Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-02-14

Sammanträde 2005-02-14

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av föregående protokoll

2 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

3 Produktionskalkyl för VA- och vägarbeten vid Björnbärsvägen

4 Kostnadsbedömning Idrottshall vis Tyresö skola

5 Produktionskalkyler för isbanor

6 Begäran om förbud att parkera fordon på del av Energivägen

7 Lokal trafikföreskrift om förbud mot motorfordonstrafik på Klockvägen alternativt förbud mot trafik med lastbil

8 Begäran om farthinder eller annan fartreducerande åtgärd som fyrvägsstopp på Lidvägen – Tulpanvägen

9 Begäran om farthinder eller tillåtelse att sätta ut egna skyltar på Slåttervägen

10 Diskussion om kommunens trafiksäkerhetsarbete

13 Produktionskalkyl för cirkulationsplats vid Lidl

Mötesinformation

På grund av personuppgiftslagens bestämmelser kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras på Internet. Originalprotokollen och bilagor till protokollen förvaras på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Sunnangränd 4, Tyresö. Tel.nr 08-742 91 00 vx

§11 Genomgång av föregående protokoll

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska avdelningen få i uppdrag att utarbeta förslag till avtal, se över gällande parkeringsregler m.m. för en framtida parkeringsövervakning.

_____

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller § 6 föregående protokoll. Parkeringsförbud på skolor, förskolor, simhallen och AMI-center.

Under våren 2003 träffade kommunen avtal med Rationell Parkerings-Service om övervakning av parkeringsförbud på skolor, förskolor, simhallen och AMI-center. Det gäller till december 2005. Avtalet är ett så kallat nollavtal vilket innebär övervakningen inte kostar kommunen några pengar.

Varje enhet har varit med och utformat sina egna regler för parkeringsförbuden.

Enligt överenskommelse med Rationell Parkerings-Service ska övervakning inte ske på jul- och nyårsafton samt storhelger.

Ordförandeutlåtande

Det har framkommit att det finns vissa oklarheter om möjligheten att få tillfälliga parkeringstillstånd, avskrivning av kontrollavgift m.m. Med hänsyn till att avtalet med Rationell Parkerings-Service löper ut i december bör tekniska avdelningen få i uppdrag att utarbeta förslag till avtal, se över gällande parkeringsregler m.m. för en framtida parkeringsövervakning.

_____
§12 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut
    1. Redovisningen noteras.
    2. Erik Hedberg får i uppdrag att vidareutveckla statistiken och föreslå nödvändiga skadeförebyggande åtgärder.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg lämnar en redovisning om kommunens bevakningsföretag om de utryckningar och åtgärder som utförts under veckorna 3 till och med 6.

Under denna period har det bland annat raporterats 25 st uteblivna larmtillkopplingar, två inbrott hos specialenheten och flera stulna bilar vid skolor.

Erik Hedberg konstaterar vidare att antalet skaderapporter från verksamheterna är betydligt färre än väktarnas rapporterade händelser.

Ordförandeutlåtande

Det är angeläget att i fortsättningen få detaljerade om händelser som inträffar i kommunens verksamheter. För att få en bättre överblick av händelserna bör de sorteras på verksamhet och graderas efter allvaret av händelsen. Utav denna information kan bestämmas vilka skadeförebyggande åtgärder som behöver utföras.

Tekniska utskottet bör uppdra åt säkerhetssamordnare Erik Hedberg att vidareutveckla statistiken och föreslå nödvändiga skadeförebyggande åtgärder.

_____


§13 Produktionskalkyl för VA- och vägarbeten vid Björnbärsvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen av produktionskalkylen för VA- och vägarbeten vid Björbärsvägen noterades.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar muntligt produktionskalkylen för VA- och vägarbeten vid Björbärsvägen.

Orförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta notera redovisningen

_____

§14 Produktionskalkyl för Idrottshall vid Tyresö skola

Tekniska utskottets beslut
  1. Redovisningen noteras
  2. Det utökade basalternativet förordas.
  3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar muntligen en produktionskalkyl för uppförande av en idrottshall vid Tyresö skola. Kostnadsbedömningen innehåller trealternativ. Basalternativet, ett utökat basalternativ som kan inrymma klubbrum m.m. samt alternativet med en hoppgrop.

Av vikt att notera är att kostnaden för en eventuell asbetssanering vid riv av befitlig hall inte ingår kalkylen. Dessutom tillkommer kostnader konstnärlig utsmyckning samt lös inredning och utrustning.

Ordförandeutlåtande

Föreslås att tekniska utskottet noterar redovisningen och förorda det utökade basalternativet samt översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

_____

§15 Produktionskalkyl för isbanor

Tekniska utskottets beslut

1. Ombyggnad av isanläggningen vid Trollbäckens idrottsplats kan påbörjas.

2. Nybyggnad av isbana och fotbollsplan med konstgräs kan påbörjat när medel för projekten beviljats.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar muntligen produktionskalkyler för isbanor.

Produktionskalkylerna gäller ombyggnad av Trollbäckens idrottsplats befintliga isbana med ny isproduktionsanläggning, ombyggnad av isproduktionsanläggning på Bollmoravallen samt ny uteisbana på Bollmoravallen.

Kalkylerna bygger på följande förutsättningar:

Trollbäckens idrottsplats

Befintlig isbana förses med ett nytt luftkylt kylaggregat av enhetstyp. Befintlig bana med befintliga ”kylrör” används, dock blir energikostnader för att pumpa runt köldbäraren (vätskan som transporterar ut kylan till isbanan) något högre än normalt p.g.a. att kylrören har lite för liten invändig yta.

Bollmoravallen

Ny isbana placerad på gräsplan bortom serveringsbyggnaden. Befintliga kylmaskiner behålls och komplettera dessa med en nyare kylmaskin från Trollbäckens idrottsplats. Anläggningen byggs och dimensioneras för förhållanden som gäller för att kunna göra is i augusti i ishallen och samtidigt som ishallen är i drift kunna göra is på utebanan i slutet på oktober. Delar i befintlig anläggning som kan återanvändas används i den nya anläggningen.

Man kan välja att lägga konstgräs på isbanan 60x30 m eller en större yta som är

70 x 40 m (7-manna fotbollsplan) för att kunna utnyttja ytan effektivt under övrig tid på året.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föresås besluta utbyte av kylaggregatet m.m. vid Trollbäckens idrottsplats kan påbörjas då medel finns avsatt i årets budget.

Vidare föreslås tekniska utskottet att byggandet av isbana och konstgräsplan vid Bollmoravallen kan påbörjas såfort medel beviljats.

_____

§16 Begäran om förbud att parkera fordon på del av Energivägen

Tekniska utskottets beslut

1. Begäran om lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på del av Energivägen avslås.

_____

Ärendebeskrivning

Företaget FFC Kemi AB på Energivägen i industriområdet Petterboda har svårigheter att komma till och från sin fastighet då långa transporter parkerar mitt emot deras fastighet. FFC Kemi begär därför att kommunen inför parkerings­förbud dagtid på norra delen av Energivägen mellan bussgaraget och vändplanen.

Yttranden

Samtliga fastigheter på Energivägen har fått möjlighet att yttra sig. Ingen har framför besvär mot att parkeringsförbud införs.

Kommunikation om förslag till beslut har skett muntligt med X på FFC Kemi AB den 14 februari 2005. X accepterade förslaget

Tekniska avdelningens bedömning

Begäran avslås då det finns ett stort behov av parkering för långa fordon samt möjlighet till omlastning inom området.

För att tillmötesgå fastigheterna på Energivägen har tekniska avdelningen för avsikt att utöka en parkeringsyta på denna del av Energivägen. Strömfallsvägen har tidigare upprustats för detta ändamål. Syftet är att parkering och omlastning ska kunna ske utan att störa befintliga fastigheters verksamheter.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till tekniska avdelningens bedömning av ärendet föreslås Tekniska utskottet besluta avslå begäran.

_____

§17 Begäran om farthinder eller annan fartreducerande åtgärd som fyrvägsstopp på Lidvägen – Tulpanvägen

Dnr 2003- KSM0351

Tekniska utskottets beslut

1. Begäran om fyrvägsstopp i korsningen Lidvägen – Tulpanvägen tas inte upp då tekniska utskottet 2004-03-03 avslog denna begäran.

2. Begäran om farthinder på Lidvägen avslås.

3. Att de boendes övriga frågor anses besvarade.

_______

Ärendebeskrivning

Boende vid Lidvägen begärde i skrivelse 2003-05-05 att åtgärder skall vidtas på Lidvägen och Tulpanvägen för att öka trafiksäkerheten.

Begäran om fyrvägsstopp avslogs av tekniska utskottet. De boende överklagade beslutet hos länsstyrelsen som 2004-07-20 avslog överklagandet med motiveringen att det inte fanns trafiksäkerhetsmässiga skäl av tillräcklig styrka som skulle tala för ett införande av flervägsstopp i aktuell korsning.

Boende vid Lidvägen var missnöjda med kommunens trafikmätning och krävde i sitt överklagande kompletterande mätningar på Lidvägen, vilka utfördes under hösten 2004.

Tekniska utskottet tar bara ställning till om farthinder ska byggas på Lidvägen och prövar inte om begäran om fyrvägsstopp med hänvisning till länsstyrelsens beslut.

Kriterier för farthinder

Kommunen har fastställda kriterier för farthinder.

Kriterierna skall i första hand tillämpas på gator och vägar inom bostads­områden som inte trafikeras av buss.

Om särskilda skäl föreligger kan kriterierna frångås.

På vägar med relativt låga fordonshastigheter och små trafikmängder kan man sällan få belägg för att farthinder skulle öka trafiksäkerheten i någon märkbar omfattning. Däremot kan farthinder på sådana platser bidra till att förbättra boendemiljön genom att de boende kan komma att känna sig tryggare.

Av denna anledning har nämnden ansett det vara motiverat att tillämpa olika kriterier beroende på om syftet med farthinder skall vara att öka trafiksäkerheten eller att förbättra boendemiljön.

Följande två grupper av kriterier gäller.

Kriterier där syftet är att öka trafiksäkerheten

1. Minst 30 % av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

2. Minst 15 % av bilarna skall köra fortare än 50 km/tim.

3. Trafikmängden skall vara större än 50 bilar/maxtimme.

4. Gående och cyklister med stort inslag av barn eller äldre vistas ofta på eller intill vägen.

Kriterier där syftet är att förbättra boendemiljön

1. Medelhastigheten skall överstiga 30 km/tim.

2. Minst 15 % av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

3. Trafikmängden skall vara större än 25 bilar/maxtimme.

4. Vägen skall vara längre än 150 m.

5. Vägen skall ha inslag av främmande trafik (ej återvändsgata som huvud­sakligen trafikeras av boende utmed vägen).

Kriterierna där syftet är att förbättra boendemiljön avses i första hand tillämpas när de boende själva vill bekosta farthinder.

Tekniska avdelningens utredning

Tekniska avdelningen har utfört maskinella trafikräkningar och hastighets­mätningar under hösten på Lidvägen mitt emellan Tulpanvägen och Skälsätra­vägen.

Resultaten av mätningarna framgår av följande sammanställning.

Observera! Fordon som färdats med lägre fart än 15 km/tim har inte mätts. Dessa fordon drar alltså inte ned medelhastigheten. De räknas inte heller med i antalet fordon.

