Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-09-28

Sammanträde 2011-09-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

2 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

3 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)

4 Val av ledamot i utbildningsstyrelsen (FP)

5 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (M)

6 Val av ledamot i socialnämnden

7 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval

8 Framställan av interpellationer

10 Svar på interpellation om storleken på den centrala förvaltningen i Värmdö kommun

11 Svar på interpellation om avtal med Ideell Förening Direkthjälp IFD

12 Svar på interpellation om kommunpolitikernas ansvar för skolan

13 Svar på interpellation om chockhöjda markarrenden i skärgården

14 Svar på interpellation om Doctus konkurs och kontroll av friskolorna

15 Svar på interpellation om välkomnande av nya värmdöbor i samband med nationaldagen

16 Svar på interpellation om yttranderätt i kommunfullmäktige

17 Svar på interpellation om synen på hemtjänsten

18 Svar på interpellation om att Värmdö kommun inte klarar flyktingmål

19 Svar på interpellation om förvaltare och god man

20 Svar på interpellation om förutsättningar för den kommunala hemtjänsten

21 Svar på interpellation om slopade statsbidrag för yrkesvux

22 Svar på interpellation om scenverksamheter och eventuella Strindbergsaktiviteter i Värmdö

23 Svara på interpellation om näringslivsklimatet i Värmdö

24 Svar på interpellation om akut behov av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

25 Svar på interpellation om ansvaret för ekonomin och styrningen av kommunen

26 Svar på interpellation om kommunens bemötande av företagare

27 Svar på interpellation om tunnelbana och Österled till Nacka med en eventuell vidareutbyggnad till Värmdö

28 Svar på motion - Unga måste få leva sina liv i Värmdö

29 Svar på motion om förskoleplatser

30 Svar på motion om säkerhetsåtgärder i förskolan

31 Svar på motion om slamtömning i skärgården

32 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader

33 Svar på motion om allas lika värde

34 Svar på motion om stöd till Gazas folk

35 Svar på motion om att påskynda byggnationen av sporthall vid Värmdövallen

36 Svar på motion om att inrätta en tjänst som EU-samordnare

37 Svar på motion om vegetariska tisdagar

38 Svar på motion om utomhusscen

39 Svar på motion om morgondagens kommunala återvinningsstationer

40 Svar på motion om resultat av ungdomsting

41 Svar på motion om nytt pensionssystem för politiker

42 Svar på motion om individuell mätning och debitering av värme och vatten i flerbostadshus

43 Svar på motion om Munkmora i fokus

44 Svar på motion om förskolan Skorpionens lokaler

45 Svar på motion om bostäder för ungdomar

46 Svar på motion om felanmälningsfunktion

47 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum

48 Delgivningar

§174 Ny ersättare i kommunfullmäktige

§175 Delårsrapport och budgetuppföljning 2 ­ BUP 2

§176 Budget och taxor för 2012 samt ekonomiska ramar för 2013 - 2014

§177 Fråga om ersättning till god man

§178 Svar på interpellation om kommunens bidrag till friskolekoncernen Edicon

§179 Svar på interpellation om riktlinjer för avgifter i skolorna

§180 Svar på interpellation om att komplettera översiktsplanen med ett skärgårdspolitiskt program

§181 Val av lekmannarevisorer i Gustavsbergsbadet AB (GAB)

§182 Nominering av borgerliga vigselförrättare

§183 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

§184 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsstyrelsen samt nyval

§185 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval

§186 Befrielse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt nyval

§187 Befrielse från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt nyval

§188 Anmälan av interpellationer

§189 Tydligt medlemsansvar ­ avtal med Kommuninvest

§190 Policy för intern kontroll

§191 Antagande av detaljplan för Ingaröstrand 7:1 m fl

§192 Ombyggnad av Kvarnbergsskolan

§193 Justering av bolagsordningar för kommunala bolag ­ utökning av antal lekmannarevisorer mm

§194 Avskaffande av beredningsgrupp för revisionsberättelsen mm

§195 Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid

§196 Policy för bidrag till studieförbund verksamma i Värmdö kommun

§197 Överenskommelse om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande

§198 Införande av e-förslag

§199 Upphävande av strandskyddspolicy

§200 Sammanträdestider 2012