Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2021-06-02

Sammanträde 2021-06-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Valdistriktsindelning för allmänna val 2022

Diarienummer 2021/VN 0001 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Utifrån genomgången föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de förblir desamma som vid de allmänna valen 2018 samt vid valet till Europaparlamentet 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valdistrikt.docx
Bilaga Valdistrikt 2022.pdf

2 Redovisning av delegationsbeslut

Diarienummer 2019/VN 0005 004

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Valnämnden beslutade den 19 mars 2019 § 18 att ordföranden, eller om vederbörande har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden.

Två fattade ordförandebeslut bifogas ärendet.

Bilagor
Undertecknat ordförandebeslut valnämnden dataskyddsombud.pdf
Ordförandebeslut valnämnden dataskyddsombud från 9 november 2020.pdf

§1 Valdistriktsindelning för allmänna val 2022

Diarienummer 2021/VN 0001 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Utifrån genomgången föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de förblir desamma som vid de allmänna valen 2018 samt vid valet till Europaparlamentet 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Alfonso Morales (S) föreslår att valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att valdistrikten delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valdistrikt.docx
Bilaga Valdistrikt 2022.pdf

§2 Redovisning av delegationsbeslut

Diarienummer 2019/VN 0005 004

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Valnämnden beslutade den 19 mars 2019 § 18 att ordföranden, eller om vederbörande har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden.
Två fattade ordförandebeslut bifogas ärendet.

Bilagor
Undertecknat ordförandebeslut valnämnden dataskyddsombud.pdf
Ordförandebeslut valnämnden dataskyddsombud från 9 november 2020.pdf