Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-02-22

Sammanträde 2017-02-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Information av säkerhetschefen i Tyresö kommun

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-01-25, § 1002 att anta Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter. Säkerhetschefen Maj Fagerlund Ingels informerar muntligt om arbetet med trygghet och säkerhet i förvaltningen.

2 Verksamhetsberättelser 2016

Dnr 2017/SN 0029 10

Socialnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde äldreomsorgen 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 - Individ och familjeomsorgen.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 - Omsorgen om personer med fuktionsnedsättning.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 - Äldreomsorgen.pdf
Bilaga Rapport gemensamma nämnduppdrag 2016.pdf

3 Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Dnr 2016/SN 0220 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Till följd av att Björkbackens äldrecenter under flera år inte kunnat bedrivas inom tilldelade resurser har socialnämnden 2016-12-21, § 1107 uppdragit åt förvaltningschefen att göra en översyn av bemanning och arbetssätt i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten.

Arbetet med översynen har genomförts av konsultföretaget Ekan Management genom det avtal Tyresö kommun har med konsultleverantören Ework. Resultatet av översynen har sammanställts av staben på socialförvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbacken.pdf

4 Strategi för att hantera hög arbetsbelastning vid en låg bemanning inom myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamheter

Dnr 2016/SN 0078 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Strategi för att hantera en hög arbetsbelastning inom verksamhetsområdets myndighetsutövning noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på socialförvaltningen har av socialnämnden 2016-05-25, § 1043 uppdragits att utreda hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas samt att ta fram en strategi för detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Rekommendation om samverkan mellan kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

Dnr 2016/SN 0062 005

Socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningschefen uppdras att teckna samverkansavtal med lärosäten med vårdutbildningar i enlighet med den regionala modellen för samverkan.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Stockholms län har fått en rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) att anta modell om samverkan mellan kommun och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå. Modellen innehåller en avsiktförklaring, mall för lokalt samverkansavtal, forum för dialog och erfarenhetsutbyte samt gemensam uppföljning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Rekommendation.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2016-01-31.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.docx.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden februari 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden febr 2017.pdf
03-2017-Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid.pdf
04-2017-Handlingsplan vision e-hälsa.pdf
Redovisning av medel 2016 barn och unga.pdf
Återrapportering stimulansmedel ökad bemanning ÄO 2016.pdf
Rapport nationell brukarundersökning IFO år 2016.pdf
Rapport nationell brukarundersökning FO år 2016.pdf
Rapport nationell brukarundersökning ÄO år 2016.pdf
Rapport brukarundersökning myndighet FO_ ÄO år 2016.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §4.pdf

8 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1010 Information av säkerhetschefen i Tyresö kommun

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-01-25, § 1002 att anta Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter. Säkerhetschefen Maj Fagerlund Ingels informerar muntligt om arbetet med trygghet och säkerhet i förvaltningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§1010_prot_20170222.pdf (109 kb)

§1011 Verksamhetsberättelser 2016

Dnr 2017/SN 0029 10

Socialnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde omsorgen om personer med funktionsnedsättning 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde äldreomsorgen 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Christina Rosén (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.
Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 - Individ och familjeomsorgen.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 - Omsorgen om personer med fuktionsnedsättning.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 - Äldreomsorgen.pdf
Bilaga Rapport gemensamma nämnduppdrag 2016.pdf

§1012 Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Dnr 2016/SN 0220 50

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Christina Rosén (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Till följd av att Björkbackens äldrecenter under flera år inte kunnat bedrivas inom tilldelade resurser har socialnämnden 2016-12-21, § 1107 uppdragit åt förvaltningschefen att göra en översyn av bemanning och arbetssätt i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten.

Arbetet med översynen har genomförts av konsultföretaget Ekan Management genom det avtal Tyresö kommun har med konsultleverantören Ework. Resultatet av översynen har sammanställts av staben på socialförvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbacken.pdf

§1013 Strategi för att hantera hög arbetsbelastning vid en låg bemanning inom myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamheter

Dnr 2016/SN 0078 013

Socialnämndens beslut
- Strategi för att hantera en hög arbetsbelastning inom verksamhetsområdets myndighetsutövning noteras.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Christina Rosén (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på socialförvaltningen har av socialnämnden 2016-05-25, § 1043 uppdragits att utreda hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas samt att ta fram en strategi för detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1014 Rekommendation om samverkan mellan kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

Dnr 2016/SN 0062 005

Socialnämndens beslut
- Förvaltningschefen uppdras att teckna samverkansavtal med lärosäten med vårdutbildningar i enlighet med den regionala modellen för samverkan.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Stockholms län har fått en rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) att anta modell om samverkan mellan kommun och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå. Modellen innehåller en avsiktförklaring, mall för lokalt samverkansavtal, forum för dialog och erfarenhetsutbyte samt gemensam uppföljning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Rekommendation.pdf

§1015 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2016-01-31.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.docx.pdf

§1016 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden februari 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden febr 2017.pdf
03-2017-Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid.pdf
04-2017-Handlingsplan vision e-hälsa.pdf
Redovisning av medel 2016 barn och unga.pdf
Återrapportering stimulansmedel ökad bemanning ÄO 2016.pdf
Rapport nationell brukarundersökning IFO år 2016.pdf
Rapport nationell brukarundersökning FO år 2016.pdf
Rapport nationell brukarundersökning ÄO år 2016.pdf
Rapport brukarundersökning myndighet  FO_ ÄO år 2016.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §4.pdf

§1017 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) ställer frågor om ekonomisk uppföljning för försörjningsstöd som besvaras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1017_prot_20170222.pdf (109 kb)