Plats: Lidvägen

Tid: måndag kl 11 2004-10-11 – söndag kl 24 2004-10-17


Antal bilar

Totalt

Medel-hastighet

Hastighet över

40 km/tim

Hastighet över

50 km/tim

Antal bilar

Per vardags

Dygns­medeltal

Medeltal bilar av maxtimme förmiddag och eftermiddag

2 214

33 km/tim

13 %

1 %

361

48

85-percentil: 40 km/tim

Det innebär att 85 procent av bilarna kör saktare än 40 km/tim och att

15 procent kör fortare än 40 km/tim.

Maxtimmen på förmiddagar inföll torsdag 2004-10-14 kl 09-10 med 53 fordon. Maxtimmen på eftermiddag inföll torsdag 2004-10-14 kl 16-17 med 43 fordon.

Medeltalet av antal fordon/dygn som färdades i riktning mot Tulpanvägen var 222 (62 %).

Tidigare utförda mätningar

Plats: Tulpanvägen 7

Tid: tisdag kl 00 2003-10-07 – måndag kl 24 2003-10-13

Antal bilar

Totalt

Medel-hastighet

Hastighet över

40 km/tim

Hastighet över

50 km/tim

Antal bilar

Per vardags

Dygns­medeltal

Medeltal bilar av maxtimme förmiddag och eftermiddag

2 029

35 km/tim

5 %

0 %

300

38

85-percentil: 39 km/tim

Det innebär att 85 % av bilarna kör saktare än 39 km/tim och att 15 % kör fortare än 39 km/tim. Medeltalet av antal fordon/dygn som färdades norrut uppgick till 240. Motsvarande antal i riktning mot Bansjövägen var 60 fordon.

Plats: Lidvägen 18

Tid: tisdag kl 00 2003-10-07 – måndag kl 24 2003-10-13

Antal bilar

Totalt

Medel-hastighet

Hastighet över

40 km/tim

Hastighet över

50 km/tim

Antal bilar

Per vardags

Dygn­medeltal

Medeltal bilar av maxtimme förmiddag och eftermiddag

1 796

30 km/tim

6 %

1 %

272

36

85-percentil: 38 km/tim

Det innebär att 85 % av bilarna kör med hastigheter under 38 km/tim och att 15 % kör fortare än 38 km/tim. Antalet fordon i medeltal/dygn som färdades söderut uppgick till 214. Motsvarande antal i riktning mot Marsvägen var 58 fordon.

Tekniska avdelningens bedömning

De senaste mätningarna på Lidvägen uppfyller inte de kriterier som gäller för att tekniska utskottet ska besluta om att farthinder byggs. Mätningarna visar att något fler bilar kör fortare än 40 km i timmen än vid de tidigare mätningarna. Medelhastigheten är fortfarande låg, vilket visar att de allra flesta bilister förstår att anpassa sin hastighet till de rådande förhållandena.

Svar till de boendes övriga frågor

1. Mätningar har nu utförts på den sträcka Ni begärt, se resultat

2. På de vägar som har trottoarer är medelhastigheterna betydligt högre än Lidvägen.

3. Lidvägen och Tulpanvägen är smala och saknar trottoarer vilket sannolikt bidrar till de låga hastigheterna. När det förekommer gående och cyklister vid vägen sänker de allra flesta bilister sin hastighet.

4. Kriteriet angående gående och cyklister med stort inslag av barn och äldre är ett av de kriterier som ska vara uppfyllda för att farthinder ska byggas.

5. Kommunen måste vara restriktiv med införandet av fyrvägsstopp för att de ska få någon efterlevnad. Vi prioriterar de större vägarna där de allra flesta olyckor sker.

6. Bilister ska inte behöva stanna i varje korsning där det kan förekomma en mopedist. Det bör räcka med att sakta ned. Kommunen måste tänka på att hela trafiksystemet ska fungera i hela kommunen.

7. Jämförelsen med antal fordon på Kärrvägen gjordes för att visa att den absolut största delen av trafiken i närområdet trafikerar Kärrvägen, precis som vi vill att den ska göra.

