Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-05-20

Sammanträde 2015-05-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Delårsbokslut per 30 april 2015 samt prognos för helåret

Dnr 2015/SN 0051 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande och läggs till måndag den 18 maj.

2 Reviderad Nämndplan 2015

Dnr 2014/SN 0219 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Nämndplanen för 2015 fastställs.

Beskrivning av ärendet
I samband med fastställande av nämndplan för 2015 den 20 november 2014 (Dnr:2014/SN 0219 003) beslutade nämnden att hos kommunstyrelsen begära vissa omdisponeringar av medelsramarna mellan socialnämndens tre verksamhetsområden samt om ett ramtillskott för verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05, § 24 (Dnr 2014/KS 0141 10) skall
1. Totalt 4 000 tkr omfördelas från verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Detta innebär bland annat att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3 400 tkr omfördelas från verksamhetsområde äldreomsorg till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning tillförs ytterligare 7 500 tkr under 2015.
Detta innebär att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning tillförs totalt 14 900 tkr under 2015.

Ovan redovisade förändringar är nu inlagda i den reviderade nämndplanen för 2015 samt även kommentarer hur fördelning gjorts inom respektive verksamhetsområde. Under verksamhetsmålen har indikatorer kompletterats med uppgifter om utfall för 2014 där så varit möjligt. Övriga delar i den reviderade nämndplanen är oförändrade mot tidigare nämndplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
NÄMNDPLAN 2015 revidering 2015-05-20.pdf

3 Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning - analys och beräkningar för år 2016-2020

Dnr 2015/SN 0081 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden godkänner analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer med funktionsnedsättning år 2016-2020.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Tyresö kommun upprättar årligen en plan för kommande behov inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Planen har utarbetats av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelningen. Planen avser perioden 2016-2020, och har avgränsats till att omfatta de mest omfattande insatserna och de insatser där de största förändringarna bedöms ske. Prognoserna bygger både på ett känt behov samt ett antagande om ökning utifrån tidigare års trend.

Behovet av insatser med stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förväntas öka. Främst gäller ökningen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De LSS-insatser som förväntas att öka mest är daglig verksamhet och bostad med särskild service.

Kommunala funktionshinderrådet har delgivits ärendet och fått möjlighet att lämna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av stöd och service FO 2016-2020.pdf

4 Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre- analys och beräkningar för år 2016-2020

Dnr 2015/SN 0075 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden godkänner analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer 65 år och äldre, år 2016-2020.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen gör årligen beräkningar av behovet av platser i vård- och omsorgsboende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren.

Syftet är att lägga en grund för framtida strategiska planering av kommunens stöd och service till personer över 65 år.

Beräkningarna utgår från prognostiserad befolkningsutveckling och avser perioden 2016-2020. Under perioden fram till 2020 beräknas antalet personer över 65 år öka med 5,2 procent eller cirka 400 personer. Ökningarna förväntas framförallt inom åldersgrupperna 80 år och äldre där behoven av omsorg är som störst. Med stora ökningar i dessa åldersgrupper följer ökade behov av både vård- och omsorgsboende och av hemtjänst. Prognosen visar på ett ökat behov av platser på vård- och omsorgsboenden med omkring 15 platser per år de närmaste åren. Behovet av hemtjänst (omvårdnad, service, ledsagarservice, avlösarservice samt matdistribution) förväntas öka med omkring 10 000 timmar per år fram till år 2020.

För personer under 65 år framgår behoven av hemtjänst och vård- och omsorgsboende av funktionshinderplanen.

Ärendet har utarbetat av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelningen. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av stöd och service för äldre 2016-2020.pdf

5 Behov av insatser för personer inom individ- och familjeomsorgen 2016-2020

Dnr 2015/SN 0082 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden godkänner behovsanalys för individ- och familjeomsorgen, år 2016-2020

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en behovsplan för individ- och familjeomsorgen för åren 2016-2020. Det är första året som en sådan plan med behovsanalys tas fram för individ- och familjeomsorgen. Planen är utformad med fokus på utveckling över tid samt nulägesbeskrivning och jämförelser med framförallt riket och Stockholms län samt i några delar jämförbara kommuner. Syftet med översikten av omvärldsfaktorerna och analysen är att lägga en grund för framtida strategiska planering av kommunens insatser för personer inom individ- och familjeomsorgen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av insatser IFO 2016-2020.pdf

6 Svar på Motion "Palliativ vårdenhet"

Dnr 2015/SN 0067 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Förvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns behov av att inrätta en palliativ enhet då behovet är tillgodosett genom de resurser som finns att tillgå i kommunen;

Samtliga vård- och omsorgsboende i kommunen arbetar med allmän palliativ vård. ASiH erbjuder avancerad sjukvård i hemmet för personer över 18 år som befinner sig i livets slutsked och som vill bo kvar i hemmet.
Ordförandeutlåtande

