rapport om samordningsförbundet Östra Södertörn

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet är en finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet i syfte att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet. Förbundet bildades 2010 och ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson och förvaltningschef Anita Brynje ger vid detta sammanträde en lägesbeskrivning inom samordningsförbundet Östra Södertörn.

Information om samordningsförbundet Östra Södertörn finns på http://www.samordningsforbundethaninge.se

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1042 Rapportering av ej verkställda beslut

Dnr: 0087/11-006

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Länsstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Från 1 januari 2010 har ansvaret för inrapportering av ej verkställda beslut övergått till socialstyrelsen.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska göras. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bifogad tabell). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 mars 2011. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1043 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-05-17

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1044 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nya bestämmelser om lex Sarah den 1 juli 2011 (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 11:21 – Budgetförutsättningar för åren 2011-2015 (bilaga).

- Cirkulär 11:24 – Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012.

- Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (bilaga).

Stockholms läns landsting

- Resultat av den uppsökande verksamheten år 2010 (bilaga).

Kommunstyrelsen

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2011-05-03, § 72 (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2011-04-14.

Socialförvaltningen

- Lägesrapport Trygg i Tyresö – Den sammanhållna vården i hemmet (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2011-04-28.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1045 Muntlig information och frågor

Andreas Jonsson, ordförande

Information om seminarium för nämnden den 16 augusti kl 18.00 gällande nämndsplanen.

Susann Ronström (s)

Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet önskar ta del av handlingar gällande granskningar på verksamheter för målgruppen.

Rådet framför synpunkter att vid kommande upphandlingar av gruppboenden bör socialstyrelsens rekommendationer om fem platser följas.

Anita Brynje, förvaltningschef

Information om förhandsbesked från ICLD, Stiftelse för erfarenhetsutbyte med andra länder, att de föreslår SIDA bevilja medel till Tyresö kommun för ett projekt. Projektet avser erfarenhetsutbyte med Theewaterskloof, en kommun i Sydafrika.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________

§1046 Inställt sammanträde den 15 juni

Ärendebeskrivning

Datum för socialnämndens sammanträden fastställs årligen av nämnden i en sammanträdesplan. Sammanträdesplan för år 2011 fastställdes 2010-11-24, § 1094.

Förslag föreligger att ställa in sammanträdet den 15 juni p.g.a få ärenden före sommaren. Nästa sammanträde är enligt plan den 31 augusti.

Socialnämndens beslut

- Sammanträdet den 15 juni ställs in.