Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-04-19

Sammanträde 2006-04-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§21 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 12 – 15.

Av redovisningen framgår att det under perioden förekommit 19 inbrottslarm. Något inbrott har inte konstaterats.

Uteblivna larmtillkopplingar har förekommit vid 23 tillfällen.

Glaskross har förekommit vid 19 tillfällen.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§22 Yttrande över förslag till handlingsprogram mot klotter och skadegörelse

Tekniska utskottets beslut

1. Ordförandeutlåtandet antas som yttrande över förslag till handlingsprogram mot klotter och skadegörelse.

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har upprättat ett förslag till handlingsprogram mot klotter och skadegörelse daterat den 24 mars 2006.

Målet är att minska klotter och annan skadegörelse i kommunen. Vidare ska färre ungdomar lockas att börja klottra genom förebyggande åtgärder och tydliga budskap från det omgivande samhället att det inte accepteras.

Inriktningen ska vara att sanera klotter och återställande vid skadegörelse snarast möjligt. Rutinerna vid upptäckt av klotter och skadegörelse är följande: Fotografera, polisanmäl, säkra och åtgärda.

Förebyggande arbete för att förhindra klotter och annan skadegörelse. Alla som kommer i kontakt med klotter och skadegörelse ska tydligt markera att det inte accepteras. Ansvarig för samordningen av förebyggande insatser inom hela kommunen är säkerhetssamordnare, BRÅ-samordnare och polis. De svarar för kontakter med fastighetsägare och andra aktörer.

Klotter- och saneringsgruppen består numera enbart av tjänstemän från polis, BRÅ, fastighet (tekniska avdelningen), socialtjänstens ungdomsgrupp och skola.

Informera om och uppmana till att som regel göra polis- och felanmälningar. Allt klotter och skadegörelse ska polisanmälas. Det gäller även vid ringa förseelser.

Tydliggöra ansvar och uppgifter för respektive nämnd. Det innebär att varje nämnd ska anta en handlingsplan med inriktning och resultatmål. Viktigt är att handlingsprogrammet mätbar mål och reglera verksamhetens uppgifter och ansvar.

Ordförandeutlåtande

Det är mycket positivt att problemen med klotter och skadegörelse lyfts upp i kommunledningen. Det är angeläget att kommunen på ett enhetligt sätt tar i tu med problemen.

Begreppet skadegörelse bör indelas i två grupper avsiktlig och oavsiktlig (exempelvis olyckor och slarv) skadegörelse.

Genom ett effektivt och systematiskt arbetsmiljöarbete kan problemen med oavsiktlig skadegörelse minskas till ett minimum. Varje verksamhet skall bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete som bland annat omfattar personsäkerhet, fastighetsskydd, skadegörelse – inbrott, instruktioner vid och efter nödläge samt ett systematiskt säkerhetsarbete.

Mål

De mål som redovisas i förslaget till handlingsprogram är allt för vaga. Visionen ska naturligtvis vara en nolltolerans för klotter och skadegörelse. Det innebär att följande mål bör uppställas:

Alla i Tyresö skall motiveras att upphöra med klotter och skadegörelse.

Alla i Tyresö skall motiveras att inte börja klottra eller utför skadegörelse.

Genom effektiva och förebyggande åtgärder skall oavsiktlig skadegörelse minimeras inom kommunen.

Inriktning med mera

För att uppnå målen måste kommunledningen gå ut med tydliga direktiv till verksamheterna kompletterade med förlag till lämpliga åtgärder. Det är viktigt att verksamheterna skall prioritera uppgiften. Eftersom kommunens olika verksamheter är integrerade med varandra måste en effektiv samordning ske. Även hur samordningen praktiskt ska gå till, måste redovisas i direktiven.

Verksamheterna måste vara medvetna om att åtgärder mot skadegörelse i kommer att kosta pengar. På sikt kan de initiala kostnaderna återhämtas genom minskade kostnader för skadegörelse. Det förutsätter att en rationell samverkansorganisation byggs upp med alla berörda instanser.

Tekniska utskottet föreslås besluta att anta ordförandeutlåtandet som yttrande över förslag till handlingsprogram mot klotter och skadegörelse.

_____


§23 Hämtning av hushållsavfall i del av Krusboda

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning

Redovisning sker på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§24 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari och mars år 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Centralköket

Centralköket redovisar ett mindre överskott om 63 tkr. Omslutningen ökat något vilket kan förklaras av att ett tvårätterssystem införts under året vilket gett något högre kostnader och intäkter än budgeterat.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen ökar under våren pga ovan nämnda tvårätterssystem.

Lokalförsörjning

Utfallet för fastighet visar för perioden ett överskott om 2 281 tkr vilket beror på att det periodiska underhållet inte har påbörjats.

Kommentar till årsprognos: Då utvecklingskontoret återlämnar ytor på Masten samt att en omförhandling om hyrorna har skett kommer budgetomslutningen att minska med 1 095 tkr.

