Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-06-20

Sammanträde 2012-06-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1062 Muntlig information - uppsägning av läkemedelsförrådsavtal

1063 Åtgärdsplan för ett balanserat resultat

1064 Utredning gällande konkurrensutsättning av det kommunala utförandet av personlig assistans

1065 Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS

1066 Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS

1067 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista juni 2012.pdf (188 kb)

§1062 Muntlig information – uppsägning läkemedelsförråd

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kaija Partanen informerar om uppsägning av läkemedelsförrådsavtal i särskilda boende för äldre (SÄBO).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Bilaga:

Uppsägning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sthlms läns landsting.

§1063 Åtgärdsplan för ett balanserat resultat

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Ingrid Boheman Risto informerar muntligt om beräknade effekter av åtgärdsplanen för ett balanserat resultat. Avdelningschef Sara Strandberg, socionomerna Britt Sundström och Annelie Rehnberg samt ekonom Christina Carleson informerar om det förebyggande arbetet på resursenheten samt dess kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.


Diarienummer

2012/SN 0105 011

§1064 Utredning gällande konkurrensutsättning av det kommunala utförandet av personlig assistans

Socialnämndens beslut

1. Det kommunala utförandet av personlig assistans ska inte konkurrensutsättas.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har i Socialnämndens nämndplan 2012 fått i uppdrag att utreda möjligheterna att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personlig assistans. Socialförvaltningen bedömer att kostnaderna för utförandet av personlig assistans kan minskas med ca 3 mkr per år genom konkurrensutsättning. Kostnadsbesparingar är möjliga först från och med år två. Ett alternativ till konkurrensutsättning är att, som en effekt av genomlysningen av verksamheten, omstrukturera budgeten i syfte att uppnå en tydligare beställar- utförarorganisation. Socialförvaltningen bedömer att det i nuläget främst är av vikt att genomföra förändringar av detta slag och rekommenderar därför att det kommunala utförandet av personlig assistans för närvarande inte konkurrensutsätts. Genom att renodla strukturen förbereds organisationen för konkurrensutsättning i det fall det bedöms vara lämpligt att genomföra i framtiden. Risken för negativa konsekvenser för brukare samt konsekvenser gällande omställning ligger också till grund för bedömningen.

Ordförandens förslag

 1. Det kommunala utförandet av personlig assistans ska inte konkurrensutsättas.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Protokoll MBL § 11


Diarienummer

2012/SN 0111 010

§1065 Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS

Socialnämndens beslut

1. Ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, införs för daglig verksamhet enligt LSS gällande personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

2. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare i valfrihetssystemet.

3. Förvaltningschefen får delegation att utforma ett ersättnings­system inom ramen för gällande budget för daglig verksamhet.

4. Samtliga utförare i valfrihetssystemet är ickevalsalternativ enligt ett turordningssystem.

Reservation

Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar en blank reservation.

__________________________________________________________

Ärendebeskrivning

I socialnämndens nämndplan för 2012 ges förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt LSS. Redan idag utförs en knapp tredjedel av den dagliga verksamheten för Tyresös brukare av andra utförare än kommunens egen. Dessa platser köps var för sig med individuella avtal för varje enskild brukare.

Införandet av eget val inom daglig verksamhet kan ge brukaren ett större utbud av verksamheter och utförare att välja mellan. Fokus på brukarnas önskemål förstärks i och med valfriheten, och konkurrensen om brukarna kan bidra till utveckling av metoder och förhållningssätt inom verksamheterna. Den ekonomiska ersättningen till utförarna beslutas av kommunen, vilket leder till ökad kostnadskontroll. Förvaltningen föreslår att eget val inom daglig verksamhet införs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Planeringen är att valfrihetssystemet införs våren 2013.

Ordförandens förslag

 1. Ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, införs för daglig verksamhet enligt LSS gällande personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

 1. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare i valfrihetssystemet.

 1. Förvaltningschefen får delegation att utforma ett ersättnings­system inom ramen för gällande budget för daglig verksamhet.

 1. Samtliga utförare i valfrihetssystemet är ickevalsalternativ enligt ett turordningssystem.

Yrkande

Susann Ronström (s) och Peter Söderlund (mp) yrkar på avslag på ordförandens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att yrkandet avslås. Socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Protokoll MBL § 11


Diarienummer

2011/SN 0106 011

§1066 Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS

Socialnämndens beslut

1. Driften av omsorgsverksamheten vid nytt gruppboende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska konkurrensutsättas enligt lag om offentlig upphandling (LOU).

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samverkan med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen och godkänna förfrågningsunderlag samt att i samråd med socialnämndens ordförande teckna avtal.

Reservation

Susann Ronström (s) reserverar sig mot beslutet då s-gruppen anser att egenregianbud ska vara möjligt.

________________________________________________

Ärendebeskrivning

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning behöver byggas ut årligen de närmaste fem åren (Nämndplan 2012). Det gruppboende som enligt plan ska uppföras på Lindetomten (beslut KS 2011-05-03, § 72) har försenats. Av denna anledning har socialförvaltningen sett över möjligheten att tidigarelägga start av ett annat nytt gruppboende. Enligt kommunens fastighetskontor finns det möjlighet att för ändamålet omdisponera lokal som i nuläget används till förskoleverksamhet. Socialnämndens ordförande har gett socialförvaltningen uppdraget att se över möjligheten till konkurrensutsättning av nya verksamheter med inriktningen att dessa ska konkurrensutsättas om så är möjligt. Socialförvaltningen bedömer att konkurrensutsättning är möjlig avseende det nya gruppboendet enligt LSS och rekommenderar att en upphandling omfattar driften av omsorgsverksamheten.

Ordförandens förslag

1. Driften av omsorgsverksamheten vid nytt gruppboende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska konkurrensutsättas enligt lag om offentlig upphandling (LOU).

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samverkan med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen och godkänna förfrågningsunderlag samt att i samråd med socialnämndens ordförande teckna avtal.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Protokoll MBL § 11

Diarienummer

2012/SN 015-003

§1067 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-06-05.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto

§1068 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Information om att ansöka om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen (bilaga).

Pressmeddelanden (bilagor)

- Tydligare krav på LSS-boenden för unga med funktionsnedsättning.

- Nationell tillsyn visar på brister i vården och omsorger om äldre .

- Bristande uppföljning av insatser till våldsutsatta kvinnor och barn.

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 12:19, Barns möjligheter att få tillgång till hälso- och sjukvård och sociala insatser (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2012-05-10.

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2012-05-10, § 49, Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2012-05-10, § 50, Genomförande av folkomröstning om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (bilaga).

Tyresö kommun

- Samverkansavtal för ungdomsmottagningen i Tyresö Kommun (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2012-05-23.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

§1069 Muntlig information och frågor

Susann Ronström (s) ställer fråga med anledning av artikel i Mitt i Tyresö om hemtjänsten, som besvaras av avdelningschef Auli Metsänsalo.

____________________________________________________________