Din position: Hem > Tyresö kommun > Tekniska utskottet > Sammanträde 2006-12-13

Sammanträde 2006-12-13

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§78 Plan för införande av trafiksäkra zoner

Tekniska utskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att utarbeta en plan för införande av trafiksäkra zoner i enlighet med trafiknätsanalysens förslag.

Ärendebeskrivning

Av Tyresö kommuns strategi och budget plan 2007 framgår bland annat att trafiksäkra enligt trafiksäkerhetsanalysen har genomförts 2008.

Det innebär att tekniska kontoret måste utarbeta en tids- och kostnadsplan för införandet av trafiksäkra zoner.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta uppdra åt tekniska kontoret att utarbeta en plan för införande av trafiksäkra zoner i enlighet med trafiknätsanalysens förslag.

_____

§79 Förbjuden genomfart för tung trafik på Gärdesvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Förbud mot genomfart för tung trafik införs på Gärdesvägen mellan Stamvägen och Trångsundsvägen.

Ärendebeskrivning

Boende utefter Gärdesvägen mellan Stamvägen och Trångsundsvägen har framför klagomål på lastbilar. Det är ett stort antal lastbilar som passerar genom området. Dessutom håller lastbilarna hög fart.

Tekniska kontorets utlåtande

Byggandet vid Alléplan har medfört ett stort antal transporter till och från byggarbetsplatsen. De tunga transporterna ska ske på Trångsundsvägen, Fornuddsvägen och Stamvägen för att komma ut till Vendelsövägen. Gärdesvägen har blivit en genväg för tung trafik till och från Alléplans byggarbetsplats.

Gärdesvägen är en smal väg som saknar trottoar. Den bedöms som mindre lämplig för den aktuell tunga trafiken. En miljömässigt, trygghets- och trafiksäkerhetsbefrämjande bra åtgärd är att införa ett tillfälligt genomfartsförbud för tung trafik på Gärdesvägen mellan Stamvägen och Trångsundsvägen.

Ordförandeutlåtande

Det är angeläget att vi ständigt förbättrar tryggheten och säkerheten i trafiken utan att öka miljöbelastningen. Jag delar tekniska kontoret uppfattning att vi bör införa ett tillfälligt förbud mot genomfart för tung trafik på Gärdesvägen. Det är också mitt förslag till tekniska utskottets beslut.

_____

§80 Parkering förbjuden på del av Sofiebergsvägen

Tekniska utskottets beslut

1. Förbud mot parkerings införs på Sofiebergsvägen mellan Orrvägen och Trädgårdsvägen.

Ärendebeskrivning

Boende utefter Sofiebergsvägen klagar på parkerade bilar i innerkurvan på Sofiebergsvägen mellan Orrvägen och Trädgårdsvägen. De anser att de boende måste använda sina befintliga parkeringar på tomterna.

Tekniska kontorets utlåtande

En del av Sofiebergsvägen ungefär vid korsningen med Herrgårdsvägen har en kurva med begränsad sikt. Att parkera fordon i en kurva kan i många fall öka risken för olyckor. Även med en trottoar kvarstår olyckfallsrisken.

För att förbättra tryggheten och trafiksäkerheten är det lämpligt att införa förbud mot parkering på aktuell sträcka.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontoret uppfattning och föreslår att tekniska utskottet beslutar införa parkeringsförbud på Sofiebergsvägen mellan Orrvägen och Trädgårdsvägen.

_____

§81 Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på del av Sjöhagsvägen

Tekniska utskottets beslut

1. På del av Sjöhagsvägen, vid förskolan Paletten, ska hastigheten begränsas till 30 km/tim.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har konstaterat att det inte finns något beslut om hastighetssänkning på Sjöhagsvägen förbi förskolan Paletten.

Kommunen har regel att införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim vid skolor och förskolor. Därför föreslås att hastigheten begränsas till på del av Sjöhagsvägen vid förskolan Paletten.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Sjöhagsvägen vid förskolan Paletten.

____

§82 Tillfälligt tillstånd för parkering utefter Kryddvägen

Tekniska utskottets beslut

  1. Tillstånd att parkera på östra sidan av Kryddvägen från källsorteringanläggningen och upp till området cirka 200 meter beviljas.

  2. Tillståndet gäller till 1april 2007.

Ärendebeskrivning

Liljestrand Fastigheter AB begär att få parkera på östra sidan av Kryddvägen från källsorteringanläggningen och upp till området cirka 200 meter. Ansökan avser fram till 1 april 2007. Orsaken är att antalet parkeringsplatser inom byggarbetsplatsen är otillräckliga.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta bevilja ett tidsbegränsat för parkering utefter Kryddvägen.

