Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-08-30

Sammanträde 2006-08-30

Datum
Klockan
Plats

47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

48 Upphandling av vinterväghållningsfordon och maskiner

49 Upphandling av entreprenader för lastbilar och anläggningsmaskiner för arbeten vid avdelningens anläggningsarbeten och underhållsarbeten

50 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari – juli 2006

52 Beslut fattade på delegation

Mötesinformation

 

§47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse med mera på nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Stadsansvarig Birgitta Lundell informerar om arbetet med att anställa en säkerhets och beredskapsansvarig chef samt en säkerhetssamordnar. Intervjuer med sökande till tjänsten säkerhets- och beredskapschef pågår och förväntas vara klart inom en snar framtid.

Säkerhets- och beredskapschefen kommer att vara direkt underställd kommunchefen.

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 23 – 34.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna. Vidare föreslås tekniska kontoret i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse med mera på nästkommande sammanträde.

_____


§48 Upphandling av vinterväghållningsfordon och maskiner

Tekniska utskottets beslut

1. Bellmans och Hanvikens Åkeriers anbud för vinterrenhållning för avtalstiden 2006-10-01 – 2007-04-15 och 2007-10-01 – 2008-04-15 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett år antas.

2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har begärt in anbud för vinterväghållning under perioden 061001 – 070415 och 071001 – 080414 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit, Bellmans Åkeri samt Hanvikens Åkeri (aktbilaga).

Bellmans Åkeri har lämnat ett komplett anbud. Jourersättning utgår med 69 000 kronor per fordon och säsong.

Hanvikens Åkeri har endast lämnat anbud för lastbil med sandspridare. Jourersättning utgår med 60 000 kronor per fordon och säsong.

Tekniska kontorets utlåtande

Tekniska utskottet föreslås anta både Bellmans Åkeri och Hanvikens Åkeri an-bud för vinterrenhållning.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta anta Bellmans och Hanvikens Åkeriers anbud för vinterrenhållning för avtalstid 2006-10-01 – 2007-04-15 och 2007-10-01 – 2008-04-15 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett år.

_____


§49 Upphandling av entreprenader för lastbilar och anläggningsmaskiner för arbeten vid avdelningens anläggningsarbeten och underhållsarbeten

Tekniska utskottets beslut

1. Bellmans Åkeris anbud, förutom den treaxlade lastväxlaren med styrbar boggie (position 3), antas för perioden 060901 – 080831 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett år.

2. Hanvikens Åkeris anbud för en treaxlad lastväxlare med styrbar boggie (position 3) antas för perioden 060901 – 080831 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett år.

3. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har begärt in anbud för lastbilar och anläggningsmaskiner för arbeten vid avdelningens anläggningsarbeten och underhållsarbeten under perioden 060901 – 080831 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit, Bellmans Åkeri samt Hanvikens Åkeri (aktbilaga).

Bellmans Åkeri har lämnat ett komplett anbud.

Hanvikens Åkeri har lämnat på en treaxlad lastväxlare med styrbar boggie.

Tekniska kontorets utlåtande

Tekniska utskottet föreslås anta Bellmans Åkeriets anbud förutom den treaxlade lastväxlaren med styrbar boggie (position 3). Vidare föreslås att Hanvikens Åkeriets anbud för en treaxlad lastväxlare med styrbar boggie (position 3) antas.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta anta Bellmans Åkeriets anbud förutom den treaxlade lastväxlaren med styrbar boggie (position 3). Vidare föreslås Tekniska utskottet att anta Hanvikens Åkeriets anbud för en treaxlad lastväxlare med styrbar boggie (position 3). Båda anbuden avser perioden 060901 – 080831 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett år.

_____


§50 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari – juli 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisas på sammanträde.

Centralköket

Centralköket redovisar ett överskott om 876 tkr. Omslutningen har ökat något vilket kan förklaras av att ett tvårätterssystem införts under året vilket gett något högre kostnader och intäkter än budgeterat.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen ökar under våren p.g.a. ovan nämnda tvårätterssystem.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: För att möta kostnadsökningarna för mottagningsköken har höstmatsedeln skrivits ned med flera kostnadseffektiva maträtter.

