Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-04-18

Sammanträde 2012-04-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1036 Verksamhetsuppföljning valfrihetssystem sysselsättning SoL

1037 Målstrategier för biståndsavdelningen

1038 Patientsäkerhetsberättelse 2011

1039 Överenskommelse om samverkan vid egenvård

1040 Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

1041 Överenskommelse om samordning av insatser för vuxna personer med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

1042 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

1043 Yttrande angående revisionsgranskning kring styrning och uppföljning av avtal

1044 Rapportering ej verkställda beslut

1045 Anmälan av delegationsbeslut

§1036 Verksamhetsuppföljning, valfrihetssystem LOV för sysselssättning SoL

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningen.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har sedan 1 februari 2011 ett valfrihetssystem enligt LOV, lagen om valfrihetssystem (2008:962), för biståndsbedömd sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. För närvarande finns avtal med två företag, Jobbverket och Fontänhuset Sköndal.

Vid sammanträdet informerar avdelningschef Auli Metsänsalo, biståndsavdelningen om insatsen och samarbetet med utförarna.

Verksamhetschef Ilva Moen Pålsson och arbetshandledare Carola Cielens från Jobbverket informerar vid sammanträdet om sin verksamhet.

Verksamhetschef Johan Rydergård från Fontänhuset Sköndal informerar vid sammanträdet om sin verksamhet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.


Diarienummer

2012/SN 065 010

§1037 Målstrategier för biståndsavdelningen

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt den nya styrprocessen ska samtliga verksamhetsområden redovisa sina målstrategier och aktiviteter utifrån enhetsplanerna 2012. Vid sammanträdet presenteras målstrategier för biståndsavdelningen av avdelningschef Auli Metsänsalo.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse


Diarienummer

2012/SN 0078 014

§1038 Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas verksamhetsberättelse 2011

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, har från och med 2011-01-01 ersatt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Lagen ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Lagen anger att vårdgivaren varje år, senast 1 mars, ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan redovisar en sammanfattning av de patientsäkerhetsberättelser som lämnats av äldreboendena Björkbacken och Ängsgården, Trollängen samt Krusmyntan. I redovisningen ingår även den medicinskt ansvariga sjuksköterskans verksamhetsberättelse.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse


Diarienummer

2012/SN 0111 014

§1039 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar rekommendationen att teckna överenskommelse med landstinget angående samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård.

__________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat att rekommendera kommunen att teckna överenskommelse med landstinget om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. Förvaltningen har tidigare i tjänstemannaremiss lämnat synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har beaktats i denna överenskommelse, vilken bifogas.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar rekommendationen att teckna överenskommelse med landstinget angående samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Rekommendation från KSL


Diarienummer

2011/SN 0047 005

§1040 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden antar rekommendationen att teckna överenskommelse med landstinget om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet för huvudmännen att tillsammans upprätta en individuell plan när den enskilde har insatser från både kommun och landsting. Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har i och med detta tagit fram en överenskommelse om samordning av insatser avseende habilitering och rehabilitering. Överenskommelsen bifogas.

Målgruppen som omfattas består av både barn och vuxna med behov av habiliterings- och/eller rehabiliteringsinsatser och särskild hänsyn tas till om den enskilde har stora och långvariga behov av insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Syftet med överenskommelsen är att den ska utgöra grund och stöd för det lokala samarbetet mellan kommun och landsting avseende samordning av insatser.

Förvaltningen föreslår att nämnden antar rekommendationen från Kommunförbundet Stockholms län, KSL, att teckna överenskommelsen.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden antar rekommendationen att teckna överenskommelse med landstinget om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Rekommendation från KSL

Diarienummer

2011/SN 0029 005

§1041 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anta Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation att teckna överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning som ska leda till individnära samverkan. Överenskommelsen ska säkerställa att vård och insatser ger möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vidare ska överenskommelsen tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, innehålla gemensamma mål, resursfördelning och övergripande samarbetsformer både på regional och på lokal nivå.

Beslutet bör fattas av kommunfullmäktige och inte av nämnd, i enlighet med regeringens proposition ”Vissa psykiatrifrågor” 2008/09:193, s 16.

Socialstyrelsen har i beslut den 15 december 2011 påtalat att Tyresö kommun och Stockholms läns landsting måste ingå en överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

På lokal nivå finns redan både en samverkansöverenskommelse tillsammans med flera andra kommuner i södra länet och ett nyligen upprättat lokalt samverkansavtal mellan Tyresö kommun, Carema Hjärnhälsan Tyresö och Psykiatri Södra Stockholm.

