Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-10-03

Sammanträde 2006-10-03

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§54 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar kommunens säkerhetsarbete och om de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 35 – 39.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____

§55 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari – augusti 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Tekniska chefen Åke Skoglund kommenterar budgetuppföljningen.

Centralköket

Centralköket redovisar ett överskott om 97 tkr. Detta beror på att intäkterna är jämnt periodiserade under årets tolv månader, medan de rörliga kostnaderna i denna sammanställning inte är det. Omslutningen har ökat något vilket kan förklaras av att ett tvårätterssystem införts under året vilket gett något högre kostnader och intäkter än budgeterat.

Kommentar till årsprognos: Omslutningen ökar på grund av ovan nämnda tvårätterssystem.

Lokalförsörjning

Utfallet för lokalförsörjning visar för perioden ett överskott om 3 770 tkr vilket beror på att periodiska underhållet inte har påbörjats.

Kommentar till årsprognos: Då utvecklingskontoret återlämnar ytor på Masten samt att en omförhandling om hyrorna har skett kommer budgetomslutningen att minska med 1 095 tkr.

Försäkringspremien för vattenskadan som åtgärdats på Tyresö skola beräknas uppgå till 2 800 tkr.

Delar av saneringsarbetena på golv och ventilation på Tyresö gymnasium flyttas fram till år 2007 vilket ger ett överskott om ca 3 300 tkr.

Sammantaget ger detta ett prognostiserat överskott på fastighet om 500 tkr.

Väghållning

Väghållning visar ett underskott om 796 tkr på grund av den ovanligt hårda vintern.

Kommentar till årsprognos: Under förutsättning att hösten blir en normal vintersäsong prognostiseras 3 000 tkr i underskott för helåret.

Park

Parken redovisar ett underskott om 366 tkr vilket kan förklaras av att budgeten är säsonganpassad men till ett missvisande belopp för innevarande period. Detta kommer att ses över och justeras.

Sidoordnad verksamhet

Ingen avvikelse gentemot budget.

Exploatering

Exploateringen redovisar ett underskott om 607 tkr. Detta beror på ökade kapitaltjänstkostnader för inköp av tomter i Strandområdet såsom Varvet, vilket inte var budgeterat.

Kommentar till årsprognos: Den obudgeterade driftkostnaden för varvstomten gör att området exploatering överskrider budget. Differensen mellan budgeterade och faktiska kapitaltjänstkostnader beräknas uppgå till 1 360 tkr.

Vatten och avlopp

Va-verket visar ett överskott om 211 tkr vilket främst beror på ej genomförda underhållsarbeten.

Kommentar till årsprognos: Då intäkterna beräknas minska kommer också kostnaderna att hållas nere med motsvarande för att hålla den tagna nettobudgeten.

Renhållning

Renhållningen redovisar ett underskott om 486 tkr på grund av kostnader som inte budgeterats, bland annat för ombyggnad av en lokal.

Kommentar till årsprognos: Från och med den 1 september 2006 trädde ett nytt förbränningsavtal i kraft. Den 1 juli 2006 reviderades förbränningsskatten. Sammantaget ger detta en högre kostnad för året. Detta inklusive ombyggnad kan eventuellt generera ett mindre underskott.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§56 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

  1. Redovisningarna noteras.

  2. Tekniska kontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till hur städningen i kommunen kan förbättras och nedskräpningen minska.

Ärendebeskrivning

Hitintills har bytet av renhållningsentreprenörer fungerat utan större problem. Båta parter är tillmötesgående. Sita har under en period på sex månader övertagit personal från RagnSells.

Kretsloppscentralen har bemannats med ny personal.

Vid överlämningen till Sita har det framkommit att arbetsmiljön för renhållningspersonalen måste åtgärdas på olika platser. Diskussion med berörda fastighetsägare kommer att tas upp.

