Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-08-23

Sammanträde 2005-08-23

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§66 Redovisning av genomförda projektarbeten

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Johanna Fors Ahl, trainee på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, har bland annat genomfört två projektarbeten.

Det ena projektet handlar om grönområdens sociala nyttjande i Trollbäcken. Av inventeringen framgår att Trollbäcken är underförsörjd på parker. Ett grönområde vid Vårlöksvägen kan med relativt enkla medel omvandlas till en park (Vårlöksparken).

Området som omfattar ca 1 500 m2 är i det närmaste igenvuxet med träd. Genom att gallra vissa delar skapas både öppna och slutna ytor av björklundskaraktär. En lekplats kan iordningställas på en begränsad yta. Genom att plantera vårlökar i olika ringar förstärks namnet vårlöksparken. Dessutom bör gångstigen genom området förbättras och förses med belysning. Dessutom bör blommande träd och buskar placeras vid entrén till området.

Med dessa åtgärder skapas en inbjudande och förhållandevis lättskött parkområde.

Det andra projektet är att skapa en inbjudande och säker entré till Breviksskolan.

Vid de båda infarterna till området för hämtning och lämning av barn anläggs rondeller. Samtliga vägövergångar förses med röd asfalt för att markera vad fotgängarna passerar vägen. Mittrefugen på bilvägen förses med en gärdsgård som förhindrar att fotgängarna sneddar över vägen. Området förses med både häckar och träd för att bli inbjudande och välkomnande detta samtidigt som stora parkeringsplatser delvis döljs.

Ordförandeutlåtande

Ordföranden tackar Johanna Fors Ahl för redovisningen och föreslår att tekniska utskottet beslutar notera densamma.

_____

§67 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

2. Erik Hedberg får i uppdrag att bjuda in representanter från kommunens bevakningsföretag till kommande sammanträde och att redovisa kostnaderna för glaskross och klotter.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg lämnar en redovisning av kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 23 – 33.

Av rapporterna framgår att skadegörelsen är som störst vid terminsslut och skolstart.

Ordförandeutlåtande

Till kommande möte bör kommunens vaktbolag inbjudas för att ge sin syn på den skadegörelse m.m. som sker inom kommunen. Dessutom skall kostnader för klotter och glaskross redovisas.

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen och uppdra åt Erik Hedberg att bjuda in någon eller några personer från kommunens bevakningsföretag. Vidare skall kostnaderna för glaskross och klotter redovisas.

_____


§68 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – juli 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Centralköket

Omslutningen är något mindre än budgeterat p.g.a. billigare råvarukostnad för perioden.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 1 981 tkr vilket beror på att de periodiska underhållsarbetena nu har påbörjats men inte färdigställts.

Väghållning

Utfallet visar ett underskott om 184 tkr. Detta beror främst på att kostnaderna för beläggningsunderhållet blivit högre för perioden där Bollmoravägen är den största utgiftsposten.

Park

Utfallet visar ett överskott om 141 tkr vilket beror på att kostnaderna för sommarungdomarna inte blivit påförda fullt ut för perioden.

Sidoordnad verksamhet

Utfallet för perioden visar endast ett mindre underskott om 26 tkr. Omslutningen har ökat p g a iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka med 2 000 tkr p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.


Exploatering

Ingen avvikelse gentemot budget.

Vatten och avlopp

Utfallet för perioden visar ett underskott om 609 tkr jämfört med budget. Detta beror främst på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolning inom Persudde- och Fornuddsområdet.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiseras ett underskott om 600 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Istället för de budgeterade 1 400 tkr beräknas 2 000 tkr att användas av tidigare års överskott för att täcka det prognostiserade underskottet.

Renhållning

Utfallet visar ett överskott om 1 380 tkr för perioden vilket främst beror på att mängden avhämtade grovsopor är lägre än budget. Priset för behandling av hushållssopor har omförhandlats under året, efter att budget 2005 antagits, till ett mer förmånligt pris. Under året kommer kyl- och frysinsamlingen att övergå till producentansvar vilket innebär en besparing. Renhållningen beräknas redovisa ett överskott vid årets slut om ca 2 000 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§69 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Sanering av flytspackel har skett på gymnasiet under sommaren. Två olika metoder har använts. Borttagning och inkapsling. Om det visar sig att inkapsling fungerar bra kommer denna metod att användas på resterande 7 000 m2.

Ett informationsmöte kommer att hållas den 31 augusti 2005. Med på mötet kommer ledande experter att närvara såsom CarlBro, överläkare Kjell Andersson Örebro sjukhus. Även kommunens företagsläkare Rolf Jacobsson har engagerats.

