Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-06-13

Sammanträde 2006-06-13

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§39 Upphandling av avfallsentreprenad för insamling av hushållsavfall och grovavfall, drift och skötsel av återvinningscentral samt bortforsling och behandling av inkommet avfall

Tekniska utskottets beslut

1. Sita Sverige AB antas som entreprenör för delentreprenad 1 (Insamling av hushållsavfall (och därmed jämlikt avfall), grovavfall inkl, drift och skötsel av återvinningscentral samt bortforsling och behandling av inkommet avfall.)

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har genomfört en upphandling av ”Avfallsentreprenad 2007”. Upphandlingen är uppdelad i tre delentreprenader som var och en prövas oberoende var för sig.

De olika delentreprenaderna är:

1. Insamling av hushållsavfall (och därmed jämlikt avfall), grovavfall inkl, drift och skötsel av återvinningscentral samt bortforsling och behandling av inkommet avfall.

2. Insamling och behandling av slam, latrin och fetter inkl underhållsspolning i VA-nätet.

3. Insamling och behandling av farligt avfall från två miljöstationer och miljöboxar från hushållen.

Anbudstiden för de tre olika delentreprenaderna är fem år med möjlighet till förlängning med ett år.

Avfallsentreprenad 2007 har skett i öppen form, enligt 5 kap. LOU, annonserat i EGT den 16 mars 2006 med sista inlämningsdag den 8 maj 2006. Totalt inkom sex anbud för delentreprenad två.

Behjälpliga vid upphandlingen och utvärdering av anbuden har varit Peter Eriksson från inköpsavdelningen samt den externe konsulten Per Bjurdalen Eld

(ELDKRAFT HB).

Syfte

Syfte med upphandlingen är att handla upp tjänster för att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och behandla hushållens avfall enligt gällande lagstiftning. Upphandlingen är till för att på ett affärsmässigt sätt säkra kommunens behov av kvalitativa, pålitliga, rationella, miljövänliga och kostnadseffektiva tjänster som kan utföras av entreprenören.

Övergripande mål för avfallshanteringen

Det övergripande mål för avfallshanteringen är bl.a. att all hantering av avfall skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan och att invånarnas hälsa skyddas. Inget farligt avfall skall blandas med annat avfall utan allt avfall skall behandlas separat. Dessutom skall hushållsavfall samlas in så att invånarna har tillgång till god och tillförlitlig service, olika valmöjligheter och tillräcklig information. Vidare skall kommunen verka för att renhållningspersonalen erhåller en god arbetsmiljö med mera.

Förändringar

Jämfört med dagens hämtning av avfall med mera har följande nya krav ställts i anbudsunderlaget:

- Införande av identifieringssystem för avfallskärl och hämtställen för slam.

- Hämtning av trädgårdsavfall vid tomtgräns.

- Sanktionsavgifter för entreprenören vid försumlighet, till exempel vid överhopp.

- Stränga miljökrav för bränslen, smörjmedel, däck, avgaskrav och fordonstvätt.

- Krav på att fordonen är utrustade med alkolås.

Anbudsutvärdering

De kvalificerade anbuden för varje entreprenad kommer att värderas utifrån tre kriterier med följande viktning: Pris = 70 %. Bedömning av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet samt dess bedömda påverkan på uppdragets genomförande = 20 % samt referenser = 10 %. Detaljer för utvärderingen framgår av anbudsunderlaget.

Delegationsordning

Delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004­­-11­­-30, § 169.

Upphandlingar över delegationsgränsen inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet om det inte gäller principiella frågor (gäller för verksamheterna kommunalteknik, fastighet samt måltidsservice) skall beslutas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Denna § omfattar entreprenad 1, insamling av hushållsavfall (och därmed jämlikt avfall), grovavfall inkl, drift och skötsel av återvinningscentral samt bortforsling och behandling av inkommet avfall.

Förfrågningsunderlaget angav ett antal kvalificerings- och skall-krav som skulle anges, redovisas eller beskrivas i anbudet av varje anbudsgivare. Samtliga anbudsgivare erhöll kompletterande frågeställningar då alla anbud uppvisade avsaknad av vissa efterfrågade uppgifter.

Vid utvärderingen av anbuden har konstaterats att tre av anbuden var mycket jämna. Anbudsgivare nr 4 är prismässigt lägre än anbudsgivare nr 5. Dock har anbudsgivare 5 klart bättre referenser och något tydligare definierade mervärden för kommunen i sitt kvalitets- och miljöledningssystem (bilaga).

Tekniska avdelningen föreslår att anbudsgivare nr 5 antas som entreprenör för delentreprenad 1. Motivet är att entreprenör nr 5 har högst slutlig poäng.

