Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-09-21

Sammanträde 2005-09-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§76 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

 1. Miljö- och stadsbyggnadschefen Bengt Lindvall får i uppdrag att diskutera frågan med kommunchefen Staffan Isling och socialchefen Anita Brynje med syfte att förbättra samverkan.

 2. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

XX på Bevakningsassistans, av kommunen anlitat bevakningsföretag, redovisar sina erfarenheter av bevakningsuppdraget.

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 34 – 37.

Ordförandeutlåtande

Under genomgången noterades att det finns brister i samverkan mellan Bevakningsassistans och säkerhetssamordnaren på ena sidan och socialförvaltningen på den andra sidan.

Med anledning härav föreslås tekniska utskottet besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadschefen Bengt Lindvall att diskutera frågan med kommunchefen Staffan Isling och socialchefen Anita Brynje med syfte att förbättra samverkan. I övrigt föreslås att tekniska utskottet besluta notera redovisningarna.

_____


§77 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – augusti 2005, delårsbokslut

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Centralköket

Delårsbokslutet för centralköket redovisar endast ett mindre överskott om 9 tkr. Omslutningen är något mindre än budgeterat p.g.a. billigare råvarukostnad för perioden.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 1 840 tkr vilket beror på att de periodiska underhållsarbetena har påbörjats men inte färdigställts.

Väghållning

Utfallet för perioden visar endast ett mindre överskott om 245 tkr.

Park

Ingen avvikelse gentemot budget.

Sidoordnad verksamhet

Delårsbokslutet visar ett mindre underskott om 18 tkr. Omslutningen har däremot ökat p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka med 2 000 tkr p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand.


Exploatering

Utfallet visar endast en mindre avvikelse om 20 tkr

Vatten och avlopp

Utfallet för perioden visar endast ett mindre underskott om 7 tkr jämfört med budget. Omslutningen har dock ökat vilket beror på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolning inom Persudde- och Fornuddsområdet. Anslutningsavgifterna är fler än budgeterat vilket ger ett överskott på intäktssidan.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiserades vid tidigare uppföljningar ett underskott om 600 tkr. Då anslutningsavgifter inkommit till motsvarande belopp beräknas ej tidigare ackumulerade överskott användas än det som redan är budgeterat.

Renhållning

Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 1 224 tkr för perioden vilket främst beror på att mängden avhämtade grovsopor är lägre än budget. Priset för behandling av hushållssopor har omförhandlats under året, efter att budget 2005 antagits, till ett mer förmånligt pris. Under året kommer kyl- och frysinsamlingen att övergå till producentansvar vilket innebär en besparing. Renhållningen beräknas redovisa ett överskott vid årets slut om ca 1 500 tkr.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda förändringar beräknas ett överskott om 1 500 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§78 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

_____

Ärendebeskrivning

Anläggandet av en gång- och cykelvägen vid Brakmarsvägen har på påbörjats.

Entreprenaden vid Norra Strand blev inte godkänd vid slutbesiktningen. En ny besiktning skall göras den 5 oktober.

Va-ledningar till Breviksskolan är ute på upphandling. Arbetet beräknas komma igång under november. Boende i området skall få information om kommande markstabilisering och anläggandet av va-ledningar.

Anbudsförfrågan på fartygsbryggan har gått ut. Arbetet skall vara klart för slutbesiktning den 21 april 2006.

Arbetet med isbanan i Trollbäcken löper på enligt plan.

Arbetet med isbanan i Bollmora är försenat en vecka.

_____


§79 Begäran om flervägsstopp eller farthinder på Trångsundsvägen

Dnr 2004- KSM1078

Tekniska utskottets beslut

 1. Begäran om farthinder tillstyrks.

 2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att anlägga två farthinder på Trångsundsvägen.

 3. Begäran om flervägsstopp avslås.

_______

Ärendebeskrivning

XX och XX, båda boende på Trångsundsvägen, begär i varsin skrivelse att flervägsstopp införs vid flera korsningar på Trångsundsvägen, alternativt att farthinder byggs. Ytterligare ett förslag är att stänga av vägen vid Parkvägen.

Båda anser att trafikmiljön är farlig för gående och framförallt för skolbarn. Bilarna kör alldeles för fort på denna smala väg som dessutom blivit en genomfartsväg. De anser även att trafiken har ökat.

Tekniska utskottet beslutade den 7 december 2004 att trafik- och hastighetsmätningar skulle utföras på Trångsundsvägen.

Tekniska avdelningens utredning

Tekniska avdelningen har utfört maskinella trafikräkningar och hastighets­mätningar under vår och sommar på Trångsundsvägen X och X.

Resultaten av mätningarna framgår av följande sammanställning.

