Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2019-01-15

Sammanträde 2019-01-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kommunhuset

1 Vallokaler i val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Dnr 2018/VN 0034

Valnämndens förslag till beslut
1. Vallokaler vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 fastställs enligt bilagd förteckning.
2. Chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som ska finnas i Tyresö kommuns 25 valdistrikt vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. I den bifogade förteckningen listas samtliga föreslagna vallokaler. För samtliga distrikt är vallokalerna oförändrade från 2018 års allmänna val.

I samband med 2014 och 2018 års val har omfattande översyner av tillgängligheten i val- och röstningslokaler som bland annat har innefattat ramper, trösklar och markeringar. Den översyn som gjordes 2018 bifogas ärendet.

I vallagen finns bestämmelser om vallokalers värdeneutralitet. För Tyresös del är församlingshemmet den enda vallokalen där frågan har aktualitet. Efter besked från Länsstyrelsen i samband med valet 2018 ska en avvägning ske mellan tillgången på vallokaler i området, hur känd lokalen är för väljarna samt vad den aktuella lokalen normalt används till vara vägledande i avgörandet om lämpligheten som vallokal. Efter noggrant övervägande anser förvaltningen att församlingshemmet även fortsättningsvis är den bästa tänkbara vallokalen i distriktet Gimmersta-Nytorp-Raksta. Den tilltänka vallokalen är interiört helt neutral och tillgänglighetsanpassad.

Förvaltningen föreslås även att chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler. Detta för att underlätta ett snabbt beslut om behov för omställning uppkommer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, vallokaler i val till Europaparlamentet den 26 maj 2019.pdf
Vallokaler 2019.docx

2 Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid val till Europaparlamentet 26 maj 2019

Dnr 2018/VN 0033

Valnämndens förslag till beslut
1. Följande förtidsröstningslokaler används vid 2019 års Europaparlamentsval:
8/5-26/5 (alla dagar) Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
8/5-25/5 (mån-lör) Huvudbiblioteket i Tyresö centrum
17/5-25/5 (mån-lör) Biblioteket i Trollbäcken
17/5-25/5 (mån-lör) Biblioteket i Strand

2. Förtidsröstningen ska vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter som även ska ha öppet under lördag och söndag kl 11.00-15.00 samt kl 08.00-21.00 under valdagen.

3. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 8 maj till den 26 maj 2019.

Beskrivning av ärendet
Förtidsröstningen inför Europaparlamentsvalet inleds den 8 maj 2019. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen.

Enligt vallagen 4 kap § 24 ska en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag under förtidsröstningsperioden. På valdagen ska en förtidsröstningslokal vara öppen under samma tid som vallokalerna är öppna. Kommunkansliet föreslår därför att Servicecenter i kommunhuset används som röstningslokal med öppethållande under hela förtidsröstningsperioden samt under valdagen. Vidare föreslås att biblioteken i Tyresö Centrum, Trollbäcken och Strand används som förtidsröstningslokaler. Förtidsröstningslokalerna föreslås följa respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter i kommunhuset som utöver ordinarie öppettider även föreslås ha öppet kl 11-15 lördagar och söndagar samt kl 08:00-21:00 under valdagen.

Nedan tabell visar antalet röstande per dag i respektive förtidsröstningslokal vid 2018 års allmänna val.

Som synes ovan var det stor skillnad på antalet förtidsröstande i de olika förtidsröstningslokalerna. Vi vet också att det historiskt har varit ett betydligt lägre valdeltagande i Europaparlamentsval jämfört med val till riksdag, kommun och landsting. Vid Europaparlamentsvalet 2014 var valdeltagandet i Tyresö 56,71 procent (i riket 51,07 procent). Vid valet till riksdag, kommun och landsting 2018 var valdeltagandet i Tyresö 90,25 procent ( i riket 87,18 procent). Med hänsyn till detta föreslås förtidsröstningslokalerna i Strand och Trollbäcken vara öppna från den 17 maj till den 25 maj då det historiskt har varit så att antalet förtidsröster ökar när det närmar sig valdagen.