Ordförandeutlåtande

Efter att ha tagit del av redovisningen instämmer jag i tekniska avdelningens bedömning att anbudsgivare nr 5 har lämnat det förmånligaste anbudet. Tekniska utskottet föreslås anta anbudsgivare nr 5 (Sita Sverige AB) som entreprenör för delentreprenad 1.

_____

§40 Upphandling av avfallsentreprenad för insamling och behandling av slam, latrin och fetter inkl underhållsspolning i VA-nätet

Förslag till Tekniska utskottets beslut

1. Sita Sverige AB antas som entreprenör för delentreprenad 2 (Insamling och behandling av slam, latrin och fetter inkl underhållsspolning i VA-nätet.)

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har genomfört en upphandling av ”Avfallsentreprenad 2007”. Upphandlingen är uppdelad i tre delentreprenader som var och en prövas oberoende var för sig.

De olika delentreprenaderna är:

1. Insamling av hushållsavfall (och därmed jämlikt avfall), grovavfall inkl, drift och skötsel av återvinningscentral samt bortforsling och behandling av inkommet avfall.

2. Insamling och behandling av slam, latrin och fetter inkl underhållsspolning i VA-nätet.

3. Insamling och behandling av farligt avfall från två miljöstationer och miljöboxar från hushållen.

Anbudstiden för de tre olika delentreprenaderna är fem år med möjlighet till förlängning med ett år.

Avfallsentreprenad 2007 har skett i öppen form, enligt 5 kap. LOU, annonserat i EGT den 16 mars 2006 med sista inlämningsdag den 8 maj 2006. Totalt inkom fyra anbud för delentreprenad 2.

Behjälpliga vid upphandlingen och utvärdering av anbuden har varit Peter Eriksson från inköpsavdelningen samt den externe konsulten Per Bjurdalen Eld

(ELDKRAFT HB)

Syfte

Syfte med upphandlingen är att handla upp tjänster för att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och behandla hushållens avfall enligt gällande lagstiftning. Upphandlingen är till för att på ett affärsmässigt sätt säkra kommunens behov av kvalitativa, pålitliga, rationella, miljövänliga och kostnadseffektiva tjänster som kan utföras av entreprenören.

Övergripande mål för avfallshanteringen

Det övergripande mål för avfallshanteringen är bl.a. att all hantering av avfall skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan och att invånarnas hälsa skyddas. Inget farligt avfall skall blandas med annat avfall utan allt avfall skall behandlas separat. Dessutom skall hushållsavfall samlas in så att invånarna har tillgång till god och tillförlitlig service, olika valmöjligheter och tillräcklig information. Vidare skall kommunen verka för att renhållningspersonalen erhåller en god arbetsmiljö med mera.

Förändringar

Jämfört med dagens hämtning av avfall med mera har följande nya krav ställts i anbudsunderlaget:

- Införande av identifieringssystem för avfallskärl och hämtställen för slam.

- Sanktionsavgifter för entreprenören vid försumlighet, till exempel vid överhopp.

- Stränga miljökrav för bränslen, smörjmedel, däck, avgaskrav och fordonstvätt.

- Krav på att fordonen är utrustade med alkolås.

Anbudsutvärdering

De kvalificerade anbuden för varje entreprenad kommer att värderas utifrån tre kriterier med följande viktning: Pris = 70 %. Bedömning av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet samt dess bedömda påverkan på uppdragets genomförande = 20 % samt referenser = 10 %. Detaljer för utvärderingen framgår av anbudsunderlaget.

Delegationsordning

Delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004-11-30, § 169.

Upphandlingar över delegationsgränsen inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet om det inte gäller principiella frågor (gäller för verksamheterna kommunalteknik, fastighet samt måltidsservice) skall beslutas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Denna § omfattar delentreprenad 2, insamling och behandling av slam, latrin och fetter inkl underhållsspolning i VA-nätet.

Förfrågningsunderlaget angav ett antal kvalificerings- och skall-krav som skulle anges, redovisas eller beskrivas i anbudet av varje anbudsgivare. Samtliga anbudsgivare erhöll kompletterande frågeställningar då alla anbud uppvisade avsaknad av vissa efterfrågade uppgifter.

Liksom för delentreprenad 1 har de mjuka parametrarna överväger den ekonomiska prisskillnaden i anbudssummorna. Dock är poängskillnaderna tydligare (bilaga).

Tekniska avdelningen föreslår att anbudsgivare nr 5 antas som entreprenör för delentreprenad 2. Motivet är att entreprenör nr 5 har högst slutlig poäng.

Ordförandeutlåtande

Efter att ha tagit del av redovisningen instämmer jag i tekniska avdelningens bedömning att anbudsgivare nr 5 har lämnat det förmånligaste anbudet. Tekniska utskottet föreslås anta anbudsgivare nr 5 (Sita Sverige AB) som entreprenör för delentreprenad 2.

