Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-10-19

Sammanträde 2005-10-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§82 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

 1. Erik Hedberg får i uppdrag att till kommande sammanträde redovisa kommunens kostnader för klotter, glaskross och inbrott med tillhörande kringkostnader.

 2. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 38 – 41.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen. Vidare föreslås att Erik Hedberg till nästkommande sammanträde redovisar kommunens kostnader för klotter, glaskross och inbrott med tillhörande kringkostnader.

_____


§83 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – september 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 957 tkr vilket beror på att de periodiska underhållsarbetena har påbörjats men inte färdigställts.

Väghållning

Utfallet för perioden visar endast ett överskott om 1 482 tkr vilket beror på att diknings- och beläggningsarbeten blivit förskjutna i tiden.

Park

Utfallet visar endast ett mindre underskott om 47 tkr.

Sidoordnad verksamhet

Utfallet för perioden visar ett mindre underskott om 33 tkr. Omslutningen har däremot ökat p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand, Trinntorp samt Brakmarsvägen.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand, Trinntorp samt Brakmarsvägen.

Exploatering

Utfallet visar endast en mindre avvikelse om 35 tkr

Vatten och avlopp

Utfallet för perioden visar endast ett underskott om 275 tkr jämfört med budget. Omslutningen har dock ökat vilket beror på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolning inom Persudde- och Fornuddsområdet. Anslutningsavgifterna är fler än budgeterat vilket ger ett överskott på intäktssidan.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiserades vid tidigare uppföljningar ett underskott om 600 tkr. Då anslutningsavgifter inkommit till motsvarande belopp beräknas ej tidigare ackumulerade överskott användas än det som redan är budgeterat.

Renhållning

Utfallet för perioden visar ett överskott om 2 061 tkr för perioden vilket främst beror på att mängden avhämtade grovsopor är lägre än budget. Priset för behandling av hushållssopor har omförhandlats under året, efter att budget 2005 antagits, till ett mer förmånligt pris. Under året kommer kyl- och frysinsamlingen att övergå till producentansvar vilket innebär en besparing. Renhållningen beräknas redovisa ett överskott vid årets slut om ca 2 000 tkr.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda förändringar beräknas ett överskott om 2 000 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§84 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

_____

Ärendebeskrivning

En slutredovisning av Mellersta strand kommer att göras på nästa sammanträde.

Anläggningsarbeten pågår utefter Vårliden.

Grundarbeten för idrottshallen är inledda.

Ombyggnad av Björkebo löper på bland annat gäller det installation av hiss.

Ombyggnaden av Kumla skola håller tidtabellen trots problemet med taket under yttertaket.

Saneringsarbetet på gymnasiet fortskrider samtidigt som en fortlöpande dialog hålls med lärare och elever. Saneringsarbetet kommer att schemaläggas och bakas in i skolans schemaläggning för att minimera störningar. Samarbetet fungerar mycket bra.

Kulturskolans flytt hänger fortfarande i luften.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§85 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras

_______

Ärendebeskrivning

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokal trafikföreskrift gällande parkering i vissa fall .

Parkeringstillståndet ger inte bara rätten att parkera på särskilda reserverade platser.

Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider rätt att parkera där parkering är förbjuden och i vissa fall även avgiftsbefrielse.

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Parkeringstillstånd utges till den som är gravt rörelsehindrad och där rörelsehindret grundar sig i första hand på förmågan att förflytta sig till fots, men också vid andra särskilda skäl kan parkeringstillstånd beviljas. Bedömningsgrund baseras på gångsträcka och sjukdomstillstånd.

Parkeringstillståndet gäller under viss tid men dock längst 3 år

Bedömning av ansökan görs av en utsedd kommunal handläggare som kan ha en förtroendeläkare till sin hjälp, men den beslutande kommunala myndigheten är en nämnd som har ansvar för trafikfrågor .

Parkeringstillståndets utformningen är detaljerad för att gälla i de nordiska länderna där också tillstyrkningsgrunderna är likvärdiga.

Parkeringstillståndet är giltigt inte bara nationellt utan i sin utformning även giltigt i hela Europa.

Kommuner har därför ingen möjlighet att lokalt inom kommunen bevilja parkeringstillstånd för särskild plats eller område och kan därför inte användas i annat syfte än det är avsett för.

Kommunen har således ingen möjlighet att lokalt utge undantag i lokal trafikföreskrift om parkering för rörelsehindrad i annan form som en den som ovan beskrivits.

