Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2018-08-14

Sammanträde 2018-08-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Redovisning av delegationsbeslut avseende ordförande och vice ordförande vid valet till riksdag, kommun och landsting

Dnr 2018/VN 0018 004

Valnämndens förslag till beslut
- Valnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i valnämnden 2018-05-22 § 18 ges chefen för kommunkansliet
delegation att fatta beslut om att utse nya ordföranden och vice ordföranden vid valet
till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. I den till ärendet bilagda
delegationsbeslutet har chefen för kommunkansliet fattat beslut om tre förändringar
avseende ordföranden och vice ordföranden i vallokal. I beslutet ingår även
ordföranden för samtliga förtidsröstningslokaler. Vid tidpunkten för kallelseutskick har
ordföranden för valdistrikt 30 lämnat återbud. Valnämnden kommer även att delges
beslut om ny ordförande för detta distrikt snarast möjligt.

Bilagor
Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande vid val 2018.pdf

2 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen

Valnämndens förslag till beslut
1 Valnämnden utser tre representanter från nämnden att besöka vallokalerna under
valdagen den 9 september för observation och avstämning.
2 Valnämnden utser tre representanter från nämnden att ta emot och granska
valmaterialet vid inlämning på valkvällen/natten.
3 Valnämnden utser två representanter från nämnden att måndagen den 10
september tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det
granskade valmaterialet till länsstyrelsen.
4 Valnämnden utser två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstemän
från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens
preliminära rösträkning till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att genom observation
säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt. I
observatörsuppdraget ingår även att notera eventuella lärdomar som kommunen kan
dra nytta av inför 2019 års val till Europaparlamentet.

Under valdagen ska ledamöter från valnämnden besöka vallokalerna för observation
och om möjligt även göra en kort lägesavstämning med röstmottagare på plats. Fokus
för dessa inspektionen bör ligga på placeringen av valsedlar, ordning i lokalerna,
skyltning, tillgänglighet samt ordning vid insläpp till lokalen. Kommunkansliet föreslår
att tre representanter utses för detta uppdrag.

En representant från valnämnden, i första hand presidiet, kan vid allvarligare problem
även behöva besöka en vallokal för att göra en lägesbedömning och hantera
situationen. Presidiet bör därför vara i beredskap för ett sådant uppdrag under dagen.
En beslutsmässig nämnd måste även kunna sammankallas under valdagen om ett
nämndbeslut skulle behöva fattas.

Valnämndens ledamöter deltar även vid mottagande och granskning av valmaterial
från valdistrikten under valnatten. Kommunkansliet föreslår att tre representanter
utses för detta uppdrag. Vidare bör två representanter från valnämnden utses för att
delta i överlämningen av röster till länsstyrelsen måndagen den 10 september.

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs onsdagen den 12
september i kommunhuset. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som
underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till
valdagen samt brevröster från utlandet. Valnämnden närvarar under
sammanräkningen och sammanträder för att granska och godkänna resultatet av
sammanräkningen. Valnämnden utser även två representanter att tillsammans med
tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från
valnämndens preliminära rösträkning till länsstyrelsen.

§19 Redovisning av delegationsbeslut avseende ordförande och vice ordförande vid valet till riksdag, kommun och landsting

Dnr 2018/VN 0018 004
 
Valnämndens beslut
- Valnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i valnämnden 2018-05-22 § 18 ges chefen för kommunkansliet delegation att fatta beslut om att utse nya ordföranden och vice ordföranden vid valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. I den till ärendet bilagda delegationsbeslutet har chefen för kommunkansliet fattat beslut om tre förändringar avseende ordföranden och vice ordföranden i vallokal. I beslutet ingår även ordföranden för samtliga förtidsröstningslokaler. Vidare har ett delegationsbeslut om ny ordförande för valdistrikt 30 fattats. Även detta beslut har bilagts till ärendet.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande vid val till riksdag, kommun och landsting 2018.pdf
Delegationsbeslut avseende ordförande vid val till riksdag, kommun och landsting.pdf

§20 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen

Valnämndens beslut
1 Valnämnden utser följande tre representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 9 september för observation och avstämning: ordförande Berit Assarsson (M), Martin Skjöldebrand (L) och Kristjan Vaigur (S).
2 Valnämnden utser följande tre representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstemän ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på valkvällen/natten: ordförande Berit Assarsson (M), 2:e vice ordförande Barbro Nordlöf (S) samt Carl-Thure Lindell (M).
3 Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 10 september tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: ordförande Berit Assarsson (M) samt 2:e vice ordförande Barbro Nordlöf (S).
4 Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning till länsstyrelsen: ordförande Berit Assarsson (M) samt Kristjan Vaigur (S).

Beskrivning av ärendet
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att genom observation säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt. I observatörsuppdraget ingår även att notera eventuella lärdomar som kommunen kan dra nytta av inför 2019 års val till Europaparlamentet.
Under valdagen ska ledamöter från valnämnden besöka vallokalerna för observation och om möjligt även göra en kort lägesavstämning med röstmottagare på plats. Fokus för dessa inspektionen bör ligga på placeringen av valsedlar, ordning i lokalerna, skyltning, tillgänglighet samt ordning vid insläpp till lokalen. Kommunkansliet föreslår att tre representanter utses för detta uppdrag.
 
En representant från valnämnden, i första hand presidiet, kan vid allvarligare problem även behöva besöka en vallokal för att göra en lägesbedömning och hantera situationen. Presidiet bör därför vara i beredskap för ett sådant uppdrag under dagen. En beslutsmässig nämnd måste även kunna sammankallas under valdagen om ett nämndbeslut skulle behöva fattas.
 
Valnämndens ledamöter deltar även vid mottagande och granskning av valmaterial från valdistrikten under valnatten. Kommunkansliet föreslår att tre representanter utses för detta uppdrag. Vidare bör två representanter från valnämnden utses för att delta i överlämningen av röster till länsstyrelsen måndagen den 10 september.
 
Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs onsdagen den 12 september i kommunhuset. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. Valnämnden närvarar under sammanräkningen och sammanträder för att granska och godkänna resultatet av sammanräkningen. Valnämnden utser även två representanter att tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning till länsstyrelsen.
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20180814.pdf (149 kb)