Medborgarna är mindre nöjda med städningen i kommunen. Det är bland annat gratistidningarna som bidrar till nedskräpning, en förnyad diskussion med utgivarna kommer att tas upp. Områdena kring centrum och McDonalds är kraftigt nedskräpa bland annat beroende oklara ansvarsförhållanden.

En viktig åtgärd att minska nedskräpningen är att genom kampanjer av olika slag medborgarna att ändra sitt beteende och sluta att använda det offentliga rummet och naturen som en stor papperskorg.

Arbetet med Breviksskolan och kulturskolan löper på utan problem.

Arbetena vid Tjärnstigen flyter på. Rondellen vid Shell ska byggas om.

Platser för snötippar är utsedda.

Reparation av ångbåtsbryggan påbörjas under veckan. Underlaget för den inre delen av bryggan kommer att förstärkas.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen och uppdra åt tekniska kontoret att utarbeta förslag att minska nedskräpningen i kommunen.

_____

§57 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har trafikingenjör Sandra Sasu fattat beslut i nedanstående ärenden.

  1. Flyttning av fordon. Beslut 2006/25-2006/26.

  2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 99/2006 – 123/2006.

  3. Avslag på XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

_____

§58 Upphandling av ramavtal för konsultstöd under åren 2007 – 2011

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Tillsammans med Nacka kommun genomförs en upphandling av ramavtal för konsultstöd. en gemensamt.

Uppdragen gäller olika typer av verksamheter, projekt och objekt med mera. Projektens art kan vara mycket varierande – allt utifrån revisioner och nyanläggningar av allmänna anläggningar såsom ledningar, vägar, vattenprojekt, trafikreglering med mera till innovativa projekt för att skapa en sund och god miljö att bo, verka och utvecklas i för både människor och näringsliv i kommunen.

Avtalstiden avser åren 2007 till och med 2011 med möjlighet till förlängning upp till 2 år.

Anbudstiden löper ut under oktober månad.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§59 Hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på Spiggvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Hastigheten på Spiggvägen skall begränsas till 30 km i timmen och att begränsningen införs i trafikförordningen.

_____

Ärendebeskrivning

Spiggvägen är relativt hårt trafikerad och fungerar som angöring till Stimmets skola. Inom kommunen är det praxis att begränsa hastigheten till 30 km i timmen i anslutning till skolor.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att inför hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på Spiggvägen.

_____

§60 Meddelanden

X & XX har begärt en omprövning av beslut gällande flytt av busshållplats Långsjövägen.

Motivet för begäran är att förskolan Jojons verksamhet inte är och har varit igång sen juni månad. Tekniska utskottets beslut är bland annat baserat på att det inte är lämpligt att ha en busshållplats utanför en förskola.

Tekniska utskottet beslutade den 15 maj 2006, § 35, att inte ompröva beslut att inte flytta busshållplatsen vid Långsjövägen och att beslutet inte kan överklagas.

Tekniska kontoret har funnit att åberopade skäl inte föranleder någon omprövning av ärendet. Begäran har därmed avvisats.

_____

§61 Upphandling av anläggningsarbeten för Sparvvägen

Tekniska utskottets beslut

  1. JV AB antas som entreprenör för gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning inom detaljplan Sparvvägen. Anbudet uppgår till 5 600 000 kronor.

  2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har begärt in anbud för gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning inom detaljplan för Sparvvägen.

Anbud har infordrats från fem företag. Tre anbud har inkommit resterande två företag har tackat nej.

Följande anbud har inkommit

JV AB

5 600 000 kr

GBA Grus & Betong AB

8 295 000 kr

LF Markconsult AB

7 619 085 kr

Tekniska kontorets bedömning

JV AB föreslås få i uppdrag att utföra gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning inom detaljplan för Sparvvägen.

Motiveringen är lägst pris.

Kostnad: 5 600 000 kronor exkl. moms

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att JV AB antas som entreprenör för att utföra gatu-, VA-arbeten samt vägbelysning inom detaljplan för Sparvvägen. Anbudet uppgår till 5 600 000 kronor.