Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-11-21

Sammanträde 2005-11-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§91 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 42 – 46. Vidare redovisades kommunens kostnader för klotter, glaskross och inbrott med tillhörande kringkostnader (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§93 Yttrande över ansökan om dispens att färdas i körfält avsedd för kollektivtrafik samt parkeringstillstånd i samband med värdetransporter

Tekniska utskottets beslut

1. Falck Security AB:s begäran om dispens att färdas i kollektivkörfält samt parkeringstillstånd i samband med värdetransporter avstyrks.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har för yttrande översänt ansökan från Falck Security AB om dispens att färdas i kollektivkörfält samt parkeringstillstånd i samband med värdetransporter.

Tekniska avdelningens bedömning

Tekniska avdelningens bedömning är att ansökan om dispens från att färdas i kollektivkörfält skall avstyrkas. Motivet är att Tyresö kommun enbart har ett fåtal korta vägsträckor med kollektivkörfält. Att inte få nyttja kollektivkörfälten bedöms inte påverka framkomligheten eller säkerheten för Falck Security AB.

Tekniska avdelningens bedömning är att ansökan om dispens för parkering där parkeringsförbud råder och parkering på gångbana skall avstyrkas. Motivet är att det är olämpligt utsätta oskyddade trafikanter trafikfara. Problemen med framkomlighet bedöms inte uppväger nyttan av att medge dispens.

I övrigt gäller den generella regeln om att stanna och parkera för i och urlastning trots att parkering inte är tillåten .

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till tekniska avdelningens bedömning föreslås tekniska utskottet att avstyrka begäran om dispens att färdas i kollektivkörfält samt parkeringstillstånd i samband med värdetransporter.

_____


§94 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – oktober 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisas på sammanträde.

Centralköket

Uppföljningen för perioden redovisar ett mindre överskott om 9 tkr. Omslutningen är något mindre än budgeterat p.g.a. billigare råvarukostnader för perioden.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 2 217 tkr vilket beror på att de periodiska underhållsarbetena nu har påbörjats men inte färdigställts.

Väghållning

Utfallet för perioden visar endast ett överskott om 1 284 tkr vilket beror på att diknings- och beläggningsarbeten blivit förskjutna i tiden.

Park

Utfallet visar endast ett underskott om 411 tkr vilket beror på vikariekostnader vid sjukskrivningar som inte kunnat budgeteras.

Sidoordnad verksamhet

Utfallet för perioden visar ett överskott om 476 tkr. Detta beror på fler externa arbeten vilket genererar mer intäkter än beräknat. Omslutningen har ökat p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand, Trinntorp samt Brakmarsvägen.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka med 6 000 tkr p.g.a. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Strand, Trinntorp samt Brakmarsvägen.

Exploatering

Utfallet visar endast en mindre överskott om 109 tkr

Vatten och avlopp

Utfallet för perioden visar ingen avvikelse jämfört med budget. Omslutningen har dock ökat vilket beror på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolning inom Persudde- och Fornuddsområdet. Anslutningsavgifterna är fler än budgeterat vilket ger ett överskott på intäktssidan.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiserades vid tidigare uppföljningar ett underskott om 600 tkr. Då anslutningsavgifter inkommit till motsvarande belopp beräknas ej tidigare ackumulerade överskott användas än det som redan är budgeterat.

Renhållning

Utfallet för perioden visar ett överskott om 1 038 tkr för perioden vilket främst beror på att mängden avhämtade grovsopor är lägre än budget. Priset för behandling av hushållssopor har omförhandlats under året, efter att budget 2005 antagits, till ett mer förmånligt pris. Under året kommer kyl- och frysinsamlingen att övergå till producentansvar vilket innebär en besparing. Renhållningen beräknas redovisa ett överskott vid årets slut om ca 1 000 tkr.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda förändringar beräknas ett överskott om 1 000 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§95 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Arbetena på Kumla skola löper planenligt förutom köket. Förhoppningsvis ska det bli klart till nyår eller en liten bit in i första kvartalet.

Arbetena vid Trollbäckens IP är klara.

På Bollmoravallen är konstgräset på plats. Ishockeyrinken skall monteras och isen spolas.

Prioritering av de golv som skall saneras sker i nära samarbete med gymnasiet för att minimera störningarna i skolarbetet. Gymnasiet har räknat med att arbetena tar fyra år men tekniska avdelningen vill göra det på två år. Nya diskussioner kommer att tas upp med gymnasiet om tidplanen.

En infartsparkering med 110 platser håller på att byggas i Skrubba (Stockholms stads mark).

Första spadtaget för fartygsbryggan kommer att tas fredagen den 25 november 2005 kl 11.00.

En ledning har kommit på plats i Kalvfjärden. Nästa vecka läggs ledning två ned. Arbetet kommer troligen att vara avslutat till nyår.

Arbetena på Vårliden löper på som vanligt.

I Tyresö ligger utbyggnaden av fjärrvärmekulvertarna åtta veckor före tidplan.

Panncentralen vid Sikvägen är avstängd och ersatt med fjärrvärme.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§96 Slutredovisning av projekt år 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Slutredovisningen avser följande projekt:

4504 Slumnäs udde (aktbilaga)

4507 SKB Farmarstigen (aktbilaga)

4509 Mediavägen (aktbilaga)

4510 Södra Strand (aktbilaga)

4512 Kv Järnet (aktbilaga)

4515 Mellersta Strandallén (aktbilaga)

4617 Vidablicksvägen (aktbilaga)

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§97 Sammanträdesplan för år 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Sammanträdesplanen för år 2006 fastställs.

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2006.

Ordförandeberedning (08.15)

Sammanträde (08.15)

4 januari

18 januari

6 februari (måndag)

15 februari

8 mars

22 mars

5 april

19 april

3 maj

17 maj

31 maj

13 juni (tisdag)

16 augusti

30 augusti

13 september

3 oktober (tisdag)

11 oktober

25 oktober

8 november

22 november

6 december

13 december

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta fastställa ovanstående sammanträdesplan.

_____


§98 Beslut fattat på delegation

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2004-11-30, § 169, har Bengt Lindvall fattat beslut i nedanstående ärenden.

Tyresö skolas gymnastikhall

Tekniska avdelningen har infordrat anbud för entreprenad för Tyresö skolas gymnastikhall.

Två anbudsgivare har tackat nej. En anbudsgivare, NOVAB, har inkommit med ett anbud.

Såsom entreprenör att uppföra Tyresö skolas gymnastiksal antas NOVAB.

Kostnad: 3 152 000 kronor exkl. moms

Kumla skola – Om- och tillbyggnad av kök och matsal

Sju företag har tillfrågats. Två av företagen har inte inkommit med något anbud. Ett företag har återkallat sitt anbud.

Följande fyra företag har inkommit med anbud:

Hasse Johansson Byggservice AB

3 427 000 kr

Hertzmans Byggservice AB

3 100 000 kr

AB ByggSelå

1 960 500 kr

Mikael Karlsson Bygg AB

3 650 000 kr

Såsom entreprenör att utföra byggnadsarbeten för om- och tillbyggnad av kök och matsal vid Kumla skola antas AB ByggSelå.

Kostnad: 1 960 500 kronor exkl. moms

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Leif Svärdsén fattat beslut i nedanstående ärenden.

Beslut

1. Flyttning av fordon. Beslut 2005/66 -2005/68

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 109/2005 – 127/2005

3. Fordon som flyttats av annan eller flyttats av fordonsägaren. 8 st

_____