Enligt vallagen 3 kap § 6 ska minst två röstmottagare vara närvarande vid röstmottagning i röstningslokal under förtidsröstning. Kommunkansliet föreslås få i uppdrag att rekrytera röstmottagare till samtliga förtidsröstningslokaler för perioden 8 maj till den 26 maj 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelser, lokaler och bemanning för förtidsröstning vid val till Europaparlamentet 26 maj 2019.pdf

3 Ordning och utläggning av valsedlar vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019

Dnr 2018/VN 0032

Valnämndens förslag till beslut
1. Valsedlar för Europaparlamentsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.
4. Insynsskydd till valsedelställen köps in i syfte att valsedlar ska tillhandahållas utan insyn.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om placeringen av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt.
Valmyndigheten föreslår att kommunerna placerar partiernas valsedlar i valsedelställen i alfabetisk ordning. Detta är även den ordning som Tyresö kommun haft vid tidigare val.

Enligt vallagen ansvarar valnämnden för att väljarna har tillgång till valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel. Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. I det senare fallet ansvarar partierna själva för att leverera namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid.

De partier som har begärt utläggning för valet till Europaparlamentet är: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.. Dessa valsedlar måste alltid finnas på plats.

Sedan valen 2018 gäller att samtliga partier som vill delta i ett speciellt val ska anmäla detta skriftligen i förväg till Valmyndigheten. Anmälan om deltagande i Europaparlamentsvalet ska göras till Valmyndigheten senast den 26 april 2019. En lista på samtliga partier som anmält deltagande kommer att distribueras till samtliga vallokaler och röstningslokaler. Endast anmälda partiers valsedlar ska läggas ut på röstmottagningsställen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ordning och utläggning av valsedlar vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.pdf
Bilaga 1 Ordning i valsedelställ.docx

4 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare

Dnr 2018/VN 0030

Valnämndens förslag till beslut
- Förslag till utbildningstillfällen inför Europaparlamentsvalet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Av vallagen 3 kap 5 § framgår att som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Utbildning är obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. Likaså kommer samtliga personer som ingår i valkansliets mottagning av röster under valnatten kallas till den utbildning som ges till röstmottagare i vallokal. Även valnämndens ledamöter och ersättare bör gå utbildningen.

Utbildningstillfällen för alla som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokal, vid särskild förtidsröstning på kommunens äldreboenden och som ambulerande röstmottagare arrangeras den 24 april och den 25 april i kommunhuset.

Ett utbildningstillfälle för samtliga röstmottagare i vallokal arrangeras den 15 maj i Tyresö gymnasiums aula. För de som är förhindrade att närvara vid detta tillfälle arrangeras ett extra utbildningstillfälle den 21 maj i kommunhuset.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare.pdf

5 Behörighet att kvittera värdeförsändelser till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0031

Valnämndens förslag till beslut
- Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
PostNord kommer i likhet med tidigare år att ansvara för upphämtning, sortering och distribution av förtidsröster för Tyresö kommuns del. Försändelser med förtidsröster och övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden.

Kommunkansliet föreslår att följande personer bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning:

Kommunkansliet
Jenny Gardbrant
Kristin Norrbom
Päivi Sandholm
Linda Darforth
Birgitta Gustafsson
Malin Nilsarve
Anette Jansson

Vaktmästeriet
Johnny Wedholm
Per-Åke Fredriksson
Åke Österman
Eric Braafnäs
Robert Ingström
Anders Hedbys
Tommy Olsson
Ove Nielsen

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behörighet att kvittera värdeförsändelser till välnämnden 2019.pdf

6 Valnämndens sammanträdesdatum 2019

Dnr 2018/VN 0029

Valnämndens förslag till beslut
- Förslag till sammanträdesdatum för valnämnden fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens ordförande har i samråd med kommunkansliet tagit fram ett förslag på sammanträdestider för valnämnden inför Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. Utöver de föreslagna datumen tillkommer även en utbildningsdag. Datum meddelas när Länsstyrelsen fattat beslut om utbildningsdagar.

