Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-11-22

Sammanträde 2006-11-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§70 Ny säkerhetschef inom kommunen

Tekniska utskottets beslut

1. Peter Holk hälsas välkommen.

Ärendebeskrivning

Peter Holk har utsetts till säkerhetschef inom kommunen. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2007. Tjänsten är placerad direkt under kommunchefen inom kommunstyrelseförvaltningen.

Peter kommer närmast från kommunens personalkontor där han tjänstgör som personalstrateg.

_____

§71 Begäran om flervägsstopp i korsningen Breviksvägen - Bofinksvägen - Klockargårdsvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Tyresö Vägförenings begäran om flervägskors i korsningen Breviksvägen – Bofinksvägen – Klockargårdsvägen avslås.

Ärendebeskrivning

Tyresö Vägförening begär i en skrivelse från den 2 maj 2006 att flervägsstopp införs i korsningen Breviksvägen – Bofinksvägen – Klockargårdsvägen. Motivet för begäran mycket höga hastigheter på Breviksvägen och speciellt i korsningen samt att det har inträffat trafikolyckor.

Till grund för begäran ligger beslut på Tyresö Vägförenings stämma den 30 mars 2006 och styrelsens beslut den 26 april 2006.

Tekniska kontorets utlåtande

Breviksvägen är att betrakta som en huvudled vilken är starkt trafikerad. Bofinksvägen och Klockargårdsvägen kan i detta sammanhang mer betraktas som matarleder med betydligt lägre trafikintensitet. Flervägsstopp är avsett för gator och vägar med samma trafikklass och inte i korsningar mellan olika mellan huvud- och matarleder.

Införande av flervägsstopp i korningen Breviksvägen – Bofinksvägen – Klockargårdsvägen kan medföra stora svårigheter för fordon att starta i den kraftiga uppförbacken när det råder halt väglag. Även avgasutsläppen och bullret kommer att öka.

I pågående detaljplanering av området kommer trafikfrågan att lösas på ett miljömässigt, trygghets- och trafiksäkerhetsbefrämjande bra sätt inom en rimlig framtid.

Tekniska kontoret är medvetet om att det inträffat olyckor och incidenter i korningen och att trafiksäkerheten måste förbättras. Den förslagna åtgärden bedöms inte ge önskat resultat med hänsyn till de miljömässiga, trygghets- och trafiksäkerhetsbefrämjande effekterna. Begäran om införande av flervägsstopp bör därför avslås.

Ordförandeutlåtande

Det är angeläget att vi förbättrar tryggheten och säkerheten i trafiken utan att öka miljöbelastningen. Den pågående detaljplaneringen har bland annat till uppgift att lösa trafiksituationen i detta och angränsande områden. Jag delar tekniska kontoret uppfattning att införandet av flervägsstopp inte kommer att ge ett önskat resultat med hänsyn till de miljömässiga, trygghets- och trafiksäkerhetsbefrämjande effekterna. Därför ska Tyresö Vägförenings begäran avslås.

Tekniska utskottet föreslås besluta att Tyresö Vägförenings begäran om flervägskors avslås.

_____

§72 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kommunens säkerhetsarbete och de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 43 – 46.

Antalet krossade fönster har minskat under perioden. Hälften av allt glaskross har skett på Krusboda skola.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____

§73 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari – oktober 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Centralköket

Centralköket redovisar ett överskott om 227 tkr. Omslutningen har ökat något vilket kan förklaras av att ett tvårätterssystem införts under året vilket gett något högre kostnader och intäkter än budgeterat.

Kommentar: Omslutningen ökar p.g.a. ovan nämnda tvårätterssystem.

Fastighet

Utfallet för fastighet visar för perioden ett underskott om 607 tkr vilket beror på att intäkter för reglering av vattenskadan på Tyresö skola saknas.

Kommentar: Då utvecklingskontoret återlämnar ytor på Masten samt att en omförhandling om hyrorna har skett kommer budgetomslutningen att minska med 1 095 tkr.

Försäkringspremien för vattenskadan som åtgärdats på Tyresö skola beräknas uppgå till 2 800 tkr.

Delar av saneringsarbetena på golv och ventilation på Tyresö gymnasium flyttas fram till år 2007 vilket ger ett överskott om ca 3 300 tkr.

Sammantaget ger detta ett prognostiserat överskott på fastighet om 500 tkr.

