Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2023-10-25

Sammanträde 2023-10-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Antagande av detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 1 - 22 mars 2023. Under granskningen inkom 71 yttranden som framförallt gällde gatubredder, gångbanor, marklov för fällning av träd, u-område, gatukostnader, släntintrång och inlösen av mark.

Länsstyrelsen har påpekat att kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Planhandlingarna har uppdaterats enligt granskningsutlåtandet och redaktionella ändringar har gjorts.

Planavgift tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän plats bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande. Beslut om skyfallsåtgärder fattas på KS, via KLU, innan beslut om detaljplanen antas i KF.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf
Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).xlsx
Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf
Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf
Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf
Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf
Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf
Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf
Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf
Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf
Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf
Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf
Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf
Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf
Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf
Bilagor
1 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) 1 Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf (24 277 kb) 1 Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf (19 433 kb) 1 Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf (3 876 kb) 1 Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf (9 243 kb) 1 Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf (5 570 kb) 1 Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf (7 348 kb) 1 Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf (14 757 kb) 1 Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf (12 800 kb) 1 Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf (13 924 kb) 1 Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf (8 647 kb) 1 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf (1 550 kb) 1 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf (1 666 kb) 1 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) 1 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (15 293 kb) 1 Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf (689 kb) 1 Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf (6 714 kb) 1 Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf (7 607 kb) 1 Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf (707 kb) 1 Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf (1 687 kb) 1 Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf (2 567 kb) 1 Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf (2 647 kb) 1 Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf (4 090 kb) 1 Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf (2 922 kb) 1 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) 1 Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf (9 295 kb) 1 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) 1 Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf (261 kb) 1 Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (962 kb) 1 Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf (2 302 kb) 1 Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf (3 893 kb) 1 Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf (4 289 kb) 1 Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf (4 682 kb) 1 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande.pdf (730 kb)

2 Antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13, har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Av den totala kostnaden om 77 241 898 kronor för utbyggnad av gator inom Fasanvägen etapp 13 blir kostnaden som ska fördelas på fastighetsägarna 55 785 309 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet med andelstal 1,0 blir 388 721 kronor. Beloppet räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf
Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf

3 Planbesked för fastigheterna Näsby 43:1 och Näsby 114:1

Diarienummer KSM-2023-109-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna till att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Näsby 43:1 och 114:1.
2. Avgift enligt gällande plan- och bygglovstaxa för planbesked motsvarande kategori 1 tas ut. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna Näsby 43:1 och 114:1 ligger utmed Tegvägen som angränsar till Gudöbroleden i Trollbäckens södra del, i närheten av Haninge kommun.

Tegfas AB ansökte om planbesked i augusti 2023, för fastigheterna Näsby 43:1 och 114:1. Ansökan gäller en ändring av gällande detaljplaner för att möjliggöra flerbostadshus.

Inom området finns ett bostadshus och en byggnad med både bostad och lokal i två våningar. Bebyggelsen är uppförd under 1930-talet.

Ny byggnad behöver förhålla sig till angränsande bebyggelse, utbyggnad av Gudöbroleden, risk för farligt gods, dagvatten och skyfall.

Översiktsplanen anger medeltät bebyggelse. Utmed Gudöbroleden, som är en sekundär led för farligt gods, planeras för en framtida stombusslinje och ett regionalt cykelstråk.

Gällande detaljplaners genomförandetid har löpt ut.

En prövning av barnets bästa har gjorts och några risker att diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar har inte identifierats.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges men att utvecklingen behöver invänta besked om Gudöbroleden som påverkar förutsättningar för tillkommande bebyggelse. Byggnadens höjd behöver förhålla sig till angränsande bebyggelse.

Planarbetet bedöms kunna bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast under år 2025.

Ansökan om planbesked bekostas av sökande enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Näsby 43.1 och 114.1_Planbesked.pdf
Bilaga 1. Checklista för en enklare prövning av barnets bästa.pdf

4 Planbesked för fastigheten Kumla 3:528

Diarienummer KSM-2023-184-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för fastigheterna Kumla 3:528, 3:644, 3:645, 3:646 och 3:647.
2. Avgift tas ut enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information. Faktura skickas separat.

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ägaren till Kumla 1:528 inkom med en begäran om planbesked i september 2023. Ansökan gäller en förtätning med flerbostadshus om tre våningar på fem grannfastigheter nära Trollbäckens centrum. Fastigheterna som omfattas av ansökan har adresserna Åkervägen 12 respektive Kumla allé 13, 15, 17 och 19, fastighetsbeteckningarna Kumla 3:528, 3:644, 3:645, 3:646 och 3:647.