Som med all offentligt finansierad välfärd är det angeläget att den palliativa vården och omsorgen är kompetent, respektfull och tillgänglig för alla som har behov av den. Därför är det inte tillräckligt att koncentrera verksamheten till en enda enhet. Den palliativa vården och omsorgen är ett delat ansvar mellan landsting och kommun och verksamheten är inriktad på att kunna stödja människor där de befinner sig, vare sig det är på sjukhus, i vård- och omsorgsboende eller i ordinärt boende. Just nu pågår ett nationellt utvecklingsarbete inom området och en nationell palliativ vårdplan håller på att tas fram. Alliansen i Tyresö ser fram emot att, tillsammans med Stockholms läns landsting, se vad vi kan ta till oss av de nya kunskaper och metoder som blir resultatet av detta arbete. Vi delar ambitionerna att vård och omsorg för målgruppen ska var så bra som möjligt varför motionen bör anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Remiss.pdf

7 Fyllnadsval socialutskottet

Beskrivning av ärendet
Barbro Rådberg (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet. Socialnämnden har godkänt avsägelsen 2015-04-29, § 1041.

Socialnämnden har att välja ny ledamot i socialutskottet. Förslaget är att x x (x) väljs till ledamot i socialutskottet.

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
. Beslut angående tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen (bilaga)
Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag 2015-04-19, § 34 (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet
- Svar på remiss " Analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer 65 år och äldre (bilaga).

Regeringen
Uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar (bilaga)

Bilagor
Beslut IVO.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 34.pdf
Remissvar Behov av insatser för äldre 2016-2020.pdf
Regeringsbeslut-Uppdrag yrkesintroduktion-uppdragsutbildningar.pdf

9 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-05-08, 2015-05-12.

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1046 Delårsbokslut per 30 april 2015 samt prognos för helåret

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2015 samt prognos för helåret 2015 noteras.
2. Uppföljning av verksamhetsmål samt särskilda uppdrag noteras.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för ekonomi i balans till delårsbokslut 2.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamheter i egen regi.

En ekonomisk uppföljning göras till nämnden vid samtliga nämndssammanträden under året förutom januari och februari månad. I samband med den fördjupade rapporteringen - tertial 1 och tertial 2 - ska även uppfyllelse av verksamhetsmål och särskilda uppdrag rapporteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tertialbokslut 1 2015 SN.pdf
Bilaga 1- Kvalitetsgarantier Värdighetsgarantier.pdf

§1047 Reviderad Nämndplan 2015

Dnr 2014/SN 0219 003

Socialnämndens beslut
- Nämndplanen för 2015 fastställs.

Tjänstgörande ledamöter för socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Peter Söderlund (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2015-02-05 § 18 (bilaga).

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I samband med fastställande av nämndplan för 2015 den 20 november 2014 (Dnr:2014/SN 0219 003) beslutade nämnden att hos kommunstyrelsen begära vissa omdisponeringar av medelsramarna mellan socialnämndens tre verksamhetsområden samt om ett ramtillskott för verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-03-05, § 24 (Dnr 2014/KS 0141 10) skall
1. Totalt 4 000 tkr omfördelas från verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Detta innebär bland annat att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3 400 tkr omfördelas från verksamhetsområde äldreomsorg till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning tillförs ytterligare 7 500 tkr under 2015.
Detta innebär att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning tillförs totalt 14 900 tkr under 2015.

Ovan redovisade förändringar är nu inlagda i den reviderade nämndplanen för 2015 samt även kommentarer hur fördelning gjorts inom respektive verksamhetsområde. Under verksamhetsmålen har indikatorer kompletterats med uppgifter om utfall för 2014 där så varit möjligt. Övriga delar i den reviderade nämndplanen är oförändrade mot tidigare nämndplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan 2015 - revidering.pdf
Bilaga 1 Kvalitetsgaranter Värdighetsgarantier.pdf
Bilaga 2 Riskhantering - 2015.pdf
Bilaga 3 Handlingsplan för kommunikation.pdf
Bilaga 4 Styrande planer och policys - 2015.pdf
Yttrande Akademikerförbundet SSR.pdf

§1048 Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning - analys och beräkningar för år 2016-2020

Dnr 2015/SN 0081 010

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden godkänner analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer med funktionsnedsättning år 2016-2020.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Tyresö kommun upprättar årligen en plan för kommande behov inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Planen har utarbetats av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelningen. Planen avser perioden 2016-2020, och har avgränsats till att omfatta de mest omfattande insatserna och de insatser där de största förändringarna bedöms ske. Prognoserna bygger både på ett känt behov samt ett antagande om ökning utifrån tidigare års trend.
Behovet av insatser med stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förväntas öka. Främst gäller ökningen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De LSS-insatser som förväntas att öka mest är daglig verksamhet och bostad med särskild service.
Kommunala funktionshinderrådet har delgivits ärendet och fått möjlighet att lämna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av stöd och service FO 2016-2020.pdf

§1049 Behov av stöd och service för personer 65 år och äldre- analys och beräkningar för år 2016-2020

Dnr 2015/SN 0075 010

Socialnämndens beslut
- Återremiss för komplettering gällande antal platser i vård- och omsorgsboende.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen gör årligen beräkningar av behovet av platser i vård- och omsorgsboende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren.

