Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-05-15

Sammanträde 2019-05-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544-051

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs i de delar som berör
stadsbyggnadsutskottet, se bilaga till tjänsteskrivelsen.
2. Taxan ersätter den tidigare plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa (KF
2018-06-14, § 64) 3.
4. taxan gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare,
5. kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsutskottet att årligen se över
tidsuppskattningarna, i de delar som berör stadsbyggnadsutskottet, för att de ska
motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett utkast till ny taxa för bygglov, plan och
geografisk information m.m. i enlighet med SKL:s senaste modell. Förslaget till ny
taxa framgår av bilagan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan, och geografisk information.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information SU.pdf

2 Svar på revisionsrapport gällande granskning av exploateringsavtal

Dnr 2019/KS 0176 016

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen
omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark
som inte ägs av kommunen. Granskningen genomfördes under februari - mars 2019
och har omfattat tre exploateringsavtal samt rutiner och styrdokument som finns för
upprättande och uppföljning av exploateringsavtal. Fokus har varit avtalens innehåll
samt hanteringen av avtalen.

I revisionsrapporten konstateras att kommunen har riktlinjer för exploateringsavtal i
enlighet med plan-och bygglagen. Utöver riktlinjerna finns mall för utformning av
exploateringsavtal samt ett dokument till stöd för utformningen av avtalet. De
granskade avtalen och tillhörande kvalitetsprogram är tydliga vad gäller vilka krav som
ställs på exploatören och hur ansvaret fördelas mellan kommunen och exploatören.
Avtalen följer gällande upphandlingslagstiftning genom att kommunen ansvarar för
genomförandet av allmänna anläggningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revision exploateringsavtal sign.pdf
Granskning av exploateringsavtal.pdf
Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf

3 Äskande av investeringsmedel för Södergården

Dnr KSM2019-545-260

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utökad investeringsbudget äskas för projektet Södergården i enlighet med alternativ
2A till totalt 22 miljoner kronor i samband med beslut om investeringsbudget i
kommunplan 2020.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för bostäder vid Södergården innefattar cirka 230 lägenheter. Ett mer
stadsmässigt gaturum kring hela korsningen vid Södergården skapas. I framtagandet
av detaljplanen har stor vikt lagts vid att förbättra trafiksäkerheten i området, särskilt
med hänsyn till skolbarnen i området.

Investeringskalkylen uppdaterades i samband med att detaljplanen vann laga kraft.
Geotekniska utredningar har visat att det förekommer lera i området. Med anledning
av detta har stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att grundförstärkningsåtgärder
behövs på delar av Kärrvägen. Detta medför ökade kostnader för vägombyggnaden.
Stadbyggnadsförvaltningen har utrett de olika alternativen för genomförande av
allmänna anläggningarna för området. För att möjliggöra bostadsbebyggelsen inom
detaljplaneområdet föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att utbyggnaden av de
allmänna anläggningarna sker enligt alternativ 2A, dvs. ett mindre geografiskt område
med bibehållen kvalité.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsbudget Södergården.pdf
Södergården bilaga 1 investeringskalkyl.pdf

4 Information om uppstart av utvecklingsområde del av Erstavik 6:1

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Olof Johansson, översiktsplanerare i Tyresö kommun, informerar om arbetet med
Skrubba utvecklingsområde.

5 Resultat från byggaktörsenkät Stadsbyggnadsbenchen

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Linné, exploateringschef, och Helene Hjerdin, planchef, informerade om resultat
från byggaktörsenkät Stadsbyggnadsbenchen.

6 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
månadsrapport 2019_04 april 2019.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot
inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut april.pdf

§13 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544-051
 
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs i de delar som berör stadsbyggnadsutskottet, se bilaga till tjänsteskrivelsen.
2. Taxan ersätter den tidigare plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa (KF 2018-06-14, § 64).
3. taxan gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare,
4. kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen se över tidsuppskattningarna, i de delar som berör stadsbyggnadsutskottet, för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett utkast till ny taxa för bygglov, plan och geografisk information m.m. i enlighet med SKL:s senaste modell. Förslaget till ny taxa framgår av bilagan till tjänsteskrivelsen.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan, och geografisk information.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information SU.pdf

§14 Svar på revisionsrapport gällande granskning av exploateringsavtal

Dnr 2019/KS 0176 016
 
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att ge kommunfullmäktiges presidium återkoppling på revisionsprocessen, med anledning av att revisorerna tycks ha granskat fel version av delegationsordningen samt i övrigt inte verkar ha haft tillräcklig dialog med förvaltningen under revisionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalité i revisionsrapporten.
 
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen. Granskningen genomfördes under februari - mars 2019 och har omfattat tre exploateringsavtal samt rutiner och styrdokument som finns för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal. Fokus har varit avtalens innehåll samt hanteringen av avtalen.
 
I revisionsrapporten konstateras att kommunen har riktlinjer för exploateringsavtal i enlighet med plan-och bygglagen. Utöver riktlinjerna finns mall för utformning av exploateringsavtal samt ett dokument till stöd för utformningen av avtalet. De granskade avtalen och tillhörande kvalitetsprogram är tydliga vad gäller vilka krav som ställs på exploatören och hur ansvaret fördelas mellan kommunen och exploatören. Avtalen följer gällande upphandlingslagstiftning genom att kommunen ansvarar för genomförandet av allmänna anläggningar.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) tilläggsyrkar att utskottet ska besluta att "Ge kommundirektören i uppdrag att ge kommunfullmäktiges presidium återkoppling på revisionsprocessen, med anledning av att revisorerna tycks ha granskat fel version av delegationsordningen samt i övrigt inte verkar ha haft tillräcklig dialog med förvaltningen under revisionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalité i revisionsrapporten."
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Utskottet beslutar därefter i enlighet med Mats Lindbloms tilläggsyrkande.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revision exploateringsavtal sign.pdf
Granskning av exploateringsavtal.pdf
Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf

§15 Äskande av investeringsmedel för Södergården

Dnr KSM2019-545-260
 
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utökad investeringsbudget äskas för projektet Södergården i enlighet med alternativ 2A till totalt 22 miljoner kronor i samband med beslut om investeringsbudget i kommunplan 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för bostäder vid Södergården innefattar cirka 230 lägenheter. Ett mer stadsmässigt gaturum kring hela korsningen vid Södergården skapas. I framtagandet av detaljplanen har stor vikt lagts vid att förbättra trafiksäkerheten i området, särskilt med hänsyn till skolbarnen i området.
 
Investeringskalkylen uppdaterades i samband med att detaljplanen vann laga kraft. Geotekniska utredningar har visat att det förekommer lera i området. Med anledning av detta har stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att grundförstärkningsåtgärder behövs på delar av Kärrvägen. Detta medför ökade kostnader för vägombyggnaden.
 
Stadbyggnadsförvaltningen har utrett de olika alternativen för genomförande av allmänna anläggningarna för området. För att möjliggöra bostadsbebyggelsen inom detaljplaneområdet föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att utbyggnaden av de allmänna anläggningarna sker enligt alternativ 2A, dvs. ett mindre geografiskt område med bibehållen kvalité.
 
Yttrande
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga till protokollet).
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsbudget Södergården.pdf
Södergården bilaga 1 investeringskalkyl.pdf
Södergården särskilt yttrande SD.pdf

§16 Information om uppstart av utvecklingsområde del av Erstavik 6:1

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Olof Johansson, översiktsplanerare i Tyresö kommun, informerar om arbetet med utvecklingsområde del av Erstavik 6:1.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20190515.pdf (164 kb)

§17 Resultat från byggaktörsenkät Stadsbyggnadsbenchen

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Jenny Linné, exploateringschef, och Helene Hjerdin, planchef, informerade om resultat från byggaktörsenkät Stadsbyggnadsbenchen.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20190515.pdf (164 kb)

§18 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
månadsrapport 2019_04 april 2019.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20190515.pdf (164 kb)

§19 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004
 
Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
Delegationsbeslut april.pdf