Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2024-05-13

Sammanträde 2024-05-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information om kommunens säkerhetsarbete på valdagen

Ärende 1
Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef Stefan Vallin delger valnämnden information om säkerhetsarbetet under valdagen den 9 juni.

2 Delegation avseende rättelse i röstlängd

Diarienummer 2024/VN 0012 004

Valnämndens förslag till beslut
* Uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.

Beskrivning av ärendet
Röstlängderna fastställs 30 dagar före valdagen. De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser att de uppgifter som anges om dem är felaktiga, ska senast 12 dagar innan valet begära rättelse av uppgifterna hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. I de fall där beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas.
Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens morgon. Kommunen får inte överlåta åt en röstmottagare att göra rättelser i röstlängden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden besluta att chefen för kommunkansliet delegeras rätten att vid behov göra rättelser i röstlängd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delegation avseende rättelse i röstlängd.pdf

3 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkning

Diarienummer 2024/VN 0013 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 9 juni för observation och avstämning: Mari Schaub-Iggström (S), Anna Pasini-Frängsmyr (S), Berit Assarsson (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
2. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på kvällen den 9 juni: Mari Schaub-Iggström (S), Anna Pasini-Frängsmyr (S), Mats Öhlin (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 10 juni tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström (S) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 12 juni till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström (S) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
5. Vid frånvaro av någon ovanstående har ordförande för valnämnden rätt att utse en ersättare.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt.
I tjänsteskrivelsen beskrivs valnämndens olika observatörsuppgifter under valdagen och onsdagsräkningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkning.pdf

4 Ordförande och vice ordförande i vallokaler och ansvariga för förtidsröstningslokaler vid val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0014 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt samt ansvariga för förtidsröstningslokaler vid valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt samt ansvariga för förtidsröstningslokaler vid valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 27 november 2023 fick chefen för kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga röstmottagare till valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden. Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice ordföranden för de olika valdistrikten samt ansvariga för förtidsröstningslokalerna.
För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov av att snabbt utse ersättare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att chefen för kommunkansliet ges delegation att fatta beslut om detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ordförande och vice ordförande i vallokaler och ansvariga för förtidsröstningslokaler vid val till Europaparlamentet 2024.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut valnämnden 2024

Diarienummer 2024/VN 0015

Valnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med valnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Ordförandebeslut om ordning och utläggning av valsedlar vid val till Europaparlamentet, samt bilaga 1.pdf

6 Meddelande till valnämnden

Diarienummer 2023/VN 0023

Valnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden delges Nyhet och cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om tillfällig avvikelse från dygnsvila under EU-valet.

Bilagor
Nyhet och cirkulär om tillfällig avvikelse från dygnsvila under EU-valet.pdf

§11 Information om kommunens säkerhetsarbete på valdagen

Diarienummer 2024/VN 0016


Valnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunens säkerhetschef Stefan Vallin delger valnämnden information om säkerhetsarbetet under valdagen den 9 juni.


Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång

Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

§12 Delegation avseende rättelse i röstlängd

Diarienummer 2024/VN 0012 004


Valnämndens beslut

- Uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.

Beskrivning av ärendet

Röstlängderna fastställs 30 dagar före valdagen. De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser att de uppgifter som anges om dem är felaktiga, ska senast 12 dagar innan valet begära rättelse av uppgifterna hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. I de fall där beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas.
Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens morgon. Kommunen får inte överlåta åt en röstmottagare att göra rättelser i röstlängden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden besluta att chefen för kommunkansliet delegeras rätten att vid behov göra rättelser i röstlängd.


Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att uppgiften att vid behov göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.


Beslutsgång

Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.


Bilagor

Tjänsteskrivelse, Delegation avseende rättelse i röstlängd.pdf

§13 Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkning

Diarienummer 2024/VN 0013 004


Valnämndens beslut

1. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 9 juni för observation och avstämning: Mari Schaub-Iggström (S), Vasilis Stark (MP), Berit Assarsson (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
2. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på kvällen den 9 juni: Mari Schaub-Iggström (S), Vasilis Stark (MP), Mats Öhlin (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 10 juni tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström (S) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 12 juni till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström (S) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
5. Vid frånvaro av någon ovanstående har ordförande för valnämnden rätt att utse en ersättare.

Beskrivning av ärendet

Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt.
I tjänsteskrivelsen beskrivs valnämndens olika observatörsuppgifter under valdagen och onsdagsräkningen.


Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 9 juni för observation och avstämning: Mari Schaub-Iggström (S), Anna Pasini-Frängsmyr (S), Berit Assarsson (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
2. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på kvällen den 9 juni: Mari Schaub-Iggström (S), Anna Pasini-Frängsmyr (S), Mats Öhlin (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att måndagen den 10 juni tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström (S) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C). OK
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 12 juni till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström (S) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).
5. Vid frånvaro av någon ovanstående har ordförande för valnämnden rätt att utse en ersättare.


Yrkanden

Heinz Sjögren (L) ändringsyrkar till beslutspunkt 1 att valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att besöka vallokalerna under valdagen den 9 juni för observation och avstämning: Mari Schaub-Iggström (S), Vasilis Stark (MP), Berit Assarsson (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).

Elisabet Mellström (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Heinz Sjögren (L) ändringsyrkar till beslutspunkt 2 att valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska valmaterialet vid inlämning på kvällen den 9 juni: Mari Schaub-Iggström (S), Vasilis Stark (MP), Mats Öhlin (M), Elisabet Mellström (SD) och Eduardo Sanjuanello Latorre (C).


Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget på beslutspunkt 1. Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller Heinz Sjögrens (L) ändringsyrkande avseende beslutspunkt 1. Ordförande finner att valnämnden bifaller ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 1.

Voterings begärs och följande röstordning ställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill bifalla Heinz Sjögrens (L) ändringsyrkande röstar nej
Resultat: 3 ja och 4 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.

Ordföranden finner att valnämnden bifaller Heinz Sjögrens (L) ändringsyrkande avseende beslutspunkt 1.

Vidare ställer ordföranden frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget på beslutspunkt 2. Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller Heinz Sjögrens (L) ändringsyrkande avseende beslutspunkt 2. Ordförande finner att valnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Voterings begärs och följande röstordning ställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill bifalla Heinz Sjögrens (L) ändringsyrkande röstar nej
Resultat: 3 ja och 4 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 2.

Ordföranden finner att valnämnden bifaller Heinz Sjögrens (L) ändringsyrkande avseende beslutspunkt 2.

Vidare ställer ordföranden frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget för punkt 3, 4 och 5 och finner att valnämnden bifaller det.


Bilagor

Tjänsteskrivelse, Valnämndens uppdrag under valdagen samt onsdagsräkning.pdf
Röstningsprotokoll votering 1. Valnämnden 2024-05-13 § 13 beslutspunkt 1.pdf
Röstningsprotokoll votering 2. Valnämnden 2024-05-13 § 13 beslutspunkt 2.pdf

§14 Ordförande och vice ordförande i vallokaler och ansvariga för förtidsröstningslokaler vid val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2024/VN 0014 004


Valnämndens beslut

1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt samt ansvariga för förtidsröstningslokaler vid valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt samt ansvariga för förtidsröstningslokaler vid valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Beskrivning av ärendet

Vid valnämndens sammanträde den 27 november 2023 fick chefen för kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga röstmottagare till valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden. Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice ordföranden för de olika valdistrikten samt ansvariga för förtidsröstningslokalerna.
För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov av att snabbt utse ersättare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att chefen för kommunkansliet ges delegation att fatta beslut om detta.
Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt samt ansvariga för förtidsröstningslokaler vid valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 utses enligt förslag i ärendet.
2. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden i Tyresö kommuns valdistrikt samt ansvariga för förtidsröstningslokaler vid valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.


Beslutsgång

Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.