Arbetet med Hanvikens skola löper på i enlighet med tidplanen.

Detsamma gäller arbetet med den nya isbanan.

Arbetet med ridskolan löper på. En ny harv skall inköpas och personalen skall få utbildning hur den skall nyttjas.

Det har varit stora problem med översvämningar i samband med de kraftiga skyfallen. Det kommer att bli ett stort antal försäkringsärenden. Mats Hjeltvik åker runt och dokumenterar alla skador.

En provisorisk ramp har byggts i Petterboda för ris, trädgårdsavfall och trä.

Att lämna in tryckimpregnerat virke kostar 200 kronor per släpvagnslass.

Fyra informationsskyltar i Tyresö har sats upp.

Gångvägen till Trinntorps brygga är färdigställd inkl belysning.

Avtalen om transport och behandling av avfall går ut nästa år. Arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag skall påbörjas.

Arbete pågår för att lösa problemen med sophämtning i Krusboda. Förmodligen blir det någon form av centraliserad lösning.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§70 Lokal trafikföreskrift om flervägsstopp i korsningen mellan Sofiebergsvägen och Klintvägen

Dnr 2003-KSM0916

Tekniska utskottets beslut

1. Lokal trafikföreskrift om flervägsstopp i korsningen mellan Sofiebergsvägen och Klintvägen antas.

2. Föreskriften skall gälla från 1 september 2005.

____

Ärendebeskrivning

Tekniska utskottet avslog den 3 juni 2004 XX med flera grannars begäran om farthinder på Sofiebergsvägen eftersom kriterierna för anläggande av farthinder inte uppfylldes.

I kommunens trafiknätsanalys utpekas gång- och cykelpassager med låg trafiksäkerhet vid Sofiebergsskolan.

Tekniska utskottet gav tekniska avdelningen i uppdrag att utreda om fartreducerande åtgärd kan anläggas vid Sofiebergsskolan. Detta för att tillmötesgå de boendes krav i området på barns säkerhet och minskad genomfartstrafik.

Då kommunen har haft vissa problem med farthinder förespråkar tekniska avdelningen att flervägsstopp införs vid Sofiebergsskolan. Med denna åtgärd ökar trafiksäkerheten betydligt för de barn som korsar Sofiebergsvägen. Ett flervägsstopp bör även leda till att hastigheterna vid skolan sjunker och att 30 km i timmen respekteras bättre.

Sofiebergsskolans rektor har tillsammans med föräldraföreningen enats om att bästa korsningen att införa ett flervägsstopp i är korsningen Sofiebergsvägen - Klintvägen.

Yttrande från polisen

Polisen i Nacka polismästardistrikt, har genom muntligt yttrande tillstyrkt att föreskriften införs.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att införa lokal trafikföreskrift om flervägsstopp i korsningen Sofiebergsvägen och Klintvägen. Föreskriften skall gälla från 1 september 2005.

_____


§71 Riktlinjer för gatuparkering i centrala Tyresö

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska utskottet beslutar anta föreliggande förslag till riktlinjer vid ändring av parkeringsbestämmelser i centrala Tyresö

____

Ärendebeskrivning

Brist på parkeringsplatser inom bostadsområden är ett problem som ökat i takt med att familjer skaffar sig en andra bil. I vissa områden är det även brist på besöksplatser. I Bollmoraområdet har behovet av p-platser ökat ytterligare då olika verksamheter som kräver kundparkering flyttar in. Tomtmarken räcker inte till.

Nackdelar med gatuparkering

- Viss trafiksäkerhetsrisk eftersom sikten försämras.

- Snöröjning, sandupptag, renhållning och sophämtning kan försvåras

- Eventuellt minskad uthyrning av bostadsföretagens parkeringsplatser.

- Ökad lastbilsparkering

Fördelar med gatuparkering

- Besökare kan lättare hitta parkeringsplatser.

- Fler kundparkeringar.

- Fler arbetsplatsparkeringar.

- Boende kan parkera sin ”andra” bil.

- Lättare för lastbilsförare att hitta plats.

Yttrande från polisen

Polisen i Nacka polismästardistrikt, har genom muntligt yttrande tillstyrkt att parkering kan tillåtas i centrala delar av Tyresö i större utsträckning. Han betonar att framkomligheten för räddningstjänst alltid måste tillgodoses.

Förslag till riktlinjer vid ändring av parkeringsbestämmelser i centrala Tyresö

1. Det ska finnas en efterfrågan på fler parkeringar för att nuvarande parkeringsförbud skall ändras.

2. Framkomlighet för räddningstjänst måste garanteras.

3. Snöröjning, sophämtning, sandupptag och renhållning kommer att försvåras vid utökad parkering. För att i någon mån motverka detta bör servicedygn/timmar införas då parkeringsförbud gäller på hela gatan.

