Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-05-15

Sammanträde 2006-05-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§31 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Tekniske chefen Åke Skoglund redovisade kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 14 – 18.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§32 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari – april år 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning avseende årets första fyra månader redovisas av Åke Skoglund.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§33 Upphandling av behandling av hushållsavfall

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska utskottet antar inkommet anbud från AB Fortum Värme över behandling av hushållsavfall.

2. Tekniske chefen, Åke Skoglund får samtidigt i uppdrag att snarast teckna tilldelningsbesked samt att, efter att tidsfristen för beslutet löpt ut, även uppta avtalsförhandlingar med aktuell behandlingsanläggning.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson och Mathias Tegnér för den socialdemokratiska gruppen i tekniska utskottet avger ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning

Anbudstiden för nytt behandlingsavtal för hushållsavfall har löpt ut och sammanställts. Ett enda anbud har inkommit och ytterligare en möjlig anbudsgivare har avböjt att inkomma med anbud. Det föreliggande anbudet från AB Fortum Värme löper under 10 år med början från 1 oktober 2006 och uppgår till drygt 44 Mkr för avtalsperioden, med reservation för de prispåslag som blir följden av föreslagen förbränningsskatt på avfall som aviserats vinna laga kraft 2006-07-01.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås anta inkommet anbud över behandling av hushållsavfall. Tekniske chefen, Åke Skoglund får samtidigt i uppdrag att snarast teckna tilldelningsbesked samt att, efter att tidsfristen för beslutet löpt ut, även uppta avtalsförhandlingar med aktuell behandlingsanläggning.

_____

§34 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Åke Skoglund lämnar en muntlig redovisning i ärendet.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§35 Omprövning av beslut, flyttning av busshållplats, Långsjövägen

Tekniska utskottets beslut

1. Utskottet bedömer att inget ytterligare tillförts ärendet som föranleder omprövning av utskottets tidigare beslut, § 4, 2006-01-18.

2. Detta beslut kan inte överklagas.

Ärendebeskrivning

I skrivelse till Tyresö kommun begär XX och XX, att kommunen skall ompröva beslutet, § 4, 2006-01-18 om att inte medverka för att busshållplatsen belägen på Kärrvägen syd Långsjövägen skall flyttas eller tas bort.

Kompletterande redovisning i ärendet sker på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att avvisa begäran om omprövning av ärendet.

_____


§36 Fuktskador, Sofiebergsskolan

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

2. Fuktskadorna skall omgående åtgärdas och åtgärdskostnaderna får tills vidare belasta förvaltningens driftkostnader.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har efter utredning och besiktningar konstaterat att klassrum och tillhörande lokalytor inklusive matsal, med total yta om ca 2 000 m2 i Sofiebergsskolan är fuktskadade och måste åtgärdas. Åtgärderna består i byte av golvkonstruktioner och ytskikt. Den totala åtgärdskostnaden är uppskattad till 3 Mkr.

En kompletterande mutlig redovisning i ärendet lämnades av Åke Skoglund.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen samt att fuktskadorna omgående åtgärdas och att åtgärdskostnaderna tills vidare får belasta förvaltningens driftkostnader.

_____


§37 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har trafikingenjör Sandra Sasu och verksamhetssamordnare Bertil Olsson fattat beslut i nedanstående ärenden.

Beslut

1. Flyttning av fordon. Beslut 2006/12 - 2006/16 S.F.F

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 50/2006 – 61/2006 S.P.T

3. Avslag på ansökan om parkeringstillstånd för rörelse­hindrade, Eva Pettersson. S.P.T

4. Väghållarbeslut om högsta tillåtna hastighet 30 km/h, på del av Vendelsövägen, perioden 2006-05-15 till 2006-06-30.

5. Inköp av hiss, VVS och el-arbeten, Tyresö skola, gymnastiksal S:P.T


§38 Meddelanden

- Vårstädning av vägområden, Trollbäcken och Bollmora

Tyresö Friidrottsklubb har städat vägområden i stora delar av kommunens centrala delar 29 – 30 april 2006. Uppdragen har utförts frivilligt av drygt 100 förenings- och familjemedlemmar och resulterade i att cirka 30 m3 avfall städades upp.

- Infartsparkeringar – beläggningsstatistik

Tyresös infartsparkeringar visar ett allt högre nyttjande, då främst vid Trollbäcken – Alléplan och Tyresö Strand, vid Strandtorget som har cirka 95 respektive drygt 60 % beläggningsgrad.

Dessutom har frågor om långtidsnyttjande av den nyanlagda parkeringen vid Tyresö Brygga i Trinntorp uppstått omgående efter att bryggan tagits i drift. Tekniska avdelningen ska omgående utvärdera behoven av plats för långtidsparkering samt eventuella begränsningar av nyttjandetid för P-platsen närmast bryggläget.