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås tekniska utskottet besluta att frågan om fyrvägskors inte skall prövas då ärendet redan är avgjort av länsstyrelsen. Att begäran om farthinder på Lidvägen avslås och att de frågor som ställs anses besvarade.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta i enlighet med tekniska avdelningens förslag.

_____


§18 Begäran om farthinder eller tillåtelse att sätta ut egna skyltar på Slåttervägen

Dnr: 2004KSM0824

Tekniska utskottets beslut

1. Begäran om farthinder på Slåttervägen mellan Tranbärsvägen och Hjortronvägen avslås.

2. Begäran om tillstånd att få sätta ut egna skyltar eller andra anordningar på kommunala vägar avslås.

_______

Ärendebeskrivning

X, begär i skrivelse daterat 2004-08-26 att farthinder skall utföras på Slåttervägen mellan Tranbärsvägen och Hjortronvägen. Alternativ att de får tillstånd att sätta ut sina egna varningsskyltar på vägen eller andra fartdäpande åtgärder som exempelvis blomlådor.

På tekniska utskottets beredning 2004-09-22 beslutades att trafik- och hastighetsmätningar ska utföras i närheten av Slåttervägen X.

Kriterier för farthinder

Kommunen har fastställda kriterier för farthinder.

Kriterierna skall i första hand tillämpas på gator och vägar inom bostads­områden som inte trafikeras av buss.

Om särskilda skäl föreligger kan kriterierna frångås.

På vägar med relativt låga fordonshastigheter och små trafikmängder kan man sällan få belägg för att farthinder skulle öka trafiksäkerheten i någon märkbar omfattning. Däremot kan farthinder på sådana platser bidra till att förbättra boendemiljön genom att de boende kan komma att känna sig tryggare.

Av denna anledning har nämnden ansett det vara motiverat att tillämpa olika kriterier beroende på om syftet med farthinder skall vara att öka trafiksäkerheten eller att förbättra boendemiljön.

Följande två grupper av kriterier gäller.

Kriterier där syftet är att öka trafiksäkerheten

1. Minst 30 % av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

2. Minst 15 % av bilarna skall köra fortare än 50 km/tim.

3. Trafikmängden skall vara större än 50 bilar/maxtimme.

4. Gående och cyklister med stort inslag av barn eller äldre vistas ofta på eller intill vägen.

Kriterier där syftet är att förbättra boendemiljön

1. Medelhastigheten skall överstiga 30 km/tim.

2. Minst 15 % av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

3. Trafikmängden skall vara större än 25 bilar/maxtimme.

4. Vägen skall vara längre än 150 m.

5. Vägen skall ha inslag av främmande trafik (ej återvändsgata som huvud­sakligen trafikeras av boende utmed vägen).

Kriterierna där syftet är att förbättra boendemiljön avses i första hand tillämpas när de boende själva vill bekosta farthinder.

Tekniska avdelningens utredning

Tekniska avdelningen har utfört maskinella trafikräkningar och hastighets­mätningar under hösten vid Slåttervägen X.

Resultaten av mätningarna framgår av följande sammanställning.

Plats: Slåttervägen X

Tid: måndag kl 11 2004-10-18 – söndag kl 24 2004-10-24

Antal bilar

Totalt

Medel­hastighet

Hastighet över

40 km/tim

Hastighet över

50 km/tim

Antal bilar

Per vardags

Dygnsmedeltal

Medeltal bilar av maxtimme förmiddag och eftermiddag

2 420

38 km/tim

37 %

8 %

357

40

85-percentil: 49 km/tim

Det innebär att 85 procent av bilarna kör saktare än 49 km/tim och att 15 procent kör fortare än 49 km/tim.

Maxtimmen på förmiddagar inföll söndag 2004-10-24 kl 11-12 med 33 fordon.

Maxtimmen på eftermiddag inföll torsdag 2004-10-21 kl 18-19 med 47 fordon.

Trafikolyckor

Ingen polisrapporterad olycka har inträffat på Slåttervägen med oskyddade trafikanter inblandade under den senaste 10-årsperioden.