Plats: Trångsundsvägen X mellan Hasselstigen och Ängslyckevägen

Tid: måndag kl 00 2005-06-06 – söndag kl 24 2005-06-12


Totalt antal bilar

Medel­hastighet

Hastighet över 40 km/tim

Hastighet över 50 km/tim

Antal bilar

per vardags

dygn i medeltal

Medeltal bilar av maxtimme förmiddag och eftermiddag

6 308

33 km/tim

12 %

1 %

945

112

85-percentil uppmättes till 40 km i timmen.

Maxtimmen på förmiddagar inföll tisdagen den 7 juni 2005 kl 07-08 med 100 fordon.

Maxtimmen på eftermiddag inföll onsdag den 8 juni 2005 kl 17-18 med 125 fordon.

Observera att detta är mätt sommartid. Endast hastigheten är intressant.

Plats: Trångsundsvägen X mellan Granvägen och Parkvägen.

Tid: fredag den 1 juli 2005 kl 11 – fredagen den 8 juli 2005 kl 13.

Totalt antal bilar

Medel­hastighet

Hastighet över 40 km/tim

Hastighet över 50 km/tim

3 544

36 km/tim

27 %

3 %

85-percentil uppmättes till 46 km i timmen.

Kriterier för farthinder

Två kriterier uppfylls som krävs för att trafiksäkerheten skall anses öka.

- Trafikmängden skall vara större än 50 bilar/maxtimme.

- Gående och cyklister med stort inslag av barn eller äldre vistas ofta på eller intill vägen.

Enligt ett kriterium skall 30 procent av bilarna köra fortare än 40 km i timmen. Enligt mätningarna körde 27 procent fortare än 40 km i timmen.

Samtliga kriterier uppfylls för att förbättra boendemiljön.

Ökning av trafiken

Trafiken har ökat med 29 procent eller ca 4 procent per år sedan år 1998.

Jämförelsen är gjord mellan en mätning hösten år 1998 vid Trångsundsvägen X och en mätning våren år 2005 vid Trångsundsvägen X. Antalet fordon har minskats med 5 % vid Trångsundsvägen X beroende på att en viss andel fordon svänger av vid Ängslyckevägen.

År

Antal fordon

Vadt = kör fortare än 40 km/timme

1998

696

188

2005

898

242

Vadt= vardagsdygnstrafik

Trafikolyckor

Fyra polisrapporterade olyckor har inträffat på Trångsundsvägen under den senaste 10-årsperioden. I två olyckor var mopeder inblandade. Vid ena olyckan fick två personer på mopeden lindriga skador. Vid en allvarlig olycka i korsningen Trångsundsvägen – Fornuddsvägen mellan en lastbil och en buss skadades en person svårt och en skadades lindrigt.

Tekniska avdelningens bedömning

Trångsundsvägen är en lokalväg som används flitigt av oskyddade trafikanter samtidigt som det förekommer mycket genomfartstrafik. I kommunens trafiknätsanalys pekas vägen ut som en övergripande gång- och cykelväg. Vägen är smal och i vissa delar starkt kuperad. Det finns inga gångbanor. Skolbarn korsar vägen på flera ställen till och från Fornuddens skola. Vid några korsningar varnas för ”korsande skolväg”. Trångsundsvägen är en av de mest trafikerade vägarna på Fornudden.

Mest tillbud och otrygghet upplevs där Trångsundsvägen korsar Ängslyckevägen. Vid Parkvägen korsar flest barn vägen. Från en bilist synpunkt är det dock korsningen med Fornuddsvägen som kan utgöra den största faran.

Av kommunens kriterier för ökad trafiksäkerhet uppfylls två av fyra kriterier.

Trafikmängden är större än 50 bilar/maxtimme.

Vägen nyttjas av många fotgängare och cyklister med stort inslag av barn eller äldre på eller intill vägen.

Enligt kriterierna skall 30 procent av bilarna köra fortare än 40 km i timmen. Resultatet från mätningen uppgick till 27 procent. Det är ca 272 fordon per dag, vilket kan vara en mer relevant information.

Samtliga kriterierna för farthinder uppfylls när det gäller syftet att förbättra boendemiljön.

Det kan konstateras att alltför många bilister inte anpassar sin hastighet till gällande förhållanden och att gående befinner sig i en utsatt situation då bilisterna inte visar tillräcklig hänsyn. Situationen förvärras vintertid.

Enligt nollvisionen skall hastigheterna inte vara högre än 30 km i timmen där oskyddade trafikanter blandas med bilar. Någon form av åtgärd behövs för att stärka de gåendes trygghet och säkerhet. Viktigast bedöms att få ned hastigheterna där Trångsundsvägen korsar Ängslyckevägen och Parkvägen.

Begäran om flervägsstopp bör avslås.

Flervägsstopp bedöms som mindre lämpligt då dessa måste användas med stor försiktighet för att inte betydelsen skall urholkas. Kommunen bör endast tillåta flervägsstopp på uppsamlingsvägar.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till tekniska avdelningens bedömning föreslås tekniska utskottet besluta att:

- begäran om farthinder tillstyrks.

- tekniska avdelningen får i uppdrag att anlägga två farthinder på Trångsundsvägen.

- begäran om flervägsstopp avslås.

_____


§80 Begäran om hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på Björkbacksvägen, Dalgränd och Bollmoravägen, delen Björkbacksvägen och Tyresö centrum

Dnr 2005-KSM0422

Tekniska utskottets beslut

1. Begäran om hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på Björkbacksvägen, Dalgränd och Bollmoravägen avslås.

_____

Ärendebeskrivning

Bostadsrättföreningen (Brf) Björkbacken föreslår hastighetsbegränsning till 30 km i timmen runt hela kvarteret Björkbacken. Föreningen anser att trafiken har ökat markant på Bollmoravägen och att hastigheterna är långt över tillåten hastighet. Nya kvarteret Järnet har även bidragit till mer trafik.

Under handläggningen av ärendet har yttrande inhämtats från polisen i Nacka polismästardistrikt. Denne har den 23 maj 2005 muntligt avstyrkt framställan då farhågor finns att efterlevanden blir låg. Stor restriktivitet skall även gälla vid hastighetsbegränsningar till 30 km i timmen. Isaksson anser vidare att gående är skyddade från bilarna på gångbanor runt området. På Bollmoravägen och Dalgränd finns även en gemensam gång- och cykelväg.

Tekniska avdelningens bedömning

För att en hastighetsbegränsning till 30 km i timmen skall respekteras är det viktigt att den uppfattas som meningsfull av trafikanterna.

På vägarna runt Brf Björkbacken är gående helt separerade från bilar. Vissa delar har även gemensam gång- och cykelväg. De trafikfarligaste situationerna uppstår vid övergångsställen, men det anses inte tillräckligt motiverande att begränsa hastigheten till 30 km i timmen.

På Bollmoravägen finns idag en relativt lång sträcka mellan centrum och Sikvägen med hastighetsbegränsning. Anledningen är att många gående korsar vägen. Sträckan är även olycksdrabbad. Tyvärr visar polisens kontroller att många kör för fort. Om sträckan förlängs ytterligare, utan att några fysiska åtgärder vidtas, kommer sannolikt hastighetsbegränsningen inte att fungera. Det kan innebära att ännu fler bryter mot nuvarande 30-sträcka på Bollmoravägen.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till tekniska avdelningens bedömning föreslås tekniska utskottet besluta att det inte finns tillräckliga skäl att införa föreslagen hastighetsbegränsning och att begäran skall avslås.

_____


§81 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-11-30, § 169, har Åke Skoglund fattat beslut i nedanstående ärenden.

Upphandling av bergvärme Hanvikens skola

Anbud har infordrats från BPS pump & borrservice AB, Sörmlands brunnsborrning AB samt Borrkronan att utföra borrning för bergvärme.

Följande anbud har inkommit

BPS pump & borrservice AB

891 000 kr

Sörmlands brunnsborrning AB

768 223 kr

Borrkronan

Ej inkommit

Såsom entreprenör att utföra borrning för bergvärme antas Sörmlands brunnsborrning AB.

Kostnad: 768 223 kronor exkl. moms

Upphandling av ombyggnad av pannrum Hanvikens skola

Anbud har infordrats från YIT, Sorunda rör, Tyresö rör och Perlator AB.

Följande anbud har inkommit

YIT

1 075 000 kr

Sorunda rör

1 645 540 kr

Tyresö rör

965 200 kr

Perlator AB

Ej inkommit

Såsom entreprenör att utföra ombyggnaden av pannrum Hanvikens skola anlitas Tyresö rör.

Kostnad: 965 200 kronor exkl. moms

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Karin Österdahl fattat beslut i nedanstående ärenden.

 1. Flyttning av fordon. Beslut 2005156-2005163

 2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 7312005 -10212005

 3. Avslag på Maj-Lis Blomquist ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 4. Avslag på Simon Busenze ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 5. Väghållarbeslut om förbud mot motordrivet fordon på Njupkärrsvägen, förlängning

 6. Väghållarbeslut om enkelriktning på Skolvägen.

 7. Dispens för TYDA att köra Njupkärrsvägen tom 2005-09-30

 8. Dispens för Dag Brandt AB att köra Linblomsvägen med långtsamgående fordon.

  _____