Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-12-14

Sammanträde 2011-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Svar på frågor

-2. Svar på interpellation om scenverksamheter och eventuella Strindbergsaktiviteter i Värmdö (S) Bil 6

3 Svar på interpellation om näringslivsklimatet i Värmdö (V)

4 Svar på interpellation om akut behov av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning (S)

5 Svar på interpellation om ansvaret för ekonomin och styrningen av kommunen (S)

6 Svar på interpellation om kommunens bemötande av företagare (C)

7 Svar på interpellation om tunnelbana, Österled, mm (C)

8 Svar på interpellation om val av plats för konferens mm (till L-E Alversjö) (S)

9 Svar på interpellation om val av plats för konferens mm (till A Bergman) (S)

10 Svar på interpellation om utbyggnaden av Skurubron (C)

11 Svar på interpellation om matavfall till biogas (C)

12 Svar på interpellation om uppföljning av friskolor, äldreboenden, mm (C)

13 Svar på interpellation om bostadsbyggandet i Värmdö (V)

14 Svar på interpellation om vårdföretag av samma typ som Carema (S)

15 Svar på interpellation om kapaciteten på Skärgårdsvägen genom Hemmesta (S)

17 Anmälan om politiska sekreterare för 2012

18 00.

Företrädare för revisorerna kommer att delta vid sammanträdet kl. 18.00 (p. 16) Monica Pettersson, ordförande Ärenden Sida - Val av protokolljusterare - Justeringens tid och plats: Nya kommunhuset, Skogsbo, plan 3, onsdagen den 21 december, kl. 10.00

18 Val av ledamot i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (S)

19 Val av medlare mellan sammanlevande samt nyval (M)

20 Val av ersättare i socialnämnden (S)

21 Befrielse från uppdrag som ersättare i utbildningsstyrelsen och som ersättare i Värmdöbostäders styrelse samt nyval (S)

22 Framställan av interpellationer

-23. Anmälan av motioner -24. Antagande av översiktsplan 2010 - 2030 Bil 119

25 Godkännande av miljöprogram för Framtidens Gustavsberg

26 Exploateringsavtal med Villeroy & Bosch om fabriksstaden samt överenskommelse om planeringstilläggsersättning

27 Exploateringsavtal med Landvik & Dahl om fabriksstaden

28 Avtal avseende genomförande av detaljplan för fabriksstaden mellan Fastighets AB Badkaret (Sveafastigheter) och kommunen

29 Exploateringsavtal med Antikhuset Gustavsberg AB om fabriksstaden

30 Exploateringsavtal med JM AB om fabriksstaden

31 Antagande av detaljplan för fabriksstaden

32 Ramar för lån och borgen inom koncernen 2012

33 Ansökan om medel för reparation/tillgänglighetsanpassning av Grinda södra brygga

34 Överenskommelse om partnerskap med ideella föreningen Guldkanten om verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården

35 Reviderad fastighets- och lokalpolicy

36 Ägardirektiv för Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

37 Ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

38 Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

39 Strategi för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak

40 Förlängd återbetalningstid och räntefrihet - Ingarö Seniorboende

41 Policy för Värmdö kommuns tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor

42 Värmdövallen ABs begäran om utökad kommunal borgen

43 Uppföljning av strategi för boendeplanering

44 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

45 Införande av läsplattor för förtroendevalda

46 Svar på motion om felanmälningsfunktion (S)

47 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum (S)

48 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden (SD)

49 Svar på motion om belysningsprogram (S)

50 Svara på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter (S)

51 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade (S)

52 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S)

53 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft

54 Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer (C)

§282 Svar på fråga om avlopp i Torsbyfjärden

§283 Svar på fråga om borgen för Värmdövallen

§284 Svar på fråga om seniorboende på Ingarö

§285 Svar på fråga om krisberedskap

§286 Svar på fråga om socialnämndens budget

§287 Svar på fråga om socialnämndens budget

§288 Svar på fråga om hundrastgård i Gustavsberg

§289 Svar på fråga om Värmdöpolarna

§290 Svar på fråga om utsläpp i Torsbyfjärden

§291 Svar på fråga om att anlita Attendo

§292 Svar på fråga om lågenergilampor

§293 Svar på interpellation om scenverksamheter och eventuella Strindbergsaktiviteter i Värmdö

§295 Anmälan om politiska sekreterare för 2012

§296 Val av ledamot till vård och omsorgsstyrelsen (S)

§297 Val av medlare mellan sammanlevande (M)

§300 Befrielse från uppdrag som ledamot i Mälardalsrådet samt nyval (S)

§301 Anmälan av interpellationer

§302 Anmälan av motioner

§303 Antagande av översiktsplan

§304 Godkännande av miljöprogram

§305 Exploateringsavtal mellan Villeroy & Bosch om fabriksstaden samt överenskommelse om planeringstilläggsersättning

§306 Exploateringsavtal för Fabriksstaden med Landvik & Dahl

§307 Avtal avseende genomförande av detaljplan för fabriksstaden mellan Fastighets AB Badkaret (Sveafastigheter) och kommunen

§308 Exploateringsavtal med Antikhuset Gustavsberg AB om fabriksstaden

§309 Exploateringsavtal för Fabriksstaden med JM AB

§310 Antagande av detaljplan för Fabriksstaden

§311 Ramar lån och borgen inom koncernen 2012

§312 Ansökan om medel för reparation ­ tillgänglighetsanpassning av Grinda södra brygga

§313 Överenskommelse om partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården

§314 Reviderad fastighets- och lokalpolicy för Värmdö kommun

§315 Ägardirektiv för Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

§316 Ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB

§317 Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB

§318 Strategi för arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för 2012 - 2015

§319 Förlängd återbetalningstid och räntefrihet för lån till Ingarö Seniorboende Kooperativ

§320 Policy för Värmdö kommuns tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor

§321 Värmdövallen ABs begäran om utökad kommunal borgen

§322 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö

§323 Införande av läsplattor för förtroendevalda