Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-03-20

Sammanträde 2019-03-20

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Slutrapport Fornuddens fornlämningsområde

Dnr KSM-2018-868

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under åren 2016-2018 har Fornuddens fornlämningsområde rustats upp genom landskapsvårdande insatser samt genom att ha fått ny skyltning och nya sittmöbler. En vårdplan har tagits fram för området i vilken de fysiska åtgärderna har dokumenterats samt en skötselplan fastslagits. Slutrapport för upprustningen av Fornuddens fornlämningsområde har upprättats och slutgodkänts av styrgrupp. Överlämning till driften har skett. Projektet avslutades med gott resultat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Fornuddens fornlämningsområde 190320.pdf
Slutrapport Fornuddens fornlämningsområde.pdf
Vårdprogram fornlämningsområde Fornudden.pdf

2 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
månadsrapport_mät- och kartenheten_190201-190228.pdf
månadsrapport_plan_2019_02 februari_2019.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut februari.pdf