Tekniska avdelningens bedömning

Kriterierna där syftet är att förbättra trafiksäkerheten uppfylls på punkt 1 och nästan på punkt 2. För att tekniska avdelningen ska bekosta farthinder krävs dock att alla punkter är uppfyllda.

Kriterierna för farthinder uppfylls när det gäller syftet att förbättra boendemiljön. Dessa ska i första hand tillämpas när de boende själva vill bekosta farthinder.

Kommunen tillåter ingen enskild person att sätta ut blomlådor eller egna skyltar eftersom kommunen som väghållare är ansvarig för eventuella skador som kan uppkomma pga. av dessa.

Sammantagen kan konstateras att hastigheterna är höga med tanke på de barn som vistas i området. Sikten är bra och det finns gångbana längs med ena sidan av vägen vilket gör att gående separeras från bilister. Utspringande barn från tomter är mycket svårt att gardera sig för eftersom farthinder inte kan byggas så tätt att varje barn i ett område skyddas.

Ordförandeutlåtande

Inom tekniska utskottet pågår diskussioner om kommunen ska införa 30-zoner i något bostadsområde under en prövotid. Eventuellt kan Fårdalaområdet vara aktuellt för detta.

Lägre hastigheter gör att man tidigare upptäcker en fara och hinner reagera samt att konsekvenserna från en olycka blir betydligt lindrigare.

I avvaktan på ett slutligt ställningstagande om 30-zoner föresås Tekniska utskottet besluta:

1. Avvslå begäran om farthinder på Slåttervägen mellan Tranbärsvägen och Hjortronvägen.

2. Avslå begäran om tillstånd att få sätta ut egna skyltar eller andra anordningar på kommunala vägar.

_____

§19 Diskussion om kommunens trafiksäkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Ärendet kommer att behandlas på nästa sammanträde.

_____

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att alla partier inte ännu har avslutat diskutionerna om kommunens framtida trafiksäkerhetsarbete. Med anledning härav föreslås tekniska utskottet besluta att ärendet skall behandlas på nästa sammanträde.

_____

§20 Bokslut för år 2004

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Central säkerhetssamordning

.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten innebär en samordning och vidareutveckling av kommunens säkerhets- och riskhantering. Arbetet bedrivs via säkerhetsgruppen som består av ca 20 säkerhetshandläggare samt representanter från närpolis, brandförsvar och vaktbolag. På varje plats där kommunen bedriver verksamhet finns dessutom ett säkerhetsombud. Dessa bildar tillsammans med säkerhetsgruppen och en styrgrupp kommunens säkerhetsorganisation.

Ekonomiskt utfall

Bokslutet visar ett överskott om 124 tkr vilket beror på att kommunförsäkringens premie blev lägre än budgeterat vilket även påverkat omslutningen. Resultatet påförs det ackumulerade överskottet vilket ger en utgående balans om 558 tkr.

Centralköket

Verksamhetsbeskrivning

Centralkökets huvuduppgift är att som serviceenhet för barn- och utbildningsförvaltningen tillhandahålla huvudkomponenten i skolmåltiden. Maten produceras och levereras dagligen i kyld form till skolrestaurangerna där uppvärmning sker. Färdiglagad mat och mindre mängder livsmedel säljs till övriga kunder.

Ekonomiskt utfall

Bokslutet för centralköket visar ett underskott om 310 tkr jämfört med budget. Detta beror främst på överväxling i samband med pensionsavgångar. Omslutningen har ökat då antalet ätande är fler än vad som ursprungligen var budgeterat.

Sidoordnad verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Kommunaltekniska avdelningen utför på entreprenad underhållet av samtliga vägföreningars vägnät. Dessa är Solberga - Bergholms, Raksta, Vissvass, Brakmarsvägens och Tyresö vägföreningar.

I den sidoordnade verksamheten ingår även markarbeten i samverkan med exempelvis Skanova och Vattenfall. Även arbeten till andra avdelningar och förvaltningar redovisas här.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett mindre underskott om 59 tkr. Omslutningen har ökat genom att Tyresö vägförening har tillkommit.