Regeringen har uppdragit åt vägverket att utvärdera systemet för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och hur de tillämpas.

Uppdraget syftar inte bara till att utvärdera dagens system utan även att jämföra det svenska regelsystemet med övriga länder i Europa .

Vägverket skall också utreda om lämplighet att förändra regler gällande t.ex. avgiftsbefrielse.

Om behov finns kommer en nationell databas att inrättas för att i framtiden förhindra missbruk och stöld av parkeringstillstånden som är ett stort problem i idag.

Vägverket skall också meddela verkställighetsföreskrifter om en nationell ansökningsblankett och dess utformning samt att ansökan skall åtföljas av ett särskilt läkarintyg .

Vägverket har den 29 september 2005 överlämnat förslaget till regeringen för prövning.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§86 Meddelanden

Minnesanteckningar vid KTR-seminarie sept 2005 efter genomgång av: Hur långt har kommunerna kommit med 30-zoner?

Värmdö kommun

- Har ej generella 30-zoner i Gustavsberg. Har många vägföreningar inom kommunens gränser, där man vill ha 30-begränsningar på sina vägar. Detta kräver demokratiska beslut och de måste tas på vägföreningens årsmöte för att vara gällande.

- Kommunen säger normalt ja till dessa förfrågningar.

Österåker kommun

- Har 30 km/h utanför alla skolor och daghem. Inga politiker driver 30-zonsfrågan.

Norrtälje kommun

- Inför 30 i ett bostadsområde på försök. Har 30 km/h utanför skolor och daghem, har även gatumålning om gällande hastighet utanför dessa. Finns ett visst politiskt motstånd mot för många 30 km/h gator. På senare tid har det dock öppnats för diskussion om 30-zoner.

Nacka kommun

- I södra Älta jobbar man med nollvisionprojektet tillsammans med Vägverket. I området är 95 % av vägarna 30-zoner. I Saltsjöbaden finns 30-be­gränsning utanför skolor och då under vissa tider. I kommunen finns ca 15 mil vägföreningsvägar där medlemmarna i många fall vill ha 30 km/h.

- Kommunen tittar på hur Stockholmsprojektet löper och inom 2-3 år antar man att Nacka har 30-zoner som i Stockholm. Gatumålning kommer att ske.

Nynäshamn kommun

- Har 30 utanför skolor 6-18, utanför daghem enligt önskemål. Finns även längre sträckor där hastighetsbegränsningen gäller dygnet runt. Politikerna har på ca 4-5 år gått från att ha varit negativa till 30-zoner till att vara positiva. Finns planer på att införa 30-zoner i intervaller, centrumområdet är först ut.

Stockholm kommun

- Hastigheten har sänkts. Kommunen avvaktar mätningar för utvärdering av införandet. Boende tycker att hastigheten fortfarande är för hög, alltför många bryter mot begränsningarna. Tidsregleringen är borttagen utanför skolor och man målar i gatan vid alla.

Huddinge kommun

- Gjorde trafiknätsanalys för några år sedan. Hela lokalvägnätet kommer att bli 30-zoner, 62 stycken zoner totalt. Tidsbegränsningen för 30 km/h utanför skolor har tagits bort, även under sommaren, dvs. 30 km/h dygnet runt, året om. Gatumålning förekommer ej.

Sigtuna kommun

- 30 på lokalvägnätet i Rosersberg, Sigtuna stad och i Märsta. Tidsregleringen är borttagen. Kommunen har ej gatumålning om 30 pga. driftskostnader och att det ej finns garanti för att kunna ha dem synliga under vinterhalvåret.

- Röster i Sigtuna har hörts om att man inte bara vill ha 30 km/h på lokalvägnätet utan även på delar av huvudvägnätet.

Täby kommun

- I trafiknätsanalysen föreslogs 2 st 30-zoner på försök. Mätningar gjordes före och under försöksperioden. På de minsta gatorna sjönk medelhastigheten med några få km/h medan på de större gatorna minskade medelhastigheten med upp till 9 km/h.

- Policy är antagen och nu arbetar kommunen med 2-3 områden där 30-zoner skall införas. Har hälften av områdena kvar under våren. Tanken är att zonerna ska vara genomförda innan valen hösten 2006. Täby har inte gatumålning. Fysiska åtgärder för att sänka hastigheten kommer i ett senare skede efter behov på matargatorna inne i 30-zonerna. Tidsregleringen för 30 tas även bort i de nya zonerna.

