Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-06-08

Sammanträde 2005-06-08

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Tekniska utskottets sammanträde Onsdagen den 8 juni 2005, klockan 08.15 – 10.30

§55 Renhållning

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____ 

Ärendebeskrivning

Bosse Werner informerar om aktuella frågor inom renhållningen.

Arbetsmiljöfrågor

Arbetarskyddsverket har förbjudit Ragnsells AB att framföra den stora sopbilen på vissa smala vägar inom Krusboda från v 25 på grund av den osäkra trafikmiljön.

Ragnsells AB kommer att tillskriva kommunen om hur de avser att lösa problemet. Därefter avser kommunen att kalla till ett möte med berörda parter för att komma överens om en hållbar lösning för avfallshanteringen.

Om det blir tal om centrala lösningar kommer hänsyn att tas till såväl handikappade som hemtjänstens personal.

 

Arbetarskyddsverket har vid ett tidigare tillfälle förbjudit tyngre lyft än 15 kg för renhållningsarbetarna.

Information om renhållning

Från den 1 januari 2006 övertar kommunen det fulla ansvaret för all information om renhållning och återvinning. Tidigare svarade de olika materialbolagen för informationen om materialåtervinning. För kommunen innebär detta en merkostnad som kommer att belasta renhållningskollektivet.

Utökat producentansvar

Från den 13 augusti 2005 utökas producentansvaret för elektronik genom att den svenska lagstiftningen har EU-anpassats. Det innebär sänkta kostnader för kommunen.

Mjukplast

Mjukplast omfattas av producentansvar. En stor del av mjukplasten är förorenad och går inte att återanvända. Genom avtal med plastkretsen kommer kommunen att svara för att mjukplasten körs till Högdalen för förbränning.

Avtal

Nuvarande avtal inom renhållningen och avfallsförbränning löper ut i slutet på nästa år. Dessa avtal kan inte förlängas. Det innebär att en ny upphandling kommer att genomföras i god tid innan avtalen löper ut.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§56 Redovisning av ungdomsenhetens arbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____ 

Ärendebeskrivning

Rita Wångtedt och Elisabeth Hermansson från socialförvaltningens specialavdelning, ungdomsenheten, informerar om förvaltningens arbete med unga som kommit i kontakt med polisen m.m.

Varje år får ungdomsenheten cirka 369 anmälningar från polisen.

När det gäller personer som inte är straffmyndiga personer, under 15 år, kallas de och föräldrarna till samtal med socialsekreterare. Socialsekreteraren gör därefter en bedömning om en utredning ska inledas eller läggas ner. Kriterier för att inleda en utredning är att den inge visar tecken på social ogynnsam utveckling.

Tyresö kommun har utarbetat den så kallade Tyresömodellen för unga lagöverträdare och unga brottsoffer.

För ungdomar mellan 15 – 18 år gäller följande:

Oavlönat arbete eller medverkan i en frivillig organisation. Ungdomarna ska få möjlighet att ta del av andra människors livsvillkor för att uppnå en ökad förståelse.

Ett välstrukturerat samtalsbaserat påverkansprogram med fokus på det kriminella beteendet.

För unga brottsoffer, mellan 13 – 18 år har socialtjänsten i Tyresö utarbetat ett speciellt stödprogram. Förutom psykosocialt stöd erbjuder stödprogrammet rådgivning, stödsamtal till föräldrar och medling.

För skadegörelse har en handlingsplan för icke straffmyndiga ungdomar utarbetats (aktbilaga). Planen bygger i huvudsak på medling. Tanken med medlingen är att målsäganden ska ges möjlighet till upprättelse och gärningsmannen får tillfälle att be om ursäkt för sitt handlande.

Under diskussionen framkom att handläggarna på socialförvaltningen i större utsträckning bör inhämta den information som kommunens säkerhetssamordnare har tillgång till från kommunens bevakningsföretag.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§57 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg lämnar en redovisning av kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 20 till och med 22 (aktbilaga).

Elsäkerhetsverket har konstaterat att kommunen inte har delegerat anläggningsansvaret. Verket rekommenderar att kommunledningen delegerar detta genom att utse anläggningsansvariga för samtliga av kommunen ägda anläggningar.

