Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2004-12-07

Sammanträde 2004-12-07

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Plats och tid för sammanträdet

Sammanträdesrummet våning 7, Sunnangränd 4
Onsdagen den 7 december 2003, klockan 08.15 – 10.15

Utses att justera Lennart Jönsson

Enligt personuppgiftslagen får all information i nämndens protokoll inte redovisa på internet. Därför har vi valt att göra ett ta bort delar av protokollet Vill Ni ta del av nämndens fullständiga protokoll kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 08-742 91 00 vx.


 

Beslutande

Peder Holmström ordförande (m)

Mats Larsson (fp)

Ossian Lundström (m)

Lennart Jönsson (s)

Kristjan Vaigur (s)

Ersättare

Lilian Edberg (m)

Leif Kennerberg (kd)

§93 Anmälan om avsägelser och nyval till Tekniska utskottet

Tekniska utskottets beslut

1. Anmälan noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Elvira Kaneberg (s) ledamot har avsagt sig uppdragen i Tekniska utskottet.

Kommunstyrelsen har den 2 november 2004, § 153, beslutat godkänna avsägelsen. Vidare beslutades att utse nuvarande ersättaren Lennart Jönsson (s) till ordinarie ledamot samt Marita Bertilsson (s) till ersättare i Tekniska utskottet.

_____


§94 Sammanträdesplan år 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Föreliggande förslag till sammanträdesdagar fastställs.

_____

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesplan för tekniska utskottet för år 2005 har utarbetats. Sammanträdena är normalt förlagda till onsdagar med början kl 08.15.

Följande dagar är föreslagna:

Sammanträde tekniska utskottet onsdagar kl 08.15

20 januari (torsdag)

14 februari (måndag)

23 mars

19 april (tisdag)

17 maj (tisdag)

8 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

21 november (måndag)

14 december

Ordförandeutlåtande

§95 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Erik Hedberg redovisar utryckningar och åtgärder för oktober och november månad. Det har varit en betydande nergång när det gäller inbrott i kommunens lokaler. Däremot finns det inga tecken på att slarvet från personalens sida minskar. Skolan har visat intresse att ta itu med problemet:

Rutiner för de olika verksamheterna är under utarbetande.

Erik Hedberg har utarbetat och överlämnat ett förslag kommunchefen för alla verksamheter gemensam ”lägsta acceptabla säkerhetsnivå” (aktbilaga).

§96 Begäran om hävning av hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på Njupkärrsvägen från Farmarstigen och ca 250 meter söderut

Tekniska utskottets beslut

1. Hastighetsbegränsning till 30 km i timmen från korsningen Njupkärrsvägen – Farmarstigen och 250 meter söderut upphävs.

____

Ärendebeskrivning

För att öka trafiksäkerheten i korsningen Njupkärrsvägen – Farmarstigen infördes hastighetsbegränsning till 30 km i timmen från korsningen och 250 meter söderut. Polismyndigheterna ville att hastighetsbegränsningen skulle knytas ihop med redan befintlig 30-sträcka på Njupkärrsvägen varför begränsningen kom att gälla även söder om korsningen.

Kraven på ökad trafiksäkerhet framfördes av boende i de nybyggda bostads­områdena på Lupingränd och Angelikagränd. Syftet med hastighets­begränsningen var att öka säkerheten för alla trafikanter i korsningen, men framförallt för gående som korsar Njupkärrsvägen på ett övergångställe med dubbla körfält.

Kommunaltekniska avdelningens bedömning

Under hösten 2004 har farthinder placerats före och efter korsningen vilket med­fört att hastigheterna sänkts betydligt i korsningen. Hastighetsbegränsningen har numera ingen betydelse för att uppnå säkerhet i korsningen, däremot kan begränsningen bidra till att bilisterna håller en lägre hastighet på efterföljande 30-sträcka, som sträcker sig ända fram till Skolvägen.

Farthindret bildar en portal som sänder ett tydligt budskap till bilisterna om en annan trafikmiljö där en lägre hastighet är önskvärd. Denna effekt kan vara bra att tillvarata även om vi fortfarande skall vara restriktiva mot hastighets­begränsningar till 30 km i timmen på huvud- och uppsamlingsvägar.

Efter de av kommunen vidtagna åtgärderna delar polismyndigheten kommunal­tekniska avdelningens bedömning att upphäva begränsningen till 30 km i timmen.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till kommunaltekniska avdelningens bedömning i ärendet föreslås Tekniska utskottet att upphäva hastighetsbegränsningen till 30 km i timmen på aktuell sträcka.

_____


§97 Trafikproblem på Trångsundsvägen

Dnr: 2004KSM1078

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunaltekniska avdelningen får i uppdrag att utföra en ny trafikmätning på Trångsundsvägen.

_____

Ärendebeskrivning

XX och XX har i varsin skrivelse beskrivit de trafikproblem som de anser finns på Trångsundsvägen (aktbilagor).

Trångsundsvägen har en stor andel genomfartstrafik och fordon blandas med många oskyddade trafikanter. Framförallt är barnen utsatta på sin väg till skolan då de måste korsa Parkvägen och Ängslyckevägen.

Trafikmätningar utfördes senast på Trångsundsvägen i maj 1998. Mätningen utfördes mellan Granvägen och Parkvägen. Antalet fordon per dygn uppgick till 696 st. Medelhastigheten uppmättes till 37 km i timmen och 85-percentilen till 48 km i timmen.

Mätningen uppfyllde tre av de fyra kriterier som tekniska nämnden fastställt ska uppfyllas för att farthinder ska byggas.