_____


§41 Upphandling av avfallsentreprenad för insamling och behandling av farligt avfall från två miljöstationer och miljöboxar från hushållen

Tekniska utskottets beslut

1. Cija Tank AB antas som entreprenör för delentreprenad 3 (Insamling och behandling av farligt avfall från två miljöstationer och miljöboxar från hushållen.)

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har genomfört en upphandling av ”Avfallsentreprenad 2007”. Upphandlingen är uppdelad i tre delentreprenader som var och en prövas oberoende var för sig.

De olika entreprenaderna är:

1. Insamling av hushållsavfall (och därmed jämlikt avfall), grovavfall inkl, drift och skötsel av återvinningscentral samt bortforsling och behandling av inkommet avfall.

2. Insamling och behandling av slam, latrin och fetter inkl underhållsspolning i VA-nätet.

3. Insamling och behandling av farligt avfall från två miljöstationer och miljöboxar från hushållen.

Avfallsentreprenad 2007 har skett i öppen form, enligt 5 kap. LOU, annonserat i EGT den 16 mars 2006 med sista inlämningsdag den 8 maj 2006. Totalt inkom sex anbud för delentreprenad tre.

Behjälpliga vid upphandlingen och utvärdering av anbuden har varit Peter Eriksson från inköpsavdelningen samt den externe konsulten Per Bjurdalen Eld

(ELDKRAFT HB).

Syfte

Syfte med upphandlingen är att handla upp tjänster för att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och behandla hushållens avfall enligt gällande lagstiftning. Upphandlingen är till för att på ett affärsmässigt sätt säkra kommunens behov av kvalitativa, pålitliga, rationella, miljövänliga och kostnadseffektiva tjänster som kan utföras av entreprenören.

Övergripande mål för avfallshanteringen

Det övergripande mål för avfallshanteringen är bl.a. att all hantering av avfall skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan och att invånarnas hälsa skyddas. Inget farligt avfall skall blandas med annat avfall utan allt avfall skall behandlas separat. Dessutom skall hushållsavfall samlas in så att invånarna har tillgång till god och tillförlitlig service, olika valmöjligheter och tillräcklig information. Vidare skall kommunen verka för att renhållningspersonalen erhåller en god arbetsmiljö med mera.

Förändringar

Jämfört med dagens hämtning av avfall med mera har följande nya krav ställts i anbudsunderlaget:

- Sanktionsavgifter för entreprenören vid försumlighet, till exempel vid överhopp.

- Stränga miljökrav för bränslen, smörjmedel, däck, avgaskrav och fordonstvätt.

- Krav på att fordonen är utrustade med alkolås.

Anbudsutvärdering

De kvalificerade anbuden för varje entreprenad kommer att värderas utifrån tre kriterier med följande viktning: Pris = 70 %. Bedömning av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet samt dess bedömda påverkan på uppdragets genomförande = 20 % samt referenser = 10 %. Detaljer för utvärderingen framgår av anbudsunderlaget.

Delegationsordning

Delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004-11-30, § 169.

Upphandlingar över delegationsgränsen inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet om det inte gäller principiella frågor (gäller för verksamheterna kommunalteknik, fastighet samt måltidsservice) skall beslutas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Denna § omfattar entreprenad 3, insamling och behandling av farligt avfall från två miljöstationer och miljöboxar från hushållen.

Förfrågningsunderlaget angav ett antal kvalificerings- och skall-krav som skulle anges, redovisas eller beskrivas i anbudet av varje anbudsgivare. Samtliga anbudsgivare erhöll kompletterande frågeställningar då alla anbud uppvisade avsaknad av vissa efterfrågade uppgifter.

I delentreprenad 3 har anbudsgivare nr 9 lägst anbudspris och den samlade högsta utvärderingspoängen.

Tekniska avdelningen föreslår att anbudsgivare nr 9 antas som entreprenör för delentreprenad 3. Motivet är att entreprenör nr 9 har högst slutlig poäng.

Ordförandeutlåtande

Efter att ha tagit del av redovisningen instämmer jag i tekniska avdelningens bedömning att anbudsgivare nr 9 har lämnat det förmånligaste anbudet. Tekniska utskottet föreslås anta anbudsgivare nr 9 (Cija Tank AB) som entreprenör för delentreprenad 3.

_____


§42 Upphandling av tillverkning och leverans av väggar och tak, tätt hus Brevik skola

Tekniska utskottets beslut

1. Svenska Träelement AB antas som entreprenör för att tillverkning och levereras av väggar och takelement till Brevik skola till en kostnad av 7 047 000 kronor.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har infodrat anbud på och leverans av väggar och takelement till Breviks skola.