Ett förslag till delegationsordning har utarbetats och skall förhandlas med berörd personal. Resultatet av förhandlingarna sker på kommande sammanträde.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§58 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – maj 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Centralköket

Omslutningen är något mindre än budgeterat p.g.a. billigare råvarukostnad för perioden.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 3 714 tkr vilket beror på att periodiska underhållsarbeten inte har påbörjats.

Väghållning

Utfallet visar ett överskott om 372 tkr. Detta beror främst på lägre kostnad för sandupptagningen efter vintersäsongen än beräknat samt att beläggningsarbetena inte har påbörjats.

Park

Utfallet visar ett mindre överskott om 43 tkr.

Sidoordnad verksamhet

 

Utfallet för perioden visar endast ett mindre överskott om 61 tkr. Omslutningen har ökat pga. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka med 2 000 tkr p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Exploatering

Ingen avvikelse gentemot budget.

Vatten och avlopp

Utfallet för perioden visar ett underskott om 1 615 tkr jämfört med budget. Detta beror på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolning inom Persudde- och Fornuddsområdet.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiseras ett underskott om 600 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Istället för de budgeterade 1 400 tkr beräknas 2 000 tkr att användas av tidigare års överskott för att täcka det prognostiserade underskottet.

Renhållning

Utfallet visar ett överskott om 1 457 tkr för perioden vilket främst beror på att mängden avhämtade grovsopor är lägre än budget. Priset för behandling av hushållssopor har omförhandlats under året, efter att budget 2005 antagits, till ett mer förmånligt pris. Under året kommer kyl- och frysinsamlingen att övergå till producentansvar vilket innebär en besparing. Renhållningen beräknas redovisa ett överskott vid årets slut om ca 2 000 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§59 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Beläggningsarbetena på Norra Strandallén är klar.

Flytten från Kumla skola Nyboda skola har påbörjats.

Arbetena med nya vägbeläggningar går igång vecka 27.

I gymnasiet har saneringen av flytspackel påbörjats (400 m2). Dessutom kommer försök med inkapsling att genomföras.

Dåliga markförhållanden medför att ledningsgravarna för vatten och avlopp till Brevik måste kalkstabiliseras.

Entreprenören KPK-Entreprenad skall tillskrivas med krav på att åtgärda brister som upptäckts vid Fårdala ridskola.  

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§60 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på del av Bollmoravägen

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Bollmoravägen på sträckan mellan Granängsvägen - Myggdalsvägen.

2. När åtgärderna vidtagits skall hastigheten på denna sträcka begränsas till 30 km/tim.

_____

Ärendebeskrivning

På Bollmoravägen, sträckan mellan Granängsvägen – Myggdalsvägen, är det angeläget att vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Idag springer det mycket folk över Bollmoravägen på olämpliga platser istället för att utnyttja befintliga övergångsställen. Samtidigt är det många människor som måste passera Bollmoravägen för att komma till och från centrum och skolor. Detta kombinerat med höga fordonshastigheter medför att risken för en trafikolycka mellan fordon och gående bedöms som stor.

De trafiksäkerhets höjande åtgärderna bör utformas på så sätt att fordonsförarna uppfattar att Tyresö centrum ”börjar här”.

Ordförandeutlåtande

Det är angeläget att trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs på denna del av Bollmoravägen. Åtgärderna skall utformas så att uppfattas som en portal till Tyresö centrum dvs. en uppmaning till fordonsförarna att ytterligare skärpa uppmärksamheten.

Tekniska utskottet föreslås besluta uppdra åt tekniska avdelningen att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Bollmoravägen på sträckan mellan Granängsvägen - Myggdalsvägen. När åtgärderna vidtagits skall hastigheten på denna sträcka begränsas till 30 km/tim.

_____

§61 Upphandling av entreprenad för ombyggnad av värme- och luftbehandlingsinstallationer samt ombyggnad av yttertak vid Kumla skola

Tekniska utskottets beslut

1. TH Bygg & Ventilation AB antas som entreprenör för ombyggnad av värme- och luftbehandlingsinstallationer samt ombyggnad av yttertak vid Kumla skola till en kostnad av 11 467 000 kronor.

