Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-02-24

Sammanträde 2016-02-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Muntlig information från Silviahemmet om Silviacertifieringen i Tyresö

Muntlig information från Silviahemmet om Silviacertifieringen i Tyresö
Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har i nämndplanen gett förvaltningen i uppdrag att genomföra Silviacertifiering inom äldreomsorgen under mandatperioden. Arbetet med certifiering för all personal på vård- och omsorgsboenden i såväl kommunal som privat regi har påbörjats och utbildningen startade januari 2016.

Rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman från Stiftelsen Silviahemmet informerar muntligt om arbetet med certifieringen.

2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016

Dnr 2016/SN 0029 10
Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialnämndens verksamhetsberättelse med bokslut för år 2015 godkänns.
2. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2015 överlämnas till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 beskrivs hur socialförvaltningens arbete bedrivits under det gångna året.
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse år 2015.pdf

3 Reviderad nämndplan 2016 och omfördelning av medel *

Dnr 2015/SN 0178 003
Reviderad nämndplan 2016 och omfördelning av medel
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att 9 705 tkr omfördelas från individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde till omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Socialnämndens förslag till beslut
- Den reviderade nämndplanen för 2016 fastställs under förutsättning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut avseende omfördelning av medel från individ- och familjeomsorgen till omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Beskrivning av ärendet
Vid socialnämndens beredning av nämndplanen har behov behandlats som inte uppmärksammats i budgetprocessen. Anslaget till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning utökas av den anledningen med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser i bostad med särskild service, LSS, enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 § 137.

Den justerade organisationen inom socialförvaltningen trädde i kraft 2016-01-01. Organisationsförändringen innebär en tydligare uppdelning mellan myndighet och verksamhet.
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1 -Indikatorer nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsgarantier Värdighetsgarantier nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 3 Riskhantering nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 4 Kommunikationsplan nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys nämndplan socialnämnden 2016.pdf

4 Svar på återremitterad motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd *

Dnr 2013/SN 0110 001
Svar på återremitterad motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 21 mars 2013 om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktiges beslutade den 12 september 2013, via minoritetsåterremiss, att återremittera ärendet för komplettering.
Kommunstyrelsen önskar få in en komplettering utifrån motiveringen till återremissen.
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107 (3).pdf

5 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015

Dnr 2016/SN 0013 12
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015
Socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.
Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag. Verksamheten med personligt ombud bedrivs med statsbidrag. I redogörelsen för verksamheten för år 2015 beskrivs omfattningen av verksamheten, prioriteringar, organisation och brister som uppmärksammats.
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning 2015.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003
Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-02-16.
Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Avgifter ÄO FO 2016.pdf
Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom ÄO och FO.pdf

7 Anmälningar/meddelanden 2016

Dnr 2016/SN 0006 001
Anmälningar/meddelanden 2016
Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden februari 2016 listas i bifogad rapport.
Bilagor
Socialnämndens meddelanden Februari.pdf
Cirkulär 16_3 Ändringar i socialförsäkringsbalken.pdf
Dom förvaltningsrätten 2016-01-29.pdf
Pressmeddelande Bemanning på äldreboenden.pdf
Kompletterande granskning Lindalens hemtjänst.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001
Förvaltningschefens rapport
Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

9 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001
Övriga frågor
Socialnämndens förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.
Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen.

§1014 Muntlig information från Silviahemmet om Silviacertifieringen i Tyresö

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har i nämndplanen gett förvaltningen i uppdrag att genomföra Silviacertifiering inom äldreomsorgen under mandatperioden. Arbetet med certifiering för all personal på vård- och omsorgsboenden i såväl kommunal som privat regi har påbörjats och utbildningen startade januari 2016.

Rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman från Stiftelsen Silviahemmet informerar muntligt om arbetet med certifieringen.