Nykvarn kommun

- Har ej 30-zoner. 30 utanför skolor med tidsbegränsning.

Salems kommun

- I trafiknätsanalysen ingick 30-zon i ett bostadsområde på försök, förslaget avslogs. Troligen kommer inte kommunen att ta upp frågan om 30-zoner inom närmsta framtiden. Arbetar mot 30 km/h på flera gator men inte zoner. Arbetar med fysiska åtgärder på 30-50-gator.

Tyresö kommun

- Har ej 30-zoner. 30 med tidsbegränsning utanför skolor och daghem. På uppsamlingsgator är hastigheterna 30-35 km/h. Har haft provområde, Gimmersta. På en genomfartsväg sattes portaler upp där snitthastigheten var 40 km/h innan åtgärden. Mätning efter 2 månader visade på en sänkning till 34 km/h. Innan portalen tillkom uppmättes 20 bilar hålla en hastighet över 60 km/h och efter införandet körde 1 bil över 60 km/h.

- Lindalen driver frågan om 30-zoner hårt. Däremot finns det inte politisk enighet för införandet.

Trosa kommun

- Har ej zoner. 30 km/h utanför skolor och på sträckor här och var. Har en trafikstrategi på gång där 30-zoner finns som förslag. Kommunen har storsatsning på 30-målning utanför skolor och barnstugor.

Nyköpings kommun

- Har 30 km/h utanför skolor 7-17.30.

Nedanstående kommuner var ej närvarande däremot fanns uppskattningar från andra kommuner hur långt man kommit i arbetet.

Södertälje kommun

- Har infört zoner och portaler

Botkyrka kommun

- Har portaler

Haninge kommun

- Satsar på zoner, gator som leder in i områden har avsmalningar.

Danderyd kommun

- Håller på att införa zoner

Sollentuna kommun

- Har infört zoner och portaler.

Diskussion om vad den politiska oviljan kan bero på i vissa kommuner.

Busskuddarnas effekt på bl a Ågestavägen i Huddinge och i Nynäshamn. Enligt Karin Österdahl har reaktioner som varför man satsar på åtgärder på större vägarna och inte inne i bostadsområdet intill varit följdeffekt när busskuddar lagts på större vägar.

_____


§87 Upphandling av entreprenad för byggande av Trinntorps brygga

Tekniska utskottets beslut

 1. JVAB antas som entreprenör för byggande av Trinntorps brygga till en kostnad av 6 130 000 kronor.

 2. Tekniska chefen Åke Skoglund får i uppdrag att skriva beställningen till JVAB.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har infordrat anbud för byggande av Trinntorps brygga.

Fyra företag har inkommit med anbud varav tre har angivit reservationer i anbudet.

Anbudssammanställning

Peab Sverige AB

8 193 000 kronor

Grus & Betong AB

SBEF:2 2/71. Leveranstid för disk.

7 450 000 kronor

JM Entreprenad AB

SBEF:2 2/71. Armering regleras. Årstidsberoende arbeten kan utföras efter angiven sluttid

6 598 000 kronor

JVAB

Kostnader för förorenade massor ingår ej.

6 130 000 kronor

Tiden för tilldelningsbeslut löpte ut 2005-10-18.

Delegationsordning

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004-11-30, § 169, skall beslut om upphandlingar inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet över delegationsgränsen på 4 miljoner kronor skall fattas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Tekniska avdelningen föreslår att JVAB antas som entreprenör för byggande av Trinntorps brygga, med motiveringen lägsta anbudssumma.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta anta JVAB som entreprenör för byggande av Trinntorps brygga till en kostnad av 6 130 000 kronor. Vidare föreslås att tekniska chefen Åke Skoglund får i uppdrag att skriva beställningen till JVAB.

_____


§88 Upphandling av entreprenad för anläggande av sjöledning i Kalvfjärden

Tekniska utskottets beslut

 1. AB Dykma antas som entreprenör för anläggande av sjöledning i Kalvfjärden till en kostnad av 4 495 000 kronor.

 2. Tekniska chefen Åke Skoglund får i uppdrag att skriva beställningen till AB Dykma.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har infordrat anbud för anläggande av sjöledning i Kalvfjärden.