Väghållning

Verksamhetsbeskrivning

Barmarksunderhållet omfattar 1 037 853 m2. Arbetet består bland annat av reparationer och underhåll av vägbeläggningar, vägräcken, staket, trafiksignaler, trafikskyltning, rensning av diken och gatubrunnar samt renhållning av gång- och körbanor. Vinterväghållningen omfattar samma yta som barmarksväghållningen och innebär plogning, sandning och bortforsling av snömassor när så krävs för trafiksäkerhet och underhåll.

Drift och underhåll av gatubelysningsnätet sker genom avtal med Vattenfallkoncernen.

Trafikregleringen innebär att tekniska utskottet ska besluta om lokala trafikföreskrifter, ansvara för den kommunala parkeringsövervakningen samt genom bl a information och lokala aktiviteter verka för ökad trafiksäkerhet inom kommunen.

Intäkterna består av avgifter för felparkering samt snöplogning för samfälligheter, föreningar och privatpersoner.

Ekonomiskt utfall

Väghållningen redovisar endast ett mindre överskott om 17 tkr.

Park

Verksamhetsbeskrivning

Kommunaltekniska avdelningen ansvarar för skötseln av kommunens grönytor på totalt ca 649 053 m2. Arbetet omfattar gräsklippning, trädbeskärning, renhållning av grönytor och busshållplatser, underhåll av lekredskap och skötsel av vissa bollplaner och hundlatriner.

Yttre fastighetsskötsel såsom markunderhåll vid barnstugor, skolor etc. utförs av parksektionen åt fastighetsavdelningen. Arbetet omfattar skötsel av planteringar, gräs- och lekytor. Vidare utförs renhållning, snöröjning, sandning, och sandupptagning, reparationer av staket samt underhåll av lekredskap.

Ekonomiskt utfall

Parkverksamheten redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.


Vatten och avlopp

Verksamhetsbeskrivning

Tyresö kommuns va-verk sköter distributionen av dricksvatten och avlopp. Dricksvattnet köps av Stockholms Vatten AB. Avloppet leds till reningsverket i Henriksdal för rening.

Dricksvatten är en nödvändighet för invånarna i en kommun. Dess kvalitet måste vara hög och tillgången konstant. Avloppsvattnet måste omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. Va-verket uppfyller dessa krav vilket innebär att anläggningarna kontinuerligt kontrolleras samt att skötsel och förnyelse sker efter behov. En permanent beredskap hålls för att snabbt kunna åtgärda uppkomna fel.

Arbetet omfattar även nyanläggning av va-ledningar. Upprustningsåtgärder och lagning av läckor görs då åtgärder bedöms kunna sänka marginalkostnaderna.

Ekonomiskt utfall

Va-verket redovisar ett överskott om 1 695 tkr jämfört med budget. Kostnaderna har blivit lägre än budget då mindre mängd dricksvatten köpts in samt att mindre mängd avloppsvatten har behövts renas. En annan orsak till de lägre kostnaderna är att delar av de planerade saneringsarbetena flyttats fram ett år för att kunna samordnas med gatuunderhållet.

Renhållning

Verksamhetsbeskrivning

Renhållningsverket ombesörjer hanteringen av kommunens hushållsavfall. I detta ingår hushållssopor, farligt avfall från hushåll, grovsopor samt slam- och latrinavfall. För mottagning och återvinning av grovsopor finns en kretsloppsstation anlagd. Kretsloppcentralens, samt befintliga miljöstationers drift och skötsel utförs av Ragn-Sells enligt avtal. Verksamhetens alla transporter och insamling utförs av Ragn-Sells på entreprenad. Behandling av hushållsavfallet sker vid Högdalens förbränningsanläggning enligt avtal med Fortum Värme samägt med Stockholm stad. Sortering samt behandling och deponering av insamlade grovsopor sköts av Ragn-Sells enligt avtal. Slamsugning av avloppsanläggningar från hushåll utan VA-anslutning, utförs av Stockholms Åkeri AB enligt avtal.

Kommunaltekniska avdelningen sköter administrationen av renhållningen såsom abonnentkontakter information och debiteringar.

Ekonomiskt utfall

Bokslutet redovisar ett underskott om 438 tkr. Omslutningen har ökat vilket beror på ökad mängd avfall samt indexhöjningar i gällande entreprenadavtal och därmed en reviderad taxa. Årets underskott beror dock på att den nya taxan började gälla först i november 2004 varvid full kostnadstäckning ej kunnat uppnås.

Lokalförsörjning

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsavdelningen är en balansräkningsenhet som svarar för kommunens lokalförsörjning. Avdelningen ansvarar inför kommunstyrelsen för förvaltning av kommunens egna verksamhetsfastigheter samt inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet. Enheten består av administration samt en servicesektion som innefattar bygg och VVS.

Fastighetsavdelningen samarbetar med kommunens förvaltningar/lokalnyttjare för anpassning och utformning av lokaler.

Fastighetsavdelningen ombesörjer nyproduktion av bl.a. skol- och förskolebyggnader, sporthallar och inhyrning eller inköp av lägenheter anpassade för äldreboende och handikappomsorg. Avdelningen ombesörjer även ROT-arbeten d v s Renovering, om och tillbyggnader av egna fastigheter.

Nyttjarna tecknar avtal med fastighetsavdelningen som tillhandahåller lokalerna. Lokalerna kan hyras ut i andra hand av lokalnyttjarna. Syftet är att uppnå ett effektivare lokalnyttjande.

Ekonomiskt utfall

Bokslutet visar ett underskott om 432 tkr för fastighetsavdelningen där kostnaden för självrisken om 1 000 tkr för Krusbodabranden belastar resultatet. Omslutningen har ökat pga. ökade energikostnader samt att efter att budgeten hade fastslagits har förskolan på Gimmersta färdigställts. Branden i Krusboda skola har vid återuppbyggnaden inneburit en anpassning till skolverksamheten vilket medfört merkostnader som försäkringsbolaget ej stått för. Även branden har påverkat omslutningen då kostnaderna ökade och intäkter har erhållits från försäkringsbolaget.

_____

§21 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras

_____

Ärendebeskrivning

Arbetena i Norra strand löper på enligt planerna.

Planerna för en ombyggnad av Trollbäckens isbana löper på.

Infartsparkeringen vid Trinntorp påbörjas om cirka en månad om SL ställer medel till förfogande.

Infartsparkering vid Brakmarsvägen påbörjas inom kort. Det innebär att kyrkan inte kan nyttja marken för uppställning av byggbodar m.m.

____

§22 Produktionskalkyl för cirkulationsplats vid Lidl

Tekniska utskottets beslut

1. Byggandet av en cirkulationsplats vid Lidl kan påbörjas.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar muntligen produktionskalkylen för cirkulationsplats vid Lidl.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att byggandet av en cirkulationsplats vid Lidl kan påbörjas.

_____

§23 Meddelanden

- Statistik för renhållningen i Tyresö år 2004 (bilaga).

- Extrainsats för underhåll av Tyresö Brandstation.

_____

§24 Delegationsbeslut

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Karin Österdahl fattat beslut i nedanstående ärenden.

1. Flyttning av fordon. Beslut 2004/103 - 2004/112 och 2005/1- 2005/9

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 177/2004 – 180/2004

3. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1/2005 –13/2005

4. Avslag på X ansökan om parkeringstillstånd för rörelse-hindrade.

5. Avslag på X ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

6. Avslag på X ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

7. Avslag på X ansökan om parkeringstillstånd för rörelse­hindrade.

8. Avslag på X ansökan om parkeringstillstånd för rörelse-hindrade.

9. Väghållarbeslut – genomfartsförbud Strandvägen nr 83-99.