Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2024-02-12

Sammanträde 2024-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Muntlig information om kommunikationsinsatserna inför val till Europaparlamentet 2024

Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschefen Helena Törnqvist föredrar om Tyresö kommuns kommunikationsinsatser inför valet till Europaparlamentet 2024.

2 Muntlig information om budgeten för val till Europaparlamentet 2024

Valnämndens förslag till beslut
* Informationens noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkanslichefen Helene Bergström föredrar om budgeten för valet till Europaparlamentet 2024.

3 Muntlig information om förvaring av valmaterial

Diarienummer 2024/VN 0007 004

Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Om Tyresö kommuns valarkiv och hur valmaterial förvaras och hanteras i samband med valet till Europaparlamentet 2024.

4 Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2024

Diarienummer 2024/VN 0001 004

Valnämndens förslag till beslut
* Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
PostNord kommer i likhet med tidigare år att ansvara för upphämtning, sortering och distribution av förtidsröster för Tyresö kommuns del. Försändelser med förtidsröster och övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behörighet att kvittera ut värdeförsändelse till valnämnden 2024.pdf

5 Behörighetsadministratör (BAD) samt inskrivare i valdatasystemet Valid för Tyresö kommun

Diarienummer 2024/VN 0003 004

Valnämndens förslag till beslut
* Till behörighetsadministratörer och inskrivare i valdatasystemet Valid utses följande tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen:
a) Kristin Norrbom
b) Helene Bergström

Beskrivning av ärendet
Valid (www.valid.val.se) är valadministrationens gemensamma IT- stöd med användare på Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, partikanslier, utlandsmyndigheter och tryckerier. Det är Länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer (BAD) och inskrivare hos kommunen. I Länsstyrelsens process med att lägga in användare i det nya valdatasystemet Valid behövs behörighetshandlingar som visar vem eller vilka som kommunen anser ska ha BAD- respektive Inskrivare-behörighet i systemet. Behörighetsadministratörer och inskrivare utses av valnämnden. Behörighetsadministratörer tilldelar roller till Valids användare. Inskrivare kan lägga till nya användare i systemet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behörighetsadministratör (BAD) samt inskrivare i valdatasystemet Valid för Tyresö kommun.pdf

6 Propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024

Diarienummer 2024/VN 0005 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val får inte ske närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.
2. Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen, dock inte närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val inte får förekomma inom en radie av 20 meter vid entréerna till val- och röstningslokalerna. Med detta avses utöver affischering; utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning. Undantaget är passiv valsedelsutdelning vid vallokalerna på valdagen. Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Partiernas valsedelsutdelare ska då stå utanför entrén. Valsedelsutdelarna ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024.pdf

7 Särskild förtidsröstning inför val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0004 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Särskild förtidsröstning genom så kallad institutionsröstning tillhandahålls inte på vård- och omsorgsboenden inom kommunen inför val till Europaparlamentet 2024.
2. Ambulerande röstmottagning tillhandahålls på vård- och omsorgsboenden inom kommunen inför val till Europaparlamentet 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskild förtidsröstning är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal. Tyresö kommun har tidigare anordnat särskild förtidsröstning. Vid valen 2018 och 2019 genomfördes det vid boendena Trollängen, Krusmyntan, Villa Basilika samt Björkbacken. Vid de allmänna valen 2022 ersattes den särskilda förtidsröstningen med ambulerande röstmottagning på kommunens vård- och omsorgsboenden vilket föll väldigt väl ut. Förslaget är därför att det även vid valet till Europaparlamentet ges möjlighet till ambulerande röstmottagning på vård- och omsorgsboenden inom kommunen, vid tidpunkt som kommunen kommer överens om med personal vid respektive boende. De äldre som önskar rösta kan därmed göra det i sin egen bostad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskild förtidsröstning inför val till Europaparlamentet 2024.pdf

8 Ambulerande röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0002 004

Valnämndens förslag till beslut
* Föreslagna medarbetare inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till Europaparlamentet 2024.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2015 är det är obligatoriskt för kommuner att utse ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024.pdf

9 Ordning och utläggning av valsedlar vid val till Europaparlamentet

Diarienummer 2024/VN 0006 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Valsedlar för Europaparlamentsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om placeringen av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt. I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina valsedlar utan insyn.
Valmyndigheten föreslår att kommunerna placerar partiernas valsedlar i valsedelställen i alfabetisk ordning. Detta är även den ordning som Tyresö kommun haft vid tidigare val.

Enligt vallagen ansvarar valnämnden för att väljarna har tillgång till valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel. Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. I det senare fallet ansvarar partierna själva för att leverera namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid. På valdagen kan dessa valsedlar lämnas till vallokalerna från klockan 07.30 på morgonen.

De partier som har begärt utläggning för valet till Europaparlamentet är: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa valsedlar måste alltid finnas på plats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ordning och utläggning av valsedlar vid val till Europarlamentet.pdf
Bilaga 1. Ordning i valsedelställ i Tyresö kommun vid 2024 års Europaparlamentsval.pdf

10 Valnämndens meddelanden 2024

Diarienummer 2023/VN 0023

Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Beslut valdistriktsindelning Stockholms län.pdf
Länsstyrelsen Stockholm, beslut om valdistrikt i Tyresö kommun.pdf

§1 Muntlig information om kommunikationsinsatserna inför val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0009


Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschefen Helena Törnqvist föredrar om Tyresö kommuns kommunikationsinsatser inför valet till Europaparlamentet 2024.


Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

§2 Muntlig information om budgeten för val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0010


Valnämndens beslut
- Informationens noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkanslichefen Helene Bergström håller en presentation om budgeten för valet till Europaparlamentet 2024.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

§3 Muntlig information om förvaring av valmaterial

Diarienummer 2024/VN 0007 004


Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Om Tyresö kommuns valarkiv och hur valmaterial förvaras och hanteras i samband med valet till Europaparlamentet 2024.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

§4 Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2024

Diarienummer 2024/VN 0001 004


Valnämndens beslut
- Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
PostNord kommer i likhet med tidigare år att ansvara för upphämtning, sortering och distribution av förtidsröster för Tyresö kommuns del. Försändelser med förtidsröster och övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Behörighet att kvittera ut värdeförsändelse till valnämnden 2024.pdf

§5 Behörighetsadministratör (BAD) samt inskrivare i valdatasystemet Valid för Tyresö kommun

Diarienummer 2024/VN 0003 004


Valnämndens beslut
- Till behörighetsadministratörer och inskrivare i valdatasystemet Valid utses följande tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen:
a) Kristin Norrbom
b) Helene Bergström

Beskrivning av ärendet
Valid (www.valid.val.se) är valadministrationens gemensamma IT- stöd med användare på Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, partikanslier, utlandsmyndigheter och tryckerier. Det är Länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer (BAD) och inskrivare hos kommunen. I Länsstyrelsens process med att lägga in användare i det nya valdatasystemet Valid behövs behörighetshandlingar som visar vem eller vilka som kommunen anser ska ha BAD- respektive Inskrivare-behörighet i systemet. Behörighetsadministratörer och inskrivare utses av valnämnden. Behörighetsadministratörer tilldelar roller till Valids användare. Inskrivare kan lägga till nya användare i systemet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att:
- Till behörighetsadministratörer och inskrivare i valdatasystemet Valid utses följande tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen:
a) Kristin Norrbom
b) Helene Bergström

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behörighetsadministratör (BAD) samt inskrivare i valdatasystemet Valid för Tyresö kommun.pdf

§6 Propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024

Diarienummer 2024/VN 0005 004


Valnämndens beslut
1. Propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val får inte ske närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.
2. Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen, dock inte närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val inte får förekomma inom en radie av 20 meter vid entréerna till val- och röstningslokalerna. Med detta avses utöver affischering; utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning. Valsedelsutdelarna ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val får inte ske närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.
2. Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen, dock inte närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024, Reviderad efter valnämnden 2024-02-12.pdf

§7 Särskild förtidsröstning inför val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0004 004


Valnämndens beslut
1. Särskild förtidsröstning genom så kallad institutionsröstning tillhandahålls inte på vård- och omsorgsboenden inom kommunen inför val till Europaparlamentet 2024.
2. Ambulerande röstmottagning tillhandahålls på vård- och omsorgsboenden inom kommunen inför val till Europaparlamentet 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskild förtidsröstning är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal. Tyresö kommun har tidigare anordnat särskild förtidsröstning. Vid valen 2018 och 2019 genomfördes det vid boendena Trollängen, Krusmyntan, Villa Basilika samt Björkbacken. Vid de allmänna valen 2022 ersattes den särskilda förtidsröstningen med ambulerande röstmottagning på kommunens vård- och omsorgsboenden vilket föll väldigt väl ut. Förslaget är därför att det även vid valet till Europaparlamentet ges möjlighet till ambulerande röstmottagning på vård- och omsorgsboenden inom kommunen, vid tidpunkt som kommunen kommer överens om med personal vid respektive boende. De äldre som önskar rösta kan därmed göra det i sin egen bostad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Särskild förtidsröstning genom så kallad institutionsröstning tillhandahålls inte på vård- och omsorgsboenden inom kommunen inför val till Europaparlamentet 2024.
2. Ambulerande röstmottagning tillhandahålls på vård- och omsorgsboenden inom kommunen inför val till Europaparlamentet 2024.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskild förtidsröstning inför val till Europaparlamentet 2024.pdf

§8 Ambulerande röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0002 004


Valnämndens beslut
- Föreslagna medarbetare inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till Europaparlamentet 2024.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2015 är det är obligatoriskt för kommuner att utse ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att föreslagna medarbetare inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till Europaparlamentet 2024.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024.pdf

§9 Ordning och utläggning av valsedlar vid val till Europaparlamentet

Diarienummer 2024/VN 0006 004


Valnämndens beslut
1. Valsedlar för Europaparlamentsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om placeringen av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt. I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina valsedlar utan insyn.
Valmyndigheten föreslår att kommunerna placerar partiernas valsedlar i valsedelställen i alfabetisk ordning. Detta är även den ordning som Tyresö kommun haft vid tidigare val.
Enligt vallagen ansvarar valnämnden för att väljarna har tillgång till valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel. Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. I det senare fallet ansvarar partierna själva för att leverera namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid. På valdagen kan dessa valsedlar lämnas till vallokalerna från 07.30 på morgonen.
De partier som har begärt utläggning för valet till Europaparlamentet är: Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa valsedlar måste alltid finnas på plats.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Valsedlar för Europaparlamentsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ordning och utläggning av valsedlar vid val till Europarlamentet.pdf
Bilaga 1. Ordning i valsedelställ i Tyresö kommun vid 2024 års Europaparlamentsval.pd

§10 Valnämndens meddelanden 2024

Diarienummer 2023/VN 0023


Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Länsstyrelsen Stockholm, Beslut valdistriktsindelning Stockholms län.pdf
Länsstyrelsen Stockholm, Beslut om valdistrikt i Tyresö kommun.pdf
Länsstyrelsen Stockholm, Beslut om tillstånd att inom Stockholms län sätta upp valaffischer inför 2024 års val till Europaparlamentet.pdf