4. Kommunen skall alltid rådgöra med polis och bostadsföretagen innan ett gällande parkeringsförbud upphävs.

5. Parkeringsförbud skall inte upphävas på gator med stombusstrafik.

6. Om problem med lastbilsparkering uppstår får tekniska utskottet ta ställning till om parkeringsförbud mot lastbilar ska införas.

7. Innan parkeringsbestämmelser ändras skall bostadsföretag och bostadsrättsföreningar få yttra sig.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att anta föreliggande förslag till riktlinjer vid ändring av parkeringsbestämmelser i centrala Tyresö.

_____


§72 Lokal trafikföreskrift om parkering på Granitvägen

Dnr: 2005-KSM0314

Tekniska utskottets beslut

1. De lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Granitvägens norra sida mellan vändzon och Pingstkyrkan upphävs.

2. Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud en vardag varje vecka kl 08-16 på Granitvägens norra sida mellan vändzon och Pingstkyrkan införs.

____

Ärendebeskrivning

XX har i skrivelse 2005-03-14 begärt att parkering ska tillåtas på Granitvägen. När hon får besök har hon vid ett flertal tillfällen tvingats ta sin bil och följa med besökarna till stora parkeringen i centrum för att därefter åter köra till Granitvägen. Boende på Granitvägen är mycket irriterade över situationen och vänner drar sig för att besöka dem.

Yttrande från polisen

Polisen i Nacka polismästardistrikt, har genom muntligt yttrande tillstyrkt att föreskriften införs. Han betonar dock vikten av att räddningstjänst måste få god framkomlighet.

Yttrande från bostadsföretag

XX, Akelius Lägenheter AB, välkomnar genom skriftligt yttrande att gatuparkering införs. Kön till befintliga parkeringsplatser är lång och flertalet hyresgäster har idag två bilar per hushåll.

Tekniska avdelningens bedömning

Efterfrågan på parkeringsplatser ökar i hela kommunen men mest i de centrala delarna. Anledningen är att många verksamheter inte har tillräckligt med kundparkering inom tomtmark och att många hushåll skaffar sig fler bilar som inte ryms inom bostadsområdena.

I stora delar av Tyresö kommunen är det tillåtet att parkera 24 timmar i sträck på gatumark. I Bollmoraområdet gäller dock parkeringsförbud på de flesta vägar.

Granitvägen är en återvändsväg som är 8,5 meter bred. Det finns gångbana på båda sidor om vägen. Eftersom vägen är mycket bred kan parkering tillåtas på en sida av vägen utan att orsaka framkomlighetsproblem. Vintertid kan parkerade bilar bli inplogade och gångbanan på denna sida svår att röja. Även städningen av gatan kan bli försämrad. För att åtgärda dessa problem föreslås en servicedag införas en gång i veckan.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta:

- att upphäva parkeringsförbudet på Granitvägens norra sida mellan vändzonen och Pingstkyrkan.

- införa lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud en vardag varje vecka kl 08-16 på Granitvägens norra sida mellan vändzonen och Pingstkyrkan.

_____


§73 Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på Parkvägen och Lönnvägen vid Fornuddens skola

Dnr: 2005-KSM0654

Tekniska utskottets beslut

1. Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Parkvägen och Lönnvägen vid Fornuddens skola införs.

2. Föreskriften skall gälla från 1 september 2005.

____

Ärendebeskrivning

Personal och föräldrar på Fornuddens skola begär i skrivelse 2005-05-23 att hastighetsbegränsning till 30 km/h införs på Parkvägen (delen Fornuddsvägen - Lönnvägen) och Lönnvägen (delen Parkvägen – Ängslyckevägen). Skälet till skolans begäran är ett inträffat tillbud. Skolans personal uppfattar nuvarande gällande hastighet; 50 km/h, som en betydande säkerhetsrisk.

Yttrande från polisen

Svante Isaksson, Polisen i Nacka polismästardistrikt, har genom muntligt yttrande tillstyrkt att föreskriften införs. Han tilläger dock att övervakning av hastighetsbegränsningen på Park- och Lönnvägen blir svår att genomföra.

Tekniska avdelningens bedömning

Kommunens inställning till hastighetsbegränsning till 30 km/h är restriktiv. Vid skolor har hastighetsbegränsning införts vid någon av följande omständigheter;

- Skolan ligger i direkt anslutning till vägen (längs med vägen).

- Skolaktiviteter förekommer på båda sidor om vägen.

