Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2004-11-02

Sammanträde 2004-11-02

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Plats och tid för sammanträde                   

Sammanträdesrummet våning 7, Sunnangränd 4                     
Tisdagen den 2 november 2004, klockan 08.15

                                          

Utses att justera                  

Kristjan Vaigur

Enligt personuppgiftslagen får all information i nämndens protokoll inte redovisa på internet. Därför har vi valt att göra ett ta bort delar av protokollet Vill Ni ta del av nämndens fullständiga protokoll kontakta miljö- och  stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 08-742 91 00 vx.

Beslutande

Peder Holmström ordförande (m)

Kristjan Vaigur (s)

Lilian Edberg (m)

Kerstin Malmberg (fp)

§86 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

2. Den informellt tillsatta skadegörelsegruppens verksamhet överförs till Tekniska utskottet. Vid behov kallas de personer som ingick i skadegörelsegruppen till Tekniska utskottet sammanträde.

_____

Ärendebeskrivning

Av Erik Hedberg redovisning framgick bland annat:

- Från den 1 oktober har inköpt bevakningen av kommunens objekt ökat med 100 %.

- Kommunens säkerhetssamordnare, Erik Hedberg, ingår numera i Brottsförebyggande rådet.

- Genom numrerade skaderapporter som delas ut av bevakningsföretaget vid inbrott, skadegörelse m.m. är det enklare att följa upp verksamheternas kostnader. Rapport sammanställs till kommunens ledningsgrupp.

- Av rapporterna framgår att personalen ute i verksamheterna slarvar med olika säkerhetsrutiner såsom att lämna fönster lämnas öppna, att larm inte slås på, dörrar lämnas olåsta.

- Ett stort antal nycklar till olika objekt är ute på drift.

- För att förbättra informationsutbytet mellan ungdomsgruppen och övriga aktörer som arbetar med klotter, skadegörelse m.m. kommer Kerstin Malmberg och Erik Hedberg att utarbeta förslag till rutiner.

- Utryckningar och åtgärder veck 40 – 44 2004 (aktbilaga).

- Sammanställning av rapport av skada eller tillbud (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Avsikten är att denna punkt skall finnas med på varje sammanträde med Tekniska utskottet. Det innebär att den hitintill existerande skadegörelsegruppen kan läggas ner och rollen övertas av Tekniska utskottet. De innebär att de personer som tidigare ingick i Skadegörelsegruppen vid behov kan kallas till Tekniska utskottets sammanträde.

_____


§87 Beläggningsarbeten kommande år

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunaltekniska avdelningen får i uppdrag att förlänga avtalet med NCC om beläggningsarbeten med två år.

_____

Ärendebeskrivning

Efter upphandling tecknades avtal med NCC om beläggningsarbeten för år 2003. Av avtalet framgår att det kan förlängas med högst tre år.

En förlängning av avtalet tecknades för år 2004. Kommunen har således möjlighet att förlänga gällande avtal med högst två år.

Ett annat alternativ är att kommunen gör en ny upphandlig av beläggningsarbeten.

Inom Stockholmsregionen pågår ett arbete med att försöka göra en gemensam upphandling av beläggningsarbeten för ett flertal kommuner. Upphandlingen beräknas att göras år 2005 för att träda i kraft 2006.

Åke Skoglund redovisar tänkbara för- och nackdelar för olika alternativ.

Ordförandeutlåtande

Efter att ha tagit del av Åke Skoglunds redovisning och efterföljande diskussion föreslås Tekniska utskott besluta att innevarande avtal med NCC förlängs med två år.

_____


§88 Återinvigning av Krusboda skola

Tekniska utskottets beslut

1. Ett stort tack framförs till alla som hjälp till med att:

- släcka branden och minimera skadorna,

- deltagit i återuppbyggandet av skolan,

- deltagit i ombyggnaden av kök, matsal och Krusisgården

- och sist men inte personal och elever som hållit igång verksamheten vid skolan under om- och uppbyggnaden.

2. Återinvigningen sker den 12 november 2004.

_____

Ärendebeskrivning

Återinvigning av Krusboda skola:

- återuppbyggnaden efter branden,

- genomförda energibesparande åtgärder,

- ombyggnaden av köket och matsalen,

- ombyggnaden av Krusisgården

- i drifttagande av bergvärmeanläggningen som kraftigt kommer att sänka uppvärmningskostnaderna.

sker fredagen den 12 november 2004 med start kl 13.00.