_____

§83 Begäran om hastighetssänkning och farthinder på Tjärnstigen

Tekniska utskottets beslut

1. Begäran om hastighetssänkning och farthinder på Tjärnstigen avslås.

Ärendebeskrivning

Boende utefter Tjärnstigen, norr om Strandallén, begär i en skrivelse att kommunen ska anlägga farthinder och begränsa hastigheten till 30 km/tim.

Under 2007 och 2008 planerar vi att successivt införa 30-zoner i enlighet med gällande trafiknätsanalys.

För att avgöra om ett farthinder har trafiksäkerhetshöjande effekt har kommunen beslutat om att vissa kriterier ska uppfyllas. Dessa är:

Kriterier för farthinder

Tekniska nämnden har den 12 april 1989, § 42, beslutat anta kriterier för farthinder. Kriterierna ska i första hand tillämpas på gator och vägar inom bostadsområden som inte trafikeras av buss.

Om särskilda skäl föreligger kan kriterierna frångås.

På vägar med relativt låga fordonshastigheter och små trafikmängder kan man sällan få belägg för att farthinder skulle öka trafiksäkerheten i någon märkbar omfattning. Däremot kan farthinder på sådana platser bidra till att förbättra boendemiljön genom att de boende kan komma att känna sig tryggare.

Av denna anledning har nämnden ansett det vara motiverat att tillämpa olika kriterier beroende på om syftet med farthinder skall vara att öka trafiksäkerheten eller att förbättra boendemiljön.

Följande två grupper av kriterier har antagits av tekniska nämnden.

Kriterier där syftet är att öka trafiksäkerheten

- Minst 30 procent av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

- Minst 15 procent av bilarna skall köra fortare än 50 km/tim.

- Trafikmängden skall vara större än 50 bilar/maxtimme.

- Gående och cyklister med stort inslag av barn och/eller äldre

vistas ofta på eller intill vägen.

Kriterier där syftet är att förbättra boendemiljön

- Medelhastigheten skall överstiga 30 km/tim.

- Minst 15 procent av bilarna skall köra fortare än 40 km/tim.

- Trafikmängden skall vara större än 25 bilar/maxtimme.

- Vägen skall vara längre än 150 m.

- Vägen skall ha inslag av främmande trafik (ej återvändsgata som huvudsakligen trafikeras av boende utmed vägen).

Kriterierna där syftet är att förbättra boendemiljön avses i första hand tillämpas när de boende själva vill bekosta farthinder.

Den aktuella delen av Tjärnstigen uppfyller inte kriterierna för farthinder.

Ordförandeutlåtande

Eftersom kommunen planerar att successivt införa 30-zoner i enlighet med gällande trafiknätsanalys anser jag att begäran ska avslås.

_____

§84 Sammanträdesplan för år 2007

Tekniska utskottets beslut

1. Förslaget till sammanträdesplan för år 2007 fastställs.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2007.

Ordförandeberedning (08.15)

Sammanträde (08.15)

19 jan kl 08.00

7 feb

21 feb

7 mars

21 mars

4 april

18 april

9 maj

23 maj

30 maj

13 juni

15 aug

22 aug

5 sep

19 sept

10 okt

24 okt

7 nov

21 nov

28 nov

12 dec

Ordförandeutlåtande

Från första januari kommer tekniska utskottet arbetsuppgifter tas över av det nybildade kommunstyrelse utskottet. Sammanträdesplanen kommer då att gälla för utskottet.

Jag föreslår att tekniska utskottet fastställer sammanträdesplanen för 2007.

_____

§85 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kommunens säkerhetsarbete och de utryckningar och åtgärder som kommunens bevakningsföretag utfört under veckorna 47 – 49.

Under denna period har det varit onormalt mycket klotter.

Kostnaderna för skadegörelse har hitintill kostat 2.9 miljoner vilket är betydligt mer än föregående års kostnad på 2,4 miljoner.

Kerstin Malmberg meddelar att socialnämnden fått två nya tjänster som ska ägna sig åt uppsökande verksamhet för att fånga upp ungdomar med problem.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____

§86 Budgetuppföljning för tekniska avdelningen och centralköket för januari – november 2006

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Centralköket

Centralköket redovisar ett överskott om 200 tkr. Omslutningen har ökat något vilket kan förklaras av att ett tvårätterssystem införts under året vilket gett något högre kostnader och intäkter än budgeterat.

Kommentar: Omslutningen ökar p.g.a. ovan nämnda tvårätterssystem.