- Skolan saknar inhägnad.

Park- och Lönnvägen är båda smala vägar och har förmodligen redan idag en låg medelhastighet. En hastighetsbegränsning förväntas inte sänka denna eller medföra någon större skillnad på de flesta bilisters beteenden. Men förhoppningsvis förstår de enstaka bilister, som inte anpassar sin hastighet, att de måste köra saktare.

Det är svårt att avslå skolans begäran om hastighetsbegränsning, eftersom vägarna ligger intill en skola, även om införandet av 30 km/h inte i någon större utsträckning förändrar trafiksituationen utanför skolan.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta om lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Parkvägen och Lönnvägen vid Fornuddens skola. Föreskriften skall gälla från 1 september 2005.

_____


§74 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-11-30, § 169, har Bengt Lindvall fattat beslut i nedanstående ärende.

Upphandling ny bollplan med konstgräs innehållande konstfrusen isbana vid Bollmoravallen

Elva företag har anmält intresse och fått förfrågningsunderlag

Följande fyra företag har inkommit med anbud:

Sportbyggarna Entreprenad AB, SPENT AB

3 390 000 kr

GBA Grus och Betong AB

4 495 000 kr

NCC Construction AB

3 865 000 kr

LF Markconsult AB

3 978 000 kr

Såsom entreprenör att utföra ny bollplan med konstgräs innehållande konstfrusen isbana vid Bollmoravallen antas Sportbyggarna Entreprenad AB, SPENT AB. Motiveringen är lägst pris och att denna typ av anläggning har företaget tidigare byggt i bl.a. Norge 2002, Umeå 2005 och en pågående entreprenad i Vasaparken i Stockholm.

Kostnad: 3 390 000 kronor exkl. moms

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-11-30, § 169, har Åke Skoglund fattat beslut i nedanstående ärenden.

Upphandling av utökning av värmesystemet Krusboda skola

Anbud har infordrats från sex företag. Fem anbud har inkommit varav ett för sent och ett företag har tackat nej.

Följande anbud har inkommit

Sorunda Ösmo Rör & Montage HB

483 700 kr

YIT Calor AB

403 000 kr

Perlato Rör AB

400 000 kr

Njupkärrs Rör AB

355 100 kr

INTAB (för sent inkommen)

730 100 kr

Tyresö Rör AB

Tackat nej

Såsom entreprenör att utföra utökningen av värmesystemet Krusboda skola antas Njupkärrs Rör AB. Motiveringen är lägst pris.

Kostnad: 355 100 kronor exkl. moms

Upphandling av utökning av ventilationssystemet Krusboda skola

Tio företag har tillfrågats varav sex har inkommit med anbud en har tackat nej och tre har inte inkommit med anbud.

Följande anbud har inkommit

VE-Service AB

82 000 kr

JG Ventilation AB

85 000 kr

Trinntorp Ventilation AB

101 000 kr

Windefalk Ventilation AB

89 000 kr

INTAB

125 900 kr

AB Wento

136 000 kr

KS Plåt och Lackservice

Ej inkommit

Lindström Ventilation AB

Tackat nej

Miljötekniker

Ej inkommit

YIT Sverige AB

Ej inkommit

Såsom entreprenör att utföra utökningen av ventilationssystemet Krusboda skola antas VE-Service AB. Motiveringen är lägst pris.

Kostnad: 82 000 kronor exkl. moms

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Karin Österdahl fattat beslut i nedanstående ärenden.

.

1. Flyttning av fordon. Beslut 2005/35-2005/55

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 61/2005 – 72/2005

3. Upphävande av lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på del av Prästgårdsvägen

4. Upphävande av lokal trafikföreskrift på Ällmoravägen

5. Lokal trafikföreskrift om stannaförbud och parkeringsförbud på Ällmoravägen

6. Väghållarbeslut om förbud mot motordrivet fordon på Njupkärrsvägen

7. Väghållarbeslut om förbud mot motordrivet fordon på Njupkärrsvägen, tillägg

8. Väghållarbeslut om förbud mot motordrivet fordon på Njupkärrsv, förlängning

9. Dispens för X och XX att köra Njupkärrsvägen tom 2005-09-30

10. Dispens för XX att köra Njupkärrsvägen tom 2005-09-30.

11. Dispens för TYDAS färdtjänst att köra Njupkärrsvägen tom 2005-09-30

_____

§75 Meddelanden

- Aktualitetsprövning av RUFS 2001. Remissammanställning med kommentarer (Regionplane- och trafikkontoret).

- Skrivelse från Trafikgruppen i Lindalens Egnahemsförening om trafikzonen i Lindalen.

_____