Fem företag har anmält intresse och erhållit förfrågningsunderlaget. Två av dessa företag har inkommit med anbud.

Anbudssammanställning

Svenska Träelement AB

7 047 000 kronor

Bjorklin Försäljning AB

Anbudet avser ett samarbetsavtal med i princip ersättningsformen löpande räkning.

Kostnadskalkylen för entreprenaden är 7 700 000 kronor.

Delegationsordning

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamheter, antagen 2004-11-30, § 169, skall beslut om upphandlingar inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet över delegationsgränsen på 6 miljoner kronor fattas av Tekniska utskottet.

Tekniska avdelningens bedömning

Efter utvärdering av anbuden har Svenska Träelement AB bedömts ha det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Tekniska avdelningen föreslår att Svenska Träelement AB antas som entreprenör för leverans av väggar och takelement till Breviks skola för en kostnad av 7 047 000 kronor.


Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta anta Svenska Träelement AB som entreprenör för tillverkning och levereras av väggar och takelement till Brevik skola till en kostnad av 7 047 000 kronor.

_____


§43 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 20 – 23.

Noterbart är att två klottrare togs på bar gärning den 28 maj 2006 kl 00.40.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____


§44 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari – maj 2006

Förslag till Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Centralköket

Centralköket redovisar ett överskott om 209 tkr. Omslutningen har ökat något vilket kan förklaras av att ett tvårätterssystem införts under året vilket gett något högre kostnader och intäkter än budgeterat.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen ökar under våren p.g.a. ovan nämnda tvårätterssystem.

Lokalförsörjning

Utfallet för fastighet visar för perioden ett överskott om 3 933 tkr vilket beror på att det periodiska underhållet inte har påbörjats.

Kommentar till årsprognos: Då utvecklingskontoret återlämnar ytor på Masten samt att en omförhandling om hyrorna har skett kommer budgetomslutningen att minska med 1 095 tkr.

Försäkringspremien för vattenskadan som åtgärdats på Tyresö skola beräknas uppgå till 2 800 tkr.

Delar av saneringsarbetena på golv och ventilation på Tyresö gymnasium kan flyttas fram till år 2007 vilket ger ett överskott om ca 3 300 tkr.

Sammantaget ger detta ett prognostiserat överskott på fastighet om 500 tkr.

Väghållning

Väghållning visar ett underskott om 1 936 tkr p.g.a. den ovanligt hårda vintern.

Kommentar till årsprognos: Under förutsättning att hösten blir en normal vintersäsong prognostiseras 2 500 tkr i underskott för helåret.

Park

Parken redovisar ett underskott om 631 tkr vilket kan förklaras av att budgeten är säsonganpassad men till ett missvisande belopp för innevarande period. Detta kommer att ses över och justeras.

Sidoordnad verksamhet

Verksamheten visar ett överskott om 298 tkr.

Exploatering

Exploateringen redovisar ett underskott om 401 tkr. Detta beror på ökade kapitaltjänstkostnader för inköp av tomter i Strandområdet såsom Varvet, vilket inte var budgeterat.

Kommentar till årsprognos: Då exploatering inte är någon egentlig verksamhet och till största delen består av genererade kapitaltjänstkostnader för de investeringar kommunen gör så finns inga möjligheter att vidta några besparingsåtgärder. Därför utgör prognosen differensen mellan budgeterade och faktiska kapitaltjänstkostnader.

Vatten och avlopp

Va-verket visar ett överskott om 629 tkr vilket främst beror på ej påbörjade underhållsarbeten.

Kommentar till årsprognos: Då intäkterna beräknas minska kommer också kostnaderna att hållas nere med motsvarande för att hålla den tagna nettobudgeten.

Renhållning

Renhållningen redovisar ett överskott om 1 378 tkr. Trots att både kostnader och intäkter visar ett överskott jämfört med budget för perioden prognostiserar inte verksamheten ett överskott för året. Detta då nya entreprenad- och förbränningsavtal träder i kraft fr.o.m. 060901 samt att förbränningsskatten kommer att revideras fr.o.m. 060701. Sammantaget ger detta en avsevärt högre kostnad för året vilket kommer att utjämna de överskott renhållningen kommer att fortsätta visa fram till sommaren. Det pågår även en kampanj för insamling av farligt avfall vilket kommer att medföra ökade behandlingsavgifter än beräknat.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§45 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Tyresö skola: Den gamla hallen är riven och den nya kommer att invigas den 8 september kl 14.00.

Reservkraftverket för Björkbacken är på plats.

Kultur- och fritidskontoret har erhållit en offert för en plåthall med två omklädningsrum till Trollbäckens IP.

Trinntorps brygga är klar och har blivit en stor succé.

Strandbadet har åtgärdats och ny sand påfylld.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.