Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-02-15

Sammanträde 2006-02-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§8 Ändrat datum för Tekniska utskottets sammanträde i maj

Tekniska utskottets beslut

1. Sammanträdet i maj skall hållas måndagen den 15 maj 2005 med början kl 08.15.

Ordförandeförslag

Tekniska utskottets planerade sammanträde onsdagen den 17 maj flyttas till måndagen den 15 maj 2005 med början 08.15.

_____

§9 Systematiskt brandskyddsarbete

Tekniska utskottets beslut

  1. Säkerhetssamordnaren Erik Hedberg och Tekniska avdelningen får i uppdrag att redovisa webbaserade system för systematiskt allrondsarbete inklusive brandskyddsarbete.

  2. Föreliggande förslag till råd och anvisningar för brandskydd inom kommunala verksamheter antas.

Ärendebeskrivning

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2004-01-01), tar sikte på skydd av liv, egendom och miljö. Det är fastighetens ägare eller den som driver verksamheten som ska hålla utrustning för släckning av brand, livräddning m.m. Dessutom ska åtgärder vidtas för att förebygga, förhindra eller begränsa skador av brand eller olyckor med eller utan personskada. För att uppfylla kraven måste fastighetsägaren och verksamhetsutövaren bedriva ett systematiskt och kontinuerligt skyddsarbete.

Enligt LSO har kommunerna är kommunen myndighet, ägare och nyttjare. I sin roll som ägare och nyttjare anses kommunen vara en enskild part. Då det inte framgår vilken skall göra vad i det systematiska brandskyddsarbetet krävs en tydlig gränsdragning.

Verksamhetssamordnaren Bernt Eklund, tekniska avdelningen, redovisar pågående arbete med att klargöra ansvarsfrågorna.

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg informerar om att kommunala verksamheter skall gemomföra systematiskt allrondsarbete. Checklistor för allrondsarbetet finns för brand, inbrott och skydd, fastighet, psykisk arbetsmiljö, allergi och obligatoriska besiktningar.

Checklistor med mera finns samlade i en objektsperm

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§10 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 3 – 6.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§11 Vattenskador med mera i Tyresö skola

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning

I en rapport från den 1 februari 2006 har tekniska chefen Åke Skoglund lämnat en dagslägesrapport till kommunchef Staffan Isling om konsekvenserna av vattenskadorna med mera i Tyresö skola (aktbilaga).

Av rapporten framgår bland annat att sanerings och reparationsarbetena beräknas ta tre till fyra månader. Undervisningen för de drabbade eleverna kommer att ske i Nyboda skolas lokaler under denna tid. Detta kommer i sin tur att medföra kostnader för inhyrning av lokaler till följd av saneringen av golvspackel i gymnasiet och planerad flyttning av kulturskolan till Nyboda.

Tekniska chefen Åke Skoglund gör en detaljerad redovisning på sammanträdet.

Säkerhetssamordnare Erik Hedberg redovisar en internutredning hur bevakning, larm och hur lokalen använts den 27 – 29 januari 2006.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§12 Bokslut för tekniska avdelningen och centralköket för år 2005

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Åke Skoglund gör en redovisning av bokslutet för år 2005 (aktbilaga).

Sammanfattning

Centralköket

Centralköket redovisar ett mindre överskott om 65 tkr varav 60 procent förs till det tidigare ackumulerade överskottet. Detta ger en utgående balans om 2 224 tkr.

Lokalförsörjning

Bokslutet redovisar ett överskott om 1 184 tkr jämfört med budget pga. återhållsamhet. Överskottet läggs till det tidigare ackumulerade underskottet vilket ger en utgående balans om -1 722 tkr.

Väghållning

Väghållningen redovisar ett underskott om 1 262 tkr pga. ökade kostnader för snöröjning än vad som var budgeterat. Även kostnader om ca 300 tkr för reparationer av kabelbrott och armaturer har bidragit till underskottet. Dessa reparationer har uppstått av att kablar och armaturer behöver förnyas då de är utslitna och ett högre underhåll krävs då anläggningarna blir äldre.

Park

Parkverksamheten redovisar ett mindre underskott om 23 tkr jämfört med budget.

Sidoordnad verksamhet

Omslutningen har ökat med ca 7 200 tkr pga. iordningställandet av mark på Mediavägen och infartsparkeringen i Tyresö Strand, Trinntorp samt Brakmarsvägen. Verksamheten visar därmed ett överskott om 216 tkr jämfört med budget.

Exploatering

Exploateringen visar ett mindre underskott om 38 tkr vilket beror på något högre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.


Vatten och avlopp

Va-verket redovisar ett mindre underskott om 33 tkr jämfört med budget. Omslutningen har ökat vilket beror på högre kostnader för ombyggnationen av tryckstegsstationen som betjänar Granängsringen och Mellanbergsvägen samt för renspolning inom Persudde och Fornuddsområdet. Även anslutningsavgifterna har blivit fler än budgeterat.

Renhållning

Bokslutet redovisar ett överskott om 763 tkr. Mängden avhämtade grovsopor har blivit lägre än beräknat och priset för behandling av hushållssopor har omförhandlats under året, efter att budget år 2005 antagits, till ett mer förmånligt pris vilket gett lägre kostnader än budgeterat. Under året har kyl- och frysinsamlingen övergått till producentansvar vilket innebär en besparing. På grund av att antalet abonnemang har ökat ger även intäkterna ett överskott.

Årets resultat först till det tidigare ackumulerade överskott och ger för år 2005 en utgående balans om 865 tkr.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§13 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Arbetet med bryggan kommer att försenas beroende på att Lodbrok, efter krocken med Essingeleden, håller på att repareras. Arbete med att finna en ersättare för Lodbrok pågår.

Den ursprungliga planeringen var att detaljerna skulle lyftas på plats den 21 april och slutbesiktigas den 12 maj.

Övriga pågående arbeten löper enligt plan.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____