Fastighet

Utfallet för fastighet visar för perioden et överskott om 3 755 tkr vilket beror på att 2 838 tkr för reglering av vattenskadan på Tyresö skola har kommit in.

Kommentar: Då utvecklingskontoret återlämnar ytor på Masten samt att en omförhandling om hyrorna har skett kommer budgetomslutningen att minska med 1 095 tkr.

Försäkringspremien för vattenskadan som åtgärdats på Tyresö skola har uppgått till 2 800 tkr.

Delar av saneringsarbetena på golv och ventilation på Tyresö gymnasium flyttas fram till år 2007 vilket ger ett överskott om ca 3 300 tkr.

Sammantaget ger detta ett prognostiserat överskott på fastighet om 500 tkr.

Väghållning

Verksamheterna väg och park visar tillsammans ett överskott om 480 tkr. Resultatet för skötseln av vintervägarna har ett underskott vilket beror på den ovanligt hårda vintern.

Kommentar: Under förutsättning att vi får en normal vintersäsong under slutet av året prognostiseras 1 000 tkr i underskott för helåret.

Park

Verksamheten väg park visar ett mindre underskott om 27 tkr.

Sidoordnad verksamhet

Verksamheten visar ett något högre överskott än budgeterat.

Exploatering

Exploateringen redovisar ett underskott om 731tkr. Detta beror på ökade kapitaltjänstkostnader för inköp av tomter i Strandområdet såsom Varvet, vilket inte var budgeterat.

Kommentar: Den obudgeterade driftkostnaden för varvstomten gör att området exploatering överskrider budget. Differensen mellan budgeterade och faktiska kapitaltjänstkostnader beräknas uppgå till 1 360 tkr.

Vatten och avlopp

Va-verket visar ett överskott om 2,3 mkr vilket beror på att obudgeterade anläggningsavgifter för byggnationer av bostäder på Peppargränd har tillkommit.

Renhållning

Renhållningen redovisar ett underskott om 1 080 tkr på grund av kostnader som inte budgeterats.

Kommentar: Från den 1 september 2006 trädde ett nytt förbränningsavtal i kraft samt den 1 juli 2006 reviderades förbränningsskatten. Sammantaget ger detta en högre kostnad för året och kommer att generera ett underskott.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta att notera redovisningarna.

_____

§87 PIA (Produkter I Arbete)

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Beläggningsarbetet på Nytorpsvägen är klart.

Nedläggning av den nya avloppsledningen från Bollmora till Nacka kommer i gång efter nyår.

Planberedningen kommer att besluta om en förändrad etappindelning för Solberga, Raksta och Bergholm. Det innebär att projektering av Brakmarsvägen kommer att påbörjas. Pengar kommer att begäras efter nyår.

Kommande ombyggnader i Tyresö centrum innebär att kommunens stora dagvattenkulvert och fjärrvärmerör måste grävas upp och flyttas. Det är mycket besvärligt och kommer att bli dyrt.

Cirkulationsplatsen vid Tyresövägen och Siklöjevägen är ute på upphandling.

Kommunen har fått en utmärkelse för rondellen i Strand.

Rondellen vid Shell kommer att byggas om till våren.

Minirondellerna kommer att byggas först till våren.

Ordförandeutlåtande

Tekniska utskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§88 Beslut fattade på delegation

Upphandling

Upphandling av elinstallation Breviks skola

Antagen entreprenör är Kwalitel vilken lämnat det lägsta anbudet.

Upphandling av plåtarbeten Breviks skola

Antagen entreprenör är Svea Plåt och Smide AB vilken lämnat det lägsta anbudet.

Upphandling av värme- och sanitetsinstallationer

Antagen entreprenör är YIT Sverige AB vilken lämnat det lägsta anbudet.

Upphandling av luftbehandlingsinstallationer

Antagen entreprenör är Ventprojekt AB vilken lämnat det lägsta anbudet.

Beslut av trafikingenjören Sandra Sasu

  1. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 156/2006 – 175/2006

  2. Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet om 30 km/tim på Forellvägen

__

§89 Avslutning

Ordföranden framför ett stort tack till utskottets ledamöter, ersättare och tjänstemän för den gångna perioden. Stämningen i utskottet har alltid varit mycket god och öppen. Detta är också det sista mötet för tekniska utskottet. Under nästa mandatperiod kommer det att ersättas av kommunstyrelsens utskott som även kommer att hantera frågor som exempelvis folkhälsofrågor och hållbar utveckling.

Sammanträdet avslutas med ett studiebesök på centralköket som lyder under tekniska utskottet.