Åtta företag har inkommit med anbud varav två har tackat nej.

Anbudssammanställning

Inkomna anbud
Anbudssumma

Reservationer

Anbudkomp

Utvärderad
anbudssumma

Frijo

Tackat nej i brev daterat 2005-08-26

LF Markconsult AB

5 250 000 kr

5 250 000 kr

Frog Dyk Ab

Tackat nej i brev daterat 2005-09-07

Grus & Betong AB

5 730 000 kr

SBEF:s 2/71

5 730 000 kr

LL Dyk & Konsult AB

3 362 000 kr

Inga reservationer, anbudet ej komplett.


Ställt fråga till entreprenören om de står för lämnat anbud på grund av stor skillnad mot övriga anbudsgivare och lågt mot vår egen kostnadsberäkning.Vid möte ”upphandlingsmöte hos beställaren genomgicks handlingar och förutsättningar.
Svar kom med kompl dat 050913 att vissa kostnader tillkommit som glömts.

Ny anbudssumma

3 690 000 kr

Svar inkommit på de uppgifter som saknats till anbudet.
Alla svar var ej tillfylles.

3 690 000 kr

Saknas vissa uppgifter. Anbudssumma väldigt låg.

Kvalitetssystem saknas. Miljöledningssystem saknas.
Ekonomin väldigt svag.
Finns betalningsanm + skuld till kronofogden.

Beställaren avvisar detta bud.

AB Dykma

4 495 000 kr

AB 04

Vid ”upphandlingsmöte” 050930 överenskoms att ABT 94 gäller med ett annat likvärdigt rörmaterial. Vinterkostnad med is ingår ej. Ev. avbrottskostnad för fortsatt läggning vid isfri yta tillkommer.

4 495 000 kr

Föreslås som entreprenör.

PEAB

4 977 000 kr

4 977 000 kr

Aros Water AB

5 400 000 kr

Hinder på botten regleras.
Annat rör men likvärdigt VRS med samma prestanda.

5 400 000 kr

Tiden för tilldelningsbeslut löpte ut 2005-10-06.

Delegationsordning

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004-11-30, § 169, skall beslut om upphandlingar inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet över delegationsgränsen på 4 miljoner kronor skall fattas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Tekniska avdelningen föreslår att AB Dykma antas som entreprenör för anläggande av sjöledning i Kalvfjärden, med motiveringen att förfrågningsunderlaget följts och att anbudet bedömts som det mest förmånliga för kommunen.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta anta AB Dykma som entreprenör för anläggande av sjöledning i Kalvfjärden till en kostnad av 4 495 000 kronor. Vidare föreslås att tekniska chefen Åke Skoglund får i uppdrag att skriva beställningen till AB Dykma.

_____


§89 Parkeringsproblem Kärrvägen sträckan Långsjövägen – Skälsätravägen

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Det har inkommit uppgifter till Tekniska avdelningen om parkering i stor omfattning på Kärrvägen, problemen yttrar sig i att framkomligheten försämras avsevärt på aktuell sträcka främst för busstrafiken.

Kärrvägen är reglerad i lokal trafikföreskrift i en generell reglering som ligger i botten för all gatumark som ej är reglerad med skyltar, på dessa gator tillåts parkering vardagar utom dag före sön och helgdag högst 24 tim i följd .

Regleringen är främst till för att undvika långtidsuppställda fordon men ändå ge möjlighet till tillfällig parkering för boende och besökande till området.

Tekniska avdelningens utlåtande

Tekniska avdelningen har påbörjat en mindre utredning i 3 steg

 1. Kommunens parkeringsövervakning kommer under vecka 41 och 42 anteckna registreringsuppgifter på parkerade fordon vid olika tider på dygnet för attkontrollera tillhörigheten till området.

 2. Om vi hittar ett mönster ex att det är vissa boende som utnyttjar gatumark kontinuerligt för parkering kommer de att under vecka 43 och 44 kontaktas och ges information om olämpligheten att stadigvarande parkera på aktuell väg .

 3. Om dessa åtgärder inte hörsammas kommer Tekniska avdelningen lämna förslag om införande av förbud att stanna och parkera fordon på aktuell sträcka.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§90 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Karin Österdahl fattat beslut i nedanstående ärenden.

Beslut

 1. Flyttning av fordon. Beslut 2005/63 -2005/66

 2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 102/2005 – 109/2005

 3. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 4. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 5. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd.