Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2005-12-14

Sammanträde 2005-12-14

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§99 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 47 – 49.

Erik Hedberg redovisade utfallet av kommunens upphandling av försäkringsbolag.

Motorfordon

Löpande avtal med Länsförsäkringar 3 + 1 år kostnadsökning för perioden ca 3-5 %.

Olycksfall

Byts från Länsförsäkringar till ALG försäkringar lika grundvillkor gäller.

Kommunförsäkringen

Löpande avtal med Länsförsäkringar 3 + 1 år kostnadsminskning ca 250 000 kr per år.

Miljö- och stadsbyggnadschefen Bengt Lindvall meddelade att vid ledningsgruppsmöte diskuterades frågan om stölder utan inbrott.

Förslaget resulterade i att en inventeringslista över kommunens material skall sammanställas och följas upp varje år.

Vidare skall möjligheterna att vid nyproduktion av lokaler ha inriktningen att införa kort lås i stället för nyckel lås ses över.

Bengt meddelade också att dieseldrivna elverken är på gång som säkerhetsåtgärd vid strömavbrott på Björkbackens äldrevård

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§100 Ansökan om medel för att upprätta en EU-ansökan för ett vattenprojekt ”Uthållig vattenförsörjning i kust och skärgård”

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen av EU:s vattenprojekt kommer att redovisas på Tekniska utskottets sammanträde den 18 januari 2006.

Ärendebeskrivning

Tyresö, Norrtälje och Värmdö kommuner söker gemensamt bidrag från Landstingets miljöanslag för utveckling av ett projektprogram benämnt ”Uthållig vattenförsörjning i kust och skärgård” samt för beredning av en ansökan om medel från Interreg III A-Skärgården för ett delprojekt under år 2006. För projektprogrammets del 2 som avses löpa under åren 2007-2009 kommer att sökas medfinansiering inför nästa Interregperiod som börjar löpa år 2007.

Beredningsprocessens totala kostnad, inklusive kommuntjänstemännens eget arbete har beräknats till 357 500 kr varav 178 500 kr söks ur landstingets miljöanslag.

1:e miljöingenjör Bertil Eriksson gör en muntlig redovisning av ärendet på sammanträdet.

_____


§101 Renhållningsfrågor

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Avtalen om behandling, insamling och transport av sopor löper ut nästa år. Bosse Werner och Bertil Eriksson har fått i uppdrag att utarbeta ett förfrågningsunderlag inför upphandlingen.

Upphandlingsunderlaget kommer att behandlas av tekniska utskottet i början på nästa år.

Arbetsmiljöverket har beslutat att hämtning av sopsäckar i delar av Krusboda kommer att förbjudas inom kort. Diskussion om hur den framtida avfallshanteringen skall utformas pågår bland annat med några garagesamfälligheter. Information till berörda fastighetsägare har skickats ut (aktbilaga).

Bosse Werner redovisade resultatet av enkäten som utförts inom kretsloppcentralens arbetsområde. Utfallet var positivt med många nöjda kunder. Vidare meddelades att det finns fortsatta planer på förbättringar av verksamheten. Enkäten finns att låna hos Bosse Werner.

Bosse Werner informerade om den diskussion som pågår med samfällighetsföreningen på Renlavsgången om ett nytt sätt att hantera hushållssopor i centraliserade nedgrävda behållare på föreningens mark.

Marita Bertilsson (s) tog upp frågan om barns säkerhet i det föreslagna systemet. Bosse Werner påtalade att säkerheten för barn kontrollerats. Bland annat är inkastet är för trångt för att ett barn skulle kunna krypa in i behållaren

_____


§102 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för perioden januari – november 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisas på sammanträde.

Lokalförsörjning

Utfallet visar ett överskott om 2 322 tkr vilket beror på att de periodiska underhållsarbetena inte färdigställts.

Väghållning

Utfallet för perioden visar ett överskott om 590 tkr vilket beror på att kostnaden för vinterunderhållet under november blivit lägre än beräknat.

Park

Utfallet visar endast ett underskott om 86 tkr.

Sidoordnad verksamhet

Utfallet för perioden visar ett överskott om 250 tkr. Detta beror på fler externa arbeten vilket genererat mer intäkter än beräknat. Omslutningen har ökat p g a iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Tyresö Strand, Trinntorp samt Brakmarsvägen.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen prognostiseras öka med 6 000 tkr på grund av iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Tyresö Strand, Trinntorp samt Brakmarsvägen.

Exploatering

Utfallet visar ingen avvikelse gentemot budget.

Vatten och avlopp

Utfallet för perioden visar ett överskott om 344 tkr jämfört med budget. Detta beror på att anslutningsavgifterna blivit fler än budgeterat. Omslutningen har dock ökat vilket beror på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen men även för renspolning inom Persudde- och Fornuddsområdet.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda kostnader för ombyggnation och renspolning prognostiserades vid tidigare uppföljningar ett underskott om 600 tkr. Då anslutningsavgifter inkommit till motsvarande belopp beräknas ej tidigare ackumulerade överskott användas än det som redan är budgeterat.

Renhållning

Utfallet för perioden visar ett överskott om 1 340 tkr för perioden vilket främst beror på att mängden avhämtade grovsopor är lägre än budget. Priset för behandling av hushållssopor har omförhandlats under året, efter att budget år 2005 antagits, till ett mer förmånligt pris. Under året kommer kyl- och frysinsamlingen att övergå till producentansvar vilket innebär en besparing. Renhållningen beräknas redovisa ett överskott vid årets slut om ca 1 000 tkr.

Kommentar till årsprognos: På grund av ovan nämnda förändringar beräknas ett överskott om 1 000 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§103 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Ombyggnaden av Kumla skola kommer att vara klart inom utlovad tid.

Utbyggnaden av bryggan i Trinntorp går enligt planerna.

Förhandlingarna med Vägverket om Skrubba Malmväg fortgår. Berörda kommuner Tyresö, Nacka och Stockholm skall gemensamt lämna över avtalsförslag till Vägverket. Nästa möte med Vägverket är satt till den 18-19 december 2005.

Bengt Lindvall informerade att skolbespisningen kommer under år 2006 att servera en 2 rätters meny till skoleleverna i Tyresö.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§104 Meddelanden

Upphandling av utrustning för kameraövervakning pågår. Det blir digitala webbaserade kameror som kommer att sättas upp. Systemuppbyggnaden sker i samverkan med bland annat kommunens IT-avdelning.

_____