Fastigheterna är belägna i kommundelen Trollbäcken. Översiktsplanen anger medeltät bebyggelse för platsen. Aktuella fastigheter ligger utanför, men i nära anslutning till det område som omfattas av Trollbäckens planprogram och som enligt översiktsplanen är utpekat som ett stråk där förtätning ska ske.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och några risker att diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar har inte identifierats.

Förvaltningen anser att aktuella fastigheter på grund av sitt läge intill Trollbäckens centrum och Kumla Allé är lämpliga att utveckla genom förtätning med mindre flerbostadshus i högst tre våningar alternativt stadsradhus.

Ansökan beskriver olika alternativ för placering samt hur många av fastigheterna som ska ingå. Förvaltningen förordar att ett helhetsgrepp tas kring kvarterets fastigheter mot Kumla allé och förutsätter att samtliga föreslagna fastigheter ingår.
Planarbetet bedöms kunna bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast under år 2026.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att positivt planbesked ges.
Avgift tas ut enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Kumla 3.528.pdf
Bilaga 1. Checklista för en enklare prövning av barnets bästa, Kumla 3.529 m.fl.pdf

§27 Antagande av detaljplan för Fasanvägen etapp 13 *

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

Reservationer
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt att ge utökade byggrätter.
Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 1 - 22 mars 2023. Under granskningen inkom 71 yttranden som framförallt gällde gatubredder, gångbanor, marklov för fällning av träd, u-område, gatukostnader, släntintrång och inlösen av mark.

Länsstyrelsen har påpekat att kommunen behöver säkerställa att detaljplanen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Planhandlingarna har uppdaterats enligt granskningsutlåtandet och redaktionella ändringar har gjorts.

Planavgift tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän plats bekostas genom anslutningsavgift för vatten och avlopp, gatukostnadsavgifter och via skattemedel.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Anläggande av gångbanor och gatubelysning bidrar till en tryggare gatumiljö att vistas i för barn.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande. Beslut om skyfallsåtgärder fattas på KS, via KLU, innan beslut om detaljplanen antas i KF.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
* Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) yrkar att det i planområdet ska vara möjligt att stycka av fastigheter som idag är större än 4000 kvadratmeter. Vidare yrkar Anita Mattsson (S) bifall till ordförandeförslaget.

Jeanette Hellmark (M), Marie Åkesdotter (MP) och Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande. Vidare yrkar de bifall till ordförandeförslaget.

Raymond Moubé (C) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattsons (S) ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ändringsyrkandet. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattsons (S) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Marie Åkesdotter (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf
Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).xlsx
Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf
Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf
Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf
Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf
Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf
Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf
Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf
Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf
Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf
Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf
Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf
Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf
Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf

Bilagor
§ 27 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) § 27 Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf (24 277 kb) § 27 Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf (19 433 kb) § 27 Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf (3 876 kb) § 27 Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf (9 243 kb) § 27 Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf (5 570 kb) § 27 Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf (7 348 kb) § 27 Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf (14 757 kb) § 27 Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf (12 800 kb) § 27 Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf (13 924 kb) § 27 Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf (8 647 kb) § 27 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf (1 550 kb) § 27 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf (1 666 kb) § 27 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) § 27 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (15 293 kb) § 27 Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf (689 kb) § 27 Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf (6 714 kb) § 27 Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf (7 607 kb) § 27 Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf (707 kb) § 27 Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf (1 687 kb) § 27 Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf (2 567 kb) § 27 Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf (2 647 kb) § 27 Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf (4 090 kb) § 27 Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf (2 922 kb) § 27 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) § 27 Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf (9 295 kb) § 27 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) § 27 Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf (261 kb) § 27 Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (962 kb) § 27 Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf (2 302 kb) § 27 Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf (3 893 kb) § 27 Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf (4 289 kb) § 27 Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf (4 682 kb) § 27 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf (117 kb) § 27 Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (100 kb) § 27 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) § 27 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf (112 kb) § 27 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) § 27 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) § 27 Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (131 kb) § 27 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf (730 kb)

§28 Antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 *

Diarienummer KSM2017-1030-254

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

Reservationer
Bjarne Vifell (SD) hänvisar till reservation Sverigedemokraterna inlämnat till stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Fasanvägen, etapp 13, har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Av den totala kostnaden om 77 241 898 kronor för utbyggnad av gator inom Fasanvägen etapp 13 blir kostnaden som ska fördelas på fastighetsägarna 55 785 309 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet med andelstal 1,0 blir 388 721 kronor. Beloppet räknas upp med KPI respektive entreprenadindex inför debitering. Kostnadsnivån avser december 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
* Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Yrkanden
Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) och Raymond Moubé (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf
Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Fasanvägen etapp 13_Presentation SU antagande.pptx

§29 Planbesked för fastigheterna Näsby 43:1 och Näsby 114:1

Diarienummer KSM-2023-109-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna till att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Näsby 43:1 och 114:1.
2. Avgift tas ut enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information. Faktura skickas separat.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna Näsby 43:1 och 114:1 ligger utmed Tegvägen som angränsar till Gudöbroleden i Trollbäckens södra del, i närheten av Haninge kommun.
Tegfas AB ansökte om planbesked i augusti 2023, för fastigheterna Näsby 43:1 och 114:1. Ansökan gäller en ändring av gällande detaljplaner för att möjliggöra flerbostadshus.