Valnämnden föreslås sammanträda följande datum:

Tisdag 19 mars klockan 17.00 i konferensrum Lindalen
Tisdag 7 maj klockan 17.00 i konferensrum Lindalen
Onsdag 29 maj (onsdagsräkning enligt valmyndighetens föreskrifter, tid och plats meddelas senare)
Onsdag 26 juni klockan 17.00 i konferensrum Lindalen

Bilagor
Tjänsteskrivelse, valnämndens sammanträdesdatum 2019.pdf

7 Information om Valnämndens uppgifter

Dnr 2018/VN 0035

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunjuristen föredrar muntligt valnämndens uppgifter och valnämndens roll.

8 Information om förändringar i vallagen

Dnr 2018/VN 0036

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunjuristen föredrar muntligt de förändringar i vallagen som gäller från den 1 januari 2019.

9 Information om budget

Dnr 2018/VN 0039

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för kommunkansliet informerar muntligen om budgetutfall för 2018 års allmänna val samt om budget för Europaparlamentsval 2019.

10 Information om anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster

Dnr 2018/VN 0037

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för kommunkansliet föredrar muntligt anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster.

11 Meddelanden till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0040

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till valnämnden.

Bilagor
Synpunkter ang. valhemlighet.pdf

§1 Vallokaler i val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Dnr 2018/VN 0034
 
Valnämndens beslut
1. Vallokaler vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 fastställs enligt bilagd förteckning.
2. Chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler.
 
Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som ska finnas i Tyresö kommuns 25 valdistrikt vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. I den bifogade förteckningen listas samtliga föreslagna vallokaler. För samtliga distrikt är vallokalerna oförändrade från 2018 års allmänna val.
 
I samband med 2014 och 2018 års val gjordes omfattande översyner av tillgängligheten i val- och röstningslokaler som bland annat har innefattat ramper, trösklar och markeringar. Den översyn som gjordes 2018 bifogas ärendet.
 
I vallagen finns bestämmelser om vallokalers värdeneutralitet. För Tyresös del är församlingshemmet den enda vallokalen där frågan har aktualitet. Efter besked från Länsstyrelsen i samband med valet 2018 ska en avvägning ske mellan tillgången på vallokaler i området, hur känd lokalen är för väljarna samt vad den aktuella lokalen normalt används till vara vägledande i avgörandet om lämpligheten som vallokal. Efter noggrant övervägande anser förvaltningen att församlingshemmet även fortsättningsvis är den bästa tänkbara vallokalen i distriktet Gimmersta-Nytorp-Raksta. Den tilltänka vallokalen är interiört helt neutral och tillgänglighetsanpassad.
 
Förvaltningen föreslår även att chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler. Detta för att underlätta ett snabbt beslut om behov av omställning uppkommer.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, vallokaler i val till Europaparlamentet den 26 maj 2019.pdf
Vallokaler 2019.docx
Åtgärdsrapport, tillgänglighet i vallokaler 2018.pdf

§2 Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid val till Europaparlamentet 26 maj 2019

Dnr 2018/VN 0033
 
Valnämndens beslut
1. Följande förtidsröstningslokaler används vid 2019 års Europaparlamentsval:
      8/5-26/5 (alla dagar) Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
      8/5-25/5 (mån-lör) Huvudbiblioteket i Tyresö centrum
      17/5-25/5 (mån-lör) Biblioteket i Trollbäcken
      17/5-25/5 (mån-lör) Biblioteket i Strand
 
2. Förtidsröstningen ska vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter som även ska ha öppet under lördag och söndag kl 11.00-15.00 samt kl 08.00-21.00 under valdagen.
 
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 8 maj till den 26 maj 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Förtidsröstningen inför Europaparlamentsvalet inleds den 8 maj 2019. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen.
Enligt vallagen 4 kap § 24 ska en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag under förtidsröstningsperioden. På valdagen ska en förtidsröstningslokal vara öppen under samma tid som vallokalerna är öppna. Kommunkansliet föreslår därför att Servicecenter i kommunhuset används som röstningslokal med öppethållande under hela förtidsröstningsperioden samt under valdagen. Vidare föreslås att biblioteken i Tyresö Centrum, Trollbäcken och Strand används som förtidsröstningslokaler. Förtidsröstningslokalerna föreslås följa respektive verksamhets ordinarie öppettider undantaget Servicecenter i kommunhuset som utöver ordinarie öppettider även föreslås ha öppet kl 11-15  lördagar och söndagar samt kl 08:00-21:00 under valdagen.
 
Tabellen i bifogade tjänsteskrivelse visar antalet röstande per dag i respektive förtidsröstningslokal vid 2018 års allmänna val.
 
Som synes var det stor skillnad på antalet förtidsröstande i de olika förtidsröstningslokalerna. Vi vet också att det historiskt har varit ett betydligt lägre valdeltagande i Europaparlamentsval jämfört med val till riksdag, kommun och landsting. Vid Europaparlamentsvalet 2014 var valdeltagandet i Tyresö 56,71 procent (i riket 51,07 procent). Vid valet till riksdag, kommun och landsting 2018 var valdeltagandet i Tyresö 90,25 procent (i riket 87,18 procent). Med hänsyn till detta föreslås förtidsröstningslokalerna i Strand och Trollbäcken vara öppna från den 17 maj till den 25 maj då det historiskt har varit så att antalet förtidsröster ökar när det närmar sig valdagen.
 
Enligt vallagen 3 kap § 6 ska minst två röstmottagare vara närvarande vid röstmottagning i röstningslokal under förtidsröstning. Kommunkansliet föreslås få i uppdrag att rekrytera röstmottagare till samtliga förtidsröstningslokaler för perioden 8 maj till den 26 maj 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelser, lokaler och bemanning för förtidsröstning vid val till Europaparlamentet 26 maj 2019.pdf

§3 Ordning och utläggning av valsedlar vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019

Dnr 2018/VN 0032
 
Valnämndens beslut
1. Valsedlar för Europaparlamentsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.
4. Insynsskydd till valsedelställen köps in i syfte att valsedlar ska tillhandahållas utan insyn.
 
Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om placeringen av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt.
Valmyndigheten föreslår att kommunerna placerar partiernas valsedlar i valsedelställen i alfabetisk ordning. Detta är även den ordning som Tyresö kommun haft vid tidigare val.
 
Enligt vallagen ansvarar valnämnden för att väljarna har tillgång till valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel. Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. I det senare fallet ansvarar partierna själva för att leverera namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid.
 
De partier som har begärt utläggning för valet till Europaparlamentet är: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.. Dessa valsedlar måste alltid finnas på plats.
 
Sedan valen 2018 gäller att samtliga partier som vill delta i ett speciellt val ska anmäla detta skriftligen i förväg till Valmyndigheten. Anmälan om deltagande i Europaparlamentsvalet ska göras till Valmyndigheten senast den 26 april 2019. En lista på samtliga partier som anmält deltagande kommer att distribueras till samtliga vallokaler och röstningslokaler. Endast anmälda partiers valsedlar ska läggas ut på röstmottagningsställen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, ordning och utläggning av valsedlar vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.pdf
Bilaga 1 Ordning i valsedelställ.docx

§4 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare

Dnr 2018/VN 0030
 
Valnämndens beslut
- Förslag till utbildningstillfällen inför Europaparlamentsvalet godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Av vallagen 3 kap 5 § framgår att som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Utbildning är obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. Likaså kommer samtliga personer som ingår i valkansliets mottagning av röster under valnatten kallas till den utbildning som ges till röstmottagare i vallokal. Även valnämndens ledamöter och ersättare bör gå utbildningen.
 