Väghållning + Park

Verksamheterna väg och park visar tillsammans ett underskott om 4 122 tkr. Detta beror dels på den ovanligt hårda vintern samt att budgeten för parkverksamheten är säsongsanpassad men till ett missvisande belopp för innevarande period vilket kommer att ses över och justeras.

Kommentar till årsprognos: Under förutsättning att hösten blir en normal vintersäsong prognostiseras 2 500 tkr i underskott för helåret.

Vatten och avlopp

Va-verket visar ett underskott om 695 ktr. Detta beror dels på en ökad vattenförbrukning än beräknat för perioden och dels på ett felaktigt underlag vid budgeteringen av vattenintäkterna.

Kommentar till årsprognos: Då intäkterna beräknas minska kommer också kostnaderna att hållas nere med motsvarande för att hålla den tagna nettobudgeten.

Renhållning

Renhållningen redovisar ett överskott för första tertialet om 917 tkr. Trots att både kostnader och intäkter visar ett överskott jämfört med budget för perioden prognostiserar inte verksamheten ett överskott för året. Detta då nya entreprenad- och förbränningsavtal träder i kraft fr o m 2006-09-01 samt att förbränningsskatten kommer att revideras fr o m 060701. Sammantaget ger detta en avsevärt högre kostnad för året vilket kommer att utjämna de överskott renhållningen kommer att fortsätta visa fram till sommaren. Det pågår även en kampanj för insamling av farligt avfall vilket kommer att medföra ökade behandlingsavgifter än beräknat.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§25 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Brygga i Trinntorp

Arbetet på landbacken löper enligt tidplan.

Det är problem att sjövägen transportera ut delar till bryggan. Lodbrok som skulle utföra nödvändiga lyft är intagen för reparation. En ny kran har beställts för att utföra arbetet så förhoppningsvis skall allt vara klart till invigningen.

Cirkulationsplats i Tyresö strand

Arbetet har påbörjas och kommer att vara klart till skolstart.

Vårliden med flera

Vägar och va-utbyggnaden är klar till månadsskiftet. Därefter fortsätter arbetena på Smultronvägen och Tjärnstigen.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§26 Upphandling av totalentreprenad för nyproduktion av omsorgsboende Sjöhagsvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Flexator AB antas som totalentreprenad för nyproduktion av omsorgsboende på Sjöhagsvägen till en kostnad av 7 800 000 kronor.

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter ytterligare medel i samband av tilläggsbudgeten den 25 april 2006.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har upphandlat en totalentreprenad för nyproduktion av omsorgsboende på Sjöhagsvägen.

Fyra företag har inkommit med anbud och två företag avböjer att lämna anbud.

Anbudssammanställning

Flexator AB

7 800 000 kronor

Norvag

7 170 000 kronor

MCN Group AB

5 600 000 kronor

Sundström AB

11 740 000 kronor

Delegationsordning

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004-11-30, § 169, skall beslut om upphandlingar inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet över delegationsgränsen på 5 miljoner kronor fattas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Två entreprenörer har uteslutits utifrån bristfälliga och otydliga anbudshandlingar där anbuden inte besvarat samtliga delar av förfrågningsunderlaget, samt i ett fall där anbudet inte följer förfrågningsunderlaget (orent anbud).

Efter utvärdering av anbuden har Flexator AB det ekonomiskt mest fördelaktida anbudet. Anbudet visar tydligt vad som ingår och motsvarar väl förfrågningsunderlagets specifikationer och krav. Flexator AB har bra referenser från liknade uppdrag.

Tekniska avdelningen föreslår att Flexator AB antas som totalentreprenad för nyproduktion av omsorgsboende på Sjöhagsvägen till en kostnad av 7 800 000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta anta Flexator AB som totalentreprenad för nyproduktion av omsorgsboende på Sjöhagsvägen till en kostnad av 7 800 000 kronor.

_____


§27 Redovisning av belysning på Brevikshalvön

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Projekteringingenjör Regina Lindberg, tekniska avdelningen, redovisar förslag till belysning för vägarna på Brevikshalvön.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

____


§28 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Sandra Sasu fattat beslut i nedanstående ärenden.

Beslut

1. Flyttning av fordon. Beslut 2006/ 8- 2006/9

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2006/ 21- 2006/38

3. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelse­hindrade.

4. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelse­hindrade.

5. Antal giltiga parkeringstillstånd år 2005 var totalt 339 st

6. Flyttning av fordon. Beslut 2006/ 9- 2006/12

7. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2006/ 38 - 2006/50

8. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelse­hindrade.

9. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelse­hindrade.

10. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelse­hindrade

11. Beslut om 30 km/h vid arbetsplats Tyresövägen - Strandallèn

_____


§29 Konstisbana vid Trollbäckens idrottsplats

Tekniska utskottets beslut

1. Diskussionen noteras.

Ärendebeskrivning

Allmän diskussion om konstisbana med mera vid Trollbäckens idrottsplats.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta notera diskussionen.

_____


§30 Meddelanden

- Trafikkontorets utvärdering av 30-zoner.