Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2019-03-19

Sammanträde 2019-03-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om kommunikationsplan Europaparlamentsvalet

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschefen föredrar muntligt kommunikationsplanen inför Europaparlamentsvalet.

2 Information om säkerhetsarbetet inför Europaparlamentsvalet

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschefen föredrar muntligt säkerhetsarbetet inför Europaparlamentsvalet.

3 Ordförande och vice ordförande i vallokaler och förtidsröstningslokaler

Dnr 2019/VN 0006 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt till Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 29 januari 2018 fick chefen för kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga röstmottagare till valet till riskdag, kommun och landsting den 9 september 2018 och till valet till Europaparlamentet 2019.

Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden. Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice ordföranden för de olika valdistrikten till Europaparlamentet samt ordförande för förtidsröstningslokalerna.

För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov av att snabbt utse ersättare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att chefen för kommunkansliet ges delegation att fatta beslut om detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ordförande och vice ordförande i vallokaler och förtidsröstningslokaler.pdf

4 Ambulerande röstmottagare inför Europaparlamentsvalet 2019

Dnr 2019/VN 0007 004
Valnämndens förslag till beslut
- Följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför Europaparlamentsvalet 2019:

Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Ramiz Kasumovic
Nadja Meidal
Mari Lukkarinen
Marcus Björk
Helene Bergström
Linda Darforth
Päivi Sandholm
Kristin Norrbom
Per-Åke Fredriksson
Åke Österman
Eric Braafnäs
Robert Ingström
Anders Hedbys
Hans Åhlander
Daniel Persson
Gabor Molnar

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2015 är det är obligatoriskt för kommuner att utse ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal.

Kommunkansliet föreslår att följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till Europaparlamentet 2019:

Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Ramiz Kasumovic
Nadja Meidal
Mari Lukkarinen
Marcus Björk
Helene Bergström
Linda Darforth
Päivi Sandholm
Kristin Norrbom
Per-Åke Fredriksson
Åke Österman
Eric Braafnäs
Robert Ingström
Anders Hedbys
Hans Åhlander
Daniel Persson
Gabor Molnar

Bilagor
Tjänsteskrivelse ambulerande röstmottagare vid val till Europaparlamentet.pdf

5 Särskild förtidsröstning inför Europaparlamentsvalet 2019

Dnr 2019/VN 0008 004

Valnämndens förslag till beslut
- Särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 12 maj 2019 enligt följande:

Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00

Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskilda förtidsröstningen är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en särskild förtidsröstning erbjuds i samband med valet till Europaparlamentet i maj. Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika föreslås ha ett gemensamt förtidsröstningstillfälle då boendena gränsar till varandra. Kommunen bidrar med material och röstmottagare. Respektive boende behöver enbart bidra med eventuell ledsagning av de äldre till röstningslokalen.

Förvaltningen föreslår att särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 12 maj 2019 enligt följande:

Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00

Bilagor
Tjänsteskrivelse särskild förtidsröstning inför Europaparlamentsvalet.pdf

6 Delegation vid brådskande beslut

Dnr 2019/VN 0005 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Ordföranden eller, om vederbörande har förhinder, vice ordföranden får besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden.
2. Valnämnden godkänner beslut fattat av ordföranden den 22 februari 2019 om förtidsröstning med anledning av omval i Falun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ett fattat ordförandebeslut bifogas ärendet. Beslutet fattades mot bakgrund av att valprövningsnämnden har beslutat att upphäva valet till kommunfullmäktige i Falun den 9 september 2018 och förordna om omval med anledning av att 126 förtidsröster i val till kommunfullmäktige inte levererades till valnämnden i tid och därmed aldrig räknades. Den 7 april 2019 är valdag för omval i Falun. Samtliga kommuner i landet måste tillhandahålla förtidsröstning men avgör själva i vilken omfattning den ska vara öppen. Med kort varsel informerades kommunerna i landet om att varje kommun senast den 4 mars skulle registrera in öppettider och övriga uppgifter om den förtidsröstningslokal som kommer att avvändas vid omvalet. Med anledning av den korta tidsfrist som medgavs kommunerna för nämnda registrering kunde nämndens avgörande inte avvaktas och därför fattade valnämndens ordförande beslut om förtidsröstningens omfattning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegation vid brådskande beslut.pdf
Ordförandebeslut om förtidsröstning med anledning av omval i Falun.pdf

7 Delegation avseende rättelse i röstlängd

Dnr 2019/VN 0009 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.
2. Chefen för kommunkansliet kan vidaredelegera uppgiften till annan tjänsteman på kommunkansliet.

Beskrivning av ärendet
Röstlängderna fastställs 30 dagar före valdagen. De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser att de uppgifter som anges om dem är felaktiga, ska senast 12 dagar innan valet begära rättelse av uppgifterna hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. I de fall där beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas.

Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens morgon. Kommunen får inte överlåta åt en röstmottagare att göra rättelser i röstlängden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden besluta att chefen för kommunkansliet delegeras rätten att vid behov göra rättelser i röstlängd. Vidare föreslår förvaltningen att chefen för kommunkansliet vid behov kan vidaredelegera uppgiften till annan tjänsteman på kommunkansliet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegation avseende rättelse i röstlängd.pdf

8 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen

Dnr 2019/VN 0010 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Valnämnden utser tre representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 29 maj för observation och avstämning under maximalt tre timmar vardera.
2. Valnämnden utser tre representanter från nämnden att tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på valkvällen/natten.
3. Valnämnden utser två representanter från nämnden att måndagen den 27 maj tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen.
4. Valnämnden utser två representanter från nämnden att onsdagen den 29 maj tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att genom observation säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt.
Under valdagen ska ledamöter från valnämnden besöka vallokalerna för observation och om möjligt även göra en kort lägesavstämning med röstmottagare på plats. Fokus för dessa inspektionen bör ligga på placeringen av valsedlar, ordning i lokalerna, skyltning, tillgänglighet samt ordning vid insläpp till lokalen. Kommunkansliet föreslår att tre representanter utses för detta uppdrag.

En representant från valnämnden, i första hand presidiet, kan vid allvarligare problem även behöva besöka en vallokal för att göra en lägesbedömning och hantera situationen. Presidiet bör därför vara i beredskap för ett sådant uppdrag under dagen. En beslutsmässig nämnd måste även kunna sammankallas under valdagen om ett nämndbeslut skulle behöva fattas.

Valnämndens ledamöter deltar även vid mottagande och granskning av valmaterial från valdistrikten under valnatten. Kommunkansliet föreslår att tre representanter utses för detta uppdrag. Vidare bör två representanter från valnämnden utses för att delta i överlämningen av röster till länsstyrelsen måndagen den 27 maj.

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs onsdagen den 29 maj i kommunhuset. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. En beslutsmässig valnämnd närvarar under sammanräkningen och sammanträder för att granska och godkänna resultatet av sammanräkningen. Valnämnden utser även två representanter att tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning till länsstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen.pdf

9 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare

Dnr 2018/VN 0030

Valnämndens förslag till beslut
- Förslag till utbildningstillfällen inför Europaparlamentsvalet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Av vallagen 3 kap 5 § framgår att som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Utbildning är obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. Likaså kommer samtliga personer som ingår i valkansliets mottagning av röster under valnatten kallas till utbildning. Även valnämndens ledamöter och ersättare bör gå utbildningen.

Valnämnden fattade den 15 januari 2019 beslut om utbildningsdatum men då kommunkansliet har fått in önskemål om kortare utbildningar samt om separata utbildningstillfällen för ordförande och vice ordförande föreslås ett utökat antal alternativa utbildningsdatum. Mindre utbildningsgrupper torde också leda till utökat aktivt deltagande.

Utbildningstillfällen för alla som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokal och vid särskild förtidsröstning på kommunens äldreboenden föreslås fortfarande arrangeras den 24 april och den 25 april i kommunhuset.

För röstmottagare i vallokal föreslås istället för två utbildningstillfällen nu fyra utbildningstillfällen enligt nedan, i kommunhuset.

Utbildning 1 måndag 13 maj kl 18-19.30
Röstmottagare i distrikt 1-9

Utbildning 2 onsdag 15 maj kl 18-19.30
Valnämnden, röstmottagare i distrikt 10-13 samt distrikt 21-22

Utbildning 3 torsdag 16 maj kl 18-19.30
Ordförande och vice ordförande i samtliga vallokaler

Utbildning 4 tisdag 21 maj kl 18-19.30
Röstmottagare i distrikt 23-32

Bilagor
Tjänsteskrivelse obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare.pdf

10 Information om insynsskydd till valsedelsställ

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden informeras muntligt om inköp av insynsskydd till valsedelsställ.

11 Meddelanden till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0040

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till valnämnden.

Bilagor
Valprövningsnämndens beslut.pdf

12 Övriga frågor

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§13 Information om kommunikationsplan Europaparlamentsvalet

Valnämndens beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunikationschefen föredrar muntligt kommunikationsplanen inför Europaparlamentsvalet.
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20190319.pdf (107 kb)

§14 Information om säkerhetsarbetet inför Europaparlamentsvalet

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Säkerhetschefen föredrar muntligt säkerhetsarbetet inför Europaparlamentsvalet.
Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20190319.pdf (161 kb)

§15 Ordförande och vice ordförande i vallokaler och förtidsröstningslokaler

Dnr 2019/VN 0006 004
 
Valnämndens beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt till Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.
3. Vid kommande val efter valet till Europaparlamentet godkänns inte att personer som är släkt med varandra utses till ordförande och vice ordförande i samma vallokal.
 
Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 29 januari 2018 fick chefen för kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga röstmottagare till valet till riskdag, kommun och landsting den 9 september 2018 och till valet till Europaparlamentet 2019.
 
Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden. Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice ordföranden för de olika valdistrikten till Europaparlamentet samt ordförande för förtidsröstningslokalerna.
 
För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov av att snabbt utse ersättare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att chefen för kommunkansliet ges delegation att fatta beslut om detta.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ordförande och vice ordförande i vallokaler och förtidsröstningslokaler.pdf

§16 Ambulerande röstmottagare inför Europaparlamentsvalet 2019

Dnr 2019/VN 0007 004
 
Valnämndens beslut
- Följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför Europaparlamentsvalet 2019:
 
Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Ramiz Kasumovic
Nadja Meidal
Mari Lukkarinen
Marcus Björk
Helene Bergström
Linda Darforth
Päivi Sandholm
Kristin Norrbom
Per-Åke Fredriksson
Åke Österman
Eric Braafnäs
Robert Ingström
Anders Hedbys
Hans Åhlander
Daniel Persson
Gabor Molnar
 
Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2015 är det är obligatoriskt för kommuner att utse ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal.
Kommunkansliet föreslår att följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till Europaparlamentet 2019:
 
Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Ramiz Kasumovic
Nadja Meidal
Mari Lukkarinen
Marcus Björk
Helene Bergström
Linda Darforth
Päivi Sandholm
Kristin Norrbom
Per-Åke Fredriksson
Åke Österman
Eric Braafnäs
Robert Ingström
Anders Hedbys
Hans Åhlander
Daniel Persson
Gabor Molnar
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ambulerande röstmottagare vid val till Europaparlamentet.pdf

§17 Särskild förtidsröstning inför Europaparlamentsvalet 2019

Dnr 2019/VN 0008 004
 
Valnämndens beslut
- Särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 12 maj 2019 enligt följande:
      Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
      Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
      Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskilda förtidsröstningen är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en särskild förtidsröstning erbjuds i samband med valet till Europaparlamentet i maj. Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika föreslås ha ett gemensamt förtidsröstningstillfälle då boendena gränsar till varandra. Kommunen bidrar med material och röstmottagare. Respektive boende behöver enbart bidra med eventuell ledsagning av de äldre till röstningslokalen.
 
Förvaltningen föreslår att särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 12 maj 2019 enligt följande:
Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse särskild förtidsröstning inför Europaparlamentsvalet.pdf

§18 Delegation vid brådskande beslut

Dnr 2019/VN 0005 004
 
Valnämndens beslut
1. Ordföranden eller, om vederbörande har förhinder, vice ordföranden får besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden.
2. Valnämnden godkänner beslut fattat av ordföranden den 22 februari 2019 om förtidsröstning med anledning av omval i Falun.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ett fattat ordförandebeslut bifogas ärendet. Beslutet fattades mot bakgrund av att valprövningsnämnden har beslutat att upphäva valet till kommunfullmäktige i Falun den 9 september 2018 och förordna om omval med anledning av att 126 förtidsröster i val till kommunfullmäktige inte levererades till valnämnden i tid och därmed aldrig räknades. Den 7 april 2019 är valdag för omval i Falun. Samtliga kommuner i landet måste tillhandahålla förtidsröstning men avgör själva i vilken omfattning den ska vara öppen. Med kort varsel informerades kommunerna i landet om att varje kommun senast den 4 mars skulle registrera in öppettider och övriga uppgifter om den förtidsröstningslokal som kommer att avvändas vid omvalet. Med anledning av den korta tidsfrist som medgavs kommunerna för nämnda registrering kunde nämndens avgörande inte avvaktas och därför fattade valnämndens ordförande beslut om förtidsröstningens omfattning.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegation vid brådskande beslut.pdf
Ordförandebeslut om förtidsröstning med anledning av omval i Falun.pdf

§19 Delegation avseende rättelse i röstlängd

Dnr 2019/VN 0009 004
 
Valnämndens beslut
1. Uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.
2. Chefen för kommunkansliet kan vidaredelegera uppgiften till annan tjänsteman på kommunkansliet.
 
Beskrivning av ärendet
Röstlängderna fastställs 30 dagar före valdagen. De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser att de uppgifter som anges om dem är felaktiga, ska senast 12 dagar innan valet begära rättelse av uppgifterna hos länsstyrelsen.
 
Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. I de fall där beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas.
 
Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens morgon. Kommunen får inte överlåta åt en röstmottagare att göra rättelser i röstlängden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden besluta att chefen för kommunkansliet delegeras rätten att vid behov göra rättelser i röstlängd. Vidare föreslår förvaltningen att chefen för kommunkansliet vid behov kan vidaredelegera uppgiften till annan tjänsteman på kommunkansliet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegation avseende rättelse i röstlängd.pdf

§20 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen

Dnr 2019/VN 0010 004
 
Valnämndens beslut
1. Valnämnden utser följande tre representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 26 maj för observation och avstämning under maximalt tre timmar vardera: ordförande Alfonso Morales (S), 1:e vice ordförande Vasilis Mavroudis (MP) och Janis Salts (KD).
2. Valnämnden utser följande tre representanter från nämnden att tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på valkvällen/natten: ordförande Alfonso Morales (S), 1:e vice ordförande Vasilis Mavroudis (MP) och Carl-Thure Lindell (M).
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 27 maj tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: ordförande Alfonso Morales (S) samt Carl-Thure Lindell (M).
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att onsdagen den 29 maj tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning till länsstyrelsen: ordförande Alfonso Morales (S) samt 2:e vice ordförande Berit Assarsson (M).
 
Beskrivning av ärendet
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att genom observation säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt.
Under valdagen ska ledamöter från valnämnden besöka vallokalerna för observation och om möjligt även göra en kort lägesavstämning med röstmottagare på plats. Fokus för denna inspektion bör ligga på placeringen av valsedlar, ordning i lokalerna, skyltning, tillgänglighet samt ordning vid insläpp till lokalen. Kommunkansliet föreslår att tre representanter utses för detta uppdrag.
En representant från valnämnden, i första hand presidiet, kan vid allvarligare problem även behöva besöka en vallokal för att göra en lägesbedömning och hantera situationen. Presidiet bör därför vara i beredskap för ett sådant uppdrag under dagen. En beslutsmässig nämnd måste även kunna sammankallas under valdagen om ett nämndbeslut skulle behöva fattas.
 
Valnämndens ledamöter deltar även vid mottagande och granskning av valmaterial från valdistrikten under valnatten. Kommunkansliet föreslår att tre representanter utses för detta uppdrag. Vidare bör två representanter från valnämnden utses för att delta i överlämningen av röster till länsstyrelsen måndagen den 27 maj.
 
Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs onsdagen den 29 maj i kommunhuset. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. En beslutsmässig valnämnd närvarar under sammanräkningen och sammanträder för att granska och godkänna resultatet av sammanräkningen. Valnämnden utser även två representanter att tillsammans med tjänstemän från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning till länsstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen.pdf

§21 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare

Dnr 2018/VN 0030
 
Valnämndens beslut
- Förslag till utbildningstillfällen inför Europaparlamentsvalet godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Av vallagen 3 kap 5 § framgår att som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Utbildning är obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. Likaså kommer samtliga personer som ingår i valkansliets mottagning av röster under valnatten kallas till utbildning. Även valnämndens ledamöter och ersättare bör gå utbildningen.
 
Valnämnden fattade den 15 januari 2019 beslut om utbildningsdatum men då kommunkansliet har fått in önskemål om kortare utbildningar samt om separata utbildningstillfällen för ordförande och vice ordförande föreslås ett utökat antal alternativa utbildningsdatum. Mindre utbildningsgrupper torde också leda till utökat aktivt deltagande.
 
Utbildningstillfällen för alla som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokal och vid särskild förtidsröstning på kommunens äldreboenden föreslås fortfarande arrangeras den 24 april och den 25 april i kommunhuset.
 
För röstmottagare i vallokal föreslås istället för två utbildningstillfällen nu fyra utbildningstillfällen enligt nedan, i kommunhuset.
 
Utbildning 1 måndag 13 maj kl 18-19.30
Röstmottagare i distrikt 1-9
 
Utbildning 2 onsdag 15 maj kl 18-19.30
Valnämnden, röstmottagare i distrikt 10-13 samt distrikt 21-22
 
Utbildning 3 torsdag 16 maj kl 18-19.30
Ordförande och vice ordförande i samtliga vallokaler
 
Utbildning 4 tisdag 21 maj kl 18-19.30
Röstmottagare i distrikt 23-32
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare.pdf

§22 Information om insynsskydd till valsedelsställ

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Valnämnden informeras muntligt om inköp av insynsskydd till valsedelsställ.
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20190319.pdf (161 kb)

§23 Meddelanden till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0040
 
Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till valnämnden.
 
Bilagor
Valprövningsnämndens beslut.pdf

§24 Övriga frågor

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20190319.pdf (161 kb)

§25 Dataskyddsombud till Valnämndens verksamhetsområde

Dnr 2019/VN 0011 004
 
Valnämndens beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för valnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.
Valnämndens nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen den 14 april 2019. Det har därför uppstått ett behov att rekrytera ett nytt dataskyddsombud. Under rekryteringsfasen föreslås att tjänsten köps externt.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud.pdf