Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-01-20

Sammanträde 2005-01-20

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet våning 7, Sunnangränd 4

1 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

3 Projektering av Breviksvägen

4 Trafik- och bullerutredning Tyresövägen delen Bollmoravägen – Tjärnstigen

5 Diskussion om kommunens trafiksäkerhetsarbete

6 Upphandling av entreprenad för rondell på Bollmoravägen

Mötesinformation
På grund av personuppgiftslagens bestämmelser kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras på Internet. Originalprotokollen och bilagor till protokollen förvaras på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Sunnangränd 4, Tyresö. Tel.nr 08-742 91 00 vx

 

§1 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg lämnar en redovisning om kommunens bevakningsföretag om de utryckningar och åtgärder som utförts under vecka 49 till och med vecka 2 (aktbilaga).

Av händelseförteckningen med tillhörande anmärkningar att det är verksamhetens egen personal som genom slarv eller bristande kunskaper förorsakar huvuddelen av larmen.

I samverkan med personalkontoret pågår en brandskyddsutbildning av kommunens personal. Avsikter är att samtliga kommunalanställda skall genomgå utbildningen.

_____


§2 Investering Björkebo

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Åke Skoglund redovisar kostnaderna för de investeringar som görs i samband med ombyggnad av Björkebo.

I anslutning till planerade investeringar har socialförvaltningen framfört behovet av ytterligare såsom installation av hiss m.m. Socialförvaltningen svarar för finansieringen av de tillkommande investeringarna.

_____


§3 Projektering av Breviksvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Åke Skoglund redovisar den pågående långsiktiga projektering av Breviksvägen mellan Kyrkan och Trinntorp.

Vägbredd en kommer att bli 6,5 meter. Gång- och cykelbanorna kommer att vara 2,3 meter.

_____


§4 Trafik- och bullerutredning Tyresövägen delen Bollmoravägen – Tjärnstigen

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Sveco VBB har på uppdrag av Tekniska avdelningen utfört en Trafik- och buller­­utredning för Tyresövägen delen Bollmoravägen – Tjärnstigen (aktbilaga). Uppdraget är att beskriva nuläget, bedöma framtida trafik och miljökonsekvenser samt översiktlig föreslå förbättringsåtgärder.

Av utredningen framgår bland annat att ökningen av trafiken kommer att skapa ökande köer i både längd och tid om inga åtgärder vidtas. Bullernivåerna kommer att öka med trafikutvecklingen. För år 2015 beräknas många fastigheter ha bullernivå som ligger mellan 60 – 65 db (A).

_____


§5 Diskussion om kommunens trafiksäkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Ärendet tas upp för diskussion på kommande sammanträde.

_____

Ärendebeskrivning

Karin Österdahl har gjort en sammanställning av kommunens trafiksäkerhetsarbete och listat ner några punkter som kan förbättra trafiksäkerheten (aktbilaga).

Diskussionen avses att ligga till grund för ett långsiktigt – prioriterat trafiksäkerhetsarbete.

_____


§6 Parkeringsförbud på skolor, förskolor, simhallen och AMI-center

Tekniska utskottets beslut

1. Gällande parkeringsregler för skolor, förskolor, simhallen och AMI-center skall bibehållas.

_____

Ärendebeskrivning

Under våren 2004 infördes krav på parkeringstillstånd/p-skiva för att parkera på skolor, förskolor, simhallen och AMI-center. Införandet av parkeringsförbudet grundar sig på att verksamheterna hade problem med uppställning av långtidsparkerade bilar och husvagnar samt att p-platserna blev uppställningsplats för skrotbilar m.m. Dessutom parkerades fordon så att utryckningsfordon och varutransporter hade svårighet att komma fram.

I samråd med Barn- och utbildning och Kultur- och fritid fick dåvarande fastighetsavdelningen i uppdrag att upphandla parkeringstillsyn med tillhörande skyltning.

Avtal om parkeringstillsyn på respektive skola, förskola, simhallen och AMI-center har träffats med verksamhetsutövaren, kultur- och fritid och dåvarande fastighetsavdelningen.

Verksamhetsutövare har rätt att fasta beslut om undantag för gällande parkeringsregler exempelvis i samband med olika typer av evenemang.

Ordförandeutlåtande

Med hänsyn till att det är verksamhetsutövaren kan besluta om ändring av gällande parkeringsregler bedöms det i dagsläget inte finnas något behov att ändra gällande regelverk. Det är ägaren till fordonet som har en skyldighet att följa gällande parkeringsregler. Fordonsägaren har dessutom möjlighet att hos verksamhetsutövaren att söka om undantag från parkeringsreglerna.

Tekniska utskottet föreslås besluta att inte ändra gällande parkeringsregler för skolor, förskolor, simhallen och AMI-center.

_____


§7 Upphandling av entreprenad för rondell på Bollmoravägen

Tekniska utskottets beslut

1. Informationen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen genomför en upphandling av entreprenad för en rondell på Bollmoravägen vid Lindblomsvägen.

Arbetena med rondellen bör komma igång om cirka en månad.

_____


§8 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras

_____

Ärendebeskrivning

Ombyggnad av Björkebo kommer att påbörjas inom kort.

Kostnadskalkyler för olika alternativ för isbana vid Bollmorahallen håller på att utarbetas.

För den slutgiltiga placeringen av idrottshallen vid Tyresö skola saknar politiskt beslut.

Anslag om att åtgärda förskolan Skrindan kommer att behandlas av kommunstyrelsen. Cirka en miljon saknas.

Utbyggnaden av gator och Va i Norra Strand fortsätter.

____


§9 Meddelanden

- Energiskatten har höjts med ca 1,3 öre per kWh den 1 januari 2005. Även kostnaden för el-certifikat stiger med 0,42 öre kWh den 1 januari 2005. Kommunens elförbrukning uppgår till ca 20GWh per år.

- Kommunförbundet har i en skrivelse till Näringsdepartementet begärt om undantag från kravet att ersättningen till elbolagen för levererad el kan ske utan krav på omfattande nyinvesteringar och avläsningsrutiner. Rekommendationen till kommunerna är att tills vidare avvakta med den typ av investering som innebär att energiåtgången mäts i separata mätpunkter.

- Aktuellt om gator och trafik: Hastighetskameror på kommunalt vägnät – anmäl intresse senast 26 januari. Varje kameraskåp beräknas kosta 350 000 – 450 000 kronor. Att ställa i ordning en mätplats beräknas kosta 100 000 kronor.

- Stockholms Tingsrätt har förelagt kommunen att bemöta Naturvårdsverket, Fiskeristyrelsens och länsstyrelsens yttranden över fartygsbryggan vid Trinntorp. Åke Skoglund utarbetar ett svar.

_____


§10 Tillbyggnad av förskolan Trollebo

Tekniska utskottets beslut

1. Tillbyggnad av förskolan Trollebo kan påbörjas.

_____

Ärendebeskrivning

Tillbyggnaden av förskolan Trollebo har budgeterats till 2,5 miljoner.

Ett anbud på 2,34 miljoner har inkommit till detta belopp kommer diverse kringkostnader.