Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-03-23

Sammanträde 2005-03-23

Datum
Klockan
08:15
Plats

25 Information om nya krav på fettavskiljare

26 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

27 Nulägesredovisning av centralköket

28 Ombyggnad av Kumla skolans kök

30 Lokal trafikföreskrift om förbud mot motorfordon på Klockvägen alternativ förbud mot trafik med lastbil

31 Ställningstagande till SL:s förslag till busskörfält på Gudöbroleden

32 Parkeringsplatser för lastbilar

33 Trafikanalys för Bollmoravägen

35 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – februari 2005

36 Behov av investeringar inom ramen för kommunens VA-verk

37 Diskussion om kommunens trafiksäkerhetsarbete

Mötesinformation

 

§25 Information om nya krav på fettavskiljare

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljöinspektör Anna Gruffman informerar om de nya kraven på fettavskiljare.

§26 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg lämnar en redovisning om kommunens bevakningsföretag om de utryckningar och åtgärder som utförts under veckorna 7 till och med 11.

§27 Nulägesredovisning av centralköket

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall gör en nulägesredovisning av centralköket.

§28 Ombyggnad av Kumla skolans kök samt inventering

Tekniska utskottets beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna en omdisponering av 2,4 miljoner inom investeringsbudgeten för år 2005 för ombyggnad av Kumla skolas kök och inventering av resterande skolors kök.

 2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att inventera resterande skolor kök och upprätta en långsiktig kostnadsberäknad prioriteringslist för nödvändiga renoveringar och ombyggnader.

 3. När kommunstyrelsen godkänt omdisponeringen av investeringsanslaget skall tekniska avdelningen omgående påbörja ombyggnaden och inventeringen.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar muntligen kostnadskalkylen för ombyggnad av Kumla skolans kök.

Totalkostnaden för ombyggnaden har kalkylerats till 6,0 miljoner. I budgeten för år 2005 finns avsatt 3,8 miljoner dvs. en differens på 2,2 miljoner.

För att kunna genomföra ombyggnaden erfordras ytterligare 2,2 miljoner.

Ombyggnaden måste vara genomförd senast den 31 december 2005.

Då det föreligger ytterligare behov att renovera och bygga om fler skolkök måste en inventering genomföras snarast. Efter inventeringen kommer en prioriteringslista att upprättas för att ligga till grund för kommande investerings­budget. Kostnaden för detta arbete har beräknats till 200 000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Det kan konstateras att anslagna medel för ombyggnad av Kumla skolas kök är otillräckliga. Samtidig kan noteras att miljö- och byggnadsnämnden förväntar sig att ombyggnaden genomförs under året.

Inför kommande investeringsbudget är det angeläget inventera resterande skolors kök för att kunna upprätta en långsiktig prioriteringslista för nödvändiga renoveringar och ombyggnader. Dessutom skall en kostnadskalkyl göras för samtliga objekt.

Med anledning härav föreslås tekniska utskottet att hos kommunstyrelsen begära att få omdisponera 2,4 miljoner i investeringsbudgeten för år 2005 för ombyggnad av Kumla skolas kök och att genomföra en inventering av resterande skolors kök.

När medel beviljats skall tekniska avdelningen omgående påbörja ombyggnaden och inventeringen.

§29 Akuta fastighetsåtgärder

Tekniska utskottets beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna en omdisponering av 3,3 miljoner inom investeringsbudgeten för år 2005 för att åtgärda de mest akuta brister som föreligger inom Tyresö Gymnasium, förskolan Tärningen och förskolan Skrindan.

 2. När kommunstyrelsen godkänt omdisponeringen av investeringsanslaget skall tekniska avdelningen omgående påbörja avhjälpandet av de aktuella bristerna.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har konstaterat att det föreligger behov av akuta fastighets­åtgärder inom Tyresö Gymnasium, förskolan Tärningen och förskolan Skrindan. Åtgärderna måste vidtas under innevarande år.

Kostnaderna för åtgärderna som inte rymmes inom budgeten för löpande under­håll uppgår till 3,3 miljoner. Det finns inte heller några medel avsatta för akuta fastighetsåtgärder.

Ordförandeutlåtande

I detta läge går det inte att låta det löpande underhållet av kommunens fastigheter stå tillbaka för behovet av akuta insatser. Med anledning härav föreslås tekniska utskottet begära att kommunstyrelsen godkänner en omdisponering inom investeringsbudgeten för år 2005 på 3,3 miljoner för att åtgärda de akuta bristerna.

§30 Lokal trafikföreskrift om förbud mot motorfordon på Klockvägen alternativ förbud mot trafik med lastbil

Tekniska utskottets beslut

 1. Begäran om lokal trafikföreskrift om förbud mot motorfordon på Klockvägen avslås.

 2. Begäran om lokal trafikföreskrift om förbud att mot trafik med lastbil avslås.

_____

Ärendebeskrivning

Boende på Klockvägen har i skrivelse daterat 2004-05-16 begärt att Klockvägen stängs av för all trafik.

Tekniska utskottet avstyrkte framställan 2004-06-14 med motiveringen att det krävs mycket speciella skäl att stänga av en kommunal väg. En avstängning måste även föregås av en planändring.

Vid kommunikation av beslutet begärde XX att kommunen skall förbjuda all trafik med lastbil då fastigheterna tar skada av den tunga trafiken.

Efter diskussion i tekniska utskottet beslutades att trafikmätningar skulle utföras på Klockvägen för att avgöra om andelen lastbilar är ovanligt hög.

Tekniska utskottet avstyrkte framställan om förbud mot trafik med lastbil 2005-02-14 med motiveringen att andelen lastbilar på Klockgränd inte var speciellt hög i jämförelse med motsvarande vägar i Trollbäcken.

Vid kommunikation av beslutet hävdar XX att fastigheter tar skada av de vibrationer som uppstår från tung trafik. X efterlyser att kommunen tar sitt ansvar detta.

Tekniska avdelningens utredning

Tekniska avdelningen har utfört maskinella trafikräkningar och hastighetsmätningar under hösten på Klockvägen.

Resultaten av mätningarna framgår av följande sammanställning.

Plats: Klockvägen

Tid: måndag kl 00 2004-11-01 – söndag kl 24 2004-11-07

Antal bilar
Totalt

Medel-hastighet

Hastighet över 40 km/tim

Hastighet över 50 km/tim

Antal bilar
Per vardags
Dygn
medeltal

Antal tunga fordon Totalt

2 841

29 km/tim

3 %

0 %

410

45

85-percentil: 38 km/tim

Det innebär att 85 % av bilarna kör saktare än 38 km/tim och att 15 % kör fortare än 38 km/tim.

Maxtimme förmiddag inföll 2004-11-03 mellan kl 07-08 med 36 fordon. Maxtimme eftermiddag inföll 2004-11-02 kl 17-18 med 54 fordon.

Andelen tung trafik uppgick till 1,6 procent. Siffran är inte anmärkningsvärt hög. Vid en jämförelse med Lidvägen som har ungefär lika stor trafikmängd som Klockvägen uppmättes även 1,6 procent tung trafik.

På Kärrvägen som är betydligt mer trafikerad uppmättes andelen tung trafik till 7,5 procent.

Kriterier för farthinder

Kommunen har fastställda kriterier för farthinder.

Kriterierna skall i första hand tillämpas på gator och vägar inom bostads­områden som inte trafikeras av buss.

Om särskilda skäl föreligger kan kriterierna frångås.

På vägar med relativt låga fordonshastigheter och små trafikmängder kan man sällan få belägg för att farthinder skulle öka trafiksäkerheten i någon märkbar omfattning. Däremot kan farthinder på sådana platser bidra till att förbättra boendemiljön genom att de boende kan komma att känna sig tryggare.

Av denna anledning har nämnden ansett det vara motiverat att tillämpa olika kriterier beroende på om syftet med farthinder skall vara att öka trafiksäkerheten eller att förbättra boendemiljön.

Följande två grupper av kriterier gäller.

Kriterier där syftet är att öka trafiksäkerheten

 1. Minst 30 % av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

 2. Minst 15 % av bilarna skall köra fortare än 50 km/tim.

 3. Trafikmängden skall vara större än 50 bilar/maxtimme.

 4. Gående och cyklister med stort inslag av barn eller äldre vistas ofta på eller intill vägen.

Kriterier där syftet är att förbättra boendemiljön

 1. Medelhastigheten skall överstiga 30 km/tim.

 2. Minst 15 % av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

 3. Trafikmängden skall vara större än 25 bilar/maxtimme.

 4. Vägen skall vara längre än 150 m.

 5. Vägen skall ha inslag av främmande trafik (ej återvändsgata som huvud­sakligen trafikeras av boende utmed vägen).

Kriterierna där syftet är att förbättra boendemiljön avses i första hand tillämpas när de boende själva vill bekosta farthinder.

Yttranden

Boende på Vårlöksvägen har framfört farhågor att hastigheterna skulle öka på Vårlöksvägen om Klockvägen stängs av.

Tekniska avdelningens bedömning

Begäran om avstängning av Klockvägen bör avslås då det krävs mycket speciella skäl att stänga av en kommunal väg. En avstängning måste även föregås av en planändring.

Utredning visar att antal fordon eller hastigheterna inte så höga att det motiverar en avstängning av vägen.

Begäran om avstängning av vägen för tung trafik avslås då det av utredningen framgår att andelen tung trafik inte är högre än för liknande vägar i området. De grundförhållanden som råder på Klockvägen är desamma som råder för många vägar i Trollbäcken.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till Tekniska avdelningens bedömning föreslås Tekniska utskottet besluta att begäran om såväl lokal trafikföreskrift om förbud mot motorfordon på Klockvägen som lokal trafikföreskrift om förbud att mot trafik med lastbil avslås.

§31 Ställningstagande till SL:s förslag till busskörfält på Gudöbroleden

Tekniska utskottets beslut

 1. Den bästa och mest angelägna lösningen på trafikproblem för SL, bilismen och cyklisterna är att vägverket snarast genomför de åtgärder som föreslås i vägrevisionen.

_____

Ärendebeskrivning

SL hemställer att kommunen och Vägverket tar ställning till förslaget om busskörfält på Gudöbroleden (aktbilaga).

Bakgrund

SL:s entreprenörer har framfört synpunkter på framkomlighetsproblem på Gudöbroleden inom Tyresö kommun.

SL har tillsammans med entreprenörerna och representanter från Vägverket och kommunen diskuterat problemet. Förslaget innebär att ett busskörfält byggs i riktning mot Stockholm mellan Alléplan och Skrubba Malmväg. För att inte cykel och buss ska köra i samma körfält föreslås cykelfält i båda riktningarna.

Tekniska avdelningens bedömning

Ett busskörfält medför både för- och nackdelar varför tekniska utskottet bör ta hänsyn till nedanstående när beslut fattas.

Fördelar

Ett busskörfält skulle innebära att kollektivtrafiken gynnas framför bilisterna vilket är bra. Bussresenärerna slipper den tidsfördröjning som köandet innebär på morgnarna.

Den uppställning av bussar som förekommer på sidoremsan kommer inte att vara möjlig om förslaget genomförs vilket är en fördel.

Cyklisterna får ett eget cykelfält vilket är en förbättring mot dagens situation.

Den olovliga körning som förekommer i sidoremsan idag med t.ex. farliga omkörningar på fel sida försvinner med en annan körfältsindelning.

Nackdelar

Om Vägverkets ombyggnad av Gudöbroleden ytterligare skjuts på framtiden beroende på att busskörfältet byggs, anser kommunen att detta inte bör byggas. De åtgärder som föreslås i vägrevisionen är cirkulationsplatser och cykelbana vilket ökar framkomligheten och säkerheten för alla trafikanter.

Risk finns för olovlig körning i busskörfältet med körfältsbyten som kan orsaka tillbud.

Ordförandeutlåtande

Den av SL föreslagna lösningen bedöms enbart marginellt att förbättra framkomligheten för bussarna. Den bästa och mest angelägna lösningen på trafikproblem är att vägverket snarast genomför de åtgärder som föreslås i vägrevisionen.

§32 Parkeringsplatser för lastbilar

Tekniska utskottets beslut

 1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att iordningställa en lastbilsparkering på halva parkeringsplatsen vid Ridskolevägen. Vid större evenemang på ridskolan kan tillfälligt förbud mot lastbilsparkering införas.

_____

Ärendebeskrivning

Inom Tyresö är det brist på uppställningsplatser för lastbilar. Uppställning av lastbilar inne i boendeområden är direkt olämpliga bland annat med hänsyn till risken för bullerstörningar.

Tekniska avdelningen har konstaterat att den befintliga parkeringsplatsen vid Ridskolevägen är dåligt utnyttjad. Med hänsyn till platsens läge skulle halva parkeringen kunna nyttjas för lastbilsparkering.

Ordförandeutlåtande

Efter avslutad diskussion föreslås Tekniska utskottet besluta uppdra åt tekniska avdelningen att iordningställa en lastbilsparkering på halva parkeringsplatsen vid Ridskolevägen

§33 Trafikanalys för Bollmoravägen

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Trafikingenjör Karin Österdahl redovisar resultatet av förstudien Bollmoravägen ”Attraktiv och säker huvudgata”.

Avsikten är att förstudien skall ställas ut på nytt för att få allmänhetens reaktion på de förlag till åtgärder som redovisas.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

§34 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningarna noteras

_____

Ärendebeskrivning

Bygglov för infartsparkeringar vid Brakmarsvägen och Trinntorp har beviljats.

Ansökan om bygglov för infartsparkeringen vid Videvägen kommer att behandlas av miljö- och byggnadsnämnden den 7 april 2005.

Ombyggnad av Björkebo pågår.

Ansökan om bygglov för isrinken Bollmoravallen har lämnats in.

Cirkulationsplatsen vi Bollmoravägen – Lindblomsvägen kommer att påbörjas efter påsk.

Läskgruppen väntar på svar från vägverket rörande förlängningen av Skrubba malmväg.

Utbyggnaden av vatten och avlopp m.m. pågår i Norra Strand.

En anbudsförfrågan för vatten och avlopp m.m. har skickats ut för Klippvägen. Björnbärsvägen är på gång.

Ombyggnaden av Kumla skolas kök ligger ute.

§35 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – februari 2005

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Centralköket

Utfallet visar endast ett mindre underskott om 15 tkr. Omslutningen är mindre än budgeten på grund av billigare råvarukostnader för perioden.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 2 349 tkr vilket beror på att periodiska underhållsarbeten inte påbörjats.

Väghållning

Utfallet visar ett överskott med 436 tkr. Högre intäkter för skrotning av bilar, kampanj. Lägre kostnader beroende på att vinterverksamheten är svår att periodisera så att det blir exakt.

Park

Utfallet visar ett underskott med 517 tkr. Högre kostnader beroende på uppröjningsarbeten efter stormen.

Uppröjningskostnaderna kommer att ha påverkan på parkunderhållet till sommaren, gräsklippning och blomsterplanteringar måste minimeras för att hålla budget.

Sidoordnad verksamhet

Utfallet visar ett underskott med 2 450 tkr. Mediavägen och Infartsparkeringen i Strand är två kostsamma projekt som ännu inte fakturerats.

Omslutningen kommer att öka beroende på iordningställande av mark på Mediavägen samt infartsparkeringen i Strand.

Exploatering

Utfallet visar ett överskott med 641 tkr. Kapitaltjänstkostnader för exploateringsområdena har inte påförts av ekonomi avdelningen, kommer att ske i mars.


Vatten och avlopp

Utfallet visar ett underskott med 1 996 tkr. Högre kostnader beroende på ombyggnation av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen - Mellanbergsvägen samt renspolningsarbeten inom Persudde- Fornuddsområdet.

Kostnaderna kommer att öka jämfört med budget. Delar av tidigare års ackumulerade överskott kommer att tas i anspråk.

Renhållning

Utfallet visar ett överskott med 678 tkr. Lägre kostnader beroende på att Ragnsells ligger efter med faktureringen.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

§36 Behov av investeringar inom ramen för kommunens VA-verk

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Tryckledningen från Bollmora pumpstation till Storkällan som är drygt 40 år måste utbyte under nästa år.

Avsikten är att dra två nya tryckavloppsledningar med annan sträckning än dagens ledning. Under året kommer en förstudie att genomföras.

Kostnaden för förstudien och investeringen belastar enbart VA-verket.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

§37 Diskussion om kommunens trafiksäkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Förutsättningslös diskussion om kommunens trafiksäkerhetsarbete.

Ordförandeutlåtande

Med utgångspunkt från dagens diskussioner kommer förslag om försöksverksamhet. med syfte att höja trafiksäkerheten, att presenteras på ett kommande Teknisk utskott.

§38 Meddelanden

Lindalens Egnahemsförening Trafikgruppens sammanställning över resultatet av enkäten om trafiksituationen i Lindalen, Tyresö.

Aktuellt om gator och trafik: Utredning om hastighetsgränser på vägarna. Vägverket har i uppdrag att ta fram strategi för hur ett nytt system för hastighetsbegränsningar på gator och vägar bör utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2005.

Kommentus meddelar att det inte kommer att genomföras en samordnad upphandling av beläggnings- och vägmarkeringsentreprenad.

§39 Delegationsbeslut

Tekniska utskottets beslut

 1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-12-30, § 169, har

Bengt Lindvall fattat beslut i nedanstående ärenden.

Upphandling av Gatu- Va-arbeten samt vägbelysning mm Björnbärsvägen

Anbudsförfrågan har skickats till JM AB, PEAB Entreprenad Öst, Grus & Betong, Skanska Väg och Anläggning, NCC Anläggning, LF Markconsult AB, SM Marktjänst AB, Graniten AB, KPK Entreprenader, AB Frijo, SVEAB, Marbit AB

Anbud har inkommit från fem företag, fem har avböjt och ett företag har inte svarat.

JM AB som inkommit med lägsta pris får uppdraget att utföra Gatu- Va-arbeten samt vägbelysning mm Björnbärsvägen.

Kostnad: Anbudspris 8 578 000 kr exkl. mervärdeskatt

Upphandling utbyggnad av cirkulationsplats Bollmoravägen - Lindblomsvägen Gatu- VA-arbeten samt vägbelysning mm

Anbudshandlingar ang. rubricerade arbeten har skickats ut till 12 st företag varav 11 st har inkommit med anbud.

De företag som lämnat anbud är Oden AB, SVEAB, Graniten AB, NCC AB, LF Markconsult AB, JM Entreprenad AB, KPK, Grus och Betong AB, SM Marktjänst AB, PEAB Sverige AB, och Skanska Sverige AB. Marbit AB har inte inkommit med anbud.

LF Markconsult AB som inkommit med lägst anbud får i uppdraget att utföra cirkulationsplats Bollmoravägen - Lindblomsvägen enligt deras anbud.

Kostnad: Budgetpris 3 185 000 kr exkl. mervärdeskatt

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-12-30, § 169 har Åke Skoglund fattat beslut i nedanstående ärende.

Upphandling av projektering parkeringsplatser Trinntorp och Videvägen

Offert har begärts in från WSP på projektering parkeringsplatser Trinntorp och Videvägen Ramavtal finns med WSP.

Offerten har granskats av Åke Skoglund och Leif Malmström som förordar att WSP får utföra rubricerat arbete.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Åke Skoglund att WSP får i uppdrag att utföra projekteringsuppdraget enligt offerten 2005-02-11.

Kostnad: Budgetpris 40 000 kr exkl. mervärdeskatt