Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-03-22

Sammanträde 2006-03-22

Datum
Klockan
08:15
Plats
Tekniska utskottet

Tekniska utskottet

14 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Förslag till Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.


Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 7 – 11.

Ordförandeutlåtande
Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.
_____
15 Upphandling av renhållningstjänster

Förslag till Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras


Ärendebeskrivning
Redovisning av ärendet sker på sammanträdet.


Ordförandeutlåtande
Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.
_____
16 Vägverkets visning av en ISA-bil

Förslag till Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras


Ärendebeskrivning
Vägverkets fordons och miljöenhet förevisar en ISA-bil (Intelligenta Stöd för Anpassning av hastighet) utrustad med hastighetsreglerare.

Den funktion som eftersträvas vid ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet” är att ge föraren stöd att anpassa hastigheten.

ISA-systemets grundfunktioner är:
- Beräkna lämplig högsta hastighet (för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på).
- Mäta fordonets hastighet.
- Stödja föraren i anpassning av hastighet.

Ordförandeutlåtande
Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.
_____17 Säkerhetsvandring i Tyresö

Förslag till Tekniska utskottets beslut

Redovisningen noteras


Ärendebeskrivning
NTF (nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) inbjuder politiker till en säkerhetsvandring i Tyresö.

Ytterligare information lämnas på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande
_____

18 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari och februari 2006

Förslag till Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.


Ärendebeskrivning
Redovisas på sammanträde.

Centralköket


Lokalförsörjning


Väghållning


Park


Sidoordnad verksamhet


Exploatering


Vatten och avlopp


Renhållning


Ordförandeutlåtande
Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.
_____19 PIA (Produkter I Arbete)

Förslag till Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.


Ärendebeskrivning
Redovisning sker på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande
Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.
_____


Mötesinformation

 

§14 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 7 – 11.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§15 Upphandling av renhållningstjänster

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning

Upphandlingen av renhållningen är uppdelad på tre entreprenader.

- Hämtning av avfall och drift av kretsloppscentralen.

- Slamsugning inkl sugning av va-verkets anläggningar.

- Farligt avfall.

Den sista dagen för inlämnande av anbud är den 8 maj 2006. För att kunna teckna ett femårigt avtal med möjlighet till förlängning i ett sker EU-annonsering.

En nyhet som avtalen kommer att innehålla en straffklausul.

Kärlen kommer att förses med mikrochips och streckkoder. Hämtningen registreras av hämtningsfordonet och skicka därefter information renhållningssystemet. Därmed får kundtjänst direkt tillgång till uppgiften att ett kärl har tömts. Fårdala kommer att fungera som provområde.

Alla tömningsställen för slam kommer att kordinatbestämmas för att nyttja ett GPS-system. Tömningen registreras i en handdator. Slangdragningen är maximerad till 80 meter.

Eventuellt kommer tjänsten att hämta trädgårdsavfall att finnas med i taxan. Trädgårdsavfallet kommer att komposteras i en kompostlimpa på den utbyggda kretsloppscentralen.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§16 Visning av utrustning till en ISA-bil

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning

XX på företaget SEPAB visar utrustning till Vägverkets försök med ISA-bil (Intelligenta Stöd för Anpassning av hastighet).

Den funktion som eftersträvas vid ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet” är att ge föraren stöd att anpassa hastigheten.

ISA-systemets grundfunktioner är:

- Beräkna lämplig högsta hastighet (för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på).

- Mäta fordonets hastighet.

- Stödja föraren i anpassning av hastighet.

Det hastighetsinformerande ISA-systemet kostar 7 490 kronor samt 300 kronor per år för uppdatering av kartor m.m. Monteringen tar cirka en timme.

Dessutom visades ett exempel på en lättmonterad alkolås med nollvärde. Kostnaden är 6 900 kronor. Monteringen tar cirka två timmar.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§17 Säkerhetsvandring i Tyresö

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen och inbjudan noteras.

Ärendebeskrivning

Inom NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) finns Rådet för oskyddade trafikanter som inbjuder förtroendevalda och tjänstemän till en säkerhetsvandring i Tyresö. Datum och tidpunkt är den 2 maj kl.13.00-16.30. Ett program för aktiviteten kommer att skickas ut.

Råd för oskyddade trafikanter

Det är ett nystartat råd för fotgängare och cyklister och andra oskyddade trafikanter.

De oskyddade trafikanterna har inte samma organiserade företrädare som många andra aktörer i trafikbranschen samtidigt som de är en mycket utsatt grupp i trafiken. Därför har NTF Stockholms län startat upp ett Råd för oskyddade trafikanter. Syftet är att sprida trafiksäkerhetskunskap och bygga nätverk och att kunna fungera som referensgrupp, opinionsbildare och remissinstans.

