Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2022-05-30

Sammanträde 2022-05-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Ambulerande röstmottagare vid allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0014 004

Ärende 1

Valnämndens förslag till beslut
- Föreslagna medarbetare inom Tyresö kommun utses till ambulerande
röstmottagare inför allmänna val 2022.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2015 är det är obligatoriskt för kommuner att utse
ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att
hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva
kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ambulerande röstmottagare.pdf Beslutande organ

2 Delegation avseende rättelse i röstlängd

Dnr: 2022/VN 0012 004

Ärende 2

Valnämndens förslag till beslut
- Uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för
kommunkansliet.

Beskrivning av ärendet
Röstlängderna fastställs 30 dagar före valdagen. De personer som anser sig
felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser att de uppgifter som anges om
dem är felaktiga, ska senast 12 dagar innan valet begära rättelse av uppgifterna
hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. I de fall där beslut om
rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in
ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder beslutet att en
person flyttas mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas.

Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på
valdagens morgon. Kommunen får inte överlåta åt en röstmottagare att göra
rättelser i röstlängden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
valnämnden besluta att chefen för kommunkansliet delegeras rätten att vid
behov göra rättelser i röstlängd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Ordförande och vice ordförande i vallokaler och förtidsröstningslokaler

Dnr: 2022/VN 0015 004

Ärende 3

Valnämndens förslag till beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt och
förtidsröstningslokaler vid valet till riksdag, kommun och region den 11
september 2022 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya
ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt och
förtidsröstningslokaler vid valet till riksdag, kommun och region den 11
september 2022.

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 31 januari 2022 fick chefen för
kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice
ordförande, rekrytera övriga röstmottagare till valet till riksdag, kommun och
region den 11 september 2022.

Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden.
Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice
ordföranden för de olika valdistrikten samt ordförande (och vice ordförande
för en lokal) för förtidsröstningslokalerna.

För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov av att snabbt
utse ersättare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att chefen för
kommunkansliet ges delegation att fatta beslut om detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf Beslutande organ

4 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare

Dnr: 2022/VN 0013 004

Ärende 4

Valnämndens förslag till beslut
- Förslag till utbildningstillfällen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Av 3 kap 5 § vallagen (2005:837) framgår att som röstmottagare får endast den
förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Vid
utbildningen ska det utbildningsmaterial som valmyndigheten tillhandahåller
användas. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller komplettera
detta om det behövs med hänsyn till lokala förhållanden. Utbildning är
obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller
förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. Likaså kommer
samtliga personer som ingår i valkansliets mottagning av röster under valnatten
kallas till utbildning. Även valnämndens ledamöter och ersättare bör gå
utbildningen.

Utbildning för alla som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokal
föreslås arrangeras den 22 augusti klockan 14.00-16.00, kommunhuset.
För röstmottagare i vallokal föreslås fem utbildningstillfällen enligt nedan, i
kommunhuset.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Dataskyddsombud till Valnämndens verksamhetsområde

Dnr: 2022/VN 0016 004

Ärende 5

Valnämndens förslag till beslut
1. Joakim Söderberg, jurist, utses till dataskyddsombud för valnämndens
verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare
Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg
föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§13 Ambulerande röstmottagare vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0014 004

Valnämndens beslut
* Föreslagna medarbetare inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför allmänna val 2022.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 januari 2015 är det är obligatoriskt för kommuner att utse ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att föreslagna medarbetare inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför allmänna val 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ambulerande röstmottagare.pdf

§14 Delegation avseende rättelse i röstlängd

Diarienummer 2022/VN 0012 004

Valnämndens beslut
* Uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.

Beskrivning av ärendet
Röstlängderna fastställs 30 dagar före valdagen. De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser att de uppgifter som anges om dem är felaktiga, ska senast 12 dagar innan valet begära rättelse av uppgifterna hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. I de fall där beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas.

Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens morgon. Kommunen får inte överlåta åt en röstmottagare att göra rättelser i röstlängden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden besluta att chefen för kommunkansliet delegeras rätten att vid behov göra rättelser i röstlängd.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§15 Ordförande och vice ordförande i vallokaler och förtidsröstningslokaler

Diarienummer 2022/VN 0015 004

Valnämndens beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt och förtidsröstningslokaler vid valet till riksdag, kommun och region den 11 september 2022 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt och förtidsröstningslokaler vid valet till riksdag, kommun och region den 11 september 2022.

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 31 januari 2022 fick chefen för kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga röstmottagare till valet till riksdag, kommun och region den 11 september 2022.

Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden. Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice ordföranden för de olika valdistrikten samt ordförande (och vice ordförande för en lokal) för förtidsröstningslokalerna.

För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov av att snabbt utse ersättare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att chefen för kommunkansliet ges delegation att fatta beslut om detta.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att
1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt och förtidsröstningslokaler vid valet till riksdag, kommun och region den 11 september 2022 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt och förtidsröstningslokaler vid valet till riksdag, kommun och region den 11 september 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§16 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare

Diarienummer 2022/VN 0013 004

Valnämndens beslut
* Förslag till utbildningstillfällen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Av 3 kap 5 § vallagen (2005:837) framgår att som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som valmyndigheten tillhandahåller användas. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller komplettera detta om det behövs med hänsyn till lokala förhållanden. Utbildning är obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. Likaså kommer samtliga personer som ingår i valkansliets mottagning av röster under valnatten kallas till utbildning. Även valnämndens ledamöter och ersättare bör gå utbildningen.

Utbildning för alla som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokal föreslås arrangeras den 22 augusti klockan 14.00-16.00, kommunhuset.
För röstmottagare i vallokal föreslås fem utbildningstillfällen enligt nedan, i kommunhuset.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att förslag till utbildningstillfällen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§17 Dataskyddsombud till Valnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2022/VN 0016 004

Valnämndens beslut
1. Joakim Söderberg, jurist, utses till dataskyddsombud för valnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att
1. Joakim Söderberg, jurist, utses till dataskyddsombud för valnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf