Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-12-14

Sammanträde 2011-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1089 Information om projekt Trygg i Tyresö

1090 Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter 2012-2014

1091 Svar på remiss "Rätt att få åldras tillsammans"

1093 Anmälan av delegationsbeslut

§1089 Information om Trygg i Tyresö – Den sammanhållna vården i hemmet

Ärendebeskrivning

Artur Henningsson från Consider presenterar en första uppföljning av projektet Trygg i Tyresö- Den sammanhållna vården i hemmet.

Trygg i Tyresö är en 3-årig försöksverksamhet mellan Tyresö kommuns äldreomsorg och Handengeriatriken som med hjälp av statliga medel ska underlätta återgång till eget boende efter sjukhusvistelse för de mest sjuka äldre. Gemensamma team ger kvalificerad vård och omsorg i hemmet.

Vid sammanträdet medverkar även avdelningschef/projektägare Auli Metsänsalo samt projektadministratör Marita Sjögren.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________

§1090 Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter 2012-2014

Dnr: 0190/11-003

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fastställde i februari 2009 Plan för tillsyn av enskilda och kommunala verksamheter. Planen är treårig och löper ut i februari 2012 varför ny plan behöver fastställas. Syftet med planen för kvalitetsinspektörens granskning av enskilda och kommunala verksamheter är att säkerställa socialnämndens uppföljnings- och kvalitetssäkringsansvar inom nämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningens stab har arbetat fram förslag till plan för de närmaste tre åren. Enligt planen ska kvalitetsinspektörens granskning av enskilda verksamheter ske minst en gång per år enligt gällande avtal och kommunala verksamheter minst en gång var tredje år.

Ordförandens förslag

- Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014 fastställs enligt socialförvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut

  1. Plan för granskning av enskilda och kommunala verksamheter år 2012-2014 fastställs med ändring av punkt 4, tredje stycket. Granskning av verksamheter där allvarliga brister har uppdagats eller misstänks föreligga ska ske skyndsamt.
  2. Revidering av planen sker hösten 2012 inför år 2013.

____________

§1091 Svar på remiss ”Rätt att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen”

Dnr: 0160/11-006

Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har lämnat remissen "Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen". I betänkandet föreslås ett tillägg i socialtjänstlagen om rätt till parboende i särskilt boende för äldre även om den ena parten saknar sådant behov. Svar på remissen ska vara inlämnad senast den 19 december 2011.

Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande över remissen. Inriktningen är ett positivt ställningstagande till intentionerna i remissen. Dock bedöms betänkandet vara bristfälligt utrett och innehåller en sammanblandning av väsentliga begrepp, exempelvis särskilt boende och äldreboende. Vidare bedöms inte lagstiftning vara nödvändig för att få genomslag för intentionerna om parboende. Om en lagstiftning ändå genomförs är det av vikt att poängtera att lagstiftningen inte endast bör innebära en rätt till parboende vid särskilt boende, utan att även andra boendeformer såsom trygghetsboende och bostad i nära anslutning till särskilt boende bör omfattas för att kunna tillgodose behovet..

Ordförandens förslag

  1. Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande remiss "Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen" Ds 2011:33 antas.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1092 Ekonomisk rapport per november och prognos för året

Dnr: 0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med november.

En klar förbättring i årsprognosen kan konstateras sedan september. Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 5 miljoner Underskottet inom IFO har minskat ytterligare sedan föregående månad. Totalt har årsprognosen för alla verksamheter sjunkit med 3 miljoner under oktober och november. Den åtgärdsplan som antagits har gett effekt.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1093 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-12-06.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1094 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

Kommunfullmäktige

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2011-11-17, § 102 Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2011-11-17, § 109 Motion angående rättsäkerheten kring ärenden som behandlas av Socialnämndens utskott (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2011-10-20 samt 2011-11-25.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

____________


§1095 Muntlig information och frågor

Kaija Partanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Information om det pågående arbetet med anhörigstöd.

- En plan för det strategiska arbetet för stöd till anhöriga finns som Kaija Partanen och Lena Nylund, demenssjuksköterska arbetar med.

- Ett samarbete med FOU Nestor har påbörjats och handlingsplaner för anhörigstöd kommer tas fram för respektive verksamhet.

- Ett anhörigcafé, en mötesplats för anhöriga kommer att starta våren 2012 en gång/månad med början den 25 januari.

Andreas Jonsson, ordförande

Inbjudan delas ut vid sammanträdet till Invigning av Restaurang Utsikten vid Björkbackens äldrecenter och nya Trygghetsboendet, den 11 januari kl 11.00.

Information om ett ordförandeuppdrag angående fritidsklubbcheck som lämnats till socialförvaltningens stab.

Se bilaga.

Anita Brynje, förvaltningschef

Anita Brynje besvarar fråga från föregående sammanträde med anledning av Rädda barnens undersökning om barnfattigdom. I Tyresö fanns det år 2010 479 barn under 18 år i familjer som uppbar försörjningsstöd. Ett projekt har startat i samverkan med Rädda barnen, skola, socialtjänst om hur man gemensamt kan stötta de utsatta barnen.

Information om projekt Medborgarfokus som startar vid årsskiftet. Projektet består av fyra delar; medborgarservice, information, trygghet och kvalitetsutveckling.

Anita Brynje slutar som förvaltningschef och ska i sitt nya uppdrag i huvudsak ansvara för tre områden; Motor för den nya styrprocessen, Uppdragsgivare till Medborgarfokus samt ansvar för frågeställningar där flera förvaltningar är berörda och en fråga riskerar hamna mellan stolarna.


Catarina Stavenberg, stabschef

Information om socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen samt öppna jämförelser från 2011.

Anita Brynje tackas av med blommor.

Den nya förvaltningschefen Ingrid Boheman Risto börjar den 9 januari.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________