I rådet sitter personer som på olika sätt är intresserade och engagerade i oskyddade trafikanters trafiksäkerhet. Medlemmar i rådet har olika perspektiv och företräder barn, ungdomar, cyklister, gående, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Rådets arbete ska bidra till att öka kunskapen om oskyddade trafikanters utsatthet i trafiken och i förlängningen bidra till att öka trafiksäkerheten för samma grupp

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen och inbjudan.

_____

§18 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari och februari 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Centralköket

Centralköket redovisar inga nettoavvikelser. Däremot har omslutningen ökat lite vilket kan förklaras av att ett två-rätterssystem införts under året vilket gett något högre kostnader och intäkter.

Lokalförsörjning

Utfallet för fastighet visar för perioden ett överskott om 3 780 tkr. Detta beror på att det periodiska underhållet inte har påbörjats

Kommentar: Då utvecklingskontoret återlämnar ytor på Masten samt att en omförhandling om hyrorna har skett kommer budgetomslutningen att minska med 1 095 tkr.

Väghållning och Park

Verksamheterna väg och park visar tillsammans ett underskott om 1 799 tkr vilket främst beror på ökade kostnader för snöröjning p.g.a. det ovanligt ymniga snöfallen.

Vatten och avlopp

Va-verket visar inga större avvikelser för perioden.

Renhållning

Renhållningen redovisar endast ett mindre överskott om 93 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§19 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Arbetet med sanering av flytspackel i gymnasiet går bra. Gymnasiet har tackat nej till att flytta vissa delar av verksamheten till tillfälliga ersättningslokaler.

Ombyggnaden i Nyboda skola för kulturskolans räkning kommer att bli dyrare än beräknat. Detta beror på komplettering av handikappanpassningen och iordningställande av utrymningsvägar. Merkostnaden kommer att redovisas på ett kommande sammanträde.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§20 Upphandling cirkulationsplats Tyresövägen – Strandallén

Tekniska utskottets beslut

1. SM Marktjänst AB antas som entreprenör för anläggande av en cirkulationsplats Tyresövägen - Strandallén med tillhörande gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning. Anbudet uppgår till 5 291 000 kronor.

2. Till kommunstyrelsen anmäls att kostnaden för anbudet överstiger investeringsbudgeten med 291 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har begärt in anbud för att anlägga en cirkulationsplats Tyresövägen - Strandallén med tillhörande gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning.

Anbud har infordrats från fyra företag. Tre anbud har inkommit varav ett företag har tackat nej.

Följande anbud har inkommit

SM Marktjänst AB

5 291 300 kr

LF Markconsult AB

5 590 327 kr

Vägverket Produktion

5 655 721 kr

Tekniska avdelningens bedömning

I årets budget finns det avsatt 5 000 000 kronor för att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Tyresövägen – Strandallén. Cirkulationsplatsen skall vara färdigställd till skolstart bland annat för att förbättra trafiksäkerheten i området.

Om kommunen skulle gå ut med en ny upphandling kommer cirkulationsplatsen inte hinna bli färdig till skolstart. Dessutom bedöms en ny upphandling inte resultera i ett lägre anbud. Bedömningen baseras på att skillnaderna på inlämnade anbud inte är speciellt stor. Vidare måste hänsyn tas till att cirkulationsplatsen budgeterades för cirka två år sedan och att inte hänsyn tagits till kommande kostnadsökningar.

För att inte fördröja igångsättningen av entreprenaden föreslås att SM Marktjänst AB får i uppdrag att anlägga en cirkulationsplats Tyresövägen - Strandallén med tillhörande gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning.

Motiveringen är lägst pris.

Kostnad: 5 291 000 kronor exkl. moms

Ordförandeutlåtande

Inledningsvis kan konstateras att det är angeläget att arbetet med cirkulationsplatsen och busshållplatserna kommer igång snarast. För att stå klar till skolan börjar. En mycket viktig uppgift för oss är att se till att vi kan erbjuda våra barn en säker trafikmiljö. Cirkulationsplatsen och farthindren kommer att markant minska fordonens hastighet. Dessutom kommer busshållplatserna att rymma två långa bussar. Även detta är en säkerhetshöjande åtgärd.

Merkostnaden i detta fall 291 000 kronor över budgeten på 5 000 000 kronor bedöms som rimlig. Jag delar också tekniska kontorets bedömning att en upphandling inte skulle resultera i en lägre kostnad.

Tekniska utskottet föreslås besluta at SM Marktjänst AB antas som entreprenör för anläggande av en cirkulationsplats Tyresövägen - Strandallén med tillhörande gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning. Anbudet uppgår till 5 291 000 kronor.

Vidare föreslås att tekniska utskottet anmäler ett budgetöverskridande på 291 000 kronor till kommunstyrelsen.