Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-01-26

Sammanträde 2011-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Anmälan om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

2 Svar på interpellation om den växande centrala förvaltningen

3 Svar på interpellation om införande av ny skolplan

4 Svar på interpellation om utredningen om barn i behov av särskilt stöd

5 Svar på interpellation om "nattis"

6 Svar på interpellation om boendeparkeringen i Sollenkroka

7 Svar på interpellation om översiktsplanens hänsynstagande till skärgården

8 Svar på interpellation om särgymnasium i kommunal regi

9 Antagande av detaljplan för Brunn 1:449 m fl - Fladenbacken (I2)

10 Övergångsbestämmelser för gemensamma priser för gymnasieprogram i Stockholms län

11 Mandatperioder för styrelserna i kommunens bolag

12 Styrdokument för medborgardialog

13 Svar på motion om tyst asfalt

14 Fyllnadsval till socialnämnden (FP)

15 Fyllnadsval till VBABs styrelse

16 Val av fullmäktigeberedning för revisionsberättelsen

17 Fyllnadsval till KSLs förbundsmöte

18 Fyllnadsval till Mälardalsrådet (M)

19 Val av revisor för Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

20 Val av ersättare för revisor i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö

21 Anmälan om politisk sekreterare (MP)

22 Befrielse från uppdrag som revisor samt nyval

Bil 142 2011-01-17 11:38 II 3

§1 Nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige

§2 Svar på fråga om försäljning av förskolan Varglyan

§3 Svar på fråga om parkeringen i Sollenkroka

§4 Svar på fråga om ridverksamheten i Gustavsberg

§5 Svar på interpellation om den växande centrala förvaltningen

§6 Svar på interpellation om införande av ny skolplan

§7 Svar på interpellation om utredningen om barn i behov av särskilt stöd

§8 Antagande av detaljplan för Brunn 1:149 m fl ­ Fladenbacken (I2)

§9 Övergångsbestämmelser för gemensamma priser för gymnasieprogram i Stockholms län

§10 Mandatperiod för styrelserna i kommunens bolag

§12 Svar på motion om tyst asfalt

§13 Bordläggning av valärenden

§14 Fyllnadsval till styrelsen i Värmdö Bostäder AB

§15 Befrielse från uppdrag samt fyllnadsval till Kommunförbundet Stockholms Läns förbundsmöte

§16 Fyllnadsval till Mälardalsrådet

§17 Fyllnadsval av revisor till Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

§18 Fyllnadsval av ersättare för revisor till Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö

§19 Anmälan om politisk sekreterare

§20 Befrielse från uppdrag som revisor samt nyval

§21 Framställan av interpellationer

§22 Anmälan av motioner

§24 Svara på interpellation om "nattis"

§25 Svar på interpellation om parkeringen i Sollenkroka

§26 Bordläggning av interpellationssvar