Lokalförsörjning

Utfallet för fastighet visar för perioden ett överskott om 3 718 tkr vilket beror på att det periodiska underhållet inte har påbörjats.

Kommentar till årsprognos: Då utvecklingskontoret återlämnar ytor på Masten samt att en omförhandling om hyrorna har skett kommer budgetomslutningen att minska med 1 095 tkr.

Försäkringspremien för vattenskadan som åtgärdats på Tyresö skola beräknas uppgå till 2 800 tkr.

Delar av saneringsarbetena på golv och ventilation på Tyresö gymnasium kan flyttas fram till år 2007 vilket ger ett överskott om ca 3 300 tkr.

Sammantaget ger detta ett prognostiserat överskott på fastighet om 500 tkr.

Väghållning och park

Verksamheten väg och park visar tillsammans ett underskott om 2 367 tkr. Detta beror dels på den ovanligt hårda vintern samt att budgeten för parkeringsverksamheten är säsongsanpassad men till ett missvisande belopp för innevarande period vilket kommer att ses över och justeras.

Kommentar till årsprognos: Under förutsättning att hösten blir normal vintersäsong prognostiseras 2 500 tkr i underskott för helåret.

Vatten och avlopp

Va-verket visar ett underskott om 1 435 tkr vilket främst beror på genomförda underhållsarbeten.

Kommentar till årsprognos: Trots underskottet per juli beräknas att anslaget klarar sin budget.

Renhållning

Renhållningen visar ett överskott om 1 335 tkr.

Kommentar till årsprognos: Trots att både kostnader och intäkter visar ett överskott jämfört med budget för perioden prognostiserar inte verksamheten ett överskott för året. Detta då nya entreprenad- och förbränningsavtal träder i kraft fr.o.m. 060901 samt att förbränningsskatten kommer att revideras fr.o.m. 060701. Sammantaget ger detta en avsevärt högre kostnad för året vilket kommer att utjämna de överskott renhållningen visar.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§51 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Den nya cirkulationsplatsen kommer att invigas fredagen den 1 september kl 12.00 av kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson.

Tyresöhallen vid Tyresö skola invigs fredagen den 8 september kl. 14.00 av kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson.

Resning av väggar och tak till Breviksskolan beräknas vara klart om 8 – 9 veckor.

Arbetena på Tjärnstigen utförs med eget folk. Under arbetet är vägen avstängd för genomfart.

Sektionschefen för gatan, Jan-Erik Tylén går i pension till våren. Avsikten är att omvandla tjänsten till chef för gata och va. Förhandlingar kommer att ske med facket inom kort.

En enkätundersökning av inomhusmiljön på gymnasiet har genomförts och kommer att redovisas inom kort. Undersökningen är en uppföljning av undersökningen som genomfördes år 1988.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§52 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har trafikingenjör Sandra Sasu fattat beslut i nedanstående ärenden.

Beslut

1. Flyttning av fordon. Beslut 2006/17-2006/24

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 62/2006 – 98/2006

3. Avslag på ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, XX.

4. Tidsbegränsad parkering Töresjövägen och Trinntorps brygga.

_____


§53 Utredningsuppdrag - torghandelsstadga

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda behovet av torghandelsstadga för Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Under en längre tid har det framförts önskemål från enskilda personer att ställa upp vagnar med mera för försäljning av korv, jordgubbar och andra produkter på kommunal mark.

Då torghandelsstadga saknas för Tyresö kommun har dessa fått ett negativt svar på sina förfrågningar.

I en del kommuner runt Tyresö finns fastställa torghandelsstadgor som reglerar denna typ av verksamhet. Dessa bestämmelser reglerar bland annat renhållnings- och trafiksäkerhetsfrågor

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås få i uppdrag att utreda behovet av torghandelsstadga för Tyresö kommun.