Kommunaltekniska avdelningens bedömning

Trångsundsvägen används flitigt av oskyddade trafikanter samtidigt som den har en stor del genomfartstrafik. Vägen korsas på flera ställen av barn på väg till och från skolan. I kommunens trafiknätsanalys pekas vägen ut som en övergripande gång- och cykelväg. Enligt nollvisionen ska hastigheterna inte vara högre än 30 km i timmen där oskyddade trafikanter blandas med bilar.

Ordförandeutlåtande

Då det förflutit lång tid sedan trafikmätningen utfördes bör en ny mätning utföras innan Tekniska nämnden tar ställning i ärendet. Föreslås att Tekniska utskottet beslutar uppdra åt kommunaltekniska avdelningen att utföra en ny trafikmätning på trångsundsvägen.

_____


§98 Begäran om fartdämpande åtgärder på Maria Sofias väg

Dnr: 2004KSM1036

1. Begäran om att utföra fartdämpande åtgärder på Maria Sofias väg avslås.

_____

Ärendebeskrivning

Konstnärens samfällighetsförening begär i en skrivelse daterad 2004-10-18 att fartdämpande åtgärder genomförs på Maria Sofias väg. Hastigheterna anses för höga på vägen för att barn inte ska utsättas för fara. Det gäller framförallt de barn som leker i anslutning till den gångväg som löper parallellt med Maria Sofias väg.

Kommunaltekniska avdelningens bedömning

Maria Sofias väg kommer i framtiden att förlängas till Strandallén. Kommunen vill avvakta med åtgärder tills området är färdigbyggt. När Maria Sofias väg är helt utbyggd kan eventuellt en fartdämpande åtgärd byggas i korsningen med Målarprinsens väg.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till kommunaltekniska avdelningens bedömning i ärendet föreslås Tekniska utskottet att avslå begäran om att utför fartdämpande åtgärder på Maria Sofias väg.

_____

§99 Ändring av lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på del av Fornuddsvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska utskottet beslutar om ändring av lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på del av Fornuddsvägen.

2. Beslutet skall träda i kraft den 1 april 2005.

3. Beslutet innebär att Miljö- och Byggnadsnämndens beslut 2000-03-14; LTF 2/2000 samtidigt upphävs.

_____

Ärendebeskrivning

Utanför Fornuddens skola gäller idag hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på sträckan Ängslyckevägen - Häggvägen. Sträckan föreslås förskjutas norrut så att korsningen Fornuddsvägen/Ängslyckevägen omfattas av hastighetsbegränsningen.

Yttranden

Polisen i Nacka polismästardistrikt, har genom muntligt yttrande 2004-11-29 tillstyrkt att föreskriften införs.

Skolans rektor och föräldraförening samt Trollbäckens Egnahemsförening har inga invändningar mot en förändring av 30-sträckan.

Kommunaltekniska avdelningens bedömning

I den aktuella korsningen har två polisrapporterade olyckor inträffat där cyklister skadats. Detta innebör att en nedsättning av hastigheten är väl motiverad.

För att få en bättre efterlevnad av hastighetsbegränsningen föreslås samtidigt att sträckan förkortas. Det medför att hastighetsbegränsningen kommer att upphöra mellan Parkvägen och Häggvägen.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till kommunaltekniska avdelningens bedömning föresås tekniska utskottet besluta om ändring av lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på del av Fornuddsvägen. Beslutet skall träda i kraft den 1 april 2005.

_____


§100 Information om trafiksäkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Att notera redovisningen och betrakta den som en upptakt till kommande arbete att förbättra trafiksäkerheten.

_____

Ärendebeskrivning

Trafikingenjör Karin Österdahl har gjort en sammanställning av kommunens trafiksäkerhetsarbete och listat ner några punkter som kan förbättra trafiksäkerheten (aktbilaga).

_____


§101 Budgetuppföljning för kommunaltekniska avdelningen, fastighetsavdelningen och centralköket för perioden jan – okt 2004

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Gatuchefen Åke Skoglund redovisar uppföljningen för perioden januari – oktober 2004.

_____


§102 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras

_____

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen

Renoveringen av Kumla skola kommer att läggas ut som en totalentreprenad. Underlag för entreprenaden är under utarbetande.

Renoveringen av Skrindan löper på. Däremot kommer ingen ombyggnad av tak att. Ventilationsproblemen kommer att lösas på annat sätt. Även detta arbete kommer att läggas ut som en totalentreprenad. Medel saknas för att åtgärda ventilationen.

Kommunaltekniska avdelningen

Rörläggningen i Norra Strand löper på enligt plan. På grund av dåliga markförhållanden kommer budgeten att överskridas.

Första dagens snöröjning fungerade inte till 100 %. Bland annat saknades två enheter ute på Brevik (en maskin och en lastbil).

Därefter har snöröjningen rullat på ett godtagbart sätt. Ett stort antal klagomål på igenplogade infarter har noterats.

_____


§103 Delegationsbeslut

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Karin Österdahl fattat beslut i nedanstående ärenden.

1. Flyttning av fordon. Beslut 2004/75 - 2004/91

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 92/2004 – 153/2004

3. Upphävande av lokal trafikföreskrift på Simvägen 1/2001 och 2/2001

4. Dispens för tung lastbil med grävmaskinssläp att köra på Njupkärrsvägen under perioden 15/10 2004 – 15/4 2005.

5. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

6. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

7. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

8. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

9. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

10. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

11. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

12. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

13. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

14. Flyttning av fordon. Beslut 2004/92 - 2004/102

15. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 154/2004 – 176/2004

16. Upphävande av lokal trafikföreskrift på Lindalsvägen 10/2000

17. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

18. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

19. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

20. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

21. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

22. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

23. Förordnande av parkeringsvakter. Dnr: 2004-KSM0228

_____