Bilagor

Tjänsteskrivelse, Ordförande och vice ordförande i vallokaler och ansvariga för förtidsröstningslokaler vid val till Europaparlamentet 2024.pdf

§15 Extra ärende - Förvaring av valmaterial

Diarienummer 2024/VN 0017


Valnämndens beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Tyresö kommuns valmaterial ska tills vidare förvaras i nuvarande lokal.
3. Inför valet 2026 ska en utredning och översyn göras om det finns en bättre lämpad lokal där materialet kan förvaras.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns valmaterial förvaras sedan ett antal år i en lokal, nedan kallad valarkivet. Material som förvaras i lokalen bevaras i ett gott skick utan risk för mögel eller annan åverkan på valskärmar och dukar för rösträkning. Lokalen bedöms vara mycket säker ur ett brand-, översvämnings- och säkerhetsperspektiv. Nackdelen med lokalen är att lokalen inte är optimal ur ett transportperspektiv. Det är också känt att det är mindre god ventilation i lokalen.
Medarbetare på internservice har med anledning av detta framfört önskemål om att valmaterialet ska flyttas till en annan kommunal lokal. Medarbetaren menar att den tilltänkta lokalen är bättre ur arbetsmiljösynpunkt kopplat till transporter.
Den tilltänkta lokalen är sämre ur säkerhetsperspektiv, både kopplat till lokalens utformning och att fler personer har tillgång till lokalen.


Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att extra ärendet om förvaring av valmaterial tas in som punkt 5 på dagordningen. Vidare förslår ordföranden att valnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Tyresö kommuns valmaterial ska tills vidare förvaras i nuvarande lokal.
3. Inför valet 2026 ska en utredning och översyn göras om det finns en bättre lämpad lokal där materialet kan förvaras.


Ordförandeutlåtande

Tyresö kommuns valmaterial förvaras sedan ett antal år i en lokal, nedan kallad valarkivet. Material som förvaras i lokalen bevaras i ett gott skick utan risk för mögel eller annan åverkan på valskärmar och dukar för rösträkning. Lokalen bedöms vara mycket säker ur ett brand-, översvämnings- och säkerhetsperspektiv. Nackdelen med lokalen är att lokalen inte är optimal ur ett transportperspektiv. Det är också känt att det är mindre god ventilation i lokalen.
Medarbetare på internservice har med anledning av detta framfört önskemål om att valmaterialet ska flyttas till en annan kommunal lokal. Medarbetaren menar att den tilltänkta lokalen är bättre ur arbetsmiljösynpunkt kopplat till transporter.
Den tilltänkta lokalen är sämre ur säkerhetsperspektiv, både kopplat till lokalens utformning och att fler personer har tillgång till lokalen.
I valmyndighetens handbok för kommuner för val till Europaparlamentet framgår att förvaring av valmaterial behöver ske på ett säkert sätt. Materialet behöver skyddas både från oförutsedda händelser som till exempel bränder och översvämningar samt från möjliga antagonistiska angrepp såsom anlagd brand, stöld, manipulation eller spridning av desinformation. Konsekvensen av påverkan på materialet för valets genomförande beror på tidpunkt och omfattning av det som sker. Om materialet skadas eller förstörs en kort tid inpå valet är det väldigt svårt att ordna nytt då det är långa leveranstider och alla kommuner behöver använda sitt material vid samma tidpunkt.
Den sammanvägda bedömningen är att säkerhetsaspekten väger över och därför förordas den befintliga lokalen tills vidare. Inför valet till riksdag, kommun och region 2026 föreslås att frågan utreds vidare och att åtgärder samtidigt genomförs i den befintliga lokalen för att förbättra arbetsmiljön.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.


Bilagor

Ordförandeutlåtande, Förvaring av valmaterial - Mari Schaub-Iggström (S) 2024-05-13 § 15.pdf

§16 Anmälan av delegationsbeslut valnämnden 2024

Diarienummer 2024/VN 0015


Valnämndens beslut

- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Valnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med valnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.


Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att anmälda delegationsbeslut noteras.


Beslutsgång

Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.


Bilagor

Ordförandebeslut om ordning och utläggning av valsedlar vid val till Europaparlamentet, samt bilaga 1.pdf

§17 Meddelande till valnämnden

Diarienummer 2023/VN 0023


Valnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Valnämnden delges Nyhet och cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om tillfällig avvikelse från dygnsvila under EU-valet.


Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att informationen noteras.


Beslutsgång

Ordföranden frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.


Bilagor

Nyhet och cirkulär om tillfällig avvikelse från dygnsvila under EU-valet.pdf