Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2022-08-22

Sammanträde 2022-08-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Redovisning av delegationsbeslut avseende ordförande och vice ordförande i vallokaler och förtidsröstningslokaler

Dnr: 2022/VN 0015 004

Ärende 1

Valnämndens förslag till beslut
* Valnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i valnämnden 2022-05-30 § 15 har chefen för kommunkansliet delegation att fatta beslut om att utse nya ordföranden och vice ordföranden vid valet till riksdag, kommun och landsting den 11 september 2022.

Följande delegationsbeslut anmäls:

* Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal för de allmänna valen 2022 2022-08-11 signerat.pdf
* Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal för de allmänna valen 2022 signerat 2022-08-08.pdf

Bilagor
Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal för de allmänna valen 2022 2022-08-11 signerat.pdf
Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal för de allmänna valen 2022 signerat 2022-08-08.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2022-05-30 § 15.pdf

2 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkning

Dnr: 2022/VN 0017 004

Ärende 2

Valnämndens förslag till beslut

1. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 11 september för observation och avstämning: Mari Schaub-Iggström, Vasilis Stark, Berit Assarsson Heinz Sjögren och Anna Steele.
2. Valnämnden utser följande fyra representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på kvällen den 11 september: Mari Schaub-Iggström, Vasilis Stark, Heinz Sjögren och Attila Fabian.
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 12 september tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström och Berit Assarsson.
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 14 september till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström och Berit Assarsson.
5. Vid frånvaro av någon ovanstående har ordförande för valnämnden rätt att utse en ersättare.

Beskrivning av ärendet

Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt. I observatörsuppdraget ingår även att notera eventuella lärdomar som kommunen kan dra nytta av inför val till Europaparlamentet år 2024. I tjänsteskrivelsen beskrivs valnämndens olika observatörsuppgifter under valdagen och onsdagsräkningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen.pdf

3 Information till Valnämnden 2022

Dnr: 2017/VN 0004 001

Ärende 3

Valnämndens förslag till beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen informerar om aktuella händelser i samband med valet.
* Säkerhetschefen uppdaterar nämnden gällande det pågående arbetet.
* Kanslichef informerar om förtidsröstningen som startar den 24 augusti.
* Kanslichef informerar om de utbildningar som genomförs för rösträknare och ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal.

4 Meddelanden till Valnämnden 2022

Dnr: 2022/VN 0018 004

Ärende 4

Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Valnämnden redovisas följande meddelanden:
* Inbjudan att delta på SCBs demokratidag den 30 september

Bilagor
Inbjudan att delta på SCBs demokratidag 30 september.pdf

§18 Information till Valnämnden 2022

Diarienummer 2017/VN 0004 001

Valnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om aktuella händelser i samband med valet.
- Säkerhetschefen uppdaterar nämnden gällande det pågående arbetet.
- Kanslichef informerar om förtidsröstningen som startar den 24 augusti.
- Kanslichef informerar om de utbildningar som genomförs för rösträknare och ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal.

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20220822.pdf (72 kb)

§19 Redovisning av delegationsbeslut avseende ordförande och vice ordförande i

Diarienummer 2022/VN 0015 004

Valnämndens beslut
* Valnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i valnämnden 2022-05-30 § 15 har chefen för kommunkansliet delegation att fatta beslut om att utse nya ordföranden och vice ordföranden vid valet till riksdag, kommun och landsting den 11 september 2022.

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal för de allmänna valen 2022 2022-08-11 signerat.pdf
- Delegationsbeslut om ordförande och vice ordförande i vallokal och förtidsröstningslokal för de allmänna valen 2022 signerat 2022-08-08.pdf

Bilagor
Delegationsbeslut om ordförande för de allmänna valen 2022 signerat.pdf
Delegationsbeslut om ordförande i förtidsröstningslokal för de allmänna valen 2022 signerat 2022-08-08.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2022-05-30 § 15.pdf
Ordförandebeslut om vice ordförande i vallokal för de allmänna valen 2022 signerat.pdf
Delegationsbeslut om ordförande i vallokal för de allmänna valen 2022 signerat.pdf

§20 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkning

Diarienummer 2022/VN 0017 004

Valnämndens beslut
1. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 11 september för observation och avstämning: Mari Schaub-Iggström, Vasilis Stark, Berit Assarsson Heinz Sjögren och Anna Steele.
2. Valnämnden utser följande fyra representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på kvällen den 11 september: Mari Schaub-Iggström, Vasilis Stark, Heinz Sjögren och Attila Fabian.
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 12 september tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström och Berit Assarsson.
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 14 september till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström och Berit Assarsson.
5. Vid frånvaro av någon ovanstående har ordförande för valnämnden rätt att utse en ersättare.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt. I observatörsuppdraget ingår även att notera eventuella lärdomar som kommunen kan dra nytta av inför val till Europaparlamentet år 2024.

I tjänsteskrivelsen beskrivs valnämndens olika observatörsuppgifter under valdagen och onsdagsräkningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att
1. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 11 september för observation och avstämning: Mari Schaub-Iggström, Vasilis Stark, Berit Assarsson, Heinz Sjögren och Anna Steele.
2. Valnämnden utser följande fyra representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på kvällen den 11 september: Mari Schaub-Iggström, Vasilis Stark, Heinz Sjögren och Attila Fabian.
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 12 september tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström och Berit Assarsson.
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 14 september till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström och Berit Assarsson.
5. Vid frånvaro av någon ovanstående har ordförande för valnämnden rätt att utse en ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkningen.pdf

§21 Meddelanden till Valnämnden 2022

Diarienummer 2022/VN 0018 004

Valnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden redovisas följande meddelanden:
- Inbjudan att delta på SCBs demokratidag den 30 september

Bilagor
Inbjudan att delta på SCBs demokratidag 30 september.pdf