Inbjudna är bland annat barnen med föräldrar och grannar.

_____


§89 Budgetuppföljning för kommunaltekniska avdelningen, fastighetsavdelningen och centralköket för perioden jan – sept -04

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Väghållning

Utfallet visar ett överskott om 1 556 tkr. Intäkter från Trafikregleringen är högre än budgeterat, parkeringsavgifter och skrotningsavgifter. Kostnaderna är lägre beroende på att beläggningsfakturor ej inkommit samt att sandningssanden till sandsilon ej levererats i september som är brukligt.

Årsprognos: Ingen avvikelse.

Park

Utfallet visar ett överskott om 33 tkr.

Årsprognos: Ingen avvikelse.

Sidoordnad verksamhet

Tyresö vägföreningar ingår från och med 1/5-04 vilket påverkar omslutningen. Intäkterna släpar efter då fakturering sker först efter avslutat arbete.

Årsprognos: Såväl kostnader som Intäkter ökar i enlighet med Tyresö vägförenings budget.

Exploatering

Utfallet visar ett överskott om 84 tkr.

Årsprognos: Ingen avvikelse.

Vatten och avlopp

Va-verket redovisar ett överskott om 2 659 tkr. Kostnaden är lägre än budgeterat då vissa underhållsarbeten ej påbörjats. Även intäkterna är högre för perioden beroende på en ökad vattenleverans till Brf Björkbacken.

Årsprognos: Ingen avvikelse.

Renhållning

Utfallet för perioden visar ett underskott om 10 tkr och omslutningen har ökat vilket beror på ökade mängder av avfall.

Årsprognos: Ingående överskott från 2003 tas i anspråk och en höjning av taxan är nödvändig för att möta indexuppräkningen 2004 09 01av gällande entrepenadavtal. De ökade mängderna vid kretsloppscentralen bidrar också till kostnadsökningen

Planerad åtgärd: Höjning av renhållningstaxan from 1 november 2004.

Lokalförsörjning

Perioden visar ett underskott om 2 673 tkr vilket till största delen består av kostnader efter branden i Krusboda skola. Bland annat har självrisken om 1 000 tkr belastat avdelningens resultat. Dessutom har Nyboda skola drabbats av en stor vattenskada som har reparerats till en kostnad av ca 1 000 tkr. Utöver detta ligger energikostnaderna fortfarande på en högre nivå en budgeterat, i dagsläget ger detta ett underskott om ca 2 200 tkr.

Årsprognos: Vid förra årets bokslutsberedning framlades avdelningens oro för att bära de ökade självrisk-kostnaderna (1 000 tkr) i samband med försäkringsskador. Alla kostnader under nuvarande självrisk (2 000 tkr) måste klaras inom avdelningens driftsbudget. I samband med försäkrings-upphandlingen diskuterades möjligheten till att den nya höga självrisken ska finansieras centralt i kommunen. Något formellt beslut har dock inte fattats. Avdelningen befarar också ökade energikostnader p g a att världsmarknadspriset på olja har ökat drastiskt den senaste tiden. Efter att budgeten har fastslagits har förskolan på Gimmersta färdigställts vilket innebär att både kostnader och intäkter kommer att öka med 1 220 tkr för året.

Medel från stab, plan och mark om 1 050 tkr har överförts vilket påverkar prognosen.

Planerad åtgärd: Formellt beslut måste fattas angående försäkringsskadors självrisk så att den inte drabbar avdelningens hårt ansträngda ekonomi. Energikostnaderna beräknas öka med ca 2 500 tkr jämfört med budget. För att undvika underskott kommer avdelningen att hålla igen underhålls-behovet och flytta fram kommande reparationer. Detta innebär ytterligare en försämring för lokalnyttjarna då de ej kommer att få behovet av underhåll och reparationer tillgodosedda.

Centralkök

Perioden visar ett underskott om 48 tkr vilket främst beror på överväxling i samband med pensionsavgångar. Omslutningen har öket då antalet ätande är fler än vad som ursprungligen var budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Ett brutet leveransavtal med Montessori samt pensionsavgångarna har under året påverkat centralkökets kostnader negativt och beräknas ge ett prognostiserat underskott om 490 tkr. Omslutningen har ökat p.g.a. fler elever samt fler matdagar än väntat.

_____


§90 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras

_____

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen

På begäran av lärarförbundets huvudskyddsombud har Arbetsmiljöverket genomfört en inspektion på förskolan Skrindan den 25 oktober 2004 med anledning av befarad förekomst av mögel.

Sanering av mögel och isolering av krypgrund påbörjas vecka 49 år 2004 (beräknad kostnad 600 000 kronor).

Då ingen uppvisat sjukdomssymptom på förstugan samt att sanering och andra åtgärder kommer att påbörjas inom fann Arbetsmiljöverket inget motiv att omedelbart stänga förskolan.

Däremot kvarstår kravet på att åtgärda ventilationsanläggningen senast den 1 november 2005 (beräknad kostnad 2 500 000 kronor). Objektet är ännu inte färdigprojekterat.

Den nya entrén till Bollmorahallen är i det närmaste klar. Exempel på utförda åtgärder: Hiss till de olika planen, ny nödutrymning till baksidan på hallen, förrådsutrymmen, ombyggnad av entrén, handikapptoalett, den gamla vikväggen har ersatts av en ridåvägg.

Invigning sker lördagen den 6 november 2004. Berit Assarsson invigningstalar. Uppvisningar av: Tyresö bågskytteklubb, Tyresögymnastiken, Tyresö/Trollbäckens innebandy och Tyresö bordtennisklubb.

Påfyllning av kylvätska i kollektorslangarna pågår för bergvärmeanläggningen i Krusboda skola.

Ett gruppboende på Breviksvägen 5 är klart och inflyttning har skett.

Kommunaltekniska avdelningen

Detaljplan för Björnbärsvägen har vunnit laga kraft. Framtagning av underlag upphandling av entreprenader pågår.

Slutbesiktning av entreprenadarbetena vid Mellersta Strand påbörjas i morgon den 7 november 2004.

SVEAB har påbörjat entreprenadarbetena i Norra Strandallén del 2.

Detaljplan för G:a Vattentornet har vunnit laga kraft. Beslutet innebär att arbetet med flyttning av va-ledningar, röjningar och utfyllnadsarbeten påbörjas.

Detaljplan för Tyresö fartygsbrygga har vunnit laga kraft. Komplettering av ansökan om vattendom skickas in v 44. Förhoppningsvis kommer vattendomen att klar till mars 2005. Om allt går som det skall bör alla arbeten vara klara till våren 2006.

_____


§91 Delegationsbeslut

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2002-09-24 § 38 har Åke Skoglund fattat beslut i nedanstående ärende.

Upphandling av projekteringsuppdrag Östra Tyresö, del av Breviks-, Nytorps- och Tegelbruksvägen.

Anbud har begärts in från 11 företag. Anbud har inkommit från Tyrèns AB, WSP Samhällsbyggnad, Vägverket Konsult och Markteknik i Bromma AB.

WSP Samhällsbyggnad har inkommit med lägsta pris.

Såsom konsult att utföra projekteringsuppdrag Östra Tyresö, del av Breviks-, Nytorps- och Tegelbruksvägen anta WSP Samhällsbyggnad enligt deras anbud 2004-05-26.

Kostnad: Budgetpris 450 000 kr exkl. mervärdeskatt

Upphandling av utbyggnad infartsparkering samt belysningsanläggning Tyresö Strand

Anbud har begärts in från åtta företag. Anbud har inkommit från SM Marktjänst AB, Grus och Betong AB, PEAB Entreprenad Öst, LF Markconsult AB, NCC och SVEAB.

JM AB och Skanska Sverige AB har avböjt.

SVEAB har inkommit med lägst pris.

Såsom entreprenör att utföra utbyggnad infartsparkering samt belysningsanläggning Tyresö Strand anta SVEAB.

Kostnad: Budgetpris 895 000 kr exkl. mervärdeskatt

_____


§92 Meddelanden

Tekniska utskottets beslut

1. Informationen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Av en DN artikel från den 8 oktober framgår det bland annat att Tyresö tillhör en de 30 kommunerna som har de lägsta va-taxorna. Statistiken är framtagen av organisationen svensk vatten.

Under sommaren har NTF gjort en kartläggning över de nämnder i länets kommuner som är ansvariga för trafikfrågor och trafikplanering. Undersökningen visade att endast tre av tio ledamöter är kvinnor. Med andelen kvinnor på 40 % hamnar Tyresö på en hedrande 5:e plats.

Skriften redovisning av kritik på teknik är beställd och kommer att delas ut till bland annat ledamöter och ersättare i Tekniska utskottet.

Minnesanteckningar från skadegörelsegruppens inofficiella möte den 22 september 2004 (aktbilaga).