Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2018-01-29

Sammanträde 2018-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Ersättningar vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0004 004

Valnämndens förslag till beslut
- Ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 föreslår kommunkansliet att arvodesnivåerna höjs något jämfört med arvodena vid valen 2014. Rekryteringen av valarbetare är i regel en utmaning och höjningen av arvodesnivåerna bedöms underlätta för rekrytering av kvalificerade röstmottagare. Vidare föreslås att det i likhet med 2014 års val utgår en bonus till samtliga röstmottagare som väljer att arbeta både vid valet 2018 och 2019.

Förvaltningens förslag innefattar även arvode till valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under valdagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2018 och val till EP 2019.pdf

2 Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid val till riksdag, kommun och landsting 9 september 2018

Dnr 2018/VN 0002 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Följande förtidsröstningslokaler kommer att användas vid 2018-års allmänna val:
a) 22/8-9/9 (alla dagar) Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
b) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Tyresö centrum
c) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Trollbäcken
d) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Strand

2. Förtidsröstningen ska vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter som även ska ha öppet lördagar och söndagar kl 11-15 samt kl 08:00-20:00 under valdagen.

3. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 22 augusti till den 9 september 2018.

4. Den till ärendet bilagda skrivelsen från beredningen för medborgardialog och mångfald anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Förtidsröstningen inför allmänna val inleds den 22 augusti 2018. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen. Precis som i övriga riket ökar förtidsröstningen i Tyresö kommun för varje val, vilket innebär att kommunen måste ha en god beredskap under hela förtidsröstningsperioden.

Ändringar i vallagen sedan valet 2014 ställer högre krav på öppethållande av röstningslokaler. Enligt vallagen 4 kap § 24 ska en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag under förtidsröstingsperioden. På valdagen ska en förtidsröstningslokal vara öppen under samma tid som vallokalerna är öppna. Förvaltningen föreslår därför att Servicecenter i kommunhuset används som röstningslokal med öppethållande under hela förtidsröstningsperioden samt under valdagen. Vidare föreslås att biblioteken i Tyresö Centrum, Trollbäcken och Strand används som förtidsröstningslokaler.

Förtidsröstningslokalerna föreslås följa respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter i kommunhuset som utöver ordinarie öppettider även föreslås ha öppet kl 11-15 lördagar och söndagar samt kl 08:00-20:00 under valdagen.

Enligt vallagen 3 kap § 6 ska minst två röstmottagare vara närvarande vid röstmottagning i röstningslokal under förtidsröstning. Kommunkansliet föreslås få i uppdrag att rekrytera röstmottagare till samtliga förtidsröstningslokaler för perioden 22 augusti till den 9 september 2018.

Till ärendet biläggs även en skrivelse från beredningen för medborgardialog och mångfald. I skrivelsen uppmanar beredningen valnämnden att överväga ökade satsningar på förtidsröstningslokaler i röstsvaga distrikt som Granängsringen och Nyboda. Som exempel på möjlig åtgärd anger man en valbuss eller liknande. Skrivelsen besvaras i nedan ordförandeutlåtande.

Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Följande förtidsröstningslokaler används vid 2018 års allmänna val:
a) 22/8-9/9 (alla dagar) Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
b) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Tyresö centrum
c) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Trollbäcken
d) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Strand
2. Förtidsröstningen ska vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter som även ska ha öppet lördag och söndag kl 11-15 samt kl 08:00-20:00 under valdagen.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 22 augusti till den 9 september 2018.
4. Den till ärendet bilagda skrivelsen från beredningen för medborgardialog och mångfald anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
I kommunen finns goda möjligheter till förtidsröstning, särskilt i de centrala delarna. Samtliga bibliotek kommer att ha förtidsröstning och tillgängligheten kommer att vara hög både utifrån närhetsprincipen och öppettider.
Beredningens förslag bedöms inte vara motiverat utifrån att det kommer att finnas en hög servicenivå för förtidsröstningen i kommunen. Mot bakgrund av detta föreslår jag att skrivelsen från beredningen för medborgardialog och mångfald ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2018.pdf
Brev från beredningen för medborgardialog och mångfald till valnämnden.pdf

3 Vallokaler i val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Dnr 2018/VN 0003 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Vallokaler vid val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018 fastställs enligt bilagd förteckning.

2. Chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som ska finnas i Tyresö kommuns 25 valdistrikt vid valen till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. I den bifogade förteckningen listas samtliga föreslagna vallokaler. För de flesta distrikten är vallokalerna oförändrade från 2010 års val. Det har dock tillkommit ett nytt distrikt och därtill behöver två vallokaler bytas ut.
Förvaltningen föreslås även att chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler. Detta för att underlätta ett snabbt beslut om behov för omställning uppkommer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallokaler i val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018.pdf
Vallokaler vid allmänna val 2018.pdf

4 Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2018 och valet till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0005 004

Valnämndens förslag till beslut
- Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att, med undantag av ordförande och vice ordförande, rekrytera röstmottagare till allmänna valen 2018 och till valet till Europaparlamentet 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen förordnas röstmottagare av valnämnden. Ur valnämndens reglemente § 3 framgår att rekryteringen av röstmottagare, undantaget ordförande och vice ordförande, kan delegeras till chefen för kanslienheten. Valnämnden fattar formellt beslut om ordförande och vice ordförande i respektive distrikt.

Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att, med undantag av ordförande och vice ordförande, rekrytera röstmottagare till allmänna valen 2018 och till valet till Europaparlamentet 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2018 och valet till Europaparlamentet 2019.pdf

5 Sammanträdesdatum 2018

Dnr 2018/VN 0006 001

Valnämndens förslag till beslut
- Förslag till sammanträdesdatum fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens ordförande har i samråd med kommunkansliet tagit fram ett förslag på sammanträdestider för valnämnden inför allmänna valen den 9 september.

Valnämnden föreslås sammanträda följande datum:

Tisdag 27 mars klockan 18 konferensrum Lindalen
Måndag 23 april klockan 18 konferensrum Lindalen
Tisdag 22 maj klockan 18 konferensrum Lindalen
Tisdag 14 augusti klockan 18 konferensrum Lindalen
Onsdag 12 september (onsdagsräkning enligt valmyndighetens föreskrifter, tid och plats meddelas senare)

Bilagor
Tjänsteskrivelse Valnämndens sammanträdesdatum 2018.pdf

§1 Ersättningar vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0004 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 föreslår kommunkansliet att arvodesnivåerna höjs något jämfört med arvodena vid valen 2014. Rekryteringen av valarbetare är i regel en utmaning och höjningen av arvodesnivåerna bedöms underlätta för rekrytering av kvalificerade röstmottagare. Vidare föreslås att det i likhet med 2014 års val utgår en bonus till samtliga röstmottagare som väljer att arbeta både vid valet 2018 och 2019.
 
Förvaltningens förslag innefattar även arvode till valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under valdagen. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019.pdf

§2 Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid val till riksdag, kommun och landsting 9 september 2018

Dnr 2018/VN 0002 004

Valnämndens beslut
1. Följande förtidsröstningslokaler kommer att användas vid 2018-års allmänna val:
a) 22/8-9/9 (alla dagar) Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
b) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Tyresö centrum
c) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Trollbäcken
d) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Strand

2. Förtidsröstningen ska vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter som även ska ha öppet lördagar och söndagar kl 11-15 samt kl 08:00-20:00 under valdagen.

3. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 22 augusti till den 9 september 2018.

4. Den till ärendet bilagda skrivelsen från beredningen för medborgardialog och mångfald anses besvarad.

Reservation
Carl Johan Karlson lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade reserverat sig om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Förtidsröstningen inför allmänna val inleds den 22 augusti 2018. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen. Precis som i övriga riket ökar förtidsröstningen i Tyresö kommun för varje val, vilket innebär att kommunen måste ha en god beredskap under hela förtidsröstningsperioden.

Ändringar i vallagen sedan valet 2014 ställer högre krav på öppethållande av röstningslokaler. Enligt vallagen 4 kap § 24 ska en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag under förtidsröstingsperioden. På valdagen ska en förtidsröstningslokal vara öppen under samma tid som vallokalerna är öppna. Förvaltningen föreslår därför att Servicecenter i kommunhuset används som röstningslokal med öppethållande under hela förtidsröstningsperioden samt under valdagen. Vidare föreslås att biblioteken i Tyresö Centrum, Trollbäcken och Strand används som förtidsröstningslokaler. Förtidsröstningslokalerna föreslås följa respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter i kommunhuset som utöver ordinarie öppettider även föreslås ha öppet kl 11-15  lördagar och söndagar samt kl 08:00-20:00 under valdagen.
 
Enligt vallagen 3 kap § 6 ska minst två röstmottagare vara närvarande vid röstmottagning i röstningslokal under förtidsröstning. Kommunkansliet föreslås få i uppdrag att rekrytera röstmottagare till samtliga förtidsröstningslokaler för perioden 22 augusti till den 9 september 2018.

Till ärendet biläggs även en skrivelse från beredningen för medborgardialog och mångfald. I skrivelsen uppmanar beredningen valnämnden att överväga ökade satsningar på förtidsröstningslokaler i röstsvaga distrikt som Granängsringen och Nyboda. Som exempel på möjlig åtgärd anger man en valbuss eller liknande. Skrivelsen besvaras i nedan ordförandeutlåtande.

Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Följande förtidsröstningslokaler används vid 2018 års allmänna val:
a) 22/8-9/9 (alla dagar) Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
b) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Tyresö centrum
c) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Trollbäcken
d) 22/8-8/9 (mån-lör) Biblioteket i Strand
 
2. Förtidsröstningen ska vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter som även ska ha öppet lördag och söndag kl 11-15 samt kl 08:00-20:00 under valdagen.
 
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 22 augusti till den 9 september 2018.

4. Den till ärendet bilagda skrivelsen från beredningen för medborgardialog och mångfald anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
I kommunen finns goda möjligheter till förtidsröstning, särskilt i de centrala delarna. Samtliga bibliotek kommer att ha förtidsröstning och tillgängligheten kommer att vara hög både utifrån närhetsprincipen och öppettider.
Beredningens förslag bedöms inte vara motiverat utifrån att det kommer att finnas en hög servicenivå för förtidsröstningen i kommunen. Mot bakgrund av detta föreslår jag att skrivelsen från beredningen för medborgardialog och mångfald ska anses besvarad.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar att ärendet återremitteras för utredning av förslaget om ytterligare förtidsröstningslokal i röstsvaga distrikt enligt bilagd skrivelse från Beredningen för medborgardialog och mångfald.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Carl Johan Karlson (S). Ordföranden finner att ärendet avgörs idag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar nej.

Resultat: 4 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll.

Valnämnden beslutar att ärendet avgörs idag.
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2018.pdf
Brev från beredningen för medborgardialog och mångfald till valnämnden.pdf
Omröstningsprotokoll valnämnden 2018-01-29 § 2.pdf
§ 2 Reservation S Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 9 september 2018.pdf

§3 Vallokaler i val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Dnr 2018/VN 0003 004

Valnämndens beslut
1. Vallokaler vid val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018 fastställs enligt bilagd förteckning.
 
2. Chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som ska finnas i Tyresö kommuns 25 valdistrikt vid valen till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. I den bifogade förteckningen listas samtliga föreslagna vallokaler. För de flesta distrikten är vallokalerna oförändrade från 2010 års val. Det har dock tillkommit ett nytt distrikt och därtill behöver två vallokaler bytas ut.

Förvaltningen föreslås även att chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler. Detta för att underlätta ett snabbt beslut om behov för omställning uppkommer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallokaler i val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018.pdf
Förteckning av vallokaler vid allmänna val 2018.pdf

§4 Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2018 och valet till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0005 004

Valnämndens beslut
- Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att, med undantag av ordförande och vice ordförande, rekrytera röstmottagare till allmänna valen 2018 och till valet till Europaparlamentet 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen förordnas röstmottagare av valnämnden. Ur valnämndens reglemente § 3 framgår att rekryteringen av röstmottagare, undantaget ordförande och vice ordförande, kan delegeras till chefen för kanslienheten. Valnämnden fattar formellt beslut om ordförande och vice ordförande i respektive distrikt.
 
Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att, med undantag av ordförande och vice ordförande, rekrytera röstmottagare till allmänna valen 2018 och till valet till Europaparlamentet 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2018 och valet till Europaparlamentet 2019.pdf

§5 Sammanträdesdatum 2018

Dnr 2018/VN 0006 001

Valnämndens beslut
- Förslag till sammanträdesdatum fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens ordförande har i samråd med kommunkansliet tagit fram ett förslag på sammanträdestider för valnämnden inför allmänna valen den 9 september.

Valnämnden föreslås sammanträda följande datum:

Tisdag 27 mars klockan 18 konferensrum Lindalen
Måndag 23 april klockan 18 konferensrum Lindalen
Tisdag 22 maj klockan 18 konferensrum Lindalen
Tisdag 14 augusti klockan 18 konferensrum Lindalen
Onsdag 12 september (onsdagsräkning enligt valmyndighetens föreskrifter, tid och plats meddelas senare)

Bilagor
Tjänsteskrivelse Valnämndens sammanträdesdatum 2018.pdf

§6 Information till valnämnden

Dnr 2017/VN 0004 001

Valnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 25 januari genomförde kommunens fastighetsförvaltare och byggnadsingenjör en tillgänglighetskontroll i samtliga vallokaler.  Ur bifogad rapport framgår de åtgärder som kommer att behöva genomföras för att säkerställa att samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade inför de allmänna valen den 9 september.

Bilagor
Åtgärdsrapport, tillgänglighet i vallokaler 2018.pdf