Protokollsanteckning

Mats Larsson (fp) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har infordrat anbud för ombyggnad av värme- och luftbehandlingsinstallationer och ombyggnad av yttertak vid Kumla skola.

Nio företag har anmält intresse och tillfrågats om att lämna anbud på objektet.

Fyra företag har tackat nej

Tre företag har inkommit med anbud varav två av anbuden inte är enligt förfrågningsunderlaget, dessa två anbud är budgetpris och löpande rakning.

Ett företag har lämnat fast pris enligt anbudsförfrågan vilket också är det lägsta priset.

Anbudssammanställning

Nordomatic AB

Takpris, löpande räkning

14 780 000 kronor

Windefalk Ventilation AB

Budgetpris

12 500 000 kronor

TH Bygg & Ventilation AB

Fast pris

11 467 000 kronor

Tiden för tilldelningsbeslut löper ut 2005-06-02.

Delegationsordning

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004-11-30, § 169, skall beslut om upphandlingar inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet över delegationsgränsen på 4 miljoner kronor skall fattas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Tekniska avdelningen föreslår att TH Bygg & Ventilation AB antas som entreprenör för ombyggnad av värme- och luftbehandlingsinstallationer och ombyggnad av yttertak vid Kumla skola, med motiveringen att förfrågningsunderlaget följts och fast pris lämnats som dessutom är lägsta anbudssumma.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta anta TH Bygg & Ventilation AB som entreprenör för ombyggnad av värme- och luftbehandlingsinstallationer samt ombyggnad av yttertak vid Kumla skola till en kostnad av 11 467 000 kronor.

_____


§62 Begäran om dispens från förbudet att köra moped på kommunens gång- och cykelvägar

Tekniska utskottets beslut

1. Posten i Tyresö beviljas förlängd dispens att framföra el-moped på kommunens gång- och cykelvägar till och med den 30 juni 2007.

2. Förutsättning för dispensen är att mopedförarna har adekvat utbildning samt att speciell hänsyn tas till gående.

3. Hastighetsbegränsningen 25 km/tim får inte överskridas.

_____

Ärendebeskrivning

Posten i Tyresö genomförde under år 2004 ett försök att använda el-mopeder vid utdelning av post.

Eftersom posten avser att även i fortsättningen använda sig av el-mopeder i samband med postutdelning begärs att dispensen skall förlängas.

Den 5 november 2003, § 74, beviljades posten dispens från förbudet att framföra moped på kommunens gång- och cykelvägar för åren 2003 och 2004. Dispensen förknippades med ett antal villkor.

Yttrande

XX, Polisen i Nacka polismästardistrikt har tillstyrkt dispensen eftersom el-mopederna används i näringsutövning under ordnade förhållanden.

Tekniska avdelningens bedömning

Kommunen har enbart fått in ett klagomål på postens el-mopeder. Klaganden ansåg att el-mopederna kunde få köra på Wättinge Gårdsväg, eftersom det inte finns några andra vägar där, men inte på gång- och cykelvägen på Bollmoravägen.

Enligt uppgift från posten har inga trafikfarliga situationer eller konflikter uppstått mellan gående – cyklister och mopeder.

Att köra på gång- och cykelvägarna innebär bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet för mopedförarna. Postens el-mopeder är konstruerade för en maximal hastighet på 25 km/tim. Användningen av mopederna sker dessutom under kontrollerade former.

Ordförandeutlåtande

Det kan konstateras att försöksverksamheten för posten att framföra el-mopeder på gång- och cykelvägar fungerat bra och att inga incidenter inrapporteras till kommunen.

Tekniska utskottet föreslås besluta att bevilja posten i Tyresö förlängd dispens att framföra el-moped på kommunens gång- och cykelvägar till och med den 30 juni 2007.

_____


§63 Begäran om farthinder och hastighetsbegränsning på Videvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att utföra trafikmätningar på Videvägen.