Beslut/Protokollsutdrag
§1014_prot_20160224.pdf (110 kb)

§1015 Verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Dnr 2016/SN 0029 10

Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens verksamhetsberättelse med bokslut för år 2015 godkänns.
2. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2015 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. En redovisning avseende stimulansmedlen inom äldreomsorgen ska lämnas vid socialnämndens sammanträde 2016-03-30.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 beskrivs hur socialförvaltningens arbete bedrivits under det gångna året.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att redovisning sker på nästkommande sammanträde för socialnämnden avseende hur 1.976.687 kr av stimulansmedlen inom äldreomsorgen använts. Redovisningen ska innehålla vilka arbetstagare (kan vara anonymiserade) som arbetat var och vid vilken tidpunkt samt anställningsform och arbetstidsmått.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) yrkande om redovisning avseende stimulansmedlen inom äldreomsorgen och finner att socialnämnden har bifallit yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse år 2015.pdf

§1016 Reviderad nämndplan 2016 och omfördelning av medel

Dnr 2015/SN 0178 003

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att 9 705 tkr omfördelas från individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde till omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Socialnämndens beslut
- Den reviderade nämndplanen för 2016 fastställs under förutsättning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut avseende omfördelning av medel från individ- och familjeomsorgen till omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Vid socialnämndens beredning av nämndplanen har behov behandlats som inte uppmärksammats i vårens budgetprocess. Anslaget till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning utökas av den anledningen med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser i bostad med särskild service, LSS, enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 § 137.

Den justerade organisationen inom socialförvaltningen trädde i kraft 2016-01-01. Organisationsförändringen innebär en tydligare uppdelning mellan myndighet och verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1 -Indikatorer nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsgarantier Värdighetsgarantier nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 3 Riskhantering nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 4 Kommunikationsplan nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys nämndplan socialnämnden 2016.pdf
Reviderad Nämndplan 2016 Socialnämnden.pdf

§1017 Svar på återremitterad motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/SN 0110 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Peter Söderlund (MP) reserverar sig (bilaga).

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar en skriftlig röstförklaring (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V) hade instämt i Peter Söderlunds (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 21 mars 2013 om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktiges beslutade den 12 september 2013, via minoritetsåterremiss, att återremittera ärendet för komplettering.

Kommunstyrelsen önskar få in en komplettering utifrån motiveringen till återremissen.

Yrkande
Peter Söderlund (MP) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen bifalls med hänvisning till intentionerna i socialtjänstlagen 1 kap § 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Peter Söderlunds (MP) yrkande. Socialnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107 (3).pdf

§1018 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015

Dnr 2016/SN 0013 12

Socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag. Verksamheten med personligt ombud bedrivs med statsbidrag. I redogörelsen för verksamheten för år 2015 beskrivs omfattningen av verksamheten, prioriteringar, organisation och brister som uppmärksammats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning 2015.pdf

§1019 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-02-16.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Avgifter ÄO FO 2016.pdf
Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom ÄO FO 160119.pdf

§1020 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden februari 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden Februari.pdf
Cirkulär 16_3 Ändringar i socialförsäkringsbalken.pdf
Dom förvaltningsrätten 2016-01-29.pdf
Pressmeddelande Bemanning på äldreboenden.pdf
Kompletterande granskning Lindalens hemtjänst.pdf

§1021 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1022 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Information och Övriga frågor noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande (Ej inkommet till justering).

Beskrivning av ärendet
Carl-Johan Karlson (S) efterfrågar information om nämndens ansvar.

Information
En utbildning för förtroendevalda i Tyresö med föresläsare Axel Danielsson tisdagen den 3 maj kl 16:00-21:00 där nämndernas ansvar ingår.
 
Socialnämnden planerar en nämndkonferens heldag torsdag den 21 april i Tyresö.
 
I samband med socialnämndens sammanträde den 30 mars erbjuds ett verksamhetsbesök på Björkbackens äldrecentrum kl 16:00. Verksamhetschef Maria Klarberg kommer då att informera om vård-och omsorgsboendet och den kommunala hemtjänsten.
 
Carl-Johan Karlson (S) frågar angående redovisning av granskningar, denna gång uppföljande granskning av Lindalens hemtjänst. Frågan besvaras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1022_prot_20160224.pdf (110 kb)