Inom området finns ett bostadshus och en byggnad med både bostad och lokal i två våningar. Bebyggelsen är uppförd under 1930-talet.

Ny byggnad behöver förhålla sig till angränsande bebyggelse, utbyggnad av Gudöbroleden, risk för farligt gods, dagvatten och skyfall.

Översiktsplanen anger medeltät bebyggelse. Utmed Gudöbroleden, som är en sekundär led för farligt gods, planeras för en framtida stombusslinje och ett regionalt cykelstråk.

Gällande detaljplaners genomförandetid har löpt ut.

En prövning av barnets bästa har gjorts och några risker att diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar har inte identifierats.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges men att utvecklingen behöver invänta besked om Gudöbroleden som påverkar förutsättningar för tillkommande bebyggelse. Byggnadens höjd behöver förhålla sig till angränsande bebyggelse.

Planarbetet bedöms kunna bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast under år 2025.

Ansökan om planbesked bekostas av sökande enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheterna till att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Näsby 43:1 och 114:1.
2. Avgift tas ut enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information. Faktura skickas separat.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) avser att lämna ett särskilt yttrande för styrets räkning (bilaga).

Bilagor
Särskilt yttrande (L) (S) (MP) (C), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 29 .pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 43.1 och 114.1_Planbesked - Reviderad.pdf
Tjänsteskrivelse Näsby 43.1 och 114.1_Planbesked.pdf
Bilaga 1. Checklista för en enklare prövning av barnets bästa.pdf

§30 Planbesked för fastigheten Kumla 3:528

Diarienummer KSM-2023-184-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för fastigheterna Kumla 3:528, 3:644, 3:645, 3:646 och 3:647.
2. Avgift tas ut enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information. Faktura skickas separat.

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ägaren till Kumla 1:528 inkom med en begäran om planbesked i september 2023. Ansökan gäller en förtätning med flerbostadshus om tre våningar på fem grannfastigheter nära Trollbäckens centrum. Fastigheterna som omfattas av ansökan har adresserna Åkervägen 12 respektive Kumla allé 13, 15, 17 och 19, fastighetsbeteckningarna Kumla 3:528, 3:644, 3:645, 3:646 och 3:647.
Fastigheterna är belägna i kommundelen Trollbäcken. Översiktsplanen anger medeltät bebyggelse för platsen. Aktuella fastigheter ligger utanför, men i nära anslutning till det område som omfattas av Trollbäckens planprogram och som enligt översiktsplanen är utpekat som ett stråk där förtätning ska ske.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och några risker att diskriminera enskilda eller grupper av barn och ungdomar har inte identifierats.
Förvaltningen anser att aktuella fastigheter på grund av sitt läge intill Trollbäckens centrum och Kumla Allé är lämpliga att utveckla genom förtätning med mindre flerbostadshus i högst tre våningar alternativt stadsradhus.
Ansökan beskriver olika alternativ för placering samt hur många av fastigheterna som ska ingå. Förvaltningen förordar att ett helhetsgrepp tas kring kvarterets fastigheter mot Kumla allé och förutsätter att samtliga föreslagna fastigheter ingår.

Planarbetet bedöms kunna bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast under år 2026.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att positivt planbesked ges.
Avgift tas ut enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information.

Reservationer
Anki Svensson (M) och Bjarne Vifell (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med varsin skriftlig reservation (bilagor).

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Positivt planbesked ges för fastigheterna Kumla 3:528, 3:644, 3:645, 3:646 och 3:647.
Vidare förslår ordföranden att beslutsmening 2. formuleras om till;
2. Avgift tas ut enligt Taxa för bygglov, plan och geografisk information. Faktura skickas separat.

Yrkanden
Bjarne Vifell (SD) och Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Raymond Moubé (C) och Mats Lindblom yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) avser inkomma med ett särskilt yttrande för styrets räkning (bilaga).

Bilagor
Särskilt yttrande (L) (S) (MP) (C), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 30.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 30.pdf
Reservation (SD), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 30 .pdf
Tjänsteskrivelse Planbesked Kumla 3.528.pdf
Bilaga 1. Checklista för en enklare prövning av barnets bästa, Kumla 3.529 m.fl.pdf