Förvaltningen föreslår att KSL:s förslag till övergripande överenskommelse ska antas.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anta Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation att teckna överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Rekommendation från KSL

Diarienummer

2012/SN 071 52

§1042 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Socialnämndens beslut

1. Arvode för särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder fastställs enligt socialförvaltningens förslag.

2. I socialnämndens delegationsordning görs tillägg i avsnitt 18 enligt socialförvaltningens förslag.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

När ett ensamkommande barn/ungdom under 18 år har beviljats uppehållstillstånd, eller om barnet redan vid ankomsten har uppehållstillstånd, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Enligt nu gällande bestämmelser finns det inget lagstöd som ger den särskilt förordnade vårdnadshavaren rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden, om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. Detta kan medföra svårigheter att rekrytera andra än familjehemsföräldrar till uppdraget.

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden inför ett arvode för särskilt förordnade vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsföräldrar. Socialförvaltningen rekommenderar att arvodet fastställs till samma belopp som för god man till ensamkommande barn, 1 760 kronor per månad.

Socialnämnden rekommenderas att genom tillägg i nämndens delegationsordning lämna delegation till socialsekreterare gällande anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare när vårdnadshavare är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Även beslut om ersättning bör delegeras.

Ordförandens förslag

 1. Arvode för särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder fastställs enligt socialförvaltningens förslag.

 1. I socialnämndens delegationsordning görs tillägg i avsnitt 18 enligt socialförvaltningens förslag.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse


Diarienummer

2012/SN 0038 013

§1043 Yttrande angående revisionsgranskning kring styrning och uppföljning av avtal

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar revisionsrapportenUppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal” och antar förvaltningens förslag till yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en uppföljande granskning inom kommunstyrelsen och socialnämnden samt en fördjupning kring tillsynsverksamheten bland annat mot bakgrund av massmediadebatten kring Carema. Revisorernas bedömning är att socialnämnden har ett ändamålsenligt system för tillsyn av enskilda och kommunala verksamheter samt att de utvecklingsområden som identifierats har beaktats på ett bra sätt i socialnämndens nya tillsynsplan.

Revisionen konstaterar att nämnden inte fullt ut uppnått målsättningen i den tidigare tillsynsplanen och rekommenderar att resursbehov och prioritering ska ses över samt att ansvars- och sekretessfrågorna i förhållande till tillsynsverksamheten inom projektet Medborgarfokus ska klargöras.

Planeringen är att kommunstyrelsen under våren kommer att klargöra ansvarsfördelning och i reglementet reglera möjligheterna för Medborgarfokus att utöva tillsyn och granska nämndernas verksamhet. Förvaltningens bedömning är att den omprioritering som gjorts inom förvaltningen och framför allt den resursförstärkning som tillförts projektet Medborgarfokus från socialnämnden, väl tillgodoser resursbehoven så att målsättningen i nämndens tillsynsplan kan uppfyllas.

Ordförandens förslag

1 Socialnämnden noterar revisionsrapportenUppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal” och antar förvaltningens förslag till yttrande.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal”

Diarienummer

2012/SN 034013

§1044 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar rapporten.

__________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 mars 2012. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten.

Bilagor:

Tjänsteskrivelsen

Bilaga statistik

Dnr 2012/SN 0015 003

§1045 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-04-03, 2012-04-10.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto

§1046 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 12:12, Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Brev angående Omvärldsanalys – Nämndplan 2013 (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2012-02-29.

Tyresö kommun,revisorerna

- Ansvarsutövande med fokus på intern kontroll (bilaga).

Tyresö kommun, socialförvaltningen

- Svar till nattpersonalen på Björkbackens äldrecentrum (bilaga).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

§1047 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar information.

____________________________________________________________

Ingrid Boheman Risto, förvaltningschef informerar om att enligt de första beräkningarna för året prognostiseras ett preliminärt underskott för socialförvaltningen på 7 miljoner. Resultatet är ännu osäkert. Enligt den nya styrprocessen lämnas delårsbokslut månaderna maj och oktober. Den första prognosen för året redovisas nämnden den 23 maj.

Susann Ronström (s) efterfrågar ekonomiska rapporter till nämnden månadsvis såsom föregående år. Förvaltningen återkommer i frågan.