Utbildningstillfällen för alla som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokal, vid särskild förtidsröstning på kommunens äldreboenden och som ambulerande röstmottagare arrangeras den 24 april och den 25 april i kommunhuset.
 
Ett utbildningstillfälle för samtliga röstmottagare i vallokal arrangeras den 15 maj i Tyresö gymnasiums aula. För de som är förhindrade att närvara vid detta tillfälle arrangeras ett extra utbildningstillfälle den 21 maj i kommunhuset.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare.pdf

§5 Behörighet att kvittera värdeförsändelser till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0031
 
Valnämndens beslut
- Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt kommunkansliets förslag.
 
Beskrivning av ärendet
PostNord kommer i likhet med tidigare år att ansvara för upphämtning, sortering och distribution av förtidsröster för Tyresö kommuns del. Försändelser med förtidsröster och övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden.
 
Kommunkansliet föreslår att följande personer bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning:
 
Kommunkansliet
Jenny Gardbrant
Kristin Norrbom
Päivi Sandholm
Linda Darforth
Birgitta Gustafsson
Malin Nilsarve
Anette Jansson
 
Vaktmästeriet
Johnny Wedholm
Per-Åke Fredriksson
Åke Österman
Eric Braafnäs
Robert Ingström
Anders Hedbys
Tommy Olsson
Ove Nielsen
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, behörighet att kvittera värdeförsändelser till välnämnden 2019.pdf

§6 Valnämndens sammanträdesdatum 2019

Dnr 2018/VN 0029
 
Valnämndens beslut
- Förslag till sammanträdesdatum för valnämnden fastställs enligt kommunkansliets förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Valnämndens ordförande har i samråd med kommunkansliet tagit fram ett förslag på sammanträdestider för valnämnden inför Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. Utöver de föreslagna datumen tillkommer även en utbildningsdag. Datum meddelas när Länsstyrelsen fattat beslut om utbildningsdagar.
 
Valnämnden föreslås sammanträda följande datum:
 
Tisdag 19 mars klockan 17.00 i konferensrum Lindalen
Tisdag 7 maj klockan 17.00 i konferensrum Lindalen
Onsdag 29 maj (onsdagsräkning enligt valmyndighetens föreskrifter, tid och plats meddelas senare)
Onsdag 26 juni klockan 17.00 i konferensrum Lindalen

Bilagor
Tjänsteskrivelse, valnämndens sammanträdesdatum 2019.pdf

§7 Information om Valnämndens uppgifter

Dnr 2018/VN 0035
 
Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunjuristen föredrar muntligt valnämndens uppgifter och valnämndens roll.
Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20190115.pdf (161 kb)

§8 Information om förändringar i vallagen

Dnr 2018/VN 0036
 
Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunjuristen föredrar muntligt de förändringar i vallagen som gäller från den 1 januari 2019.
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20190115.pdf (161 kb)

§9 Information om budget

Dnr 2018/VN 0039
 
Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chefen för kommunkansliet informerar muntligen om budgetutfall för 2018 års allmänna val samt om budget för Europaparlamentsval 2019.
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20190115.pdf (161 kb)

§10 Information om anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster

Dnr 2018/VN 0037
 
Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chefen för kommunkansliet föredrar muntligt anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster.
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20190115.pdf (161 kb)

§11 Meddelanden till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0040
 
Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till valnämnden.
 
Bilagor
Synpunkter ang. valhemlighet.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20190115.pdf (161 kb)

§12 Övriga frågor

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Det påpekas att skyltningen behöver bli bättre vid vissa vallokaler.
Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20190115.pdf (161 kb)