Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-05-17

Sammanträde 2005-05-17

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Tekniska utskottets sammanträde Tisdagen den 17 maj 2005

§47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

2. Elisabeth Hermansson från socialförvaltningens specialavdelning inbjuds till kommande sammanträde för att informera om förvaltningens arbete med unga gärningsmän.

3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att utreda kostnaden att ersätta vanligt glas med pansarglas på utsatta ställen.

4. Lilian Edberg (m) och Kristjan Vaigur (s) får i uppdrag att utarbeta en skrivning om konsekvenserna av skadegörelse för spridning till ungdomar och skolor.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens löpande säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 16 till och med 19.

Under perioden har totalt 59 fönster krossats till en kostnad av ca 59 000 kronor. Speciellt utsatta är Njupkärrs skola med 31 krossade fönster och Nyboda skola med 12 krossade fönster. Vaktbolaget har gripit några gärningsmän och överlämnat dessa till polisen. Personer under 15 år släpps omgående och en rapport skickas till socialförvaltningen för vidare åtgärd.

Aktuell statistik från polisen går inte att få på grund av neddragningar hos polisen.

Ordförandeutlåtande

Efter avslutade diskussioner föreslås teniska utskottet att besluta följande:

- Elisabeth Hermansson från specialavdelningen inom socialförvaltningen inbjuds till kommande sammanträde för att informera.

- Uppdra åt tekniska avdelningen att utreda kostnaden att ersätta vanligt glas med pansarglas på utsatta ställen.

- Uppdra åt Lilian Edberg (m) och Kristjan Vaigur (s) utarbeta en skrivning om konsekvenserna av skadegörelse för spridning till ungdomar och skolor.

_____


§48 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – april 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Centralköket

Utfallet för perioden visar ett mindre överskott om 20 tkr. Omslutningen är dock mindre än budgeterat p.g.a. billigare råvarukostnad för perioden.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 2 094 tkr vilket beror på att periodiska underhållsarbeten inte påbörjats

Väghållning

Utfallet visar ett underskott om 1 272 tkr vilket främst beror på högre kostnader för snöröjning än beräknat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Då kostnaden för snöröjning blev högre än budgeterat måste beläggnings- och dikningsprogrammet nedjusteras för att undvika underskott.

Park

Utfallet visar ett underskott om 574 tkr vilket främst beror på kostnaderna för uppröjningsarbetet efter stormen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Den oförutsedda kostnaden för uppröjningen efter stormen innebär att parkverksamheten måste göra besparingar t ex i form av färre blomsterplanteringar än planerat för att kunna hålla budgeten.

Sidoordnad verksamhet

Utfallet för perioden visar endast ett mindre överskott om 85 tkr. Omslutningen har ökat p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka med 2 000 tkr p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Exploatering

Ingen större avvikelse gentemot budget.

Vatten och avlopp

Utfallet för perioden visar ett underskott om 2 150 tkr jämfört med budget. Detta beror på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolning inom området vid Pers­udde och Fornudden.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiseras ett underskott om 600 tkr

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Istället för de budgeterade 1 400 tkr beräknas 2 000 tkr att användas av tidigare års överskott för att täcka det prognostiserade underskottet.

Renhållning

Ingen större avvikelse gentemot budget.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§49 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

2. Arbetet med att iordningställa infartsparkeringen kan påbörjas trots att bygglovet är överklagat.

_____

Ärendebeskrivning

Arbetet med rondellen på Bollmoravägen löper på enligt plan.

Parkeringsplatsen vid bryggan i Trinntorp kommer att påbörjas nästa vecka. Arbetet beräknas bli klart till semestern. Den kommer att beläggas med dränerande asfalt.

Anbudshandlingar för bryggan och väg har upprättats och skall snart skickas ut.

En helikopterlandningsplats kommer att ordnas vid Trinntorpsbryggan.

För att öka trafiksäkerheten kommer två gupp och en refug kommer att anordnas på Breviksvägen vid nedfarten till badet.

Bygglovet för infartsparkeringen vid Videvägen har överklagats. För att inte gå miste om ersättningen från SL kommer arbetet att påbörjas. Rivningslovet är däremot inte överklagat.

Upphandlingen av entreprenad för Kumla skola påbörjas nästa vecka. Arbetet beräknas komma igång vecka 24 och vara klart till början av vårterminen 2006. Dessutom kommer ombyggnaden av köket att genomföras under hösten.

Projekteringen av Trollbäckens och Bollmoravallens nya isbanor är klar och upphandling pågår.

Projekteringen av fotbollsplan pågår. Upphandlingen beräknas vara klar till sommaren. Arbetena beräknas komma gång efter semestern.

För att kunna tillhandahålla is i ishallen från augusti månad har ett kylaggregat hyrts in under tre månader. Detta har löst föreningarnas akuta problem med tillgång på is.

VA-arbeten m.m. har påbörjats på Klippvägen. Arbetena på Björnbärsvägen fortgår.

Även den sista etappen, i egen regi, av Norra Strand pågår.

Sprängningsarbetena vid Tyresö skola beräknas vara klara under nästa vecka.

Vid Kretsloppscentralen sker röjning och uppfyllning för utökningen av området.

Diskussionerna om trafikplatsen vid Skrubba fortsätter inom LÄSK-gruppen. Vägverket har utsett en projektledare som beräknas kosta 500 000 kronor. Framtagningen av en arbetsplan beräknas kosta mellan 1,5 till 2,0 miljoner.

Hur kostnaderna för hela projektet skall fördelas är ännu inte klart.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta:

- Att notera redovisningen.

- Att arbetet med att iordningställa infartsparkeringen kan påbörjas trots att bygglovet är överklagat.

_____


§50 Prioriterade åtgärder på Tyresövägen

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund och trafikingenjör Karin Österdahl redogör för behovet av åtgärder på Tyresövägen. Åtgärderna syftar till att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten samt minska bullerstörningarna från trafiken. Medel för åtgärderna saknas för närvarande i kommunens KELP och kommer att hanteras i kommunens budgetprocess.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§51 Vild parkering vid Amaryllisparken

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska avdelningen att gå ut med information om gällande trafikföreskrifter i Tyresö och att se över parkeringssituationen vid Amaryllisparken.

_____

Ärendebeskrivning

Vid Amaryllisparken har det under lång tid förekommit vild parkering. De bilburna besökarna till Amaryllispark står bland annat på kringliggande grönytor. Vid hemfärd kör de flesta bilisterna direkt ut på Bollmoravägen trots utfartsförbud.

Kommunen har vid tillfälle lappat fordon som är parkerade i strid mot gällande parkeringsföreskrifter.

Vid kontakter med personer som fått har det framkommit att kunskaperna om gällande parkeringsregler i Tyresö är bristfällig.

Ordförandeutlåtande

Med hänsyn till händelsen vid Amaryllisparken kan konstateras att det finns behov att informera om gällande trafikföreskrifter i Tyresö. Med anledning härav förslås att tekniska utskottet beslutar uppdra åt tekniska avdelningen att gå ut med information om gällande trafikföreskrifter i Tyresö. Vidare uppdras åt tekniska avdelningen att se över parkeringssituationen vid Amaryllisparken.

____

§52 Redovisning av kalkylerade kostnader för olika projekt

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund att redovisar muntligen kalkylerade kostnader för aktuella projekt.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§53 Meddelanden

Aktuellt om gator och trafik (2005:23)

Vägverket har lämnat ett förslag till infrastrukturminister Ulrica Messing om sänkning av hastigheten till 30 km/tim vid busshållplatser i samband med på och avstigning.

Den nya regeln ska testas i ett antal kommuner under år 2006. Om försöken faller väl ut ska hastighetsbegränsning införas i hela landet år 2007 (aktbilaga).

Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2005

Brukningsavgifter för normalvilla och lägenhet i flerbostadshus i Stockholms län och i riket (aktbilaga).

Arbetsmiljöverket

Den 23 – 25 maj kommer Arbetsmiljöverket att besöka ett stort antal arbetsgivare som har personal som kör bil i tjänsten.

Frågor som tas upp är:

- Arbetsgivarens skyldighet att systematiskt undersöka riskerna i trafiken och vidta åtgärder för att minimera dessa.

- Chefers och arbetstagares kunskaper om de risker som finns.

- Arbetsmiljöpolicy och trafiksäkerhetspolicy.

- Anmälan om allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.

_____


§54 Delegationsbeslut

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Karin Österdahl fattat beslut i nedanstående ärenden.

1. Flyttning av fordon. Beslut 2005/9-2005/25

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 14/2005 –52/2005

3. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

4. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

5. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

6. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

7. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

8. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

9. Avslag på begäran om parkeringsförbud på Måndalsstigen.

10. Dispens för XX att köra tung lastbil med släpvagn med borrigg på Linblomsvägen då ekipaget räknas som långsamtgående fordon.

11. Dispens för Såcab AB att köra tung lastbil på Njupkärrsvägen med massor från Njupkärrsskolan till bygge av transportväg vid Skogsängsvägen.

12. Dispens för Tyresö gymnasium att köra bil på Wättinge gårdsväg i samband med ”Kaveln”.

13. Dispens för besökare som ska parkera på Wättinge bollplan i samband med studentexamen att köra motorfordon på Wättinge gårdsväg.