_____

Ärendebeskrivning

Ett flertal boende på Videvägen begär i en skrivelse från den 22 april 2005 (aktbilaga) att fartdämpande åtgärder och hastighetsbegränsning till 30 km i timmen införs på hela Videvägen. De boende anser att hastigheterna är alldeles för höga och att det förekommer en stor del genomfartstrafik på vägen. Med den nya infartsparkeringen befarar man att problemen kommer att öka.

Tekniska avdelningens bedömning

För att få korrekt uppfattning om trafikmängder och hastigheter är det angeläget att utföra en trafikmätning eftersom antal fordon och deras hastighet är avgörande vid bedömningen av eventuella åtgärder. Ett krav är att kommunens fastställda kriterier för att farthinder ska anläggas uppfylls och att det finns utrymme inom anslagna medel.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta uppdra åt tekniska avdelningen att utföra trafikmätningar på Videvägen.

_____


§64 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-11-30, § 169, har Åke Skoglund fattat beslut i nedanstående ärenden.

Upphandling av Bergvärme Hanvikens skola

Anbud har infordrats från BPS pump & Borrservice AB, Sörmlands brunnsborrning AB samt Borrkronan att utföra borrning för bergvärme vid Hanvikens skola.

Anbud har inkommit från 2 företag, Borrkronan ha inte inkommit med anbud.

Såsom entreprenör att utföra borrning för bergvärme vid Hanvikens skola anta Sörmlands brunnsborrning AB. Motiveringen är lägst pris.

Kostnad: 768 223 kronor exkl. moms

Upphandling av gångbana utmed Granängsringen

Offert har begärts in från JM entreprenad AB på utförande av gångbana utmed Granängsringen (ca 105 meter).

Arbetet kommer att utföras i samband med fjärrvärmeschakten som JM utför åt Vattenfall.

Anbud har endast infordrats från JM Entreprenad AB, då arbetet kan samordnas med JM:s pågående arbeten medför detta sarnordningsvinst och lägre kostnader.

Såsom entreprenör att utföra gångbana utmed Granängsringen (ca 105 meter) anta JM entreprenad AB.

Kostnad: 97 000 kronor exkl. moms

Upphandling av ombyggnad av pannrum Hanvikens skola

Anbud har infordrats från YIT, Sorunda rör, Tyresö rör och Perlator gällande ombyggnad av pannrum i Hanvikens skola.

Anbud har inkommit från 3 företag, Perlator AB har inte inkommit med anbud. ’

Såsom entreprenör att utföra ombyggnad av pannrum Hanvikens skola anta Tyresö rör. Motiveringen är lägst pris.

Kostnad: 965 200 kronor exkl. moms

Upphandling av takarbeten Sommaren 2005

Tyresö kommun Tekniska avdelning har begärt in anbud På Takarbeten Sommaren 2005. Anbud har inkommit från 4 entreprenörer (Svetak, Sickla Tak& Bygg, Tak & Byggentreprenader och ABC Tak).

Såsom entreprenör att utföra antas Tak & Bygg Entreprenader AB. Motiveringen är lägst pris.

Kostnad: 739 000 kronor exkl. moms

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-11-30, § 169, har Bengt Lindvall fattat beslut i nedanstående ärende.

Upphandling av Målningsarbeten Sommaren 2005

Tyresö kommun Tekniska avdelning har begärt in anbud På Målningsarbeten sommaren 2005. Anbud har inkommit från 5 entreprenörer (Timblad, CPA Jakobsson, JL Måleri, Alviks Måleri och Sv Servicegruppen).

Aktuella objekt: Forellskolan, Strandhallen, Ridskolan, Krusboda röda paviljong, Krusboda matsalsbyggnad, Njupkärrs matsalsbyggnad, Njupkärrs Gymnastik, Njupkärrs gula paviljong, Stimmet Delfinen, Kringlan, Hanvikens skola H-byggnad, Fornuddens lågstadie inv, Fornuddens mellanstadie inv och Strandskolan Skansen inv.

Såsom entreprenörer antas Alviks Måleri, CPA-Jakobsson, Timblad Måleri och Svenska Servicegruppen.

_____


§65 Meddelanden

En flyttbar mätare för mätning av passerande fordons hastighet har köpts in för 50 000 kronor. Mätaren som visar den faktiska hastigheten kommer att flyttas runt på strategiska platser.