Syftet är att lägga en grund för framtida strategiska planering av kommunens stöd och service till personer över 65 år.

Beräkningarna utgår från prognostiserad befolkningsutveckling och avser perioden 2016-2020. Under perioden fram till 2020 beräknas antalet personer över 65 år öka med 5,2 procent eller cirka 400 personer. Ökningarna förväntas framförallt inom åldersgrupperna 80 år och äldre där behoven av omsorg är som störst. Med stora ökningar i dessa åldersgrupper följer ökade behov av både vård- och omsorgsboende och av hemtjänst. Prognosen visar på ett ökat behov av platser på vård- och omsorgsboenden med omkring 15 platser per år de närmaste åren. Behovet av hemtjänst (omvårdnad, service, ledsagarservice, avlösarservice samt matdistribution) förväntas öka med omkring 10 000 timmar per år fram till år 2020.

För personer under 65 år framgår behoven av hemtjänst och vård- och omsorgsboende av funktionshinderplanen.

Ärendet har utarbetat av socialförvaltningens stab i samarbete med biståndsavdelningen. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av stöd och service för äldre 2016-2020.pdf

§1050 Behov av insatser för personer inom individ- och familjeomsorgen för år 2016-2020

Dnr 2015/SN 0082 010

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden godkänner behovsanalys för individ- och familjeomsorgen, år 2016-2020

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en behovsplan för individ- och familjeomsorgen för åren 2016-2020. Det är första året som en sådan plan med behovsanalys tas fram för individ- och familjeomsorgen. Planen är utformad med fokus på utveckling över tid samt nulägesbeskrivning och jämförelser med framförallt riket och Stockholms län samt i några delar jämförbara kommuner. Syftet med översikten av omvärldsfaktorerna och analysen är att lägga en grund för framtida strategiska planering av kommunens insatser för personer inom individ- och familjeomsorgen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behov av insatser IFO 2016-2020.pdf

§1051 Svar på Motion "Palliativ vårdenhet"

Dnr 2015/SN 0067 001

Socialnämndens beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Förvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns behov av att inrätta en palliativ enhet då behovet är tillgodosett genom de resurser som finns att tillgå i kommunen;
Samtliga vård- och omsorgsboende i kommunen arbetar med allmän palliativ vård. ASiH erbjuder avancerad sjukvård i hemmet för personer över 18 år som befinner sig i livets slutsked och som vill bo kvar i hemmet.
Ordförandeutlåtande
Som med all offentligt finansierad välfärd är det angeläget att den palliativa vården och omsorgen är kompetent, respektfull och tillgänglig för alla som har behov av den. Därför är det inte tillräckligt att koncentrera verksamheten till en enda enhet. Den palliativa vården och omsorgen är ett delat ansvar mellan landsting och kommun och verksamheten är inriktad på att kunna stödja människor där de befinner sig, vare sig det är på sjukhus, i vård- och omsorgsboende eller i ordinärt boende. Just nu pågår ett nationellt utvecklingsarbete inom området och en nationell palliativ vårdplan håller på att tas fram. Alliansen i Tyresö ser fram emot att, tillsammans med Stockholms läns landsting, se vad vi kan ta till oss av de nya kunskaper och metoder som blir resultatet av detta arbete. Vi delar ambitionerna att vård och omsorg för målgruppen ska var så bra som möjligt varför motionen bör anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Remiss.pdf

§1052 Fyllnadsval socialutskottet. Ärendet utgår.

§1053 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
. Beslut angående tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder vid Villa Sjöhagen (bilaga)
Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag 2015-04-19, § 34 (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet
- Svar på remiss " Analys och beräkningar av behov av stöd och service för personer 65 år och äldre (bilaga).

Regeringen
Uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar (bilaga)

Bilagor
Beslut IVO.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 34.pdf
Remissvar Behov av insatser för äldre 2016-2020.pdf
Regeringsbeslut-Uppdrag yrkesintroduktion-uppdragsutbildningar.pdf

§1054 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-05-08, 2015-05-12.

Beslut/Protokollsutdrag
§1054_prot_20150520.pdf (109 kb)

§1055 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf