Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-04-19

Sammanträde 2005-04-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§40 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg lämnar en redovisning av kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 12 till och med 15 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§41 Redovisning av anbud för Klippvägen. Gatuarbeten, VA-arbeten samt vägbelysning

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

2. Arbetet kan påbörjas.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har begärt in anbud på gatuarbeten, VA-arbeten samt vägbelysning m.m. Klippvägen.

Anbudsförfrågan har ställts till 10 företag. Av dessa har tre inkommit med anbud och sju har tackat nej.

Av sammanställningen och utvärderingen av anbuden bedöms LF Markconsult AB ha lämnat det för Tyresö kommun lägsta och mest fördelaktiga anbudet.

Anbudssumma: 8 084 931 kronor

Ordförandeutlåtande

Föreslås att tekniska utskottet besluta att notera redovisningen samt att arbetena kan påbörjas.

_____


§42 Budgetförslag fastighet år 2006 med tillhörande förslag rörande internhyra

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund gör en muntlig redovisning av budgetförslaget för fastighet år 2006 med tillhörande förslag rörande internhyra.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§43 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – mars 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Centralköket

Ingen större avvikelse jämfört med budget. Omslutningen är dock mindre än budgeterat p.g.a. billigare råvarukostnad för perioden.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 2 484 tkr vilket beror på att periodiska underhållsarbeten inte påbörjats.

Väghållning

Utfallet visar ett underskott om 1 386 tkr vilket främst beror på högre kostnader för snöröjning än beräknat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Då kostnaderna för snöröjning blev högre än budgeterat måste beläggnings- och dikningsprogrammet nedjusteras för att undvika underskott.

Park

Utfallet visar ett underskott med 637 tkr vilket främst beror på kostnaderna för uppröjningsarbetet efter stormen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Den oförutsedda kostnaden för uppröjningen efter stormen innebär att parkverksamheten måste göra besparingar t ex i form av färre blomsterplanteringar än planerat för att kunna hålla budgeten.

Sidoordnad verksamhet

Utfallet visar endast ett mindre överskott om 81 tkr. Omslutningen har ökat p.g.a. iordningställande av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka med 2 000 tkr p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Exploatering

Ingen större avvikelse gentemot budget.

Vatten och avlopp

Utfallet visar ett underskott med 1 480 tkr. Detta beror på högre kostnader för ombyggnation av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolningsarbeten inom Persudde- Fornuddsområdet.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiseras ett underskott om 600 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Istället för de budgeterade 1 400 tkr beräknas 2 000 tkr att användas av tidigare års överskott för att täcka det prognostiserade underskottet.

Renhållning

Utfallet visar endast ett mindre överskott om 42 tkr. Omslutningen har minskat kostnader och intäkter för grovsophämtningen och slamtömningen har varit lägre än beräknat för perioden.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§44 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Upptagning av sand pågår. Arbetet beräknas vara klart till den 15 maj 2005.

I lördags var ett 100-tal ungdomar från föreningslivet ute och plockade skräp. Städningen kommer även att ske denna lördag. Gatuchef Åke Skoglund konstaterar att ungdomarna utför ett mycket bra arbete.

Det har uppstått problem med vattenläckor i Krusboda. Reparationsarbetet är besvärligt då ledningarna ligger på ett djup av fyra meter och att avståndet mellan fastigheterna enbart är fyra meter.

Arbetet med isbanorna pågår.

Ombyggnaden av Kumla skolas kök kommer att påbörjas efter semestern.

Arbetena på Björnbärsvägen har påbörjats.

Två av infartsparkeringarna har skickats ut på anbud.

Vägarbetena till bryggan Trinntorp pågår. Tingsrättens miljöenhet har lämnat klartecken för bryggan. Bryggarbetena beräknas komma igång i september.

Arbetena på förskolan Skrindan är påbörjade.

Genom rådigt ingripande från Mahmood Gholamzadeh på fastighet har vattenskadorna i Hanvikens skola kunnat begränsas kraftigt.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§45 Riktlinjer för parkering i centrala Tyresö

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till riktlinjer för parkering i centrala Tyresö.

_____

Ärendebeskrivning

I dag råder förbud mot parkering av fordon utefter vägarna i centrala Tyresö med enstaka undantag.

Inom vissa bostadsområden saknas tillgång till gästparkering bland annat beroende på otillräckligt antal parkeringsplatser för de boende. Detta medför att besökande är hänvisade till att parkera sina bilar i Tyresö centrum.

Ordförandeutlåtande

Det kan konstateras att parkeringssituationen inom stora delar av centrala Tyresö är besvärlig. För att råda bot på problemet bör tekniska avdelningen få i uppdrag att se över parkeringsproblemen och att utarbeta ett förslag till parkeringspolicy.

Tekniska utskottet föreslås besluta uppdra åt tekniska avdelningen att utarbeta ett förslag till parkeringspolicy för centrala Tyresö.

_____


§46 Kommunens trafiksäkerhetsarbete, 30-zon i Gimmersta

Dnr: 2005KSM0305

Tekniska utskottets beslut

1. Ett försök med 30-zon genomförs i Gimmersta.

2. Försöket skall innefatta mätningar före och efter införandet av 30-zon.

3. Yrkandet om 30-zoner bland annat för Lindalen kommer att behandlas på ett senare sammanträde.

_____

Ärendebeskrivning

Den viktigaste orsaken till att trafikolyckor inträffar är att människor kör för fort. Höga hastigheter har dessutom en avgörande betydelse för hur allvarlig trafikolyckan blir. Enligt nollvisionen bör hastigheten inte vara högre än 30 km/tim där oskyddade trafikanter och bilister blandas.

Allt fler beslutsfattare är ense om att hastigheterna måste sänkas i våra tätorter. Frågan är inte om, utan snarare hur man uppnår detta?

För att en hastighetsbegränsning till 30 km/tim skall respekteras är det viktigt att den uppfattas som meningsfull av trafikanterna.

Utförda undersökningar visar också att hastighetsbegränsningar till 30 km/tim vid skolor respekteras bättre än på andra ställen, särskilt om begränsningen endast gäller under de tider eleverna uppehåller sig vid vägen.

Ju fler sträckor som införs med 30 km/tim desto större blir risken att trafikanterna överträder förbudet även på sträckor där de i dag respekteras.

Kommunens inställning till hastighetsbegränsningar till 30 km/tim är av ovan anförda skäl restriktiv.

Fler kommuner inför begränsning till 30 km/tim på lokalgator i bostadsområden. I Tyresö efterfrågas detta framförallt av småbarnsföräldrar.

Med anledning av att Gimmersta Fastighetsägarförening uppgivet att 83 av 87 fastighetsägare i området är positiva till en hastighetsbegränsning och att områdets karaktär och storlek gör det till ett lämpligt försöksområde, kan kommunen med ett införande av 30- zon studera efterlevnad och konsekvenser inom och utanför Gimmersta.

Ordförandeutlåtande

En mycket viktig förutsättning vid införandet av 30-zoner är att majoriteten av boende inom aktuellt område är positivt inställd till åtgärden. I områden med genomfartstrafik, där gaturummet uppfattas som säkert och lättframkomligt, finns en uttalad risk att 30 gränsen uppfattas som felaktig. Detta kan i sin tur medföra att efterlevnaden av hastighetsbegränsningen blir låg.

När vi inom Tyresö kommun på försök inför 30-zon är det viktigt att välja ett lämpligt område.

Exempel på ett lämpligt försöksområde är Gimmersta.

Gimmersta är ett väl avgränsat område utan egentlig genomfart. De boende är genomgående positiva till införandet att 30-zoner.

Gimmersta med dess begränsade storlek är därför ett lämpligt område att på försök införa 30 km/tim.

På Prästgårdsvägen, strax innan bostadsområdets början, avser kommunen att sätta upp en ”portal” som tydligt visar var 30-zonen börjar.

På baksidan av portalen, som föraren ser när de lämnar området, framförs ett tack för visad hänsyn och skyltar som visar att 30-zonen upphör.

Vid detta försöksområde kommer inte några ytterligare hastighetsdämpande åtgärder att utföras.

Innan hastighetsbegränsningen införs kommer mätning av fordonens hastigheter inom området att mätas. Dessutom kommer de boende på lämpligt sätt att informeras om kommande försöksverksamhet.

För att mäta effekterna av hastighetsbegränsningen kommer mätningar att ske vid två tillfällen. Den första mätningen genomförs efter en kortare period cirka tre månader och andra mätningen efter ett år. En rapport kommer därefter att sammanställas och redovisas för tekniska utskottet.

Resultatet av denna försöksverksamhet och erfarenheter från Stockolms stad och andra kommuner kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner om ytterligare åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten inom kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås tekniska utskottet att uppdra åt tekniska avdelningen att på försök införa 30-zon inom Gimmersta.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att försöket med 30-zoner även skall omfatta delar av Lindalen.

Efter avslutade diskussioner finner ordföranden att det i dagsläget saknas tillräckligt underlagsmaterial för att besluta om att delar av Lindalen skall omfattas av försöket med 30-zoner.

På kommande sammanträde skall resultatet av enkäten som genomförts i Trollbäcken och Lindalen redovisas. Vid ett senare sammanträde kommer frågan.

Tekniska utskottet har därmed funnit att yrkandet om försök med 30-zoner kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

_____