Väghållning

Verksamheten väg visar ett överskott om 988 tkr. Viktigt att poängtera är att resultatet för skötseln av vintervägarna har ett underskott vilket beror på den ovanligt hårda vintern.

Kommentar: Under förutsättning att vi får en normal vintersäsong under slutet av året prognostiseras 3 000 tkr i underskott för helåret.

Väg och park

Verksamheten visar ett mindre överskott om 42 tkr.

Sidoordnad verksamhet

Verksamheten visar ett något högre överskott än budgeterat.

Exploatering

Exploateringen redovisar ett underskott om 837 tkr. Detta beror på ökade kapitaltjänstkostnader för inköp av tomter i Strandområdet såsom Varvet, vilket inte var budgeterat.

Kommentar: Den obudgeterade driftkostnaden för varvstomten gör att området exploatering överskrider budget. Differensen mellan budgeterade och faktiska kapitaltjänstkostnader beräknas uppgå till 1 360 tkr.

Vatten och avlopp

Va-verket visar ett mindre underskott om 69 tkr.

Kommentar: Då intäkterna beräknas minska kommer också kostnaderna att hållas nere med motsvarande för att hålla den tagna nettobudgeten.

Renhållning

Renhållningen redovisar ett underskott om 1 135 tkr pga. kostnader som ej budgeterats.

Kommentar: Från den 1 september 2006 trädde ett nytt förbränningsavtal i kraft. Den 1 juli 2006 reviderades förbränningsskatten. Sammantaget ger detta en högre kostnad för året och kommer att generera ett underskott.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§74 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

JV AB har påbörjat anläggningsarbeten vid Sparvvägen.

Upphandlingen för cirkulationsplats vid Siklöjevägen är klar i december.

Upphandlingen av anläggningsarbeten vid Ljungvägen beräknas vara klar till februari 2007. Arbetena kommer att påbörjas under våren.

Upphandlingen av anläggningsarbeten vid Västra Nytorpsvägen beräknas vara klar under april – maj 2007. Arbetena kommer att påbörjas under sommaren. Inlösen av mark pågår.

Cirkulationsplatsen vid Shell kommer att byggas om.

Klippning av träd med mera som skymmer vägbelysningen pågår.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§75 Beslut fattade på delegation

Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande har Sandra Sasu fattat beslut i nedanstående ärenden.

  1. Flyttning av fordon. Beslut 2006/26-2006/29

  2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 124/2006 – 155/2006

  3. Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats vid Strandallén – Tyresövägen

  4. Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet om 30 km/h på Spiggvägen

  5. Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet om 30 km/h på Näsbyvägen utanför Sofiebergsskolan.

  6. Upplåtelse av offentlig plats Tyresö Hundungdom.

  7. Upplåtelse av offentlig plats Tyresö Arbetarekommun.

_____

§76 Meddelanden

QIII har bedömt Tyresö kommuns avfallsentreprenad. Av bedömningen framgår att förfrågningsunderlaget var väl strukturerat och tydligt. Organisationen uppfyller väl de baskrav som ställs inom områdena arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. QIII är en icke-kommersiell organisation som bistår, granskar och bedömer köpare av tunga vägtransporter. Den ägs gemensamt av LO och NTF.

Skrivelse från lantmäterimyndigheten i Stockholms län om fastighetsrättsliga frågor kring avfallshanteringen i Krusbodaområdet.

Av skrivelsen framgår att kommunen kan ansöka om servitut för att få rätt att disponera ett mindre område på marksamfälligheterna för att anlägga nedgrävda behållare för uppsamling av avfall.

_____

§77 Upphandling för anläggande av en tryckavloppsledning Bollmora – Nacka

Tekniska utskottets beslut

  1. LF Markconsult AB antas som entreprenör för att anlägga av en tryckavloppsledning Bollmora – Nacka. Anbudet uppgår till 11 258 406 kronor.

  2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen har begärt in anbud för anläggande av en tryckavloppsledning Bollmora – Nacka.

Anbud har infordrats från fem företag. Fyra anbud har inkommit ett företag har tackat nej.

Följande anbud har inkommit

LF Markconsult AB

11 258 406 kr

JV AB

12 738 000 kr

GBA Grus & Betong AB

12 145 000 kr

JM Entreprenad AB

11 840 000 kr

Tekniska kontorets bedömning

LF Markconsult AB föreslås få i uppdrag att anlägga av en tryckavloppsledning Bollmora – Nacka.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.